Menu

Ponavljanje i ustrajnost: metod prvih generacija u traženju znanja

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Mnogi od nas klonu duhom kada krenu putem traženja znanja i ne nađu za kratko vrijeme ono što su zamišljali, misleći da oni ipak nisu za taj put. Međutim, ako pogledamo u životopis učenjaka prvih generacija, vidjet ćemo da je većina njih uložila gigantske napore na putu traženja znanja, da bi postali ono što su postali, i da je vrlo malo onih kojima je Allah podario izvanredno pamćenje kao Buhariji. U ovom kratkom tekstu navest ćemo nekoliko primjera iz života selefa, koji nam mogu poslužiti za buđenje ambicija na putu traženja znanja, kako ne bismo klonuli duhom na tom putu.


Ponavljanje naučenog

• U biografiji Ahmeda ibn Furata, poznatog kao Ebu Mesud er-Razi, navodi se da je svaki hadis ponavljao 500 puta (Tehzibut-tehzib, 1/58). Jedan čovjek mu se požalio: "Zaboravljamo hadis", na šta je on rekao: "A ko od vas ponavlja jedan hadis 500 puta?" Prisutni upitaše: "A ko to može?", a on im reče: "Zato vi ne pamtite." (Mizzi, Tehzibul-kemal, 1/424)

• U biografiji Ebu Bekra el-Ebherija el-Malikija navodi se da je rekao: "Pročitao sam djelo Muhtesaru ibn Abdilhakem 500 puta, djelo Esedijja sedamdeset pet puta, Muvettu isto toliko, Mebsut (30 tomova) trideset puta, i Muhtesar ibnul-Berkija sedamdeset puta. (Kadi Ijad, Tertibul-medarik ve takribul-mesalik, 1/427)

• Hatib el-Bagdadi bilježi od Alkame da je rekao: "Puno obnavljajte hadis, pa neće iščeznuti." (El-Džami li ahlakir-ravi ves-sami, 1/238)

• Ibn Abbas ed-Duri rekao je: "Čuo sam Jahju ibn Meina da kaže: 'Da nismo pisali hadis po pedeset puta, ne bismo ga znali.'" (Tarihu Dimešk, 14/65, i Sijeru a'lamin-nubela, 11/84, 4/342)

• U biografiji imama Ebu Ishaka eš-Širazija navodi se da je rekao: "Ponavljao sam svaki ders po hiljadu puta, a ukoliko bi za dotičnu mes'elu postojao stih kojim se dokazuje, zapamtio bih cijelu kasidu." (Sijeru a'lamin-nubela, 18/458, Tabekatuš-šafi'ijje el-kubra, 4/115)

• U biografiji Ebu Bekra Galiba ibn Abdurrahmana ibn Atijje el-Garnatijje, oca Ibn Atijje, mufesira, navodi se da je ponovio Sahihul-Buhari sedam stotina puta. (Es-Siletu, 1/146)

• Zehebi u biografiji Ibn el-Adžemija spominje da je dvadeset pet puta održao dersove El-Muhezzeba. (Sijeru a'lamin-nubela, 23/115)

• Sehavi u biografiji Abdullatifa el-Kirmanija el-Hanefija spominje da je djelo El-Muhit el-Burhani (štampano u 9 tomova) iz hanefijskog fikha pročitao stotinu puta. (Ed-Dijaul-lami, 2/418)

• Jednog dana Bekra ibn Muhammeda ibn Ebil-Fadla el-Ensarija upitali su o jednoj teškoj mes'eli, pa je rekao: "Ponovio sam ovu mes'elu na tornju jedne tvrđave u Buhari četiri stotine puta." (El-Muntezam fi tarihil-muluk, 9/201, Sijeru a'lamin-nubela', 19/416)

• Ibn Hišam kazuje da je pročitao Elfijju hiljadu puta. (Tarihul-džeberuti, 2/150)

• Muzeni kaže: "Pročitao sam Er-Risalu (od Šafije) pet stotina puta, i svaki put sam se okoristio", i kaže: "Čitam Er-Risalu pedeset godina, i svaki put kada sam je pročitao, spoznao sam nešto što ranije nisam znao." (Tehzibul-esmai vel-lugat, 1/59)

• Ibn Esir u djelu El-Meselus-sair (1/46) kaže: "Tri hiljade Poslanikovih hadisa koji se koriste u praksi sastavio sam u jednu knjigu, i ponavljao sam je deset godina, završavajući je jedanput u nedjelju dana. Tako sam radio dok je nisam ponovio 500 puta, i zapamtio je tako da mi ništa iz nje ne promiče."

* Ibn Dževzi prenosi da je jedan fakih, šerijatski pravnik, ponavljao ders puno puta, pa mu starica koja je živjela kod njega reče: "Vallahi, i ja sam ga zapamtila." On joj reče: "Ponovi ga", pa ga ona ponovi. Poslije nekoliko dana reče joj: "O starice, ponovi ders", a ona reče: "Ne sjećam se." Tada on reče: "Ja ga ponavljam da mi se ne bi desilo isto što i tebi." (El-Hassu ala hifzil-ilm, 44)

Ustrajnost u traženju znanja

Tragatelj za znanjem ne treba klonuti ukoliko mu se učini da slabo pamti i brzo zaboravlja, već neka se prisjeti primjera selefa koji su stotinama i hiljadama puta obnavljali naučeno kako bi im trajno ostalo u pamćenju i srcu. Pored obnavljanja, od karakteristika menhedža ispravnih prethodnika u traženju znanja jeste i dugotrajnost na tom putu, o čemu ćemo navesti nekoliko primjera. Šejh Muhammed Muhtar eš-Šenkiti kaže: "Dugotrajnost na putu traženja znanja sadrži veliko dobro za učenika, i ono što je mnogima naštetilo jeste izlazak u javnost prije upotpunjavanja znanja. Oni su nanijeli štetu svojim brzanjem, i ljudi su izgubili povjerenje u njihovo znanje." Islamski učenjaci, Allah im se smilovao, vodili su računa o dugotrajnosti u traženju znanja. Navest ćemo primjere učenjaka iz prvih stoljeća islama.

• Abdurrahman ibn Hassan rekao je: "Čuo sam Ikrimu kako kaže: 'Tražio sam znanje četrdeset godina.'" (Vidjeti: Mizzi, Tehzibul-kemal fi esmair-ridžal, 20/269)

• Kadija Ebu Jusuf je rekao: "Učio sam od Ebu Hanife sedamnaest godina." (Vidjeti: Zehebi, Sijeru a'lamin-nubela, 7/471)

• Imam Ahmed ibn Hanbel rekao je: "Nismo se odvajali od Affana ibn Muslima dvadeset godina." (Vidjeti: El-Džerhu vet-ta'dil, 7/30, Tehzibul-kemal, 20/172)

• Humejdi je rekao: "Sjedio sam pred Sufjanom ibn Ujejnom oko devetnaest godina." (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 9/31)

• Ahmed ibn Selema rekao je: "Bio sam uz Muslima dok je pisao svoj Sahih, petnaest godina." (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 12/566)

• Ebu Abbas Sa'leb rekao je: "Nisam izostao sa sijela učenja arapskog jezika i gramatike pred Ibrahimom el-Harbijem pedeset godina." (Vidjeti: Mu'džemul-udeba, 1/118)

• Jahja ibn Seid el-Kattan rekao je: "Nisam se odvajao od Šu'be dvadeset godina." (Vidjeti: Tehzibul-kemal, 31/334)

• Imam Zehebi, govoreći o imamu Taberaniju, kaže: "Putovao je tražeći znanje i sretao učenjake i prenosioce šesnaest godina, pišući od onih koji su dolazili i odlazili, dok nije postao ekspert u nauci." (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 12/201)

• Imam Malik je rekao: "Nuajm el-Mudžmir učio je pred Ebu Hurejrom dvadeset godina." (Vidjeti: Ibn Abdulberr, Et-Temhid, 16/177)

• Hafiz Muhammed ibn Džafer Gunder rekao je: "Nisam se odvajao od Šu'be dvadeset godina." (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 7/534)

• Imam Ebu Hanifa kaže o svom učenju pred svojim šejhom Hammadom: "Bio sam uz njega osamnaest godina." (Vidjeti: Tehzibul-kemal, 29/427)

• Ibn Kasim el-Utki rekao je: "Čučao sam pred Malikovim vratima sedamnaest godina." (Vidjeti: Kadi Ijad, Tertibul-medarik ve takribul-mesalik, 3/250)

• Abdullah ibn Nafi, Malikov učenik, rekao je: "Sjedio sam pred Malikom trideset pet godina." (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 7/185)

• Muhammed ibn Musenna, lingvist, rekao je: "Učio sam pred Junusom (ibn Habibom) četrdeset godina, i svakog dana bih svoje leuhe ispunio pišući ono što nam je govorio iz pamćenja." (Vidjeti: Mu'džemul-udeba, 2851)

• Muhammed ibn Nasr el-Mervezi rekao je: "Zapisivao sam hadis dvadeset i nešto godina." (Vidjeti: Ebu Ishak eš-Širazi, Tabekatul-fukaha, 1/107)

• Ebu Velid et-Tajalisi rekao je: "Upitao sam Jahju ibn Seida el-Kattana: 'Koliko si učio pred Šu'bom?', a on reče: 'Dvadeset godina.'" (Vidjeti: Tehzibul-kemal fi esmair-ridžal, 31/334.)

• Ebu Ja'la el-Lu'lu'i učio je pred Ebu Davudom njegov Sunen dvadeset godina i prozvan je Ebu Davudovim pisarom. (Vidjeti: Sijeru a'lamin-nubela, 11/508)

• Ibrahim el-Harbi kaže o Ahmedu ibn Hanbelu: "Bio sam uz njega (učeći) dvadeset godina, ljeti i zimi, po vrelini i hladnoći, noću i danju." (Vidjeti: Ebu Hasen ibn Ebi Ja'la, Tabekatul-hanabile, 1/92)

Savremeni primjeri

A kao dokaz da ovo nije karakteristično samo za prva stoljeća islama navodimo i savremene primjere.

• Šejh Usejmin učio je pred šejhom Abdurrahmanom es-Sa'dijem jedanaest godina, a zatim otputovao u Rijad i nastavio tražiti znanje.

• Šejh Abdulaziz ibn Baz učio je pred šejhom Muhammedom ibn Ibrahimom deset godina i od njega preuzeo znanje u svim islamskim naukama.

• Šejh Abdurrahman el-Berrak bio je uz šejha Ibn Baza pedeset godina.