Menu

Ovako je Allahov Poslanik opisao sebe (drugi dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema AhlakČitanje 14 minuta

Ovo je drugi tekst u kojem prenosimo određene hadise Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi hadisi su uzeti iz djela šejha Albanija Sahihul-džamiu es-sagir. U osnovi, to djelo je napisao poznati imam Sujuti i nazvao ga El-Džamiu es-sagir. Šejh Albani je klasificirao hadise te razdvojio, prema svom mišljenju, vjerodostojne predaje od slabih. U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o sebi, ukazujući na svoje vrline, porijeklo, misiju i slično.


• Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja haznadar (čuvar riznice), a samo Allah daje. Pa kome dam dar drage volje, On će mu podariti berićet u tome, a kome dam dar mrzovoljno i zbog prokletstva u njemu, on je poput čovjeka koji jede, ali se ne najede.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Muslim)

• Ebu Salih – mursel predajom – i Ebu Hurejra, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja darovana milost.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ibn Sa’d, El-Hakiim i Hakim).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja spram vas kao otac, najučeniji sam od vas. Pa kada neko od vas ode u nužnik, neka se ne okreće licem niti stražnjom stranom prema kibli i neka se ne čisti desnom rukom.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madža i Ibn Hibban)

• Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista ja samo dostavljam, a Allah upućuje. I zaista samo raspodjeljujem, a Allah daje.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu sam uzeo prsten od srebra, te na njemu ugravirao ‘Muhammed, resulullah’, pa neka niko ne ugravirava na svom prstenu sličnu gravuru.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Buhari i Muslim)

• Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista sam ja ostario pa kada odem na rukū, idite i vi na rukū; a kada se dignem, dignite se i vi. Kada odem na sedždu, idite i vi na sedždu, a nemoj da primijetim nekog da me je pretekao na rukūu ili na sedždi.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu volim da spominjem Allaha isključivo kada sam čist.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ebu Davud, Nesai, Ibn Hibban i Hakim)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se u jednom danu pokajem Uzvišenom Allahu sedamdeset puta.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Nesai i Ibn Hibban)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista u jednom danu zatražim oprost sedamdeset puta.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Tirmizi)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista ja nekada stupim u namaz, a namjeravam ga oduljiti, pa začujem plač dječaka, te skratim namaz jer znam koliko je jaka bol majke zbog njegovog plača.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Buhari, Muslim i Ibn Madža)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista vas vidim iza sebe kao što vas vidim (ispred sebe).” (Buhari)

Prenosi Ebu Seid, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista želim da vas napustim, a da me niko od vas ne može proganjati zbog nepravde koju sam mu nanio.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista priželjkujem da moj ummet (tj. oni imućni) ne bude nemoćan da kod svoga Gospodara (imaju sabura) zato što će ih On zadržati pola dana (nakon siromaha).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Ebu Davud)

Enes, Ibn Omer, Ebu Seid, Ebu Hurejra i Aiša, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, ja nisam kao vi. Kada dođe noć, moj Gospodar me nahrani i napoji.” (Buhari i Muslim)

Riječ je postu visalu – da postač nastavni postiti i nakon što prođe vrijeme iftara. Ovim hadisom Poslanik obrazlaže ashabima zašto im je to zabranio, iako on to radi. Učenjaci se razilaze oko toga kako Uzvišeni nahrani i napoji Poslanika.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam stanovnicima Bekije (groblje u Medini) da se molim za njih.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed).

Enes i Sehl b. Sa’d, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja i Sudnji dan smo poslati kao ova dva (kažiprst i srednji, što ukazuje na blizinu Sudnjeg dana).” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam sa sažetim (sveobuhvatnim) riječima i potpomognut sam strahom (Allah ubaci strah u srca neprijatelja). Dok sam spavao, donijete su mi zemaljske hazne (riznice) i stavljene su u moju ruku (nagovještaj raznih dobara i ratnog plijena islamskom ummetu).” (Buhari i Muslim)

• Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam pred Sudnji dan sa sabljom kako bi se samo Uzvišeni Allah, kome nema ravnog, obožavao, a moja opsrkba je pod sjenom moga koplja. Prezrenost i poniženost su onima koji se suprotstave mojoj vjeri, a ko se poistovijeti sa određenim narodom, on im i pripada.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Ebu Ja’la i Taberani)

• Ebu Džubejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam pred Sudnji dan.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam El-Hakim u djelu El-Kuna).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam da upotpunim lijepi ahlak.” (Buhari)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Molio sam Allaha za šefat mom ummetu pa je rekao: ‘Dato ti je da sedamdeset hiljada uđe u Džennet bez polaganja računa i bez patnje.’ Rekoh: ‘Gospodaru moj, povećaj mi!’, pa mi je posuo sa Svoje dvije ruke dva puta; jedan sa moje desne, a drugi sa moje lijeve strane. (pomenuti broj mnogo će se uvećati).” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hennad)

• Ebu Zerr, Ibn Abbas i Ebu Habbeh el-Bedri, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Dok sam bio u Meki, raspuknuo se krov moje kuće, Džibril se spustio i otvorio moja prsa. Potom ih je oprao zemzem-vodom, a onda je donio zlatnu posudu ispunjenu mudrošću i imanom. To je sasuo u moja prsa, a onda ih je zatvorio. Zatim me uzeo za ruku te se sa mnom uzdigao na dunjalučko (najbliže) nebo...” (Ovo je dio jednog dužeg hadisa koji govori o putovanju na nebesa. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Čitav hadis je od Ebu Zerra osim dijela: “Potom sam uzdignut sve dok nisam stigao na mjesto sa kojeg sam čuo šum pera (kalema)”, jer taj dio je od Ibn Abbasa i Ebu Habbeh el-Bedrija, radijallahu anhum).

• Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista me je Uzvišeni Allah odlikovao nad ostalim vjeorovjesnicima s četvero: poslao me svim ljudima, sva je zemlja – meni i mom ummetu – učinjena čistom i mjestom klanjanja (mesdžidom), pa kojeg god čovjeka iz mog ummeta zatekne namaz kod njega je njegov mesdžid i njegovo čišćenje (tejemum). Pomogao me strahom na udaljenosti jednog mjeseca hoda i dozvolio mi ratni plijen.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Taberani i Dija)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Odlikovan sam s četvero: ja i moj ummet se u namazu safamo (redamo) kako se meleki safaju, čista zemlja mi je učinjena sredstvom za abdest (tejemum), sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid) i dozvoljen mi je ratni plijen.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Saib b. Jezid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Odlikovan sam nad ostalim vjerovjesnicima s petero: poslan sam svim ljudima, sačuvao sam svoj šefat za svoj ummet, potpomognut sam strahom koji mjesec dana dolazi prije mene i odlazi nakon mene. Sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid) i dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome prije mene.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Odlikovan sam nad ostalim vjerovjesnicima s šestero: moje riječi su jezgrovite (dževamiul-kelim), potpomognut sam strahom, dozvoljen mi je ratni plijen, sva Zemlja mi je učinjena i čistom i mjestom klanjanja (mesdžid), poslan sam svim stvorenjima i sa mnom su okončane poslanice.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Muslim i Tirmizi)

• Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Odlikovani smo nad ostalim ljudima s troje: naši redovi (safovi) su poput redova (safova) meleka, sva Zemlja nam je učinjena mjestom klanjanja (mesdžid), a njena prašina nam je čista – kada ne nađemo vode i dati su mi posljednji ajeti sure El-Bekara, koji nisu dati nijednom vjerovjesniku prije mene, iz riznica pod Aršom.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Muslim i Nesai).

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika a da nije prije toga bio čuvar stada (ovaca) i ja sam ih čuvao stanovnicima Meke za kirate (srebrenjake, drahme).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari i Ibn Madža) “Kararit” može da označava mjeru (dio srebrenjaka, drahme), a može i da označava naziv nekog mjesta. U ovom drugom slučaju značilo bi da je u mjestu Kararit čuvao stado.

• Ubejj, Džabir, Ebu Hurejra i Ebu Seid, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja i ostali vjerovjesnici smo poput čovjeka koji je sagradio kuću, uljepšao, upotpunio i ukrasio je, ali je ostavio u njoj mjesto jedne cigle (ćerpič) koje nije upotpunio. Ljudi su počeli hodati oko građevine, divili su joj se i govorili: ‘Kad bi se popunilo mjesto ove cigle!’ E ja sam, u odnosu na ostale vjerovjesnike, poput te cigle.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi, Buhari i Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ja sam poput čovjeka koji je potpalio vatru, pa kada je osvijetlila sve oko sebe, leptiri i komarci počeli su upadati u nju. On ih stade odbijati, ali ga one nadvladavaju i upadnu u vatru. E to je primjer mene i primjer vas. Ja vas hvatam za vaše rukave štiteći vas od Vatre: ‘Bježite od Vatre, bježite od Vatre!’, a vi me nadvladavate i upadnete u nju.” (Buhari i Muslim)

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer mene i onog sa čim me je Allah poslao je primjer čovjeka koji dođe jednom narodu i kaže: ‘O ljudi, svojim očima sam vidio vojsku i ja sam, uistinu, hitar opominjač. Pa spasite se, spasite!’ Jedan dio njegovog naroda ga posluša, te počekom noći polahko krenu i spasi se. A druga grupa ne povjerova mu, te dočeka jutro na svom mjestu, nakon čega ih vojska napade u zoru, uništi ih i iskorijeni. E, to je primjer koga mi se pokori i slijedi što sam donio, i primjer ko me ne prihvati i smatra lažnom ono što sam donio.” (Buhari i Muslim)

• Ebu Mesud el-Bedri, radijallahu anhu, kazuje: “Neki je čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, obratio mu se (pa je ustao pred njim) i počeo drhtati. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Olakšaj sebi jer ja, uistinu, nisam kralj. Ja sam samo sin žene od Kurejševića koja je jela osušeno slano meso pod suncem.” (Ibn Madža i Hakim, a prenosi ga i Džerir, radijallahu anhu). U predaji imama Hatiba el-Bagdadija i Ibn Asakira navodi se: “Olakšaj sebi! Jer ja, uistinu, nisam kralj. Ja sam samo sin robinje koja je jela osušeno slano meso pod suncem.”