Menu

Opasnost pretvaranja

Tema AhlakČitanje 12 minuta

Put ibadeta je težak, pun prepreka, jer je to put ka Džennetu, baš onako kako ga je opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista je Džennet okružen neugodnostima, a Vatra strastima” (Muslim). Na tom putu ka Allahu, čovjekovo srce će nailaziti na razne prepreke. Neke od tih prepreka prouzrokovat će bolesti, ali ne bolesti tijela, već bolesti srca.

Ono što najviše šteti čovjekovom srcu jeste da radi dobra djela ne želeći njima Allahovo zadovoljstvo. Čovjek spominje Allaha, uči Njegovu Knjigu, poziva Njemu jezikom, ali srce mu sa nekim drugim, na drugog se oslanja. Ono što pokazuje vanjštinom je lijepo, a ono što krije je ogavno. Onaj koji se pretvara ne radi dobra djela iz ljubavi prema njima, niti ostavlja loša iz prezira prema njima. Takvi se hrane pohvalama drugih, dok je njihova duša gladna istinskog imana.


Vjernik treba ispravno da shvati značenje pretvaranja i njegove posljedice kako bi ih se sačuvao, a ako u srcu osjeti i prepozna nešto od toga, onda je dužan da od sebe otkloni ovu prepreku i bolest tako što će naći odgovarajući lijek.

Značenje pretvaranja

U arapskom jeziku za pretvaranje se koriste dva izraza: pokazivanje (rijaluk), a to je želja da drugi vide djela, i čuvenost (sum’ah), a to je želja da drugi čuju o dobrim djelima. Ova dva izraza spominju se u hadisu Džunduba b. Abdullaha koji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se bude pretvarao kako bi drugi čuli ili vidjeli njegova dobra djela, Allah će sa njim isto tako postupiti.” (Muttefekun alejhi) U komentaru ovog hadisa, učenjaci kažu da će Allah na Sudnjem danu otkriti njegovo pretvaranje i ono što je krio i tako ga osramotiti pred ljudima.

Pretvaranje je suprotno iskrenosti i zbog toga ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao malim širkom, kao što se navodi u hadisu Mahmuda b. Lebida koji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk.” “Šta je to mali širk?”, prisutni upitaše. “Pretvaranje!”, odgovori Poslanik. “Na Sudnjem danu, kada bude sudio ljudima prema njihovim djelima, Allah će reći: ‘Idite onima zbog kojih ste se pretvarali pa pogledajte hoće li vam oni ikakvu nagradu dati.’” (Hadis bilježi Ahmed, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim.)

Opasnost pretvaranja

U mnogim hadisima pretvaranje je nazvano širkom, negdje malim, a negdje skrivenim. Ovo je zbog toga što pretvaranje skrnavi iskrenost koja je osnova svakog djela. Za razliku od jasnog širka od kojeg se čovjek može lahko sačuvati, ovoj vrsti izloženi su skoro svi. Dovoljno je to što je opisano kao nešto najskrivenije, a što nam ukazuje da je čak i dobar vjernik izložen ovom problemu. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kazuje: “Dok smo razgovarali o Dedžalu, izašao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: ‘Hoćete li da vas obavijestim o onome čega se bojim za vas više od Dedžala?’ Rekosmo: ‘Svakako, o Allahov Poslaniče!’, a on reče: ‘Skrivenog širka. Čovjek ustane da klanja pa uljepša namaz kada vidi da ga drugi gledaju.’” (Ibn Madža, šejh Albani ga je ocijenio dobrim.

Haris el-Mehasibi u Riaji navodi da je Hasan el-Basri rekao: “Čovjek će biti u dobru sve dok bude svjestan šta kvari njegova djela i šta je to što ga čuva od pretvaranja koje je opisano kao skriveno, jer je u hadisu opisano kao nešto što je ‘skrivenije od hodanja mrava’, a ono što je skriveno mora se tražiti, a prije toga prepoznati, jer u suprotnom ne može se naći ono što se ne poznaje. Zato će rob sa strahom i oprezom tražiti rijaluk – pretvaranje, a sa poznavanjem će ga prepoznati i tako ga se sačuvati.”

Uzroci pretvaranja

Islamski učenjak Haris el-Mehasibi naveo je tri osnovna uzroka pretvaranja: traženje hvale, strah od ukora i niskog položaja i pohlepa za onim što ljudi posjeduju.

Kada je u pitanju traženje hvale, o ovome govore skoro svi hadisi koji upozoravaju na pretvaranje, a to je da čovjek radi dobro djelo kako bi ga drugi hvalili i kako bi stekao ugled kod njih, a ne kod Allaha.

Strah od ukora ili gubljenje ugleda drugi je osnovni uzrok pretvaranja. Primjer za ovo jeste čovjek koji ne bi činio dobro djelo poput namaza ili sadake, ali kada vidi da su drugi udijelili ili učinili neki drugi ibadet, onda i on to uradi kako ne bi izgubio ugled i kako bi bio pošteđen kritika.

Treći uzrok, pohlepa za onim što je kod ljudi, sadržan je u prva dva uzroka, pa ako čovjeka ljudi zavole, imat će koristi od njih, a isto tako ako izbjegne ukor i sačuva ugled.

Primjeri pretvaranja

Imam Gazali u djelu El-Ihja navodi nekoliko podjela pretvaranja. Govoreći o suštini pretvaranja i onoga čime se pretvara, on pretvaranje dijeli na pet kategorija:

Prva,

pokazivanje pobožnosti tijelom: isticanjem mršavosti i bljedila da bi se time dočaralo kako se radi o velikom trudu u vjeri, velikoj žalosti i brizi za vjeru, stalnom strahu za ahiret, zatim neurednom kosom, spuštenim glasom, upalim očima, ispucalim usnama itd.;

druga,

pokazivanje pobožnosti izgledom i odjećom. Pod izgledom se misli na razbarušenost kose, ostavljanje tragova sedžde na licu, grubost odjeće, nošenje zakrpljene odjeće, oblačenje odjeće koja je svojstvena za učenjake kako bi izgledao poput njih itd.;

treća,

pokazivanje pobožnosti riječima, i to može biti kroz savjetovanje, opominjanje drugih, izgovaranje mudrosti, pamćenje hadisa i predaja radi dijaloga, zikr u prisustvu ljudi, pokazivanje srdžbe prema činjenju ružnih djela itd.;

četvrta,

pokazivanje pobožnosti djelima, poput dugog stajanja na namazu, oduljivanjem sedžde i rukūa, obaranjem glave, smirenošću, postom, borbom, hadžom, sadakom itd.;

peta,

pokazivanje pobožnosti tako što želi da ga posjećuju ljudi koji su poznati kao učenjaci i pobožnjaci, pa da se za njega kaže kako ga posjećuju učenjaci i pobožnjaci i kako je on na visokom stepenu zbog toga.

Jasno i skriveno pretvaranje

Jasno pretvaranje je ono koje podstiče čovjeka da čini dobra djela. Cilj mu je da bude viđen i to ga navodi na djelo. Osim jasnog, postoji i skriveno pretvaranje, poput toga da čovjek koji ima običaj klanjati noćni namaz, ali mu vremenom postane teško, međutim, kada mu dođe gost, on postane revnosniji i namaz mu bude lahak. Skrivenije od ovoga jeste kada čovjek ne želi da ga drugi vide u ibadetu, ali ako se desi da bude viđen, to ga obraduje. Još skrivenije od ovoga jeste kada čovjek krije ibadete i ne bude mu drago ako bude viđen, ali voli da mu ljudi prvi nazivaju selam, da ga cijene, poštuju, pohvaljuju i da mu ispunjavaju potrebe, a sve to jer misli da zbog ibadeta koji je sakrio ima pravo da ga drugi poštuju.

Ovdje se postavlja pitanje da li je svaka radost pokuđena? Ako je radost zbog ljudi – zabranjena je, a ako je zbog Allaha – dozvoljena je. Kada sakrije djelo, a drugi ga vide, pa mu bude drago jer Allah postupa lijepo sa njim, svjestan je da je Allah mogao otkriti njegove grijehe, ali je pokazao njegovo dobro, pa se nada da će Allah isto tako postupiti sa njim na ahiretu, sakriti grijehe, a pokazati dobra djela.

Liječenje od pretvaranja

Čovjek nekada uzima lijekove preventivno, a nekada da bi otklonio bolest. Kao i svaka bolest, tako i ova ima svoje uzroke koje smo ranije spomenuli, a koji predstavljaju korijen ovog problema. Čovjek se mora sustegnuti od slasti pohvale i strpjeti se na neugodnosti kuđenja. Ako se budemo trudili da u korijenu sasiječemo te uzroke, lahko ćemo se sačuvati ove bolesti.

Da bismo se sačuvali pretvaranja ili da bismo se izliječili od njega, moramo voditi brigu o sljedećem:

Prvo:

Jaka veza sa Allahom, dželle šanuhu, jer ako ti je na umu Stvoritelj, onda te neće zanimati stvorenja. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju.’” (Ez-Zumer, 38)

Drugo:

Borba sa samim sobom, jer Allah je čovjeka iskušao raznim prohtjevima, pa ako se bude borio protiv svoje duše koja je sklona zlu, lahko će svoje prohtjeve uskladiti sa onim što Allah od njega traži.

Treće:

Skrivanje dobrih djela. Što više čovjek krije svoja djela, više ih čuva od pretvaranja. U poznatom hadisu koji govori o sedmerici koji će biti u Allahovom hladu kada drugog hlada neće biti, spominje se i onaj koji je udijelio sadaku i sakrio je da njegova ljevica ne zna šta je dala desnica. Ovakvim djelima čovjek odgaja sebe i jača vezu sa Allahom, i vjernik koji osjeti slast tajnog ibadeta neće imati želju da nekome otkriva svoja djela, jer je svestan vrijednosti djela za koje zna samo Uzvišeni Allah.

Četvrto:

Razmišljanje o ahiretskim posljedicama. Allah, dželle šanuhu, prijeti onima koji namaz obavljaju pretvarajući se: “Pa teško klanjačima, koji su nemarni prema svom namazu, koji se samo pretvaraju” (El-Maun, 4–6). Također, ako razmislimo o posljedicama trojice koji su djela radili da bi ih drugi vidjeli: učaču Kur’ana, borcu i onome koji je udjeljivao, vidjet ćemo da je posljedica toga bila, kako se navodi u hadisu, da su oni prvi kojima će biti potpaljena Vatra.

Peto:

Traženje pomoći od Allaha. Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O ljudi, bojte se ovog širka jer on je skriveniji od hodanja mrava.” Neko upita: “Kako ćemo se sačuvati ako je skriveniji od hodanja mrava, Allahov Poslaniče?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Učite:Allahu dragi, sačuvaj nas da Ti širk ne činimo svjesno, a oprosta tražimo ako iz neznanja pogriješimo!’” (Ahmed, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Primjeri i izreke prvih generacija

Ebu Umama el-Bahili ušao je u mesdžid i zatekao čovjeka kako na sedždi plače i dovi, pa mu je rekao: “Trebao si to za kuće ostaviti.”

Ibn A’rabi je rekao: “Najveći je gubitnik onaj ko pokazuje ljudima svoja dobra djela, a loša djela Onome ko mu je bliži od žile kucavice.”

Ejjub es-Sihtijani klanjao bi cijelu noć, a pred sabah bi podigao glas kao da se tek probudio.

Jedan je mudrac rekao: “Onaj koji radi dobra djela kako bi ga drugi vidjeli poput je čovjeka koji napuni kesu pijeskom, zatim ode na pijacu da time nešto kupi, pa kada otvori kesu pred prodavačem, obruka se, i to mu neće donijeti nikakvu korist osim što će ljudi reći da niko nema puniju kesu. Tako je i sa onim koji se pretvara: neće dobiti osim mišljenja ljudi o njemu, a na budućem svijetu ostat će bez nagrade.”

Imam Šafija je rekao: “Ne poznaje stvarnost (bit i suštinu) pretvaranja osim onaj ko je iskren.”

Ako ispravno razumijemo pretvaranje i njegovu opasnost, ako naučimo kako preventivno djelovati i kako izliječiti srce u slučaju bolesti, kao rezultat dobit ćemo slast u ibadetima, i tako ćemo sačuvati svoja djela i nadati se Allahovoj nagradi.