Menu

Osobe koje ne poste u ramazanu

Pripremio Sead Jasavić
Tema FikhČitanje 7 minuta

Osobe koje ne poste u mjesecu ramazanu dijele se na tri grupe:

● oni kojima je dozvoljeno i da jedu i da poste,

● oni kojima je obaveza da ne poste,

● oni kojima nije dozvoljeno da ne poste.


Oni kojima je dozvoljeno i da jedu i da poste

● Bolesnik

- Onome koji nije mnogo bolestan i na kojeg post ne djeluje štetno, odnosno koji ima slabu prehladu ili kijavicu i sl., nije dozvoljeno da ne posti.

- Onome kome se bolest pojačava i čije se ozdravljenje ne očekuje odmah, i kojem post smeta ali ne djeluje štetno na njega, bolje je da ne posti, i mekruh mu je postiti.

- Onome na kojeg post djeluje štetno i može ga odvesti u smrt, zabranjeno je postiti.

● Musafir – putnik

- Putniku kojem post smeta i ometa ga u radu preče je da ne posti.

- Putniku kojem post ne smeta i ne ometa ga u radu preče je da posti.

- Osobi kojoj post mnogo smeta, što se ne može podnijeti, i što možda može odvesti u smrt, obaveza je da jede i da ne posti.

● Starac ili starica koji nisu u stanju postiti

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da je starcu i starici koji nisu u stanju postiti dozvoljeno da jedu za ramazan i da nisu obavezni napostiti post (na kaza’). Učenjaci se razilaze u pogledu toga šta su dužni uraditi u svrhu iskupa zbog nepošćenja ramazanskih dana:

- Za svaki propušteni dan obavezno će nahraniti siromaha

, smatra džumhur – većina islamskih učenjaka.

- Lijepo je da za svaki propušteni dan nahrane siromaha, ali im nije obaveza

, smatra imam Malik, rahimehullah.

Mišljenje većine islamskih učenjaka je jače, na osnovu ajeta: “Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane.” (El-Bekara, 184)

- Bolesnik

čije se ozdravljenje ne očekuje ima status starca koji nije u stanju postiti.

● Trudnica i dojilja

Ako se plaše za svoje dijete, imaju pravo ne postiti dane ramazana, shodno riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah, dželle šanuhu, oslobodio je musafira od jednog dijela namaza, i musafira, trudnicu i dojilju od posta!” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ahmed, 4/347)

Islamski učenjaci razilaze se u pogledu toga šta su trudnica i dojilja dužne učiniti zbog nepošćenja dana ramazana:

- Obavezne su napostiti propuštene dane i za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Ovo je mišljenje imama Malika, imam Šafije i imam Ahmeda.

- Obaveza im je samo napostiti propuštene dane, a nije im obaveza za propuštene dane hraniti siromahe. Ovo je mišljenje imama Evzaija, Sevrija, Ebu Hanife i njegovih učenika, Ebu Sevra, Ebu Ubejda, koji su analogno musafiru i bolesniku riješili problematiku trudnice i dojilje.

- Obaveza im je da za svaki dan nahrane siromaha, a nije im obaveza napostiti propuštene dane. Ovo je mišljenje Ibn Abbasa, Ibn Omera, Ishaka, i odabrano je mišljenje šejha Albanija, rahimehullah.

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, bilježi se predaja: “Starcu i starici bila je data olakšica da ne poste i da za svaki propušteni dan nahrane siromaha i da kasnije neće napaštati propuštene dane, i ako su mogli izdržati post, nakon čega je ta olakšica derogirana ajetom: ‘Ko od vas u ramazanu bude kod kuće, neka ga isposti!’ (El-Bekara, 185) – tako da je olakšica ostala samo za starca i staricu koji nisu u stanju izdržati post, kao i trudnicu i dojilju ako se budu plašile za svoje dijete, tako da će za svaki propušteni dan nahraniti siromaha.” (Predaja je sahih, a bilježi je Ibn Džarud, br. 381)

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, naredio je kćerki koja je bila trudna da ne posti, rekavši joj: “Ti imaš status starca koji nije u stanju postiti, stoga jedi (nemoj postiti) i za svaki propušteni dan udijeli pola sāa raži.” (Predaja je sahih, a bilježe je Abdurrezzak, br. 7567, i Darekutni, br. 2/206)

Nafia, rahimehullah, kazuje: “Kćerka Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, bila je udata za jednog Kurejšiju i bila je trudna. Jednog ramazanskog dana mnogo je ožednjela, pa joj je Ibn Omer naredio da jede i da za svaki propušteni dan nahrani siromaha.” (Predaja je sahih, a bilježi je imam Darekutni, 2/207)

- Trudnica će samo napostiti propuštene dane, dok će dojilja napostiti propuštene dane i za svaki taj dan će nahraniti siromaha. Ovog je stava imam Malik i to je jedno od mišljenja šafijske pravne škole.

- Trudnica i dojilja neće naknadno postiti niti će hraniti siromaha zbog propuštenih dana ramazana. Ovo je mišljenje imama Ibn Hazma.

Najjače mišljenje, od spomenutih, prema meni, jeste to da trudnica i dojilja neće postiti i da neće naknadno napaštati propuštene dane, ali da će nahraniti siromaha za svaki propušteni dan posta, što je stav Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu anhum, i ne bilježi se da im se iko od ashaba suprotstavio u mišljenju. Hadis Ibn Abbasa ima status “ref’a”, jer je to hadis ashaba koji je izrečen u povodu tefsira vezanog za povod objave ajeta, tako da je ovaj hadis u isto vrijeme i musned-hadis, kako je to poznatije u nauci “mustalaha”, a Allah najbolje zna.

Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, br. 1144., kaže: “Ako se trudnica bude plašila za svoj život ili po život djeteta, neće postiti, ali će morati napostiti propuštene dane. Ona će imati status bolesnika koji nije u stanju postiti ili se plaši da će post štetno djelovati na njegovo zdravlje. Allah, džellešanuhu, kaže: ‘A ko bude bolestan ili bude na putu – onda neka naposti kasnije isti broj dana!’ (Abdullah b. Meni’, Abdullah b. Gudejjan, Abdurrezzak Afifi, Abdulaziz b. Baz)

Osobe kojima je obaveza da ne poste

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da ženi u menstrualnom ciklusu – hajzu, ili postporođajnom pranju – nifasu, nije ispravan post, i da im nije obaveza postiti, te da im je haram postiti, a obavezne su napostiti propuštene dane ramazana. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bismo u toku ramazana dobile menstruaciju bilo nam je naređeno da napostimo propuštene dane posta, ali nam nije bilo naređeno da zbog toga naklanjavamo propuštene namaze.” (Muslim)

Oni kojima nije dozvoljeno da ne poste

Nije dozvoljeno svakom:

● muslimanu,

● punoljetnom,

● razumnom,

● zdravom

● onome koji nije putnik,

● ženi koja nije u hajzu ili nifasu,

da ne isposte mjesec ramazan.

Autor: Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim

Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.