Menu

Komunikacija i pravila lijepog ponašanja

Tema AhlakČitanje 8 minuta

Komunikacija je jedna od osnovnih karakteristika svake društvene zajednice. Oduvijek su ljudi razgovarali i komunicirali, ali se danas pojavom velikog broja raznovrsnih sredstava za komunikaciju -- interneta, socijalnih mreža i sl., kao i njihovom dostupnošću širim društvenim slojevima, intenzitet komunikacije znatno povećao, pa je stoga veoma bitno govoriti o pravilima lijepog ponašanja u toku razgovora. Naša savršena vjera islam uređuje sve aspekte života na ovome svijetu, pa tako i pravila komunikacije među ljudima. Kur'an i sunnet prepuni su primjera kakva ta komunikacija treba biti, a mi ćemo ovdje navesti deset najbitnijih pravila komunikacije.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike