Menu

Namaz na kaburu ili u njegovom pravcu

Tema AkidaČitanje 1 minut
Imam Malik nas je obavijestio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ubio Allah židove i kršćane jer su kabure svojih poslanika učinili bogomoljama', pa je rekao: ''Mrzim ovo radi hadisa i drugih predaja prenesenih od osoba mimo Poslanika, a mrzio je – a Allah najbolje zna – da se veliča bilo ko od muslimana, tj. da se njegov kabur učini džamijom, jer u tom slučaju nemoguće je sačuvati se smutnje i zablude koja dolazi nakon toga.'' Ovim hadisom dokazao je sva tri značenja  koja je spomenuo u svom govoru, što i jeste jasan dokaz da je hadis shvatio u njegovoj općenitosti, a tako je postupio i šejh Ali el-Kari' prenoseći od hanefijskih učenjaka, pa je u ''Mirkatul-mefatih šerh miškatil-mesabih'' (1/456), rekao: ''Razlog njihovog prokletstva jeste to što su se klanjali kaburima svojih poslanika veličajući ih, što je očiti širk, ili što su se molili Allahu, subhanehu ve te´ala, na mjestima gdje su ukopani poslanici, činili sedždu na njihovim kaburima, okretali se prema njihovim kaburima za vrijeme molitve smatrajući da time čine ibadet Allahu i pretjerivali u veličanju poslanika, a to je skriveni širk jer je u tome sadržano veličanje stvorenja u onome što nije dozvoljeno.