Menu

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (šesti dio)

Tema AkidaČitanje 14 minuta

"Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su Allahova skupina, a Allahova skupina će sigurno uspjeti." (Prijevod značenja El-Mudžadele, 22.)


Nastavljamo sa komentarom ove kratke, mubarek, poslanice, od imama šejhul-islama Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba, Allah mu se smilovao i bio s njim zadovoljan, moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da se okoristimo spomenutim i da znanje stječemo iskreno radi Njega, dželle šanuhu.
(Napomena: Tekst poslanice, tj. riječi autora razlikuju se od komentara po debelim slovima i zagradama, kao što je u ovom primjeru: [Znaj...]).
Kaže imam Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah: [Znaj, Allah ti se smilovao, da je svakom muslimanu i muslimanki vadžib naučiti ove tri stvari i raditi po njima. Prvo – da nas je Allah Uzvišeni stvorio i opskrbio i da nas nije ostavio zaboravljenima, nego nam je poslao Poslanika, pa ko mu se bude pokoravao, ući će u Džennet, a ko mu otkaže poslušnost, ući će u Vatru, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: "Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi bio svjedokom protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslali poslanika, ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili" (prijevod značenja El-Muzzemmil, 15-16). Drugo – da Allah Uzvišeni nije zadovoljan da Mu se pridruži ikakav sudrug u obožavanju, ni bliski melek, ni poslati poslanik, a dokaz su riječi Allaha Uzvišenog: "Mesdžidi su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!" (prijevod značenja El-Džinn, 18.)]
Komentar na ovaj pasus je prethodio u prošlom dijelu komentara na ovu poslanicu.
Kaže autor, rahimehullah: [Treće – onome koji se pokori Poslaniku i ispovijeda jednoću Allahu, nije dozvoljeno prijateljstvo (ljubav) sa onim ko se suprotstavlja Allahu i Njegovu Poslaniku, pa makar mu bio i najbliži rod...]
Komentar: Treća od tri bitne stvari koje smo obavezni spoznati, naučiti i postupati po njima jeste [da onaj koji se] iskreno [pokori] Allahovom [Poslaniku], sallallahu alejhi ve sellem, i srcem i djelima istinski [ispovijeda jednoću] Uzvišenom [Allahu] koji nema sudruga, [nije mu dozvoljeno] nakon što je prihvatio islam kao svoju vjeru, da bude u [prijateljstvu, ljubavi] i međusobnom potpomaganju i zaštiti radi vjere [sa onim ko se suprotstavlja Allahu i Njegovu Poslaniku] sallallahu alejhi ve sellem [pa makar mu bio i najbliži rod] kao: otac, sin, brat, djed, amidža itd. Naprotiv, obaveza mu je da im se suprotstavi i iskaže žestoko neprijateljstvo, i da prekine sve bliske veze sa njima, zato što su oni nevjernici u Uzvišenog Allaha, i zato što iskazuju neprijateljstvo prema Allahu, Njegovom Poslaniku i vjeri islamu, a onaj koji je neprijatelj Allahu i Njegovom Poslaniku, bez imalo sumnje mora da bude neprijatelj i svakom muslimanu i muslimanki.
Šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah, ovdje se dotakao jednog veoma bitnog i veličanstvenog temelja na kojem je sagrađena ova uzvišena vjera, a to je pitanje ''el-vela vel-bera'', tj. prijateljevanja i potpomaganja i mržnje i odricanja u islamu. Ovaj temelj nije poseban i odvojen temelj, nego proizlazi iz obaveze upućivanja svih vidova ibadeta samo Uzvišenom Allahu, ali su mu islamski učenjaci posvetili posebnu pažnju radi bitnosti i opasnosti po vjeru svakog muslimana, s jedne strane, i zato što je najčešći predmet napadanja od strane neprijatelja islama, s druge strane, tako da su u mnogim vremenima i mjestima svojim spletkama uspjeli da ovo pitanje ili u potpunosti izbrišu iz vjerovanja muslimana, ili da ga predstave na pogrešan način kako bi opet na kraju postigli isti cilj.
Značenje ''el-vela vel-bera''
Riječ ''el-vela'' u arapskom jeziku znači ''bliskost i povezanost'', a u šerijatskoj terminologiji znači: potpomaganje, ljubav, iskazivanje počasti i uvažavanja i iskazivanje pripadnosti nekome bilo tajno i skriveno ili javno i otvoreno, i bilo riječima i djelima, ili samo riječima, ili samo djelima.
Riječ ''el-bera'' u arapskom jeziku znači: biti čist i daleko od nekoga ili nečega, a također znači i upozorenje i opomena, a u šerijatskoj terminologiji znači: udaljavanje, napuštanje, neprijateljstvo i odricanje nakon opomene i upozorenja.
Iz prethodnog vidimo da se značenje riječi ''el-vela'' svodi na iskazivanje ljubavi i potpomaganje na tom putu, a značenje riječi ''el-bera'' na iskazivanje mržnje i odricanje i neprijateljevanje na tom putu. (Pogledaj detaljnije: ''Hašijetu Usuli-selase'', str. 19, od Abdur-Rahmana b. Muhammeda el-Kasima, ''El-Mehsul min šerhi Selasetil-usul'', str. 52, od Abdullaha b. Muhammeda el-Gunejmana, ''El-Vela vel-bera fil-islam'', str. 87-92, od dr. Muhammeda b. Seida el-Kahtanija, ''El-Vela vel-bera bejnel-guluvvi vel-džefai'', str. 9-12, od Eš-Šerifa Hatima b. Arifa el-Avnija)
Vjerovanje koje proizlazi iz ''el-vela vel-bera'' predstavlja jedan od velikih temelja ove vjere. šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah, kaže: "Čovjekov islam je neispravan, pa makar samo Allahu upućivao ibadete i ostavio sve vidove širka, sve dok se ne suprotstavi mušricima i jasno im iskaže neprijateljstvo i mržnju.” (Pogledaj: ''Ed-Durerus-senijje'', 8/331, prenoseći iz ''Tejsirul-vusul'', str. 1234, od dr. Abdul-Muhsina el-Kasima)
Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: "El-bera (odricanje) je suprotno el-velau (prijateljevanju). Osnova odricanja je mržnja, a osnova prijateljevanja je ljubav, i zato je srž tevhida da se ljubav ne iskazuje nikome drugome osim Allahu, i da se voli samo ono što Allah voli, radi Allaha. Shodno tome, (vjernik) ne voli nikako drugačije osim u ime Allaha i radi Allaha, i ne mrzi nikako drugačije osim u ime Allaha i radi Allaha.” (Pogledati: ''Mudžmu'ul-fetava Ibn Tejmijje'', 10/465, prenoseći iz ''Tejsirul-vusul'', str. 1234, od dr. Abdul-Muhsina el-Kasima)
Muslimanu je obaveza da voli onoga koga Allah voli, a Allah voli vjernike, a ujedno i da mrzi i da se suprotstavlja onome kome se Allah suprotstavlja, a Allah mrzi i prezire nevjernike, kao što kaže: "...On, doista, ne voli nevjernike" (prijevod značenja Er-Rum, 45), jer su nevjernici Allahovi neprijatelji i neprijatelji svih vjernika, kao što kaže Uzvišeni: "O vjernici, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete" (prijevod značenja El-Mumtehine, 1).
Šejh Abdur-Rahman b. Nasir es-S'adi, rahimehullah, kaže: "...a onaj koji misli da vjeruje u Allaha i Sudnji dan, a pored toga voli Allahove neprijatelje, voli one koji su vjeru ostavili i bacili iza leđa, takav samo misli da vjeruje, i u tome nema stvarnosti. Svaka stvar za sobom povlači dokaze koji je potvrđuju. Samo prizivanje vjerovanja ništa ne koristi.” (Pogledati: ''Tejsiru-Kerimi-Rahman'', 4/1797, od Abdur-Rahmana es-S'adija)
Nije dovoljno napustiti i kloniti se nevjernika samo tijelom, naprotiv obaveza ih je, ujedno s tim, i prezirati u srcu i na jeziku, jer je to vjera Allahovog miljenika Ibrahima, alejhis-selam, kojeg nam je naređeno da slijedimo. Kaže Uzvišeni: "Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: 'Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!" (prijevod značenja El-Mumtehine, 4).
Napomena: Iako je islam propisao preziranje, mržnju, odricanje i neprijateljevanje prema nevjernicima, u isto vrijeme zabranio je bespravno prolijevanje krvi i činjenje nepravde i nasilja nevjernicima čiju je krv Allah zabranio, a to su svi nevjernici koji nisu u ratnom odnosu sa muslimanima, a od onih koji su u ratu sa muslimanima izuzimaju se oni kojima se dadne sigurnost, ili se sklopi primirje, i oni čijim bi se ubijanjem proizvela daleko veća šteta po islam i muslimane. Ujedno islam ne zabranjuje činjenje dobročinstva nevjernicima, naročito bližoj rodbini i komšijama, sve dok ne iskažu otvoreno neprijateljstvo prema vjeri. Naprotiv, propisano je lijepo i prijatno ophođenje prema njima kako bismo im omilili našu vjeru i potakli ih na razmišljanje o prelasku na islam, i tako bili uzrokom da se spase vječne patnje u Vatri, koja je pripremljena za sve koji ne budu sljedbenici islama.
Dokazi za utemeljenost vjerovanja ''el-vela vel-bera''
Postoje mnogi dokazi za utemeljenost ovog veličanstvenog temelja u vjeri islamu, tako da ih je teško pobrojati i skupiti na skučenom prostoru, ali ćemo spomenuti samo najbitnije i najjasnije.
Prvi dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su Allahova skupina, a Allahova skupina će sigurno uspjeti." (Prijevod značenja El-Mudžadele, 22.)
Drugi dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio, s pravog puta je skrenuo." (Prijevod značenja El-Mumtehine, 1.)
Treći dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: 'Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!" (Prijevod značenja El-Mumtehine, 4.)
Četvrti dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični, ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu." (Prijevod značenja El-Mumtehine, 8-9.)
Peti dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovom svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti." (Prijevod značenja El-Mumtehine, 13.)
Šesti dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate." (Prijevod značenja Ali Imran, 118.)
Sedmi dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine." (Prijevod značenja El-Maide, 51.)
Osmi dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci, - i Allaha se bojte ako ste vjernici." (Prijevod značenja El-Maide, 57.)
Deveti dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas ko bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogriješio. Reci: 'Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na pravi put.'" (Prijevod značenja Et-Tevbe, 23-24.)
Deseti dokaz: Kaže Uzvišeni Allah: "O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete da pružite Allahu očigledan dokaz protiv sebe?" (Prijevod značenja En-Nisa, 144.)
Nastavit će se, inšallahu te'ala