Menu

Kome će se Allah smilovati

Tema AkidaČitanje 11 minuta
Abdullah b Amr b El-'As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmlađim niti onaj koji ne poznaje ugled naših starijih." (Ahmed i Tirmizi) Također, Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Milostivima će se smilovati Milostivi! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima." (Ebu Davud i Tirmizi) 
Uzvišeni Allah u 54. ajetu sure El-En'am, u prijevodu značenja, kaže: "A kada ti dođu oni koji vjeruju u Naše ajete, ti im nazovi selam." Šejh Abdurrahman es-Sa'di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, kaže: "Tj. kada ti dođu vjernici, pozdravi ih, poselami ih i iskaži im dobrodošlicu, obraduj ih onim što će im povećati ambicije i odlučnost da zadobiju Allahovu prostranu milost, plemenitost i dobročinstvo, podstakni ih na svaki razlog i put koji vodi do toga, ali ih i zaplaši da ne ostaju na grijesima, naredi im pokajanje za grijehe kako bi zadobili oprost svoga Gospodara i Njegovo dobro." (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 276)

●  Nikoga u Džennet neće uvesti njegova djela, već samo Allahova milost. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Niko neće ući u Džennet osim s Allahovom milošću!" Prisutni su upitali: "Zar ni ti, Allahov Poslaniče?!", a on je odgovorio: "Ni ja, osim da me Allah prekrije Svojom milosti!" (Ahmed i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio je hadis sahihom li gajrihi u Sahihu tergib ve terhib, 3599, dok mu je osnova u dva Sahiha)

●  Kod Allaha postoji stotinu milosti, od kojih jesamo jednu spustio među Svoja stvorenja, dok je devedeset i devet ostavio za Sudnji dan, opet Svojim robovima. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu, kod Allaha postoji stotinu milosti. Od njih je samo jednu spustio među džinne, ljude, životinje i zvijeri, pa su oni na osnovu nje milostivi i blagi jedni prema drugima: zvijeri su blage prema svojim mladunčadima. Dok je, Allah devedeset i devet milosti odgodio. Te milosti ukazat će Svojim robovima na Sudnjem danu!" (Muslim)

●  Uzvišeni Allah milostiviji je prema nama od naših majki. Moramo znati i biti svjesni da je Uzvišeni Allah milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome djetetu. Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, pripovijeda: "Jednog dana dovedeno je roblje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, među kojim je jedna žena uporno tragala za nekim. Kada je pronašla jedno dijete, privila ga je u naručje i podojila. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao nas je: 'Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?' 'Nikako', odgovorili su prisutni, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dodao: 'Doista je Allah milostiviji prema Svojim robovima od ove (žene) prema svome djetetu.'(Buharija i Muslim) 

Ne gubimo nadu u Allahovu milost! 

Allahova milost obuhvata i natkriljuje sva stvorenja, pa čak i velike grješnike, ukoliko se pokaju za svoje grijehe. Svevišnji Allah rekao je: "Reci: 'O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Uistinu, Allah oprašta sve grijehe, jer je On, doista, Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv." (Prijevod značenja Ez-Zumer, 53.) Šejh Abdurrahman es-Sa'di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, rekao je: "Uzvišeni Allah obavještava Svoje robove, grješnike, o Svojoj velikoj plemenitosti, podstiče ih na povratak Njemu prije nego što prestanu biti u mogućnosti za tim, pa kaže: 'O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili', slijedeći grijehe na koje vas vaša duša podstiče, čineći ono što srdi Allaha, Onoga koji poznaje gajb – nevidljivi svijet. '...ne gubite nadu u Allahovu milost', ne gubite nadu u Allahovu milost pa da se svojim rukama bacate u propast i govorite: 'Naši su se grijesi umnožili i naše mahane, manjkavosti jedna nad drugom nadvile, tako da nema puta na kojem će ti grijesi i mahame biti pobrisani.' Ne postupajte ovako pa da zbog toga ostanete i ustrajete u grijesima koji srde Svemilostivog. Naprotiv, upoznajte svoga Gospodara putem Njegovih imena koja ukazuju na Njegovu plemenitost i dobrotu. Znajte da On, uistinu, oprašta sve grijehe, oprašta širk – mnogoboštvo, ubistvo, kamatu, nasilje i druge velike i male grijehe ukoliko se za njih iskreno pokajete." (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 858.) Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijedao: "Rekao mi je Džibril: 'Da si me samo mogao vidjeti kako uzimam morski mulj i trpam ga u faraonova usta iz straha da ga ne sustigne milost.'" (Tirmizi i Ahmed, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio ga je sahihom u Silsileti-ehadisi sahiha, 2015) 

Kako zadobiti Allahovu milost 

Ko su to oni kojima će se Uzvišeni Allah smilovati, odnosno koja su to djela oni činili na dunjaluku pa će im Uzvišeni Allah ukazati Svoju milost na ahiretu i uvesti ih u Džennet?

●  Jedan od najvećih razloga zadobivanja Allahove milosti jeste pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana. Uzvišeni Allah rekao je: "I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, pa će vam se milost zasigurno ukazati!" (Prijevod značenja Ali Imran, 132.)

●  Potpunim slijeđenjem Kur'ana zadobiva se Allahova milost. Uzvišeni Allah rekao je: "I ova Knjiga koju ti objavljujemo, blagoslovljena je, pa je slijedite i bojte se, pa će vam se milost zasigurno ukazati." (Prijevod značenja El-En'am, 155.)

●  Slušanje Kur'ana, sluhom i srcem, poniznim i skrušenim, jedan je od načina zadobivanja Allahove milosti. Svevišnji Allah rekao je: "A kada se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite, pa će vam se milost zasigurno ukazati." (Prijevod značenja El-E'araf, 204.) Šejh Abdurrahman es-Sa'di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, kaže: "Ova naredba je općenita i odnosi se na svakoga onoga koji sluša učenje Allahove Knjige. Takvom se naređuje el-istima', tj. da sluša Kur'an, i el-insat, tj. da ne priča, pa postoji razlika između ove dvije naredbe. El-insat se odnosi na ostavljanje priče, razgovora i svega što okupira čovjeka od slušanja Kur'ana, dok se el-istima' odnosi na slušanje, tj. okretanje sluha, prisutnost srca i razmišljanje o onome što se sluša. Ko se bude pridržavao ove dvije naredbe dok se uči Allahova Knjiga, taj će zadobiti ogromno dobro, korisno znanje, dugotrajni iman i uvijek svježi, jači, obnovljeni, zadobit će veću uputu i pronicljivost u vjeri. Zbog toga je Uzvišeni Allah i vezao postizanje Svoje milosti za izvršavanje ove dvije naredbe." (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 345.)

●  Strpljenje na nedaćama i tegobama koje pogađaju čovjeka jedan je od načina zadobivanja Allahove milosti. Uzvišeni Allah rekao je: "Onima koji, kada ih kakva nedaća pogodi, kažu: 'Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo', njima pripada lijep spomen od njihova Gospodara i milost i to su oni koji su na pravom putu, koji su upućeni."(Prijevod značenja El-Bekare, 157.)

●  Traženje da se čine dobra djela i ostave loša djela jedan je od načina kako zadobiti Allahovu milost. Svevišnji Allah rekao je: "A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela a loša zabranjuju, uspostavljaju namaz, daju zekat, pokoravaju se Allahu i Njegovom Poslaniku! To su oni kojima će se Allah smilovati a Allah je, uistinu, Silni i Mudri." (Prijevod značenja Et-Tevbe, 71.)

●  Istigfar – traženje oprosta jedan je od načina kako zadobiti Allahovu milost. Svevišnji Allah rekao je: "A ako budete tražili oprosta, Allah će vam se sigurno smilovati."(Prijevod značenja En-Neml, 46.)

●  Izmirenje zavađene braće muslimana, također je jedan od načina kako zadobiti Allahovu milost, jer Uzvišeni kaže: "Uistinu, samo su vjernici braća, pa izmirite svoja dva brata i bojte se Allaha (pri tome) pa će vam se On sigurno smilovati." (Prijevod značenja El-Hudžurat, 10.)

●  Budemo li vodili računa o svome jeziku, govorili samo dobro, a klonili se loših riječi, ako Bog da, možemo se nadati Allahovoj milosti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se smilovao robu koji govori lijepe riječi pa se okoristi njima ili se ustegne od loših pa se spasi neminovnih posljedica." (Bejheki u Šu'abul-imanuod Enesa, radijallahu anhu, i šejh Albani ocijenio je hadis hasenom u Sahihu tergib ve terhib)

●  Dragi oče i majko, volite svoju djecu, lijepo se ophodite s njima, ljubite ih, uistinu, to je dokaz da u vama postoji milost, a Allah će se smilovati milostivima. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je jedan od beduina (seljanina) došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: "Allahov Poslaniče, zar vi ljubite djecu?! Tako nam Allaha, mi ih nikada ne ljubimo!" Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ja ne mogu biti siguran da ti Allah nije iščupao milost iz tvojih grudi." (Buharija u Edebul-mufredu s vjerodostojnim lancem prenosilaca) Abdullah b. Amr b. El-'As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmlađim niti onaj koji ne poznaje ugled naših starijih." (Ahmed i Tirmizi i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasen-sahihom u Sahihu tergib ve terhib) Također, Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Milostivima će se smilovati Milostivi! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima." (Ebu Davud i Tirmizi s vjerodostojnim lancem prenosilaca)

●  O muslimani, ljubomorni nosioci vjere islama, držite se džemata muslimana, nemojte se izdvajati iz njega i nemojte ga cijepati jer je Allahova milost uz džemat muslimana dok je azab – kazna u napuštanju tog džemata. En-Nu'man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna." (Abdullah b. Ahmed u svojim dodacima na Musned i Ibn Ebi Dun'ja, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasenom u Silsileti-ehadisi sahiha, 667, i Zilalul-dženneh, 93.)

Uzvišenog Allaha molimo da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede najbolje! Molimo Ga da nam se svima smiluje i uvede nas Svojom milosti u Džennet! Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, na početku i na kraju i neka je Allahov salavat i selam na Njegovog vjerovjesnika!