Menu

Ljepote savršene vjere (drugi dio)

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Cijeli svijet danas osjeća neizmjernu potrebu za pojašnjavanjem Allahove vjere i njenih ljepota, jer kada bi ljudi istinski spoznali ovu vjeru, u nju bi u skupinama ulazili. Islam podstiče na svako dobro, a zabranjuje svako zlo, osvjetljavajući put cijelom čovječanstvu. Iako se ljepote islama ne mogu pobrojati, možemo izdvojiti neke koje se posebno dotiču ljudskih srca i koje plijene svojom univerzalnošću.


Islam i pretpostavljeni

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim ummetom, pa im bude otežavao, i Ti njemu otežaj, a kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi i Ti blag prema njemu." (Muslim)

"...vlast je emanet -- povjerenje, a na Sudnjem danu bit će poniženje, sramota i kajanje, osim za onoga koji se toga prihvati, a sposoban je za to, pa izvrši ono što je u tom pogledu obavezan." (Muslim)

Islam podstiče na natjecanje u dobrim djelima

Uzvišeni Allah kaže: "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili" (En-Nahl, 97); "A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, preteknete!" (El-Bekara, 148); "Onaj ko bude uradio koliko trun dobra -- vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla -- vidjet će ga" (Ez-Zilzal, 7--8), tj. naći će sva svoja djela kod Allaha na Dan obračuna.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nipošto ne potcjenjuj nijedno dobro djelo, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom muslimanom." (Muslim)

Islam i rad za opće dobro

Islam podstiče na rad za opće dobro. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Vidio sam čovjeka u Džennetu zbog drveta koje je bilo na putu i smetalo muslimanima, pa ga je posjekao." (Muslim)

"Nijedan musliman ne zasadi sadnicu, sa koje pojede čovjek, ili životinja, ili ptica, a da to njemu ne bude uračunato kao sadaka, sve do Sudnjeg dana." (Muslim)

Međusobno potpomaganje u dobru i pobožnosti

Uzvišeni Allah kaže: "I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu" (El-Maida, 2); "Tako Mi vremena -- čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje" (El-Asr, 1--3).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko ukaže i navede nekog na dobro djelo, ima nagradu kao i onaj ko ga učini." (Muslim)

Navraćanje na dobro i odvraćanje od zla

Kao što podstiče na natjecanje u dobrim djelima, islam u isto vrijeme zahtijeva da ljudi pozivaju da se čini dobro i da se ne čini zlo, ali svako u skladu sa svojim mogućnostima.

Uzvišeni Allah kaže: "Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: naređujete da se čine dobra djela, a loša djela zabranjujete, i u Allaha vjerujete..." (Alu Imran, 110)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom, a ako ne bude u stanju, neka to uradi riječima (neka naredi da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar svojim srcem prezre, a to je najslabiji vid imana." (Muslim)

Islam i pokajanje

Pokajanje od svakog učinjenog grijeha stroga je dužnost prije smrti. Ako se učinjeni grijeh odnosi samo na Allahovo pravo, a ne povezuje se s pravom nekog čovjeka, onda pokajanje ima tri uvjeta. Prvi je da odmah prestane s činjenjem tog grijeha, drugi, da se srcem kaje zbog njegovog izvršenja, i treći, da čvrsto odluči da se nikada više neće vratiti tom grijehu. A ako je, pak, grijeh učinjen prema nekom čovjeku, onda pokajanje, pored prethodna tri, ima još jedan uvjet: da se oštećenome vrati njegovo pravo. Uzvišeni Allah kaže: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'" (Ez-Zumer, 53)

Skromnost u pogledu želje za ovim svijetom

Uzvišeni Allah kaže: "...život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje." (El-Hadid, 20)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Budi na dunjaluku kao da si stranac ili prolaznik." A Ibn Omer, radijallahu anhu, govorio je: "Kada zanoćiš, nemoj očekivati jutra, a kada osvaneš, nemoj očekivati noći, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi život prije smrti." (Buhari)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: "Umrlog prati troje: porodica, imetak i njegovo djelo, pa se dvoje vrati, a jedno ostane: vrate se njegova porodica i imetak, a ostane njegovo djelo." (Buhari i Muslim)

Zadovoljstvo blagodatima i odgovornost prema njima

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko od vas osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan, tome kao da je sve dunjalučko bogatstvo dato!" (Tirmizi, hasen)

"Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo u bogatstvu duše." (Buhari i Muslim)

Što se tiče odgovornosti prema blagodatima koje su čovjeku date, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna dok ga Allah ne upita za: život -- u što ga je proveo, za znanje -- je li po njemu radio, za imetak -- kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio, i za tijelo -- u što ga je koristio." (Tirmizi, sahih)

Islam podstiče na rad i privređivanje

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Da neko od vas uzme užad, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda, i Allah mu njima sačuva obraz (da ne traži od drugih), bolje mu je nego da traži od ljudi, pa mu oni ili dadnu ili uskrate." (Buhari)

"Gornja ruka (ona koja dijeli) bolja je od donje ruke (one koja uzima)." (Buhari i Muslim)

"Zaklinjem se: ...da čovjek neće početi prositi a da mu Allah (zbog toga) neće dati siromaštvo i neimaštinu." (Tirmizi, sahih)

Zabrana pohlepe i škrtosti, ali i rasipništva

Uzvišeni Allah kaže: "Onaj ko se sačuva pohlepe i gramzivosti, bit će od spašenih." (Et-Tegabun, 16)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje." (Buhari i Muslim)

Što se tiče rasipanja, Uzvišeni Allah kaže: "Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan." (El-Isra, 26--27)

Islam naređuje čuvanje jezika

Islam naređuje lijep govor i čuvanje jezika. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti." (Buhari i Muslim)

"Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani." (Buhari i Muslim)

Islam, također, strogo zabranjuje ogovaranje. Uzvišeni Allah kaže: "...i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a to je vama odvratno, zato se Allaha bojte, Allah, doista, prima pokajanje i milostiv je." (El-Hudžurat, 12)

Isto tako neki ljudi trude se da pokvare odnose među ljudima i da ubacuju neprijateljstvo u njihova srca, a ne znaju da su time izloženi Allahovoj srdžbi, jer Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Neće ući u Džennet onaj koji prenosi tuđe riječi kako bi pravio smutnju među ljudima." (Buhari i Muslim)

Stoga, islam podstiče na provjeravanje svega što se govori ili prenosi. Uzvišeni Allah kaže: "I ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati" (El-Isra, 36); "O vjernici, ako vam nekakav grješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete." (El-Hudžurat, 6)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Dovoljno je čovjeku laži da priča sve što čuje." (Muslim)

Islam, također, zabranjuje bestidan i ružan govor. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman." (Tirmizi, sahih)

Islam naređuje istinu, a zabranjuje laž

Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu." (El-Ahzab, 70)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Držite se istine, jer, doista, istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka Džennetu. A neće čovjek ustrajavati na govoru istine i njenom traženju, a da neće biti upisan kod Allaha kao iskren. A čuvajte se laži, jer, doista, laž vodi ka griješenju, a griješenje vodi ka Vatri, i neće čovjek ustrajavati u lažnom govoru i traženju neistine sve dok ne bude upisan kod Allaha kao lažov." (Buhari i Muslim)

Islam u najveće grijehe ubraja i lažno svjedočenje.

Ispunjavanje dogovora i obećanja

Uzvišeni Allah kaže: "I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali." (En-Nahl, 91)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Tri su svojstva licemjera: kada govori -- laže, kada obeća -- ne ispuni i kada mu se nešto povjeri (ostavi u emanet) -- on to pronevjeri." (Buhari i Muslim)