Menu

Miraz žene u islamu

Tema Žena muslimankaČitanje 9 minuta

Islam je dao miraz -- pravo na nasljedstvo ženi nakon što je bila toga lišena i na taj način učinio ju je ravnopravnom sa muškarcem. Ona ima pravo učešća u ostavštini svojih roditelja i rođaka koje je islam definisao, po božanskoj naredbi koju niko ne može dokinuti do Sudnjeg dana.

Jedan od povoda objave jedanaestoga ajeta sure En-Nisa jeste i to što je supruga Sa'da b. Rebije, nakon smrti svog muža, došla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, vodeći svoje dvije kćerke, pa mu je rekla: "Ovo su dvije Sa'dove kćerke, a on je pao kao šehid boreći se uz tebe u Bitki na Uhudu. Njihov amidža uzeo je sve ono što je posjedovao njihov otac, a tebi je dobro poznato da je ženi imetak potreban za udaju." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odgovarao dok mu nije objavljen ajet o mirazu, nasljedstvu, kada je pozvao brata Sa'da b. Rebije i rekao mu: "Dadni dvjema Sa'dovim kćerkama dvije trećine njegovog imetka i dadni njegovoj supruzi osminu, a ti uzmi ono što ostane." (Ibn Madža, vjerodostojan)


Zagarantovano pravo

U plemenitom Kur'anu, u ajetima u kojima se govori o pravilima miraza -- nasljedstva, koristi se izraz "dio" i ukazuje se na to da dio nasljedstva pripada svakom muškarcu i ženi u pravednom omjeru: "Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio" (En-Nisa, 8). Uzvišeni Allah spomenuo je žene zasebno i neovisno od muškaraca kako bi se ukazalo na njihovo legitimno pravo. Allah ih nije spomenuo uz muškarce i nije rečeno da muškarcima i ženama pripada određeni dio, već je rečeno: "Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci..." Dio ajeta: "...bilo toga malo ili mnogo..." ukazuje na to da je pravo žene zagarantovano bez obzira na to da li ostavštine bilo malo ili mnogo.

Određeni dio ustvari je zagarantovani dio svakom nasljedniku, a to su i žene: majka, supruga, kćerka, rođene sestre, sestre po ocu, kćerke sina, nena, s tim da supruga i kćerka nikada u potpunosti ne mogu biti lišene miraza, izuzev ako postoje neke zapreke za ostvarenje prava na nasljedstvo, koje ujedno obuhvataju i muške nasljednike.

Muškarac ne uzima kao dvije žene

Nije tačno da muškarac uvijek nasljeđuje koliko dvije žene, nego je tačno da nasljeđuje u situaciji kada iza umrlog ili umrle ostanu muška i ženska djeca: "Allah vam naređuje da od djece vaše -- muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima..." ( En-Nisa, 11)

Dakle, ovaj propis odnosi se na djecu umrlog, a ne na sve nasljednike, muškarce i žene, što je velika i suštinska razlika. U kur'anskom ajetu nije spomenuta mudrost davanja prednosti muškom djetetu nad ženskim, ali je zato na drugom mjestu indirektno na to ukazano: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje." (En-Nisa, 34) Imetak onoga koji se brine o drugom i troši na njega uvijek je izložen umanjenju, a imetak onoga o kome se brine neko drugi i na koga se troši uvijek je izložen uvećanju, što jasno ukazuje na mudrost davanja prednosti u nasljeđivanju onome čiji je imetak izložen umanjenju nad onim čiji je imetak izložen uvećanju. (Tefsiru Šinkiti)

Pravednost u podjeli nasljedstva

Vjera islam garantuje dio žene u nasljedstvu na osnovu pravednosti. U tom kontekstu u obzir se uzimaju obaveze žene i muškarca i na osnovu toga određuje se dio nasljedstva. Muško dijete nasljeđuje koliko dvoje ženske djece iz više razloga. Muškarac ima materijalne obaveze koje žena uopće nema. Suprug daje supruzi mehr, vjenčani dar i ona sama raspolaže njime kao i preostalim svojim imetkom. Niko nema pravo da uzurpira njen mehr. Suprug mora da se brine o supruzi, djeci i porodici. Supruga nije dužna da se brine o suprugu, djeci i porodici čak i ako je imućna, osim ako to ona dobrovoljno želi. Suprug je dužan da se brine o drugim rođacima koje je vjera islam definisala. Supruga to nije dužna. Žena nasljednik preuzima nasljedstvo bez materijalnih obaveza za razliku od muškog nasljednika. Ona dobija miraz, a o njoj je dužan da se brine suprug, otac, sin, brat, amidža ili drugi muškarci koji sa njom dijele miraz.

Kriteriji podjele miraza

Kriteriji podjele nasljedstva ne vezuju se za spol, odnosno da li je nasljednik muškarac ili žena, već su kriteriji podjele sljedeći:

• Stepen rodbine, blizina ili daljina. Sve što je nasljednik rodbinski bliži umrloj osobi njegov dio u nasljedstvu je veći.

• Redoslijed generacija nasljednika. Sve što je nasljednik mlađi, njegov dio u nasljedstvu je veći. Sin umrlog nasljeđuje više od oca umrlog iako su obojica muškarci, odnosno sin nasljeđuje više od djeda. Kćerka umrlog nasljeđuje više od supruge umrlog, odnosno svoje majke, a obje su žene. Kćerka umrle nasljeđuje više od supruga, muža umrle, odnosno svoga oca.

• Materijalne obaveze nasljednika shodno islamskim propisima. Ukoliko su nasljednici isti po pitanju stepena rodbine i redoslijeda generacija uz razliku u materijalnim obavezama, npr. djeca umrle osobe, u tom slučaju muškom pripada koliko dvjema ženama, s tim da taj sin, muškarac, mora da se brine o supruzi, ženi, porodici i djeci, a o kćerki kao nasljednici i njenoj djeci brine se suprug, muškarac. U spomenutoj podjeli miraza gdje muškom pripadne koliko dvjema ženama ne postoji nepravda prema ženi. Štaviše, možda je žena u povoljnijoj poziciji od muškarca i to radi uzimanja u obzir njene fizičke slabosti.

Primjeri nasljedstva žene

Žena nasljednik u nasljednom pravu nekada nasljeđuje kao muškarac, ili više od njega, dvostruko više ili pak ona nasljeđuje, a on ne nasljeđuje u oko trideset slučajeva nasljeđivanja, a u samo četiri slučaja nasljeđuje polovinu onoga što nasljeđuje muškarac.

Primjeri u kojima žena nasljeđuje kao muškarac

• Ako je umrli iza sebe ostavio djecu, oca i majku, tada će otac i majka naslijediti po jednu šestinu bez razlike između muškarca i žene: "A roditeljima, svakome posebno -- šestina od onoga što je ostavio..." (En-Nisa, 11)

• Ako je umrli iza sebe ostavio brata i sestru sa majčine strane i ne postoji drugi nasljednik, tada će brat i sestra naslijediti, svako od njih, po jednu šestinu, bez razlike između muškarca i žene: "...a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti -- šestinu..." (En-Nisa, 12)

• Ako je umrli iza sebe ostavio više braće i sestara po majci, dva brata i više i dvije sestre i više, u tom slučaju sva braća naslijedit će jednu trećinu podjednako, i sve sestre naslijedit će jednu trećinu podjednako, bez razlike između muškarca i žene: "...a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini..." (En-Nisa, 11)

Primjeri u kojima žena nasljeđuje više od muškarca

• Ako je umrla žena ostavila supruga i kćerku, kćerka će naslijediti pola miraza, a suprug, njen otac, jednu četvrtinu. U ovome slučaju kćerka, žena, naslijedit će dvostruko više od oca, muškarca.

• Ako je umrli iza sebe ostavio suprugu, dvije kćerke i brata, supruga će naslijediti jednu osminu, dvije kćerke dvije trećine, a preostali dio brat. Svaka kćerka naslijedit će više od brata, odnosno amidže.

Primjeri u kojima žena nasljeđuje a ne nasljeđuje muškarac

• Ako je umrla ostavila iza sebe kćerku, rođenu sestru i brata po ocu, kćerka nasljeđuje pola miraza, sestra ostalo (pola miraza) i bratu po ocu ne ostaje ništa.

• Ako je umrli iza sebe ostavio sina, kćerku i dva rođena brata, tada dva rođena brata ništa ne nasljeđuju zbog sina. A sin i kćerka nasljeđuju sav imetak na način da muškom pripadne koliko dvjema ženskima. Kćerka nasljeđuje, a braća umrlog ili amidže kćeri ne nasljeđuju.

• Ako je umrli iza sebe ostavio kćerku i brata od majke, tada kćerka u potpunosti lišava miraza majčinog brata.