Menu

Plemenita ensarijka Ummu Sulejm

Tema Žena muslimankaČitanje 8 minuta

Pitanja koja su plemenite ashabijke postavljale Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, predstavljaju jedno važno poglavlje islamskih znanosti. Iz tih pitanja može se uvidjeti vrlo važan položaj muslimanke u islamskom društvu i njen doprinos u njemu. Isto tako, mogu poslužiti prvenstveno kao vrlo važna materija za odgoj kako ženskoga tako i muškoga dijela islamskoga ummeta.

Ensarijka Ummu Sulejm, kćerka Milhana, majka Enesa b. Malika, predstavlja jednu od ashabijki koje su postavljale pitanja Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Primila je islam među prvim ensarijama. Bila je udata za Malika b. Nadra, oca Enesovog. Međutim, rastavila se od njega, jer je dao prednost nevjerstvu nad islamom. Udala se za Ebu Talhu, ensariju, a njen vjenčani dar bio je islam mladoženje. Svoga sina Enesa b. Malika, u njegovoj desetoj godini, dovela je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ponudila da u poslaničkoj kući bude na usluzi Poslaniku. I doista je postupila ispravno, jer je Enes služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sve do njegove smrti i živio je sve to vrijeme u poslaničkoj blizini, što je Enesu omogućilo da stekne veliko islamsko znanje i da ga prenese dolazećim generacijama.


Ummu Sulejm zamolila je Poslanika da dovi za njenog sina

Enes b. Malik kazuje da je njegova majka Ummu Sulejm rekla: “O Božiji Poslaniče! Enes te služi, pa uputi za njega dovu Allahu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allahu moj! Uvećaj mu njegov imetak, potomstvo i podari mu berićet u onome što si mu dao!” (Muttefekun alejhi)

U verziji koju bilježi imam Buhari navodi se da je Enes b. Malik rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je kod Ummu Sulejm. Poslužila ga je datulama i maslom, a on je rekao: ‘Vratite maslo i datule u posudu, jer ja zaista postim.’ Potom je otišao do ugla kuće i klanjao nafila-namaz, a onda je uputio dovu za Ummu Sulejm i njene ukućane. Ummu Sulejm je rekla: ‘O Božiji Poslaniče! Ja imam huvejse (posebnu molbu).’ ‘Koju?’, upitao je. Ona je rekla: ‘Da uputiš dovu za svoga slugu Enesa.’” Enes je rekao: “Nije izostavio dobro ni dunjaluka ni ahireta a da to u dovi nije tražio za mene. Dovio je: ‘Allahu moj! Opskrbi ga imetkom i potomstvom i daruj mu u tome berićet!’” Enes je rekao: “Zaista sam ja među ensarijama imao najviše imetka.”

Poruke i pouke hadisa

● Velika inteligencija i pronicljivost Ummu Sulejm. Iskoristila je priliku da u prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoga sina zatraži ono u čemu je korist dunjaluka i ahireta.

● Iskorištavanje prilike prisutnosti učenih osoba kako bi se okoristili njegovim prisustvom i znanjem i svim onim što nam može koristiti na dunjaluku i ahiretu.

● Ljepota seneda (lanca), prenosioca hadisa. Enes prenosi hadis od svoje majke Ummu Sulejm. U predaji koju bilježi Buhari, Enes kaže: “Rekla je moja majka...” Zaista je veličanstveno kada djeca prenose znanje od svojih roditelja i isto tako kada roditelji mogu ponuditi znanje svojoj djeci.

● Majčinsko dobročinstvo, samilost sa kojim je Ummu Sulejm obuhvatila svoga sina Enesa. Nije se udala sve dok nije stasao. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dovela ga je kada je imao deset godina, kako bi ovaj dječak bio počašćen društvom Poslanika. Također, zbog svoga dobročinstva prema Enesu, tražila je od Poslanika da uputi dovu za njega.

● Istinsko majčinstvo je da se majka brine prvenstveno za dobro ahireta svoga potomstva, kao i dobro dunjaluka.

● Blagost prilikom postavljanja pitanja, iz kojeg se može nazrijeti stanje osobe koja pita, kako bi to djelovalo efikasnije na osobu kojoj je postavlja pitanje. Ummu Sulejm je govorila: “O Božiji Poslaniče! Ovo je Eneščić, tvoj sluga”, što predstavlja mudar uvod, koji čini prsa onoga koji se pita prostranim da sasluša pitanje i izvrši ono što se traži od njega.

● Poslanikova blagost prema Ummu Sulejm. Saslušao je njeno pitanje i požurio da izvrši ono što je tražila od njega. Štaviše, uputio je veličanstvenu dovu za njenog sina, kako bi uslišao njenu želju i kako bi ona bila zadovoljna time. Rekao je Enes, radijallahu anhu: “Uputio je za mene dovu za svaki vid dobra i nije ostavio dobro ni dunjaluka ni ahireta, a da u dovi to nije zatražio za mene.”

● Ispravnost dove u kojoj musliman za svoga brata muslimana traži dobro dunjaluka i ahireta, kao i dove za mnoštvo imetka i potomstva. Dova za dobro stanje čovjekovog dunjaluka nije u suprotnosti sa traženjem dobra ahireta. Jer, dobro potomstvo i imetak pomažu osobi u ostvarenju ahiretskog uspjeha.

● Etika upućivanja dove za ostvarenje dobra na dunjaluku podrazumijeva traženje berićeta u tome i čuvanja tih blagodati od moguće opasnosti. Imetak i potomstvo koje su mubarek, nisu iskušenje osobi i neće biti povodom štete. Enesov imetak i potomstvo bili su milost i dobro prema drugim ljudima. Većina njih bili su hafizi Allahove Knjige i prenosioci korisnog znanja.

● Hadis je jedan od pokazatelja istinitosti poslanice Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanikova je dova uslišana i Enes je dobio ono što se rijetko dobija: mnoštvo imetka i mnoštvo potomstva. Također se navodi i da je Enes imao bereket u prinosima koje je davala njegova njiva, tako da je ubirao plodove dva puta godišnje. Enes, radijallahu anhu, govorio je: “Tako mi Allaha, zaista je moj imetak obilan. Zaista je broj mojih potomaka prešao stotinu.” Također je rekao: “Božiji Poslanik uputio je za mene tri dove: dvije su uslišane na dunjaluku, a nadam se da će treća biti uslišana na ahiretu.”.

Stid nije prepreka za traženje znanja

Ummu Sulejm je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: “O Božiji Poslaniče! Zaista se Allah ne stidi istine. Da li se žena mora okupati ako polucira (u snu).” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Da, ako vidi tekućinu.” Ummu Selema, radijallahu anha, pokrila je svoje lice (i nasmijala se), pa je upitala: “O Božiji Poslaniče! Da li žena polucira!” Na to je Poslanik odgovorio: “Da, jer kako bi joj, onda, moglo sličiti dijete?” (Muttefekun alejhi) U verziji koju bilježi Muslim navodi se da je Aiša rekla Ummu Sulejmi: “Osramotila si žene!”

Poruke i pouke hadisa

● Čestitost i pobožnost ashabijki. Ummu Sulejm postavila je navedeno iako ono izaziva stid. Zbog toga je Aiša, radijallahu anha, rekla: “Čestite su žene žene ensarija, stid ih nije spriječio da se poduče vjeri islamu.” (Buhari. Ibn Usejmin, Šerh Umdetul-ahkam)

● Stid ashabijki. Ummu Selema je pokrila lice nakon što je Ummu Sulejm postavila pitanje, a Aiša je rekla: “Osramotila si žene!”, s tim da se iz hadisa ne može shvatiti da se Ummu Sulejm nije stidjela, međutim, situacija je zahtijevala da postavi to pitanje.

● Allahu se potvrđuje svojstvo stida, onako kako to Njemu dolikuje.

● Mudrost Ummu Sulejm, jer je kao uvod u pitanje rekla: “Allah se ne stidi istine”, a od njega se u osnovi stidi. 

● Žena polucira u snu, jer je Poslanik potvrdio pitanje Ummu Sulejm i pojasnio propis, s tim da pojedine žene poluciraju, a druge ne, i zbog toga je Ummu Selema opovrgla pitanje Ummu Sulejm. (Fethul-Bari)

● Osobi koja spava oprošteno je ono što uradi ili vidi, na osnovu Poslanikovih riječi: “Da, ukoliko vidi tekućinu.”

● Osobi koja vidi tragove polucije i uvjeri se da je to tekućina (iz spolnog organa, ejakulat), obaveza, vadžib je da se okupa, čak i da se ne sjeća polucije. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uvjetovao je kupanje viđenjem ejakulata.

● Dijete će ličiti na oca ili majku zavisno od toga čija tekućina prevlada tokom spolnog akta.