Menu

Najznačajniji učenjaci hadiske nauke

Tema HadisČitanje 12 minuta

Opće je poznata činjenica da je Uzvišeni Allah, pored poslanika koje je odabrao da dostave poslanicu, odabrao određene Svoje robove kojima je ukazao Svoju ljubav i bereket, i učinio ih predvodnicima dobra, onima koji, nakon poslanika, upućuju ljude ka Pravom putu, podstičući ih da čine dobra djela i da izbjegavaju činjenje loših djela. Allahu su, nakon poslanika, najdraži, i najviše voli, učenjake, koje je učinio nasljednicima poslanika. Uzvišeni kaže: "A samo se Allaha, među robovima Njegovim, boje učeni." (Fatir, 28)

Na posebnost i odlikovanost učenjaka ukazuju mnogi kur'ansko-hadiski tekstovi koji govore o vrijednosti znanja općenito. Tako svaki kur'anski ajet koji govori o vrijednosti znanja indirektno govori o vrijednosti učenjaka, a i svaki hadis koji govori o vrijednosti znanja indirektno govori i ukazuje na vrijednost islamskih učenjaka.


Govoreći o tome kako je podučio Svog Poslanika onome što nije znao i da to znanje predstavlja veliko dobro i blagodat, Uzvišeni kaže: "Allah tebi objavljuje Knjigu i mudrost i poučava te onome što nisi znao, a Allahovo dobro prema tebi je veliko." (En-Nisa, 113)

Govoreći o znanju i da je ono sredstvo kojim se ljudima pojašnjava Pravi put i uz pomoć kojeg se ljudi izvode iz tmina na svjetlo, Uzvišeni kaže: "O vi kojima je data Knjiga, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, a preko mnogo čega će i preći. A od Allaha vam dolazi Svjetlost i Knjiga jasna. Njome Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, dozvolom Svojom, iz tmina na svjetlo i na pravi put ih upućuje" (El-Maida, 15--16); "On daje mudrost kome hoće, a onome kome je mudrost data, dato je veliko dobro!" (El-Bekara, 269)

Pored kur'anskih ajeta koji govore o vrijednosti znanja, spomenut ćemo i ajete koji izravno govore o vrijednosti onih kojima je dato znanje i koje je Allah Plemeniti počastio time što ih je nadahnuo da krenu putem kojim je On zadovoljan. Uzvišeni kaže: "Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje" (El-Mudžadela, 11); "Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?!'" (Ez-Zumer, 9)

Allah Milostivi učinio je učenjake, posredstvom znanja koje im je dao, zvijezdama vodiljama nama, da učimo od njih, da ih slijedimo, da se s njima savjetujemo prije svojih postupaka i nauma; darovao im je znanje i odabrao ih je da budu predvodnici na Zemlji. Poznato je da se kur'ansko-hadiski tekstovi ne mogu razumijevati po svom nahođenju i da je, za razumijevanje propisa sadržanih u njima, neophodno vratiti se na knjige i tekstove, riznice, u kojima su islamski učenjaci zapisali svoja tumačenja islamskih tekstova. I ovdje prevashodno mislimo na učenjake prvih generacija islama, jer je važno da se kur'ansko-hadiski tekstovi razumijevaju onako kako su ih ashabi razumijevali i u praksi živjeli. Također, dužnost nam je znati da Svevišnji Allah daje učenjake iz svake generacije ummeta i da je u svakoj generaciji, ili stoljeću, prisutan određeni broj učenjaka posredstvom kojih Uzvišeni izvodi ljude iz tmina na svjetlost. Međutim, s obzirom na to da govorimo o razumijevanju sunneta i načinima koji će nam pomoći u razumijevanju sunneta, ovdje ćemo se ograničiti spominjanjem određenih učenjaka koji su dali značajan doprinos hadiskoj nauci, kao i razumijevanju sunneta kroz zaključivanje pravnih propisa iz njega. Ovom prilikom prenijet ćemo izbor teksta iz djela Ma'rifetu ulumil-hadis (str. 246--287), autora Ebu Abdullaha Muhammed b. Abdullaha el-Hakima (405. h. g.), koji je spomenuo najznačajnije ličnosti.

Muhammed b. Muslim ez-Zuhri (u. 124. h. g.)

Mekhul je rekao: "Nisam vidio učenijeg u sunnetu od Zuhrija."

Imam Malik prenosi da je čuo imama Zuhrija: "Ovim je znanjem Uzvišeni Allah odgojio Svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgojio je svoj ummet. Allah je obavezao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga dostavi onako kako mu je objavljeno, pa ko ga čuje, neka ga učini dokazom za sebe."

Ibn Šihab ez-Zuhri prenosi od Ebu Bekra b. Abdurrahmana b. Harisa b. Hišama da je njegov otac čuo Osmana b. Affana da je rekao: "Klonite se alkohola, doista je on majka svih zala."

Jahja b. Seid el-Ensari (u. 143. h. g.)

Hammad b. Zejd kazuje da je Ejjub došao iz Medine, pa je na pitanje: "Ko je najučeniji ko je ostao u Medini?", odgovorio: "Jahja b. Seid."

Ubejdullah b. Omer rekao je: "Jahja b. Seid citirao bi nam hadise, pa bi nam se činilo kao da su biserna ogrlica."

Abdurrahman b. Amr el-Evzai (u. 157. h. g.)

Mekhul je rekao: "Nisam vidio osobu koja je oštroumnija i čišćeg srca od Evzaija."

Evzai je rekao: "Pet je mišljenja nekih učenjaka Iraka i nekih učenjaka Hidžaza koja se ne prihvataju. Što se tiče mišljenja Iračana koja se ne prihvataju, to su: da je dozvoljeno pijenje opijajućih napitaka, da je dozvoljeno jesti prilikom nastupanja zore u ramazanu, da se džuma klanja samo u sedam mjesta, da se ikindija-namaz odgađa dok sjena predmeta ne bude četiri puta duža od predmeta i da je dozvoljen bijeg sa bojnog polja. A što se tiče učenjaka Hidžaza, mišljenja koja se ne prihvataju jesu mišljenja da je dozvoljeno slušanje muzike, spajanje dva namaza bez opravdanja, muta brak, razmjena jednog dirhema za dva dirhema i jednog dinara za dva dinara iz ruke u ruku i spolni odnos u analni otvor."

Evzai prenosi od Mahleda b. Husejna da je čuo Ejjuba es-Sihtijanija da je rekao: "Ako se nekome obratiš i navedeš nešto iz sunneta, a on kaže: 'Nemoj nam navoditi iz sunneta, daj nam nešto iz Kur'ana', znaj da je takav u zabludi." A Evzai je na ovo rekao: "To je iz razloga što je sunnet objavljen da pojasni Kur'an, a nije Kur'an objavljen da pojasni sunnet."

Sufjan b. Ujejna el-Hilali (u. 198. h. g.)

Imam Šafija je rekao: "Nisam vidio učenijeg i suzdržljivijeg u pogledu izdavanja fetvi od Ibn Ujejne."

Sufjab b. Ujejna rekao je: "O sljedbenici hadisa, podučite se fikhskim propisima iz hadisa da vas ne savladaju sljedbenici razuma. Ebu Hanifa nije rekao nešto a da mi nismo po tom pitanju prenijeli jedan ili dva hadisa."

Abdullah b. Mubarek el-Hanzali (u. 181. h. g.)

Abdullah b. Musab rekao je: "Abdullah b. Mubarek objedinio je znanje o hadisu, šerijatskom pravu, arapskom jeziku, historiji, a usto je bio hrabar, plemenit i voljele su ga sve skupine."

Fudajl b. Ijad rekao je: "Nikada nisam upoznao nekoga poput Abdullaha b. Mubareka."

Jahja b. Seid el-Kattan (u. 198. h. g.)

Imam Ahmed je rekao: "Najboljeg pamćenja je Jahja b. Seid." Također je rekao: "Nisam zapisivao hadise od nekog sličnog Jahji b. Seidu."

Ali b. Medini upitao je Jahju b. Seida o osobi koja je kihnula, pa je rekao: "Šu'ba je prenio od Ibn Ebu Lejle, da ga je obavijestio njegov brat da je njegov otac prenio od Alije, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Kada neko od vas kihne, neka kaže: 'Hvala Allahu na svakom stanju', a neka mu onaj ko ga čuje odgovori: 'Allah ti se smilovao', potom neka mu uzvrati riječima: 'Allah da te uputi i da popravi tvoje stanje.'"

Abdurrahman b. Mehdi (u. 198. h. g.)

Ali b. Medini rekao je: "Kada bi me uzeli i tražili od mene da se, između ćoška Kabe i Mekamu Ibrahima, zakunem, tada bih se zakleo Allahom da nisam upoznao učenijeg u hadisu od Abdurrahmana b. Mehdija."

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel prenosi da je čuo svog oca, imama Ahmeda, da je rekao: "Upitao sam Abdurrahmana b. Mehdija o dojenju odrasle osobe, pa je rekao: 'Čuo sam Malika da prenosi od Nafija da je Ibn Omer rekao: 'Zabrane koje postaju punovažne dojenjem odnose se samo na dojenje djece.'"

Jahja b. Jahja et-Temimi (u. 226. h. g.)

Ishak b. Ibrahim el-Hanzali rekao je: "Nisam upoznao nikoga poput Jahje b. Jahje, a siguran sam ni da Jahja b. Jahja nije sreo nikog poput sebe."

Jahja b. Muhammed rekao je: "Nisam vidio posvećenijeg ahiretu niti ljepše odjevenog od Jahje b. Jahje."

Jahja b. Muhammed kazuje da je jednog petka navratio kod Jahje b. Jahje pa su zajedno otišli na džumu. Toliko je bilo vruće da je Jahja b. Jahja, prilikom odlaska na sedždu, glavu stavljao na dio rukava. Kada su se vratili kući, a sa njima je bio Muhammed b. Osman, upitao je Jahju b. Jahju o putu na kojem ima nečistoće a kojim hodi čovjek, pa je Jahja b. Jahja odgovorio: "Čitao sam pred Malikom, a on prenosi od Muhammeda b. Umara, a on od Muhammeda b. Ibrahima et-Tejmija, a on od majke Ibrahimovog djeteta, koja je upitala Ummu Seleme o odjeći koja se vuče po zemlji, a ona prolazi po mjestima koja su čista i nečista, pa ju je Ummu Selema obavijestila da je ona isto upitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da joj je rekao: 'Očistit će je ono što dođe nakon toga.'"

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (u. 241. h. g.)

Imam Šafija je rekao: "Napustio sam Bagdad a u njemu nisam ostavio učenijeg, skromnijeg niti bogobojaznijeg od Ahmeda b. Hanbela."

Abdullah b. Ahmed kazuje da je čuo svog oca Ahmed b. Hanbela da kazuje da je čuo Muhammeda b. Osmana da kazuje da je čuo Hišama b. Urvu da prenosi od svog oca, a on od Aiše da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sadaka je uništila imetak s kojim se pomiješa." U komentaru ovog hadisa imam Ahmed je rekao: "Ovo se odnosi na osobu koja je bogata a koja uzme sadaku ili zekat. Sadaka je samo za siromahe."

Ali b. Abdullah b. Džafer el-Medini (u. 234. h. g.)

Osman b. Seid ed-Darimi rekao je: "Čuo sam Alija b. Medinija da je, za onog ko kaže da je Kur'an stvoren, rekao: 'To je nevjerstvo.'"

Muhammed b. Salih el-Hašimi rekao je: "Ovo su naslovi djelā Alija b. Medinija: El-Esami vel-kuna (Imena i nadimci), osamnaest tomova; Ed-Duafa (Slabi prenosioci), deset tomova; Et-Tedlis (Skrivene mahane), pet tomova; Evvel men nezare fir-ridžal ve fehase (Prvi ko je razmatrao vjerodostojnost prenosioca), jedan tom; Et-Tabekat (Knjiga iz historije), deset tomova, Men reva an redžul lem jerehu (Ko je prenosio od osobe koju nije vidio), jedan tom, El-Ilel lismail el-Kadi (Knjiga Ilel od Ismaila el-Kadija), četrnaest tomova; Ileli Ibn Ujejne (Mahane hadisa koje prenosi Ibn Ujejna), trinaest tomova; Men la juhtedždžu bihadisi ve la jutrek (Onaj čiji hadisi nisu dokaz, ali on nije odbačen), dva toma; El-Kuna (Knjiga nadimaka), pet tomova; El-Vehm vel-hata (Knjiga grešaka prilikom prenošenja hadisa), pet tomova; Men nezele mines-sahabeti sairel-buldan (Ko je od asahaba naselio određena mjesta), pet tomova; El-Ard alel-muhaddis (Čitanje pred muhaddisom), dva toma; Men haddese summe redžea anhu (Ko je nešto prenio pa je to opovrgao), dva toma; Es-Sikat vel-musbitin (Knjiga povjerljivih prenosilaca), deset tomova; Ihtilaful-hadis (Knjiga prividno kontradiktornih hadisa), pet tomova; El-Esami eš-šaza (Iznimna imena), tri toma; El-ešriba (Knjiga napitaka), tri toma; Et-Tefsir garibil-hadis (Tumačenje manje poznatih izraza u hadisima), pet tomova; El-Ihva vel-ehevat (Knjiga braće i sestara od prenosilaca), tri toma..." Nakon što je citirao neke naslove, imam Hakim je rekao: "Ovdje smo spomenuli samo neke od njegovih naslova kako bismo ukazali na njegovu učenost i posebnost."