Menu

Položaj žene kao supruge u islamu

Tema Žena muslimankaČitanje 9 minuta

U današnjem vremenu mnogi zlonamjernici nastoje u negativnom svjetlu predstaviti islamsko učenje, tako da je dužnost pojasniti njegove istinske vrijednosti. Optužbe na račun islama posebno su izražene kada je riječ o supruzi, koja, shodno neosnovanim tvrdnjama, ne uživa osnovna ljudska prava. Ko god otvori Kur’an ili pročita neke od hadisa koji govore o pravu supruge, shvatit će ništavnost svih optužbi koje se u vezi s tim stavljaju na teret islamu.

Uzvišeni Allah naređuje lijepo ophođenje prema ženama: “O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima prezir osjetite, moguće je da je baš u onome što prezirete Allah veliko dobro dao.” (En-Nisa, 19)

Potvrđujući pravo supruge na vjenčani dar – mehr, Svevišnji Allah kaže: “I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte.” (En-Nisa, 4)


Potom Uzvišeni Allah upozorava muškarce da ne otuđuju ono što su dali svojim suprugama: “Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh?” (En-Nisa, 20)

“A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi.”

(El-Bekara, 229)

Naređujući pravedno postupanje prema ženama u vrijeme razvoda, Milostivi kaže: “Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje; a onaj ko tako postupi – ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna – na umu imajte!” (El-Bekara, 231)

Govoreći o ljubavi i samilosti među supružnicima, Svevišnji kaže: “I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Er-Rum, 21)

Potvrđujući obavezu izdržavanja supruge, Uzvišeni Allah kaže: “Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine, onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta dužan ih je prema svojoj mogućnosti hraniti i odijevati. Neka se niko ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije trpjeti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta.” (El-Bekara, 233)

“Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete. Neka imućan prema bogatstvu svome tro- ši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe olakšanje dati.”

(Et-Talak, 6–7)

U sunnetu se navode brojni hadisi koji govore o pravima supruge u pogledu njene vjere, časti, života, obrazovanja, osjećaja itd. Na ovom mjestu navest ćemo nekoliko hadisa koji jasno i nedvosmisleno ukazuju na pravo i mjesto supruge u islamu, te na pažnju koju suprug mora posvetiti svojoj bračnoj saputnici.

Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najpotpunije vjerovanje imaju ljudi najljepše naravi, a najbolji među vama jesu oni koji se najljepše odnose prema svojim suprugama.” (Tirmizi i drugi. Imam Tirmizi i šejh Albani ovaj su hadis ocijenili ispravnim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha)

Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja upozoravam na prava dvoje slabašnih: siročeta i žene.” (Ibn Madža, Ahmed i drugi. El-Hakim, Ez-Zehebi i El-Busiri ovo predanje smatraju ispravnim, a šejh El-Albani dobrim. Vidjeti: Misbahuz-zudžadža i Es-Silsiletus-sahiha)

Amr b. Ahves prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pažljivo postupajte sa ženama, one su zatočenice kod vas.” (Tirmizi i Ibn Madža. Imam Tirmizi ovo je predanje ocijenio ispravnim, a šejh El-Albani dobrim. Vidjeti: Irvaul-galil)

Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka vjernik ne mrzi vjernicu (tj. suprugu). Ako bude prezirao neku njenu osobinu, to će nadomjestiti njenom lijepom osobinom.” (Muslim)

Hudžr b. Kajs kazuje: “Kada je Alija zaprosio Fatimu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: ‘Ona ti pripada, pod uvjetom da se prema njoj lijepo ophodiš.’” (Taberani sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha)

Muavija el-Kušejri rekao je: “Otišao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga o našim dužnostima prema ženama, a on mi je rekao: ‘Hranite ih hranom koju i vi jedete, oblačite ih odjećom (čiji je kvalitet identičan kvalitetu odjeće) kojom sebe odijevate, ne udarajte ih i ne govorite im ružne riječi.’” (Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi Davud)

Sa’d b. Ebu Vekkas prenosi da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ti nećeš udijeliti nikakvu milostinju, želeći Allahovo lice, a da za to nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supruge.” (Buhari i Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama odlazak u Allahove džamije.” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću i klanja, i probudi svoju suprugu, a ukoliko ne htjedne ustati, neka joj lice popršće vodom. Allah se smilovao ženi koja ustane noću i klanja, i probudi svoga supruga, a ukoliko ne htjedne ustati, neka mu lice popršće vodom.” (Ebu Davud, Ibn Madža i drugi. Imam Nevevi i šejh Albani ovu su predaju ocijenili ispravnom. Vidjeti: El-Medžmua i Sahihul-džamia)

Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko odvrati (zavede) roba od njegovog vlasnika, taj nije od nas. Ko zavodi udatu ženu nije od nas” (Ebu Davud, Ahmed i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha), što znači: Ko na bilo koji način odvrati ženu od pokornosti mužu i ovdje se spominje udata žena jer je njenim zavođenjem i preljubom uzurpirano osnovno pravo njenog supruga, a zavoditi udatu ili neudatu ženu strogo je zabranjeno.

Ebu Seid el-Hudri kazuje: “Žene su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekle: ‘Muškarci su nam gužvom onemogućili pristup tvojim predavanjima, pa ti odredi jedan dan posebno za nas.’ On im je potom zakazao dan u kojem će se susretati sa njima. Tada ih je savjetovao i naređivao im (pokornost). Između ostalog, rekao im je: ‘Kojoj god ženi od vas umre troje djece, ona će joj biti zastor od Vatre.’ ‘A dvoje?’ upita jedna žena. ‘I dvoje’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Buhari)

Sa’d b. Ebu Vekkas kazuje: “Omer je zatražio dozvolu da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a kod njega su bile neke žene iz plemena Kurejš, koje su razgovarale s njim i tražile od njega odgovore (na neka pitanja). Glasovi su im bili povišeni. Pošto je Omer zatražio dozvolu za ulazak, one su ustale i posakrivale se. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio mu je (i on je ušao). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmiješio se, a Omer reče: ‘Allahov Poslaniče, Allah ti život učinio radosnim!’ ‘Začudio sam se’, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ‘ovima što su bile kod mene. Kad su čule tvoj glas, požurile su da se zastru.’ ‘Allahov Poslaniče, ti si bio preči da one pokažu to poštovanje (prema tebi)’, reče Omer, a potom uzviknu: ‘O, neprijateljice samih sebe, zar se bojite mene, a ne bojite se Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?’ ‘Da’, rekoše one, ‘ti si grublji od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša’, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ‘šejtan te nikada nije sreo, idući nekim putem, a da nije promijenio pravac.’” (Buhari i Muslim)