Menu

Poraz savezničkih snaga u Bitki na Hendeku

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 12 minuta

Kako se opsada odužila, ne polučivši nikakve rezultate, borbeni duh savezničkih boraca počeo je slabiti. Savez mušričkih plemena postajao je sve labaviji jer su njihovi ciljevi bili različiti. Dok su se Kurejšije vodile željom za uništenjem muslimana i uzdizanjem svojih paganskih božanstva, uz želju da oslobode trgovački put između Mekke i Šama, dotle su beduinska plemena predvođena plemenom Gatafan u ovaj pohod došla misleći da će napraviti brzi upad u Medinu, nabrzinu je opljačkati te se sa ratnim plijenom vratiti u svoja područja. Pleme Gatafan bilo je spremno povući se iz ove bitke u zamjenu za dio plodova, ali muslimani nisu pristali na to smatrajući taj dogovor ponižavajućim za njih. Ako ovome dodamo i neodlučnost židovskog plemena Benu Kurejza koje, iako je prekršilo sporazum sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nije bilo spremno otvoreno ući u rat, možemo zaključiti da su neprijatelji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili pred još jednim porazom.


Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, skrušene dove i vjesnici pobjede

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je predan dovama i traženju pomoći od Allaha u blagostanju jednako kao i u tegobi, naročito u bitkama. U dva Sahiha navodi se da je Abdullah b. Ebu Evfa rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio je protiv saveznika sljedećim riječima: ‘Allahu moj, koji si objavio Knjigu i koji brzo račune svodiš, porazi saveznike! Allahu moj, porazi ih i potresi!’” (Buhari i Muslim) Radosni vjesnici pobjede počeli su se nazirati.

Nuajm b. Mesud el-Gatafani

Ibn Ishak, Musa b. Ukbe i El-Vakidi navode predaje o ulozi Nuajma b. Mesuda iz plemena Gatafan, u razjedinjavanju savezničkih snaga. Prema predajama koje navode, on je primio islam pred Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, moje pleme još ne zna da sam primio islam, pa mi naredi šta želiš da učinim!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ti si jedan čovjek, i ako možeš, odvrati ih od nas, jer rat je varka.” Nuajm, radijallahu anhu, po Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, naređenju, posijao je sjeme sumnje među saveznicima: židove je nagovorio da traže od Kurejšija da im predaju nekoliko ljudi kao zalog da neće pobjeći i ostaviti ih, a Kurejšijama je rekao da će židovi tražiti od njih nekoliko ljudi koje namjeravaju predati muslimanima u zamjenu za obnavljanje sporazuma o miru, a svima im je kazao kako njegov razgovor s njima mora ostati tajna. (El-Umeri, Es-Siretun-nebevijjetus-sahiha)

Vjetar – jedna od Allahovih vojski

Nakon što je Nuajm b. Mesud el-Gatafani, radijallahu anhu, uspio izazvati nepovjerenje između različitih strana koje su učestvovale u opsadi Medine, sljedeće što je uzdrmalo savezničke snage jesu vojske koje je Uzvišeni Allah poslao na njih. Rekao je Uzvišeni Allah: “O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske koje vi niste vidjeli – a Allah dobro vidi ono što vi radite.“ (El-Ahzab, 9) Kurtubi u svom Tefsiru kaže: “Ovaj vjetar je dat Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao mudžiza, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i muslimani bili su zaštićeni od njegove štete i nisu osjetili ništa od njega... Allah je na njih (saveznike) poslao meleke koji su povadili klinove i potrgali konopce kojima su bili pričvršćeni šatori, pogasili su im vatre, isprolijevali lonce sa hranom. Konji su im se bili uznemirili, a Allah im je poslao strah, dok su meleki sa svih strana oko njihovog logora učili tekbire. Zbog straha koji im je Allah ulio, poglavari svakog ogranka pozivali su svoje ljude da se okupe te su uzvikivali: “Spas, spas!” (Tefsirul-Kurtubi, prema: dr. Rizkallah, Es-Siretun-nebevijje fi duil-mesadiril-aslijje) Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Potpomognut sam istočnim vjetrom (es-saba), a Ād je uništen zapadnim vjetrom (ed-debur).” (Sahihul-Buhari, broj 1035, Sahihu Muslim, broj 1788) Usljed takvog stanja Ebu Sufjan je pozvao Kurejšije da se spreme za povratak u Mekku.

Okončanje bitke

Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhuma, govoreći kako je po naređenju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u vojni logor Kurejšija da provjeri njihovo stanje, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Ko će mi donijeti vijesti o neprijatelju, Allah će učiniti da bude sa mnom na Sudnjem danu?’ Zbog straha i velike hladnoće, ni nakon što je tri puta ponovio pitanje, niko se nije javio pa je pozvao: ‘Huzejfe, ustani i donesi nam vijesti o neprijatelju, ali nemoj uraditi ništa čime ćeš ih izazvati protiv mene.’” Huzejfa kazuje: ‘Krenuo sam osjećajući toplinu kao da se nalazim u kupatilu. Stigavši u njihov logor, ugledao sam Ebu Sufjana kako grije leđa kod vatre, stavio sam strijelu u luk i kada sam htio da je odapnem, sjetio sam se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: -Nemoj učiniti ništa čime ćeš ih nahuškati na mene!, pa sam je vratio iz luka, a da sam je odapeo, pogodio bih ga.’” Huzejfa, radijallahu anhu, dalje kazuje: “Vjetar i Allahove vojske rušili su neprijateljske šatore, prevrtali lonce, gasili im vatru i unosili strah u njihova srca, pa je Ebu Sufjan b. Harb ustao i obratio se svojim borcima: ‘O Kurejšije! Neka svaki čovjek provjeri ko sjedi do njega!’” Huzejfa, radijallahu anhu, kazuje: “Lupio sam svojom rukom po ruci čovjeka koji mi je bio sa desne strane i upitao: ‘Ko si ti?’ Rekao je: ‘Muavija b. Ebu Sufjan.’ Potom sam udario po ruci čovjeka koji mi je bio s lijeve strane i upitao: ‘Ko si ti?’ Rekao je: ‘Ja sam Amr b. As.’ Ebu Sufjan je tada rekao: ‘O Kurejšije! Allaha mi ovdje vam nema stanka. Konji nam krepaju, a Benu Kurejze su nas iznevjerili, vidjeli smo od njih postupke koji nam se ne sviđaju, a ovaj nam vjetar čini ovo što vidite: Allaha mi, lonce ne možemo sačuvati, vatru održati upaljenom ni šatore razapetim, stoga se spremite za povratak! Ja, zaista, odlazim!’ Vraćajući se, osjećao sam toplinu kao da se šetam kupatilom, a kada sam stigao, počeo sam se tresti od hladnoće. Obavijestio sam o tome Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mi je dao svoj ogrtač u kojem je običavao klanjati. Ubrzo sam zaspao, a kada je svanulo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mi: ‘Ustaj, spavalico!’ Pošto je pleme Gatafan čulo za postupak Kurejšija i oni su se spremili i otišli u svoje područje.” (dr. Ibrahim el-Ali, Sahihus-sire) Tako su savezničke vojske doživjele krah i okončana je opsada Medine. Uzvišeni Allah kaže: “Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, nisu dobro postigli, a vjernike je Allah borbe poštedio. Allah je, uistinu, moćan i silan.” (El-Ahzab, 25)

Pouke, poruke i propisi

● To što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio svome Gospodaru i na Njega se oslanjao, nije u koliziji sa ispunjavanjem uzroka. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio nas je zakonu o poduzimanju uzroka uz nužno obraćanje Allahu i iskren ibadet, jer nikakva snaga ne koristi bez skrušenog obraćanja Allahu i velike posvećenosti dovama i traženju izbavljenja od Njega.

● Dova Allahu i zikr su djela koja je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, konstantno činio tokom svog života, a Uzvišeni Allah rekao je: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21)

● Pobjeda je došla od Allaha, dželle šanuhu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je do znanja ashabima i muslimanima nakon njih da mnogobožački savez koji je brojao 10.000 boraca nije poražen njihovom snagom, zalaganjem i sposobnostima, nego ih je sam Allah, dželle šanuhu, porazio. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio dovu: “Nema (istinskog) boga osim jedinog Allaha. On je osnažio Svoju vojsku i potpomogao Svoga roba i sam porazio saveznike (na Hendeku). On ostaje i poslije nestanka svega.” (Sahihul-Buhari, broj 4114)

● Priča o ulozi Nuajma b. Mesuda, radijallahu anhu, nije pouzdana sa stanovišta hadiske nauke, ali je poznata i veoma rasprostranjena u djelima o životu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i jasno je da ne proturječi pravilima šerijatske politike jer – rat je varka. (dr. El-Umeri, Es-Siretun-nebevijjetus-sahiha)

● Huzejfina priča nosi mnoge pouke od kojih su:

-

 Uspješan vođa koristi metodu poticaja i ohrabrivanja vojnika na izvršavanje zadataka, a samo u slučaju nužde traži bespogovorno izvršavanje naređenja.

-

 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poznavao je osobine ljudi. Zato je odabrao Huzejfu, radijallahu anhu, da obavi ovu obavještajnu misiju među saveznicima, jer je bio veoma hrabar, inteligentan, okretan i snalažljiv u neugodnim situacijama, discipliniran i dosljedan u izvršavanju naredbi.

-

Potvrda o kerametima evlija. U toj hladnoj i vjetrovitoj noći, Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhuma, čim je izašao da ispita vijesti o saveznicima, osjetio je toplinu kao da je u kupatilu i taj je osjećaj potrajao sve dok se nije vratio u muslimanski logor. To je, bez sumnje, keramet koji Allah poklanja Svojim robovima vjernicima.

-

 Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je nježan prema ashabima i slast noćnog namaza i dove u samoći nije ga spriječila da pokaže ljubaznost i pažnju prema Huzejfi, radijallahu anhu, koji je donio lijepe, istinite i važne vijesti, pa ga je ogrnuo svojim ogrtačem u kojem klanja, da se ugrije. Kako su samo istinite Allahove riječi: “Prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128)

● Promjena odnosa snaga. Za ovaj pohod na Medinu mušrici su sakupili ogroman broj vojske, ali to je bio njihov maksimalni domet, pa kako s najvećom mogućom silom nisu postigli uspjeh, postalo je jasno da će nakon ove mušričke opsade Medine uslijediti jedna nova faza u sukobu između muslimana i mnogobožaca. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tu je fazu najavio riječima: “Neće više oni napadati nas, nego ćemo mi ići na njih i napadati ih.” (Sahihul-Buhari, broj 4110)

● Poginuli na Hendeku. Prema Ibn Ishaku i Ibn Sa‘du, na Hendeku je poginulo osam muslimana, uključujući i Sa‘da b. Muaza, radijallahu anhu, koji je teško ranjen tokom opsade, a preselio je nakon bitke protiv Benu Kurejza koja je uslijedila odmah po povlačenju saveznika koji su opsjedali Medinu, a na strani mnogobožačkog saveza poginula su četverica. (dr. El-Umeri) Uz to, Ibn Šihab ez-Zuhri prenosi da su od ensarija kao šehidi u Bitki na Hendeku preselili Enes b. Muaz b. Evs b. Abdi-Amr i Sa‘lebe b. Asame iz plemena Benu Seleme. (dr. El-Ali, Sahihus-sire)