Menu

Komentar hadisa “Vjera je savjet”

Tema HadisČitanje 7 minuta

Ebu Rukajja Temim b. Evs ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Upitali smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana i svim muslimanima.” (Muslim)

Značaj hadisa

Ovaj je hadis od izuzetne važnosti i, pored svoje kratkoće, obuhvata cijelu vjeru, sve vjerske propise, sve to obuhvaćeno je samo jednom riječju u ovome hadisu, a to je “ve li kitabihi – i Njegovoj Knjizi”, jer svi propisi, primarni i sekundarni, praktični i srčani, proizlaze iz Allahove Knjige, pa ukoliko bude vjerovao u nju i sve ono što ona sadrži, on će vjerovati u cijeli šerijat jer Allah u Knjizi ništa nije izostavio. (Vidjeti: Hammud b. Abdullah, Fevaid zehebijje min Erbe'ne Nevevijje)

Muhammed b. Nasr el-Mirvezi, rahimehullahu teala, rekao je: “Ove riječi obuhvataju svako dobro u koje treba vjerovati i svako zlo kojeg se treba čuvati i na koje treba upozoravati.” (Ta’zimu kadris-salat)

Imam Nevevi, rahimehullahu teala, rekao je: “Ovo je veličanstven hadis na kojem se temelji cijela vjera. Jedna skupina učenjaka kaže da je ovo jedan od četiri hadisa na kojima se temelji cijela vjera, ali to nije tačno! Ispravno je da se cijela vjera temelji na samo ovom jednom hadisu.” (Šerh Nevevi ala Sahihi Muslim)


Prenosilac hadisa

Ovaj veličanstveni hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi Temim b. Evs b. Haridža b. Sevd b. Džuzejme el-Lahmi el-Filistini, radijallahu anhu. Kako je imao samo kćerku Rukajju, tako je imao i nadimak Ebu Rukajja. Za njega se kaže Ed-Dari jer vodi porijeklo od djeda Darija b. Hanija ili zbog mjesta gdje se nalazio, a to se mjesto zvalo Darejn.

Islam je prihvatio devete godine po Hidžri, zajedno sa svojim bratom Nuajmom, kada su se u skupini od deseterice svojih sunarodnjaka, stanovnika Darejna, vraćali sa Tebuka. Prije primanja islama bio je kršćanin.

Bio je poznat po mnogobrojnom ibadetu, a posebnom noćnom namazu. Jedne večeri prespavao je noćni namaz, pa, u cilju odgoja svoje duše, nijednu noć tokom cijele naredne godine nije spavao, već ih je provodio u noćnom namazu.

Mnogo je učio Kur’an, tako da bi ga cijelog proučio svakih sedam dana, a znalo bi se ponekada desiti da cijeli Kur’an prouči na jednom rekatu.

Pored mnogobrojnog ibadeta, odlikovao se pronicljivošću i dobrim poznavanjem vjerskih propisa.

Jedna od njegovih posebnih odlika jeste ta što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od njega prenosi događaj o Džessasi i Dedžalu, koji mu je kazivao Temim, a hadis o tome zabilježen je u Muslimovom Sahihu. (Vidjeti: Muslim, br. 2942)

Sanani, rahimehullahu teala, kaže: “Ovo je posebna odlika Temima, radijallahu anhu. Ubraja se u prenošenje starijih od mlađih, učenijih od manje učenih.” (Vidjeti: Subulus-Selam)

Bez imalo sumnje ovo je velika počast za plemenitog ashaba Temima ed-Darija, da najodabranije stvorenje, predvodnik prvih i zadnjih, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od njega prenosi hadis i kaže: “Pričao mi je Temim.”

Temim je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio osamnaest hadisa.

Nakon što su najgori ljudi, nesretnici, ubili Osmana, radijallahu anhu, u Medini, Temim ed-Dari više nije želio živjeti u Medini pa se zaputio ka Bejtul-makdisu, te je četrdesete godine po Hidžri umro u Šamu, u Palestini.

Tema

hadisa

Hadis Temima ed-Darija govori o važnosti i vrijednosti iskrenog savjeta u islamu, kao što pojašnjava koga i čemu treba savjetovati.

Kratki

komentar hadisa

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu obavještava nas da nam naša čista i neprikosnovena vjera iskreno savjetuje:

● da priznamo i vjerujemo u Allahovu jednoću i da Ga opisujemo svim svojstvima potpunosti istovremeno Mu negirajući svaku manjkavost;

● da priznamo i vjerujemo da je Kur’an Allahov govor, da je objavljen i da nije stvoren, i da postupamo u skladu sa njegovim jasnim ajetima, a u manje jasne da vjerujemo i vraćamo ih jasnim ajetima;

● da vjerujemo u sve sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i da slijedimo ono što nam je naredio i klonimo se onoga što nam je zabranio;

● da savjetujemo muslimanske vođe tako što ćemo ih pomagati u istini, podučavati onome što ne znaju i podsjećati ih na ono što zaborave, svjesno ili nesvjesno;

● i da upućujemo obične muslimane na istinu, da ih čuvamo svakog uznemiravanja, od nas samih ili drugih, da im naređujemo dobro i zabranjujemo zlo, odnosno da im volimo ono što volimo i samima sebi. (Vidjeti: Muhammed Jusri, El-Džamiu fi šerhil-Erbeinen-Nevevijje)

Poruke

iz hadisa

● Hadis nam pojašnjava koliko je važno savjetovanje, toliko da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, savjet naziva vjerom. (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerhul-Erbeinen-Nevevijje)

● Shodno tome, savjetovanje je posebnost vjernika i oni stalno moraju voditi računa o tome. Zbog toga je imam Muslim, rahimehullahu teala, ovaj hadis u svome Sahihu uvrstio u poglavlje koje govori o imanu.

● U hadisu se nalazi i pojašnjenje ko je najpreči da se savjetuje i čemu da se savjetuje, odnosno hadis nas podstiče da prilikom savjetovanja običnih ljudi i muslimanskih vođa prednost damo Allahu, Njegovoj Knjizi i Njegovom Poslaniku. (Vidjeti: Abdulmuhsin el-Abbad, Fethul-Kavijjil-Metin)

● Iz hadisa saznajemo za preveliku žudnju ashaba za znanjem, pa ništa što je potrebno ljudima nije ostalo a da oni nisu pitali za to. (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerhul-Erbeinen-Nevevijje)

● Vjera se ne može zasnivati samo na riječima, već se mora dokazivati i djelima, kao što vidimo u ovom hadisu da se savjetovanje naziva vjerom. O tome nam i slikovito govori sura El-Asr u kojoj se kaže da će se sigurne propasti na drugom svijetu spasiti samo oni koji budu vjerovali i činili dobra djela i međusobno se savjetovali na istini i strpljenju; pa se u suri djela ubrajaju u vjeru, a od posebnih djela međusobno savjetovanje i potpomaganje na istini i strpljenju.

● Iz hadisa zaključujemo da je zabranjeno varati, jer ukoliko je posavjetovati drugoga od vjere i imana, onda je prevariti – što je suprotno savjetu – dio nevjere. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Ko nas vara, nije od nas.” (Muslim)

Pravila

iz hadisa

Pravilo u ophođenju s ljudima: Vjera opstaje na savjetovanju i popravljanju, a ne na sramoćenju i razotkrivanju.

Pravilo u savjetovanju: Prvo se savjetuje najvažnijem i najprečem, pa onome što po važnosti dolazi odmah poslije toga i tako redom. (Vidjeti: Abdullah el-Furejh, Hulasatul-fevaid vel-kavaid min šerhil-Erbeinen-Nevevijje)