Menu

Komentar sure El-Kafirun

Tema Kur'anČitanje 10 minuta

Reci: ‘O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome kome ja robujem! Vama vaša vjera, a meni moja.”


Opće informacije o suri

Sura El-Kafirun je 109. kur’anska sura. Prije nje dolazi sura El-Kevser, a poslije sura En-Nasr. Sura El-Kafirun ima šest ajeta, dvadeset četiri riječi i devedeset četiri harfa. (Tefsirul-Hazin) Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul – reci.

Imena sure

Zove se El-Kafirun, kako se najčešće spominje u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Također, za nju se koriste i sljedeća imena:

Sura Ihlasa jer poziva na iskreno obožavanje samo jedinog Allaha;

El-Munabeza jer naređuje odbacivanje svih božanstava, mimo Allaha;

El-Mukaškaša jer ukazuje na čistoću od mnogoboštva. (Zuhajli, Tefsirul-Munir).

Ibn Mesud, Hasan el-Basri, Ikrime i drugi smatraju da je ova sura mekanska, dok po jednom mišljenju Ibn Abbasa, kao i stavu Katade i Dahhaka, ova je sura medinska. Ispravnije mišljenje jest da je ova sura mekanska, čemu svjedoči i povod njene objave.

Tema, sadržaj i cilj sure

U suri El-Kafirun naređuje se odricanje od onoga što rade mnogobošci, a to je obožavanje nekoga drugog mimo Allaha, i istovremeno se naređuje ihlas – iskrena predanost Allahu, iskreno obožavanje samo Njega, Uzvišenog.

Ova sura jasno postavlja vječitu crtu razgraničenja između imana i kufra, vjere i nevjerstva, tevhida i mnogoboštva, kao i između sljedbenika imana i sljedbenika nevjerstva.

Povod objave sure

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je grupa Kurejšija pozvala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla mu: “Slijedi našu vjeru i mi ćemo slijediti tvoju. Obožavat ćemo tvoga Boga godinu dana, a onda ti obožavaj naša božanstva godinu, pa ako ustanovimo daje ono što ti propovijedaš bolje od onoga što mi slijedimo, mi ćemo prigrliti tvoju vjeru, a ako je ono na čemu smo mi bolje od onoga čemu ti pozivaš, onda se ti povinuj našoj vjeri.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: “Neka me Allah sačuva da Mu pripišem sudruga.” Tim je povodom Allah, dželle šanuhu, objavio ovu suru i ajet: “**Reci: ‘Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!’”** (Ez-Zumer, 64)

Ujutro se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaputio u Mesdžidul-haram, u kojem je bila skupina Kurejšija, pa im je proučio suru El-Kafirun sve do posljednjeg ajeta, nakon čega se ražalostiše i izgubiše nadu, te nakon toga počeše uznemiravati njega i njegove drugove. (Vidjeti: Vahidi, Esbabun-Nuzul,Ibn Džerir, Džamiul-bejan, i Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an)

Vrijednost sure

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Reci: ‘O vi nevjernici’”, vrijedi koliko četvrtina Kur’ana.” (Tirmizi, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sura Kul huvallahu ehad jednaka je trećini Kur’ana, dok je sura Kul ja ejjuhel-kafirun jednaka četvrtini Kur’ana.” (Taberani, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Mjesta na kojima je preporučeno učiti ovu suru

Džabir, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa učio je sure Kul ja ejjuhel-kafirun i Kul huvallahu ehad.” (Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dva rekata sabahskog sunneta učio sure Kul ja ejjuhel-kafirun i Kul huvallahu ehad. (Muslim)

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ove dvije sure učio na dva rekata sabahskog sunneta i dva rekata sunneta poslije akšama, i proučio bi ih dvadeset i nekoliko puta ili deset i nekoliko puta. (Ahmed)

Ubejj b. Ka‘b, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na vitr-namazu učio sure Sebbihisme Rabbikel-A‘la, Kul ja ejjuhel-kafirun i Kul huallahu ehad. (Ebu Davud)

Imam Ahmed bilježi od jednog ashaba da je pripovijedao: “Izašao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na put, pa smo prošli pored čovjeka koji je učio suru El-Kafirun. Čuvši ga kako uči tu suru, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Što se tiče ovoga, on je čist od širka.’ Zatim je čuo drugog kako uči suru Kul huvallahu ehad, pa je rekao: ‘A ovome je oprošteno.’” (Ahmed, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Taberani prenosi da je Džebele b. Haris, brat Zejda b. Harisa, rekao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad legneš u postelju, prouči Kul ja ejjuhel-kafirun do kraja, jer se ovom surom odriče od mnogoboštva.” (Taberani, a Hejsemi kaže da su prenosioci hadisa povjerljivi)

Šejh Muhammed el-Hudajri kaže: “Sura El-Kafirun potcrtava tevhidul-ibade, dok sura Es-Samed (El-Ihlas) potcrtava tevhidur-rububijje i tevhiduul-esmai ves-sifat, i često se obje nazivaju Sure ihlasa. Zbog toga je propisano da se uče na početku dana na sabahskim sunnetima, i nakon obavljenog tavafa, i na kraju noći na vitr-namazu, kako bismo stalno potvrđivali i obnavljali tevhid – Allahovu jednoću.” (Vidjeti: Lijedebberu ajatihi – Medžmuatul-ula)

Komentar sure

Riječi Uzvišenog: Kul – Reci”: Reci svojim srcem i jezikom, priznaj i budi ubijeđen u to što govoriš, obznani na svome jeziku ono u što ti je srce duboko ubijeđeno.

Ejjuhel-kafirun – O vi nevjernici”, tj. o vi koji ne vjerujete u Allahovu riječ i Allahovu jednoću tako što ibadet upućujete mimo Allaha i svojim lažnim božanstvima.

Ove riječi odnose se na svakog nevjernika na Zemlji, iako su one u prvom redu upućene nevjernicima Kurejšijama, koji su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pozvali da jednu godinu zajedno obožavaju njihove kumire, a drugu ono što on obožava. Sve takve dozovi i reci im:

La e‘abudu ma ta‘budun – ja ne obožavam ono što vi obožavate”, tj. kipove i one koje Mu ravnim smatrate i ja se javno odričem vas i vaših božanstava.

Ve la entum abidune ma e‘abud – niti vi obožavate Onoga koga ja obožavam”, tj. Allaha jer On nema sudruga, a vi ne obožavate samo Njega, već obožavate i svoje kipove, vi niste iskreni u obožavanju Allaha jedinog pa se to i ne smatra ibadetom, jer ibadet koji se pomiješa sa širkom više se ne smatra ibadetom, kao što se čistoća tj. abdest kada se pomiješa s nečistoćom više ne smatra abdestom.

Ve la ene abidun ma abedtum – niti ću ja biti rob onome čemu vi robujete”, tj. ja neću ni obožavati ono što vi obožavate, niti ću to slijediti i za tim se povoditi, nikada to neću činiti, nego ću vjerovati i obožavati samo Allaha onako kako On voli i kako je On zadovoljan.

Ve la entum abidune ma e‘abud – niti ćete vi obožavati Onoga koga ja obožavam”, tj. sve dok na takav način budete obožavali Allaha, vi Ga uistinu nećete obožavati; a pojedini od vas nikada se neće ostaviti svog mnogoboštva sve do svoje smrti, na čemu će i umrijeti.

Vama – vaša vjera, a meni – moja”, tj. vama vaša djela, a meni moja; ako vi nećete odustati od svojih djela, pa preče je da ja ne odustanem od svojih djela, ako ste vi zadovoljni svojom vjerom, pa preče je da ja budem zadovoljan svojom vjerom, jer je moja vjera vjera u jednog Boga, a vaša vjera je vjera u više bogova, pripisivanje Allahu druga. Čekajte vi, a čekat ću i ja!

Komentatori Kur’ana imaju nekoliko mišljenja u vezi s ponavljanjem ajeta:

● potvrda značenja,

● govor o trenutnom stanju i o budućnosti,

● prvi ajeti govore o onome koji se obožava, a drugi ajeti o načinu obožavanja,

● prvi ajeti govore o postupcima, dok drugi ajeti govore o zadovoljstvu i prihvatanju. (Vidjeti: Ibn Usejmin, Komentar Amme džuza)

Poruke i pouke sure

● Sura El-Kafirun jasno govori o razlici između islama i drugih vjera, između muslimana i nemuslimana, između ibadeta muslimana i ibadeta nemuslimana, između Boga kojeg obožavaju muslimani i bogova koje obožavaju nemuslimani.

● Ova sura govori o vrijednosti vjernika nad nevjernikom.

● Sura El-Kafirun pojašnjava Vjerovjesnikovu, sallallahu alejhi ve sellem, postojanost u vjeri i njegovo čuvanje od Allaha kada ga je sačuvao da ne prihvati prijedlog mnogobožaca.

● Ova sura naređuje iskreno obožavanje samo Allaha, jednog, jedinog.

● Sura obavezuje odricanje od mnogoboštva i nevjerstva, kao i njihovih sljedbenika.

● To odricanje biva jasno i srcem: preziranjem nevjerstva i njihovih sljedbenika; i riječima: pojašnjavanje da je upućivanje ibadeta nekome drugom mimo Allaha ništavno; i djelima: suzbijanjem mnogoboštva i širenjem tevhida.

● Prijetnja nevjernicima koji ostaju i umiru na svome nevjerstvu da ih čeka kazna na drugom svijetu.

● Sura El-Kafirun podstiče i obavezuje na ustrajnost u iskrenom obožavanju Allaha sve do svoje smrti.