Ovako je Allahov Poslanik opisao sebe (drugi dio)

Tema AhlakČitanje 14 minuta

Ovo je drugi tekst u kojem prenosimo određene hadise Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi hadisi su uzeti iz djela šejha Albanija Sahihul-džamiu es-sagir. U osnovi, to djelo je napisao poznati imam Sujuti i nazvao ga El-Džamiu es-sagir. Šejh Albani je klasificirao hadise te razdvojio, prema svom mišljenju, vjerodostojne predaje od slabih. U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o sebi, ukazujući na svoje vrline, porijeklo, misiju i slično.


• Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja haznadar (čuvar riznice), a samo Allah daje. Pa kome dam dar drage volje, On će mu podariti berićet u tome, a kome dam dar mrzovoljno i zbog prokletstva u njemu, on je poput čovjeka koji jede, ali se ne najede.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Muslim)

• Ebu Salih – mursel predajom – i Ebu Hurejra, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja darovana milost.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ibn Sa’d, El-Hakiim i Hakim).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja spram vas kao otac, najučeniji sam od vas. Pa kada neko od vas ode u nužnik, neka se ne okreće licem niti stražnjom stranom prema kibli i neka se ne čisti desnom rukom.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madža i Ibn Hibban)

• Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista ja samo dostavljam, a Allah upućuje. I zaista samo raspodjeljujem, a Allah daje.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu sam uzeo prsten od srebra, te na njemu ugravirao ‘Muhammed, resulullah’, pa neka niko ne ugravirava na svom prstenu sličnu gravuru.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Buhari i Muslim)

• Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista sam ja ostario pa kada odem na rukū, idite i vi na rukū; a kada se dignem, dignite se i vi. Kada odem na sedždu, idite i vi na sedždu, a nemoj da primijetim nekog da me je pretekao na rukūu ili na sedždi.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu volim da spominjem Allaha isključivo kada sam čist.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ebu Davud, Nesai, Ibn Hibban i Hakim)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se u jednom danu pokajem Uzvišenom Allahu sedamdeset puta.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Nesai i Ibn Hibban)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista u jednom danu zatražim oprost sedamdeset puta.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Tirmizi)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista ja nekada stupim u namaz, a namjeravam ga oduljiti, pa začujem plač dječaka, te skratim namaz jer znam koliko je jaka bol majke zbog njegovog plača.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Buhari, Muslim i Ibn Madža)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista vas vidim iza sebe kao što vas vidim (ispred sebe).” (Buhari)

Prenosi Ebu Seid, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista želim da vas napustim, a da me niko od vas ne može proganjati zbog nepravde koju sam mu nanio.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista priželjkujem da moj ummet (tj. oni imućni) ne bude nemoćan da kod svoga Gospodara (imaju sabura) zato što će ih On zadržati pola dana (nakon siromaha).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Ebu Davud)

Enes, Ibn Omer, Ebu Seid, Ebu Hurejra i Aiša, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, ja nisam kao vi. Kada dođe noć, moj Gospodar me nahrani i napoji.” (Buhari i Muslim)

Riječ je postu visalu – da postač nastavni postiti i nakon što prođe vrijeme iftara. Ovim hadisom Poslanik obrazlaže ashabima zašto im je to zabranio, iako on to radi. Učenjaci se razilaze oko toga kako Uzvišeni nahrani i napoji Poslanika.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam stanovnicima Bekije (groblje u Medini) da se molim za njih.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed).

Enes i Sehl b. Sa’d, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja i Sudnji dan smo poslati kao ova dva (kažiprst i srednji, što ukazuje na blizinu Sudnjeg dana).” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam sa sažetim (sveobuhvatnim) riječima i potpomognut sam strahom (Allah ubaci strah u srca neprijatelja). Dok sam spavao, donijete su mi zemaljske hazne (riznice) i stavljene su u moju ruku (nagovještaj raznih dobara i ratnog plijena islamskom ummetu).” (Buhari i Muslim)

• Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam pred Sudnji dan sa sabljom kako bi se samo Uzvišeni Allah, kome nema ravnog, obožavao, a moja opsrkba je pod sjenom moga koplja. Prezrenost i poniženost su onima koji se suprotstave mojoj vjeri, a ko se poistovijeti sa određenim narodom, on im i pripada.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Ebu Ja’la i Taberani)

• Ebu Džubejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam pred Sudnji dan.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam El-Hakim u djelu El-Kuna).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam da upotpunim lijepi ahlak.” (Buhari)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Molio sam Allaha za šefat mom ummetu pa je rekao: ‘Dato ti je da sedamdeset hiljada uđe u Džennet bez polaganja računa i bez patnje.’ Rekoh: ‘Gospodaru moj, povećaj mi!’, pa mi je posuo sa Svoje dvije ruke dva puta; jedan sa moje desne, a drugi sa moje lijeve strane. (pomenuti broj mnogo će se uvećati).” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hennad)

• Ebu Zerr, Ibn Abbas i Ebu Habbeh el-Bedri, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Dok sam bio u Meki, raspuknuo se krov moje kuće, Džibril se spustio i otvorio moja prsa. Potom ih je oprao zemzem-vodom, a onda je donio zlatnu posudu ispunjenu mudrošću i imanom. To je sasuo u moja prsa, a onda ih je zatvorio. Zatim me uzeo za ruku te se sa mnom uzdigao na dunjalučko (najbliže) nebo...” (Ovo je dio jednog dužeg hadisa koji govori o putovanju na nebesa. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Čitav hadis je od Ebu Zerra osim dijela: “Potom sam uzdignut sve dok nisam stigao na mjesto sa kojeg sam čuo šum pera (kalema)”, jer taj dio je od Ibn Abbasa i Ebu Habbeh el-Bedrija, radijallahu anhum).

• Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista me je Uzvišeni Allah odlikovao nad ostalim vjeorovjesnicima s četvero: poslao me svim ljudima, sva je zemlja – meni i mom ummetu – učinjena čistom i mjestom klanjanja (mesdžidom), pa kojeg god čovjeka iz mog ummeta zatekne namaz kod njega je njegov mesdžid i njegovo čišćenje (tejemum). Pomogao me strahom na udaljenosti jednog mjeseca hoda i dozvolio mi ratni plijen.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Taberani i Dija)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Odlikovan sam s četvero: ja i moj ummet se u namazu safamo (redamo) kako se meleki safaju, čista zemlja mi je učinjena sredstvom za abdest (tejemum), sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid) i dozvoljen mi je ratni plijen.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Saib b. Jezid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Odlikovan sam nad ostalim vjerovjesnicima s petero: poslan sam svim ljudima, sačuvao sam svoj šefat za svoj ummet, potpomognut sam strahom koji mjesec dana dolazi prije mene i odlazi nakon mene. Sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid) i dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome prije mene.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Odlikovan sam nad ostalim vjerovjesnicima s šestero: moje riječi su jezgrovite (dževamiul-kelim), potpomognut sam strahom, dozvoljen mi je ratni plijen, sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid), poslan sam svim stvorenjima i sa mnom su okončane poslanice.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Muslim i Tirmizi)

• Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Odlikovani smo nad ostalim ljudima s troje: naši redovi (safovi) su poput redova (safova) meleka, sva Zemlja nam je učinjena mjestom klanjanja (mesdžid), a njena prašina nam je čista – kada ne nađemo vode i dati su mi posljednji ajeti sure El-Bekara, koji nisu dati nijednom vjerovjesniku prije mene, iz riznica pod Aršom.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Muslim i Nesai).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika a da nije prije toga bio čuvar stada (ovaca) i ja sam ih čuvao stanovnicima Meke za kirate (srebrenjake, drahme).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari i Ibn Madža) “Kararit” može da označava mjeru (dio srebrenjaka, drahme), a može i da označava naziv nekog mjesta. U ovom drugom slučaju značilo bi da je u mjestu Kararit čuvao stado.

• Ubejj, Džabir, Ebu Hurejra i Ebu Seid, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja i ostali vjerovjesnici smo poput čovjeka koji je sagradio kuću, uljepšao, upotpunio i ukrasio je, ali je ostavio u njoj mjesto jedne cigle (ćerpič) koje nije upotpunio. Ljudi su počeli hodati oko građevine, divili su joj se i govorili: ‘Kad bi se popunilo mjesto ove cigle!’ E ja sam, u odnosu na ostale vjerovjesnike, poput te cigle.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi, Buhari i Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ja sam poput čovjeka koji je potpalio vatru, pa kada je osvijetlila sve oko sebe, leptiri i komarci počeli su upadati u nju. On ih stade odbijati, ali ga one nadvladavaju i upadnu u vatru. E to je primjer mene i primjer vas. Ja vas hvatam za vaše rukave štiteći vas od Vatre: ‘Bježite od Vatre, bježite od Vatre!’, a vi me nadvladavate i upadnete u nju.” (Buhari i Muslim)

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer mene i onog sa čim me je Allah poslao je primjer čovjeka koji dođe jednom narodu i kaže: ‘O ljudi, svojim očima sam vidio vojsku i ja sam, uistinu, hitar opominjač. Pa spasite se, spasite!’ Jedan dio njegovog naroda ga posluša, te počekom noći polahko krenu i spasi se. A druga grupa ne povjerova mu, te dočeka jutro na svom mjestu, nakon čega ih vojska napade u zoru, uništi ih i iskorijeni. E, to je primjer koga mi se pokori i slijedi što sam donio, i primjer ko me ne prihvati i smatra lažnom ono što sam donio.” (Buhari i Muslim)

• Ebu Mesud el-Bedri, radijallahu anhu, kazuje: “Neki je čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, obratio mu se (pa je ustao pred njim) i počeo drhtati. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Olakšaj sebi jer ja, uistinu, nisam kralj. Ja sam samo sin žene od Kurejševića koja je jela osušeno slano meso pod suncem.” (Ibn Madža i Hakim, a prenosi ga i Džerir, radijallahu anhu). U predaji imama Hatiba el-Bagdadija i Ibn Asakira navodi se: “Olakšaj sebi! Jer ja, uistinu, nisam kralj. Ja sam samo sin robinje koja je jela osušeno slano meso pod suncem.”

Tekst Ovako je Allahov Poslanik opisao sebe (drugi dio) je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Ahlak