Menu

Kazivanje o kravi

Tema Kur'anČitanje 10 minuta

“A kada je Musa rekao narodu svome: ‘Allah vam naređuje da zakoljete kravu’, oni upitaše: ‘Zbijaš li ti to s nama šalu?’ ‘Ne dao mi Allah da budem neznalica!’, reče on. ‘Zamoli Gospodara svoga, u naše ime’, rekoše, ‘da nam objasni kojih godina ona treba biti.’ ‘On kaže’, odgovori on, ‘da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!’ ‘Zamoli Gospodara svoga, u naše ime’, rekoše, ‘da nam objasni kakve boje treba biti.’ ‘On poručuje’, odgovori on, ‘da ta krava treba biti jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide.’ ‘Zamoli Gospodara svoga, u naše ime’, rekoše, ‘da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.’ ‘On poručuje’, reče on, ‘da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega.’ ‘E, sad si je opisao kako treba!’, rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli – Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli: ‘Udarite ga jednim njezinim dijelom!’ – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.” (El-Bekara, 67–73)


Zapitkivanje je otežavanje

Uzvišeni Allah naredio je pripadnicima Benu Israila da zakolju kravu. I da su zaklali bilo koju kravu, obaveza bi spala sa njih i izvršili bi naredbu svoga Gospodara. Međutim, oni su dodatno bez razloga zapitkivali, pa im je Allah otežao propis. Pitali su za životnu dob krave, boju i dodatne karakteristike, a sve pod izgovorom da im nije jasno koju kravu treba da zakolju, a ustvari nisu htjeli odmah da izvrše zapovijed svoga Gospodara.

I umjesto da zakolju bilo koju kravu, propisano im je da zakolju kravu koja nije bila ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, jarko rumene boje, koja bi se svidjela onima koji bi je vidjeli, nije smjela biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva, trebala je biti bez mahane i bez ikakvog biljega, a takvu je kravu bilo veoma teško naći.

Otuda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, muslimanima zabranio postavljanje neosnovanih i beskorisnih pitanja, rekavši: “Nemojte me pitati o onome što sam prešutio, jer su narodi prije vas propali samo zato što su mnogo zapitkivali i suprotstavljali se svojim vjerovjesnicima. Zato, kada vam nešto zabranim, klonite se toga, a kada vam nešto naredim, učinite od toga koliko ste u mogućnosti!” (Buhari i Muslim)

Neprilično ponašanje prema Allahu i Njegovom poslaniku

Izostanak prikladne etike ponašanja prema Uzvišenom Allahu i Njegovom poslaniku Musau, alejhis-selam, neprilično je i uvredljivo. Uzvišeni Allah naredio je pripadnicima Benu Israila da zakolju kravu, a Njegov poslanik Musa, alejhis-selam, dostavio im je Njegovu naredbu, na što je Benu Israil odgovorio pitanjem: “Da li se to ti s nama ismijavaš?” Allahovu naredbu doživjeli su kao ismijavanje, ali nisu se zaustavili na tome, nego su počeli postavljati dodatna pitanja o jasnoj Allahovoj naredbi, koristeći neprikladne termine u obraćanju, kao što su: “tvoj Gospodar”, a ne “naš Gospodar”, da bi mu na kraju rekli: “E, sad si je opisao kako treba!”, odnosno da im je tek tada rekao istinu, kao da na početku nije govorio istinu, pa ih je zbog toga Allah ukorio riječima: “...pa je zaklaše, i jedva to učiniše.” Da bi im ukazao na važnost Allahove naredbe, Musa, alejhis-selam, neprekidno im je isticao da im to Allah naređuje, a ne on kao poslanik, u nadi da će tako shvatiti ozbiljnost situacije.

Stanje Benu Israila nakon mudžize

Vrlo je važno stanje pojedinca i zajednice nakon Allahove mudžize, nadnaravne pojave. Ustvari, ono je odražaj imanskog stanja i odnosa naspram Gospodara svjetova. Imansko stanje svakog muslimana trebalo bi biti jače i dodatno se odlikovati bespogovornom pokornošću. Međutim, stanje Benu Israila bilo je kako je to opisao plemeniti Kur’an: Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. A Allah motri na ono što radite.” (El-Bekara, 74)

Allahova svemoć

Allahova bezgranična svemoć na koju se ukazuje u ajetu: Udarite ga jednim njezinim dijelom! – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili” (El-Bekara, 73), potvrđuje da je Allah apsolutni Gospodar nebesa i Zemlje: Svemogući Allah oživio je mrtvu osobu i dao da progovori i otkrije ubicu. Iako je ljudima nelogično da se umrli proživi tako što će biti udaren baš dijelom mrtve krave, odnosno ljudima bi možda bilo logičnije da je rečeno da se mrtvi udari dijelom žive krave, jer ipak postoji veza između prisustva života u kravi i oživljenja mrtve osobe, međutim, Allah je svemoćan i Njegova svemoć upravo dolazi još više do izražaja u nemogućim uvjetima.

Pouke iz kazivanja o kravi

• Allahovi poslanici i vjerovjesnici, alejhimus-selam, bezgrješni su i zaštićeni od greške. Također, njima se ne pripisuju osobine koje im ne priliče: “Zbijaš li ti to s nama šalu?” “Ne dao mi Allah da budem neznalica!”

• U beskorisnim pitanjima, kao što su: “Zbijaš li ti to s nama šalu?”, “Zamoli Gospodara svoga, u naše ime, da nam objasni kojih godina ona treba biti...”, nema nikakvog dobra, štaviše, takva vrsta pitanja povlači sa sobom pogubne posljedice i otežavajuće propise: “...da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakvog biljega.”

• Istina će se pokazati i pobijediti koliko god bila osporavana i skrivana, a neistina će biti poražena koliko god izgledala jaka i nepobjediva: “Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili.”

• Mudrost naređivanja klanja krave mimo drugih životinja ogleda se u tome što je krava ista vrste životinje kao i tele, koje je obožavao Benu Israil, tako da se tom naredbom željela poništi vrijednost teleta, jer su ga oni veličali, voljeli i obožavali, kao da im se želi reći da krava, koja se navodi kao primjer, ne može biti istinsko božanstvo mimo Allaha. Ona se koristi u oranju, navodnjavanju, radu i ishrani.

Svaki musliman i muslimanka ne treba da u pitanje dovode Allahove naredbe ili propise, čak i kada im se, na prvi pogled, čine nejasne ili nelogične: “Allah vam naređuje da zakoljete kravu.” Uzvišeni Allah na početku Svoje naredbe nije pojasnio razlog klanja krave niti njegovu vezu sa otkrivanjem identiteta ubice, a učinio je to na kraju kazivanja. Ovim se ukazuje na to da se od nas muslimana traži bespogovorna pokornost naredbi našeg Gospodara.

Sva Allahova stvorenja traže utočište i zaštitu kod Njega. Musa, alejhis-selam, jedan od pet odabranih Allahovih poslanika, tražio je utočište i zaštitu kod svoga Gospodara: “Utječem se Allahu da budem neznalica!”

• Ismijavanje ljudi predstavlja neznanje, nedostatak odgoja i pameti: “Ismijavaš li se ti sa nama?” A Musa, alejhis-selam, rekao je: “Utječem se Allahu da budem neznalica!”

• Treba pridavati pažnju suštini i porukama kur’anskih kazivanja, a ne baviti se nevažnim i drugostepenim pitanjima. Uzvišeni Allah nije spomenuo određene stvari u kazivanju, kao naprimjer, nije precizirao kojim se dijelom krave treba udariti ubijena osoba. Određene osobe zanemare suštinu kazivanja i mnogobrojne koristi i posvete se pitanjima od kojih nema koristi, jer da je u njima bilo koristi, Allah bi ih naveo.

Kada u propisu nije tačno precizirano sredstvo izvršenja propisa, to je lakše za primjenu nego da je tačno precizirano. Uzvišeni Allah naredio je da se zakolje bilo koja krava i da se ubijena osoba udari bilo kojim dijelom zaklane krave, što je ujedno lakše za primjenu, a da je naredio da se zakolje tačno određena vrsta krave, određenih osobina ili da se tačno određenim dijelom zaklane krave udari ubijeni, to bi bilo teže za primjenu.

• Allahova blagodat prema ljudima ogleda se i u pojašnjenju povoda razilaženja i cijepanja vjerničkog safa: “Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili.”

Allah će obznaniti ono što kriju sljedbenici neistine i pojasniti ljudima: “Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili.” Zato, neka svaki musliman i muslimanka dobro vode računa o tome da ne skrivaju i ne čine ono čime Allah nije zadovoljan.