Menu

Odnos ehlul-bejta prema ashabima koje šiije najviše proklinju

Tema AkidaČitanje 12 minuta
Šiije, rafidije, isna ašerije, pokušavaju prikazati da je između prvih muslimana, Poslanikovih drugova, i Poslanikove časne porodice ehlul-bejta postojala međusobna mržnja i netrpeljivost. Ova mržnja i netrpeljivost postoji samo u njihovim bolesnim umovima i u stvarnosti nema nikakvog ispravnog utemeljenja. Mnoštvo je nepobitnih dokaza koji ukazuju na postojanje međusobne ljubavi i uvažavanja između ashaba i ehlul-bejta, a na spomenutu ljubav i poštovanje ukazuje i postupak članova ehlul-bejta koji su svojoj djeci davali imena po svojoj braći u vjeri, ashabima, kao što su Ebu Bekr, Omer, Osman, Aiša, Talha, Muavija, Hamza, Džafer, Allah bio zadovoljan njima, tako da se može konstatirati da ne postoji porodica i kuća ehlul-bejta, kao što je kuća Alije, Hasana, Husejna, Allah bio zadovoljan njima, i drugih pripadnika ehlul-bejta a da nisu svojim sinovima nisu dali ime jednog od ashaba ili su uzimali za sebe nadimke po njihovim imenima, kao što je Ebu Bekr (Otac Bekrov).
Vrlo je važno spomenuti da šiije svojataju dvanaest pripadnika ehlul-bejta i tvrde da su oni njihovi imami i izmišljaju riječi i djela koje su oni izgovorili ili učinili, a ti imami su čisti od svih ti potvora i izmišljotina. Kako bismo razumijeli samu temu ovoga teksta kao i tekstove koji će uslijediti u narednim brojevima, neophodno je da spomenemo dvanaest imama ehlul-bejta koje šiije svojataju:

1. Alija b. Ebu Talib,

2. Hasan b. Alija,

3. Husejn b. Alija, 

4. Alija (Zejnul-Abidin) b. Husejn

5. Muhammed (Bakir) b. Alija,

6. Džafer (Sadik) b. Muhammed,

7. Musa (Kazim) b. Džafer, 

8. Alija (Rida) b. Musa,

9. Muhammed (Dževad) b. Alija,

10. Alija (Hadi) b. Muhammed,

11. Hasan (Asker) b. Alija,

12. Muhammed b. Hasan, odsutni u pećini.

Suvišno je raspravljati o tome da li nadijevanje imena ukazuje na međusobnu ljubav, uvažavanje i slogu. Međutim, pošto se radi o šiijama, ljudima kojima treba dokazivati i najlogičnije stvari, spomenut ćemo upravo jednu predaju koja se navodi u njihovim izvorima. Kada je Muavija, Allah bio zadovoljan njime, postavio Mervana b. Hakema , Allah mu se smilovao, za namjesnika Medine, naredio mu je da mladićima Kurejšija odredi i udijeli određena primanja iz državnog budžeta, bejtul-mala. Alija b. Husejn (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija), Allah mu se smilovao, došao je kod Mervana, a on ga je upitao: “Kako se zoveš?” Odgovorio je: “Alija b. Husejn.” Ponovo ga je upitao: “Kako se zove tvoj brat?”, a on je odgovorio je: “Alija.” Mervan je ponovio: “Alija i Alija. Tvoj otac nije ostavio nijedno svoje dijete a da mu nije nadio ime Alija!” Alija b. Husejn dalje kazuje: “Odredio mi je određeni iznos iz državnog budžeta i potom sam se vratio svom ocu kojeg sam obavijestio o onome šta se dogodilo. Moj otac (Husejn b. Alija, Allah bio zadovoljan njime, treći imam kod šiija) rekao je: “Kada bi mi se rodilo stotinu djece, volio bih da im svima nadijem ime Alija.” (Kafi i Biharul-envar) Da li se ljubav Husejna prema svom ocu Aliji, radijallahu anhuma, nadijevanjem njegovog imena sinovima, može primijeniti na postupak članova ehlul-bejta koji su svojoj djeci nadijevali imena ashaba?

Svakom iole malo upućenom muslimanu u šiijsko učenje poznata je njihova mržnja prema Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, Aiši, Muaviji, Allah bio zadovoljan njima.

Osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Ebu Bekr

U sljedećim redovima spomenut ćemo osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Ebu Bekr ili su sebi uzimali to ime za nadimak Ebu Bekr (Otac Bekrov):

● Ebu Bekr b. Alija b. Ebu Talib (prvi imam kod šiija),

● Ebu Bekr b. Hasan b. Alija (drugi imam kod šiija),

● Ebu Bekr (nadimak) Alije (Zejnul-Abidina, četvrti imam kod šiija) b. Husejna,

● Ebu Bekr b. Musa (Kazim, šesti imam kod šiija) b. Džafer b. Muhammed b. Alija (Zejnul-Abidin),

● Ebu Bekr b. Alija (Rida, osmi imam kod šiija) b. Musa (Kazim) b. Džafer b. Muhammed b. Alija (Zejnul-Abidin),

● Ebu Bekr b. Abullah b. Džafer b. Ebu Talib,

● Ebu Bekr b. Hasan (Musenna) b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija b. Ebu Talib,

● Ebu Bekr b. Ebu Azm b. Abdullah... b. Ibrahim (Murteda) b. Musa (Kazim, sedmi imam kod šiija) b. Džafer b. Muhammed b. Alija (Zejnul-Abidin),

Osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Omer

U sljedećim redovima spomenut ćemo osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Omer, Allah bio zadovoljan njime.

● Omer el-Atram b. Alija b. Ebu Talib (prvi imam kod šiija),

● Omer b. Hasan b. Alija b. Ebu Talib (drugi imam kod šiija),

● Omer b. Husejn b. Alija b. Ebu Talib (treći imam kod šiija),

● Omer el-Ešeref b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija),

● Omer el-Šedžeri b. Alija el-Asgar b. Omer el- Ešeref b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija),

● Omer b. Muhammed b. Omer el-Šedžeri b. Alija el-Asgar el-Muhaddis b. Alija b. Omer el- Ešeref b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija),

● Omer b. Jahja b. Husejn b. Zejd (imam šiijske sekte zejdije) b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija),

● Omer Ebu Alija b. Jahja b. Husejn b. El-Nekib b. Ahmed el-Muhaddis eš-šair b. Omer b. Jahja b. Husejn b. Zejd (imam šiijske sekte zejdije) b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija),

● Omer b. Muhammed b. Abdullah b. Omer b. Salim b. Ebu Ja‘la b. Ebu Berekat b. Muhammed en-Nekib Vasit b. Ebu Tahir Abdullah b. Ebu Feth Muhammed el-Ešter Ebu Redž b. Ubejdullah es-Salis b. Alija b. Ubejdullah es-Sani b. Alija es-Salih b. Ubejdullah el-E‘aredž b. Husejn el-Asgar b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam šiija),

● Omer Ebu Alija el-Muhtar en-Nekib b. Muslim Emu E‘ala b. Ebu Alija Muhammed el-Emir b. Muhammed el-Ešter,

● Omer b. Hasan el-Eftar b. Alija el-Asgar b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam šiija),

● Omer b. Alija b. Omer b. Hasan el-Eftar,

● Omer el-Mendžurani b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Atraf... Muhammed el-Atraf b. Alija b. Ebu Talib,

● Omer b. Džafer el-Melik el-Multani b. Ebu Omer Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Omer el-Atraf,

● Omer b. Musa el-Kazim (sedmi imam kod šiija) b. Džafer es-Sadik (šesti imam kod šiija),

● Omer b. Abdullah b. Muhammed b. Imran b. Alija b. Ebu Talib,

● Omer b. Muhammed b. Omer el-Atraf b. Alija b. Ebu Talib.

Dakle, evidentno je da je sedamnaest osoba svojim sinovima dalo ime Omer. Također se može zaključiti da je spomenuto nadijevanje imena bilo zastupljeno u različitim vremenskim periodima i da članovi ehlul-bejta nisu izbjegavali ime Omer.

Nakon što se oženio poslije smrti Fatime i svom prvom sinu nadio ime Muhammed Alija b. Ebu Talib, drugom Ebu Bekr, trećem Omer i četvrtom Osman, bio je upitan zašto nije nadio ime svoga amidže Abbasa, pa je rekao: “Odgodio sam nadijevanje njegovog imena, kao što su ga učinili poslije njih Allah i njegov Poslanik.”

Uvaženi učenjak Ibn Asakir, Allah mu se smilovao, bilježi da je pitao Isaa b. Abdullaha b. Muhammeda b. Omera b. Aliju b. Ebu Taliba: “Kako je tvoj djed Alija svome sinu nadio ime Omer?”, on je odgovorio: “Pitao sam svoga oca o tome, pa me je on obavijestio prenoseći od svoga oca, a on od Omera b. Alije b. Ebu Taliba, a on od Alije b. Ebu Taliba da je Omer rekao: “Rodio sam se svom ocu nakon što je Omer b. Hattab postao halifa. Moj otac Alija rekao je Omeru: ‘O, vođo pravovjernih! Sinoć sam dobio muško dijete.’ Omer mu je rekao: ‘Pokloni ga meni’, a Alija mu je odgovorio: ‘On je tvoj.’ Omer je rekao: ‘Nadio sam mu ime Omer i darovao sam mu svoga roba.’ (Tarihu Damask)

Osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Osman

U sljedećim redovima spomenut ćemo osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Osman, Allah bio zadovoljan njima:

● Osman b. Alija b. Ebu Talib (može se reći da je Alija imao dva sina Osmana, prethodno spomenuti kao i Osman el-Asgar – mlađi, kao i dva Omera),

● Osman b. Akil b. Ebu Talib,

● Osman b. Jahja b. Sulejman b. Mania... Ubejdullah el-E‘aredž b. Husejn el-Asgar b. Alija (Zejnul-Abidin, četvrti imam kod šiija).

U sljedećim redovima spomenut ćemo osobe iz ehlul-bejta koje su svojim sinovima dale ime Talha ili Muavija, Allah bio zadovoljan njima, s tim da treba spomenuti da je Talha, bio sa četri strane badžo (dvije sestre su bile udate za njih dvojicu) s Poslanikom, sallallahu alejhi ve selem.

1. Talha je oženio Ummu Kulsum, sestru Aiše bint Ebu Bekr,

2. Talha je oženio Hamnu bint Džahš, sestru Zejnebe, supruge Poslanika,

3. Talha je oženio Fariu bint Ebu Sufjan, sestru Ummu Habibe bint Ebu Sufjan,

4. Talha je oženio Rukaju b. Ebu Umejja, sestru Ummu Seleme bint Ebu Umejja,

● Talha b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija b. Ebu Talib,

● Talha b. Hasan el-Museles b. Hasan el-Musenna b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija b. Ebu Talib.

● Muavija b. Abdullah b. Džafer b. Ebu Talib.

Osobe iz ehlul-bejta koje su svojim kćerkama dale ime Aiša

U sljedećim redovima spomenut ćemo osobe iz ehlul-bejta koje su svojim kćerkama dale ime Aiša, Allah bio zadovoljan njome.

● Aiša bint Džafer Sadik (šesti imam kod šiija),

● Aiša bint Musa Kazim (sedmi imam kod šiija) b. Džafer Sadik,

● Aiša bint Džafer b. Musa Kazim (sedmi imam kod šiija) b. Džafer Sadik,

● Aiša bint Alija Rida (osmi imam kod šiija) b. Musa Kazim,

● Aiša bint Alija Hadi (deseti imam kod šiija) b. Muhammed Dževad b. Alija Rida,

● Aiša bint Muhammed b. Hasan b. Džafer b. Hasan el-Musenna b. Hasan (drugi imam kod šiija)

Možda će neko pitati ili konstatirati: “Možda se misli na drugu Aišu. Odgovor je jednostavan: ‘Vrati se na knjige koje govore o biografijama ashabijki i onih koje su došle poslije njih i donesi nam jedno ime Aiše od ashabijki ili pak ime koje je približno poznato kao Aiša Es-Siddika. I također treba spomenuti da hadis poznat kao hadis o ogrtaču kojim je Poslanik zaogrnuo Hasana, Husejna, Fatimu i Aliju, a potom proučio kur’anski ajet: “Doista Allah želi da odstrani od vas nečistoću ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim) čišćenjem” (El-Ahzab, 33), upravo govori o prednosti Aiša koja je svojim očima vidjela taj prizor. Ima li većeg emaneta o tog? Istina je da i Ummu Selema prenosi spomenuti hadis, međutim, lanac prenosilaca od Aiše je najvjerodostojniji. Da li bi Alija imao uzvišeno mjesto u ehlul-bejtu da nije tog hadisa? Šta je motiviralo Aišu da prenese spomenuti hadis i druge hadise o vrijednosti Fatime, kćerke Božijeg Poslanika? Nema sumnje da je to ljubav prema ehlul-bejtu.

(Korištena literatura na ovu temu: Esma i Musaharat bejne ehli-bejt i sahabeImena i tazbinszvo između ehlul-bejta i ashaba, Ebu Muaza Sejjida b. Ahmeda b. Ibrahima)