Menu

Ljubav prema Allahovom Poslaniku

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 7 minuta

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Ljubav prema Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, jedna je od najvećih obaveza u vjeri islamu. Svaki musliman i muslimanka obavezni su da vole plemenitog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ljubavlju koja je iznad ljubavi prema djetetu, roditelju, porodici, i bilo kome od ljudi. Štaviše, obavezni su da ga vole više nego sami sebe. Uzvišeni Allah kaže: “Vjerovjesnik je vjernicima preči od njih samih sebi” (El-Ahzab, 6). U hadisu se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedan od vas neće biti (pravi) vjernik dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, njegovog djeteta i svih ljudi” (Buhari, 15; Muslim, 44). Abdullah b. Hišam, radijallahu anhu, kazuje: “Bili smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, dok ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, držao za ruku, rekao: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi od svega, osim od mene samoga!’ Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ne, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, (nije dobro) sve dok ti ne budem draži od tebe samog!’ Tada mu je Omer, radijallahu anhu, rekao: ‘Sada si mi, zaista, tako mi Allaha, draži od mene samog!’, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Sada (je dobro), Omere!’” (Buhari, 6632). Također Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja sam preči vjernicima od njih samih sebi.” (Buhari, 2399; Muslim, 867)


Veličanstvena ljubav ashaba prema Allahovom Poslaniku

Proučavanjem života ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi se do zaključka da zasigurno među ljudima nema iskrenije i istinitije ljubavi od ljubavi ashaba, radijallahu anhum, prema Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Na jedan od primjera te ljubavi ukazuje se i u riječima Alije, radijallahu anhu, koji je, kada je bio upitan: “Kakva je bila vaša ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?”, odgovorio: “Bio nam je, tako mi Allaha, draži i više smo ga voljeli nego svoje imetke, djecu, očeve, majke, pa i od hladne vode prilikom velike žeđi” (Kadi Ijad, Eš-Šifa, 2/22). U događaju kod Redžia (4. godine po Hidžri) ova se ljubav pokazuje u dijalogu koji se odvio između Ebu Sufjana, radijallahu anhu, koji tad još nije bio primio islam, i Zejda b. Desine, radijallahu anhu, koji je bio zarobljen i mušrici su ga bili doveli na mjesto na kojem će ga pogubiti. Ebu Sufjan ga je upitao: “Allaha ti, Zejde, da li bi volio da je Muhammed sada kod nas i da njega pogubimo umjesto tebe, a da si ti kod svoje porodice?”, a Zejd, radijallahu anhu, odgovorio je: “Allaha mi, ne bih volio da Muhammeda tamo gdje se sada nalazi ubode trn a da ja bezbjedan sjedim kod svoje porodice.” Na to je Ebu Sufjan rekao: “Nisam vidio nikog od ljudi da voli nekoga kao što Muhammedovi ashabi vole Muhammeda!” (Ibn Hišam, Sira, 2/172; Ibn Sa’d, Et-Tabekat, 2/277). Kakva je ovo veličanstvena ljubav! Ebu Talha, radijallahu anhu, na dan Bitke na Uhudu postavio je svoje tijelo kao štit ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi ga štitio od strijela. U jednom momentu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, gledajući u ljude, isturio se naprijed, pa mu je Ebu Talha, radijallahu anhu, rekao: “Allahov Vjerovjesniče, ti si mi kao otac i majka, nemoj se izlagati, pogodit će te strijela! Moja prsa su štit za tvoja prsa, o Allahov Poslaniče!” (Buhari, 3811; Muslim, 1811). Štaviše, iz ljubavi prema njemu, voljeli su sve što je volio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa i od stvari iz životne svakodnevnice. U tom kontekstu, Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Jedan krojač pozvao je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na jelo koje je za njega pripremio, pa sam s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, otišao i ja na to jelo. Pred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, domaćin je primakao hljeb i čorbu u kojoj je bilo bundeve i komadića mesa. Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako po zdjeli traži bundevu i od tog dana i ja je volim.” (Buhari, 2092; Muslim, 2041)

Razlozi koji nas podstiču na ljubav prema Poslaniku

Mnoštvo je razloga zbog kojih bi musliman i muslimanka trebali voljeti poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a najvažniji su:

• Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, voli Uzvišeni Allah, pa ako volimo Allaha, obavezni smo i da volimo onoga koga On voli.

• Uzvišeni Allah naredio nam je da volimo poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je ljubav prema Poslaniku pokornost Allahu.

• Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je naše upute na Pravi put. Uzvišeni kaže: “Allah je vjernike milošću Svojom darovao kada im je poslanika između njih poslao, da im ajete Njegove kazuje, da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti pouči, iako su prije u očitoj zabludi bili.” (Alu Imran, 164)

• Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najpotpuniji čovjek u svojim ibadetima, ćudi i ahlaku, ponašanju i ophođenju itd., a ljudske duše stvorene su da vole potpunost i savršenstvo.

Znakovi iskrene ljubavi prema Poslaniku

Svima je poznato da postojanje ljubavi u srcu, ako je iskrena, mora imati svoje tragove, dokaze i znakove. Znakova ljubavi prema poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, ima mnogo, a najvažniji su:

• Pokoravati se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, nuvažavati ga, poštovati i veličati bez pretjerivanja i bez potcjenjivanja.

• Žudnja i želja za njegovim viđenjem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oni koji me najviše vole od ovog ummeta jesu ljudi koji će doći nakon mene, dali bi i svoju porodicu i svoj imetak samo da me mogu vidjeti.” (Muslim, 2832)

• Često donošenje salavata i selama u svim prilikama, posebno u onim prilikama kada je to, na osnovu Objave, propisano. Uzvišeni kaže: “Zaista Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i njemu selam šaljite!” (El-Ahzab, 56)

• Ljubav prema Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, porodici i njegovim ashabima. Ko voli nekog voli, voli i onoga koga taj voli. A ko je toga preči od Poslanikove porodice (a to su njegovo potomstvo i potomstvo od njih, njegove supruge i porodica Benu Hašim, radijallahu anhum) i njegovih ashaba. Najljepše je to rekao Ebu Bekr, radijallahu anhu: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, draže mi je da se brinem o rodbini Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego o svojoj vlastitoj” (Buhari, 3712; Muslim, 1759). Za muslimana i muslimanku velika je vrijednost da čuva oporuku našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu njegove porodice: “Ja vas Svevišnjim Allahom opominjem da pazite na moju porodicu!” (Muslim, 2408)

Nastavit će se, inšallah...

(Izvor: El-Musaffa min hukukil-Mustafa)

Autor: Dr. Salih b. Abdulaziz Sindi, hafizehullah

Priredio: Adnan Fetić, prof.