Menu

Poslanica imama Malika halifi Harunu er-Rešidu (treći dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema Da'vaČitanje 17 minuta

Kada te snađu tuga, bolest, potištenost, poniženje ili glad, ti tri puta reci: Allah je moj Gospodar i ja nikoga Njemu ne smatram ravnim”, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, svakome onome koga bi zadesilo ono što ga činilo tužnim naređivao bi da to izgovara.

Strpi se nad svim dunjalučkim nesrećama i tugama koje te zadese jer Uzvišeni Allah kaže:

Reci: ‘O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.’” (Ez-Zumer, 10) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Zaista je sabur spram imana poput glave spram tijela.”

Ni sa kim se ne prepiri, pa makar bio i u pravu, jer je došlo do mene da riječi Uzvišenog Allaha: “...nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža” (El-Bekara, 197), znače međusobno raspravljanje.

Kada se odlučiš da učiniš neko dunjalučko djelo, dobro razmisli o njegovom konačnom ishodu, pa ako nađeš da se za njega spominje Allahova nagrada, pristupi mu, a ako se bojiš u njemu Allahove kazne, ostavi ga. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se odlučiš na neki dunjalučki posao, dobro razmisli o njegovom konačnom ishodu (posljedicama), pa ako bude dobar, uradi ga, a ako bude grijeh, ostavi ga.”


Čuvaj se razgolićavanja i kada si sam jer se moraš Allaha stidjeti i kada se osamiš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je slugu koji mu je čuvao deve. Jedanput je izašao da ih obiđe i zateče ga nagog te mu reče: “Koliko ti dugujemo?”, a on reče: “O Allahov Poslaniče, šta mi fali, zar ne čuvam dobro i zar nisam povjerljiv?” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ja ne želim da mi bilo šta nadzire neko ko se ne stidi Allaha i onda kada se osami.”

Čuvaj se da ulaziš u kupatilo ili u vodu bez pokrivača. I, ako si u mogućnosti, neka niko ne ulazi u kupatilo s tobom bez prekrivača, a ako nisi u mogućnosti, onda obori pogled od svih onih koji su otkriveni jer je došlo do mene da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeku koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno da uđe u kupatilo (bazen) osim pokriven.”

Širi selam i ako možeš da te u tome niko ne pretekne, zbog toga će ti se dati prednost nad ljudima. Ibn Mesud je rekao: “Selam je jedno od Allahovih imena koje je spustio među vas, pa ga širite među sobom. Jer, uistinu, kada čovjek poselami brata muslimana, bude mu upisano deset dobrih djela.”

Lijepo odgoji svoju suprugu i svoju djecu i sve one koji su pod tvojim nadzorom. Usmjeri ih na tvoj odgoj i tvoj moral, kako bi se odgojili u tom okrilju, tako će ti oni biti pomagači u pokornosti Allahu. Ibn Mesud je rekao: “Svaki odgajatelj voli da se prihvati njegov odgoj, a Allahov odgoj je Kur’an.”

Ako te neko pita za mišljenje, pa ako hoćeš, iznesi svoje mišljenje i dobro upotrijebi svoju pronicljivost, a ako hoćeš, suzdži se od iznošenja mišljenja, jer je došlo do mene da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj od koga se traži mišljenje ima izbora, ako hoće, progovorit će, a ako hoće, šutjet će.”

Nikom ne odaji tajnu onog ko ti se povjerio jer je to emanet koji je ostavio kod tebe i zato ga čuvaj, izuzev u situaciji kada se u širenju tajne za njega nalazi dobro i ovoga i onoga svijeta, i tada je širi i posavjetuj ga. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “... od prava muslimana kod muslimana jeste da ga posavjetuje kada ovaj zatraži savjet.”

Dobro preispitaj koja prava kod tebe ima tvoj brat! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman kod muslimana ima šest prava: da ga pozdravi kada ga sretne, kada kihne, da mu kaže: ‘Allah ti se smilovao’, da mu se odazove kada ga pozove, da ga posavjetuje kada od njega savjet traži, da ga obiđe kada se razboli i da mu prisustvuje dženazi kada umre.”

Kada izučavaš neku nauku koja vodi ka pokornosti Allahu, pa neka se na tebi vide njeni tragovi i neka se na tebi vidi njeno vladanje. Izučavaj za ono što radiš i izučavaj to uz smirenost, blagost i dostojanstvo. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema ničeg ljepšeg što se sjedini sa nečim od sjedinjenja nauke sa blagošću.” I rekao je: “Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika.”

Odgovori na pismo svakome onome ko ti napiše pismo, jer je to kao uzvraćanje na selam. Rekao je Uzvišeni Allah: “Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.” (En-Nisa, 86) Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Smatram da mi je obaveza uzvratiti odgovor isto kao što mi je obaveza uzvratiti selam.”

Drži se stida jer je to moral islama. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama je stid.”

Kada putuješ, ti prouči: “Bože, Tebi se utječem od zamora i nesreća na putu, dove onoga kome je nasilje učinjeno i tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice. I Tebi se utječem od manjka nakon viška i od pokvarenosti nakon ispravnosti.” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, tako je postupao kada bi išao na putovanje.

Čuvaj se nasilja prema slabom i svakom onom koji protiv tebe ne traži pomoć ni od koga drugog osim od Uzvišenog Allaha. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Trojici se dova ne odbija: pravednom vladaru, postaču kada iftari i dova onoga kome je učinjeno nasilje. On je podiže iznad nebesa i njoj se otvaraju nebeska vrata, a Uzvišeni Allah govori joj: ‘Tako Mi Moje uzvišenosti i Moga veličanstva, pomoći ću ti, pa makar i ovoga trena.’”

Kada ispraćaš putnika, reci: “Allah te opskrbio bogobojaznošću, odredio ti dobro, oprostio ti grijehe i olakšao ti činjenje dobrih djela, ma gdje da se nađeš. Allahu prepuštam tvoju vjeru, tvoj emanet i konačni ishod tvojih djela.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je naređivao svojim drugovima.

Kada prisustvuješ nečemu što nije u okviru pokornosti Allahu, a niti to možeš odbiti, ti tu ne sjedaj i napusti to. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka nikog od vas strah od ljudi ne spriječi da kaže istinu onda kada je vidi ili je sazna.”

Koristi misvak jer je to poslanička praksa (sunnet). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Misvak čisti usta i donosi zadovoljstvo Gospodara i on je dio prakse (sunneta) prijašnjih poslanika.”

Ne propuštaj davanje sadake, jer ona, uistinu, odagnava ružnu smrt. Udjeljuj sadaku od svog najčišćeg i najboljeg imetka, jer Uzvišeni Allah ne prima ništa što nije čisto i dobro. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu, neko od vas udijeli jednu datulu sadake iz čistog imetka – a Allah Uzvišeni ne prima osim čisto – pa mu je Allah prihvati i stavi na jedan tas, te je uveličava isto kao što neko od vas uzgaja ždrijebe ili devče, sve dok ne postane u Njegovoj ruci velika poput planine.”

Kada te zadesi neka dunjalučka tegoba, neka tada tvoj oslonac i traženje pomoći bude Allah. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kojeg god roba zadesi neka nedaća, pa mu oslanac bude Allah, Allah će mu iz toga dati izlaz.”

Kada ležiš, spavao ili ne, nemoj ležati na svom stomaku, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu je to ležanje koje Allah mrzi.”

Ispuni svakom obećanje kada ga daš drage volje, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najpreče što se mora izvršiti jeste obećanje Uzvišenog Allaha.”

Kada budeš kod vladara, zauzimaj se samo za dobro. Dobro se pazi da kod njega ne govoriš ništa čime Allah nije zadovoljan, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu čovjek izgovori neku riječ koja izaziva srdžbu Uzvišenog Allaha, a on joj ne pridaje značaj, te mu Allah propiše Svoju srdžbu sve do Sudnjeg dana. I, uistinu, čovjek izgovori neku riječ koja izaziva zadovoljstvo Uzvišenog Allaha, a on joj ne pridaje značaj, te mu Allah propiše Svoje zadovoljstvo sve do Sudnjeg dana.”

Prikrij, koliko god to možeš, sve ono što radiš a čime želiš Allahovo zadovoljstvo, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara.”

Boj se predstavljanja čistim sebe samog i ne zadovoljavaj se da to bilo ko za tebe govori, tebi u lice, jer je došlo do mene da je neki čovjek pohvalio drugog čovjeka u prisustvu Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je rekao: “Teško tebi, odrubio si mu glavu, a da te je čuo, nikada ne bi postigao uspjeh.”

Ne hvali ljude u njihovom prisustvu, jer došlo je do mene da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bacite prašinu u lica onih koji hvale ljude.”

Operi i očisti svoju odjeću od griješenja Uzvišenom Allahu, jer je došlo do mene da Njegove riječi: “i haljine svoje očisti!” (El-Mudessir, 4), znače “ne oblači je na prljavštini”.

Preziri ljudima ono što prezireš sebi jer je rečeno da iman vjernika neće biti potpun sve dok ne bude volio ljudima ono što voli sebi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao je prisegu (bejat) od Džerira el-Bedželija na islam i to da će savjetovati svakog muslimana.

Čuvaj se zavidnosti i proždrljivosti, jer su to dva svojstva koja uništavaju čovjeka i na dunjaluku i na ahiretu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zavidjeti nije dozvoljeno osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao imetak pa ga on potroši na istini i čovjeku kojem je Allah dao mudrost, pa on postupa u skladu s njom i druge podučava.”

U svojim poslovima slijedi mišljenje starih i pravednih koji su bogobojazni (ehlul-takva) jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji  od vas jesu vaši mladi koji nalikuju vašim starim, a najgori od vas jesu vaši starci koji oponašaju vašu omladinu.”

Ne čini nasilje nikome, ne sjedi sa sumnjivim, ne miješaj se sa razvratnikom i ne druži sa njim.

Ne bratimi se osim sa bogobojaznim ili plemenitim, jer je samoća bolja od pokvarenog društva.

Drži se uzvišenog i plemenitog ahlaka (morala), a kloni se prezrenosti i niskosti. Jer Ahlak je pohranjen kod Allaha, pa kada Allah zavoli nekog roba, On mu iz te riznice daruje ahlak. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu Allah voli uzvišen moral, a mrzi prezrenosti.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je i ovo: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.”

Kada vidiš nekoga nad kim si privilegovan i u pogledu vjere i u pogledu dunjaluka, što više hvali Allaha zbog toga i zahvaljuj Mu, jer Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kojem god robu Allah dadne neku blagodat, pa on kaže ‘hvala Allahu’, to će biti mnogo veće od te blagodati, ma koliko velika bila.”

Kada vidiš nekog ko je u iskušenju, ti reci: “Hvala Allahu, koji me sačuvao od onoga čime je tebe iskušao.”

Ne sjedaj na svilenoj prostirci i ne oblači odjeću namirisanu šafranom, jer je došlo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio.

Kada se rasrdiš, a nalaziš se u stojećem položaju, onda sjedi, a ako si sjedio, onda lezi, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se rasrdiš dok stojiš, onda sjedi, a ako sjediš, onda se nasloni, a ako si naslonjen, onda lezi.”

Ne budi zlosutan ni u čemu što vidiš ili čuješ. Ako takvo nešto naiđe, ti reci: “Bože, dobro ne donosi niko osim Tebe i zlo ne odagnava niko osim Tebe i nema ni snage ni moći osim kod Allaha.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je naredio onima kod kojih se javi sujevjerje.

Ne abdesti se ničim što jedeš od hrane i ne masiraj se njime u kupatilu, jer je to odvratno. Ne miriši se mirisom osim nakon čišćenja, jer će u suprotnom miris nestati. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dok je neki čovjek bio u svoja dva namirisana ogrtača u kojima se oholio, zemlja ga je progutala te se on u njoj prevrće sve do Sudnjeg dana.”

Kada ulaziš u kupatilo, ne boji svoje nokte, a ni svoje ruke kanom, jer to nije osobina vrlih.

Ne kuni se razvodom braka, a ni otpuštanjem (oslobađanjem) roba, jer je to, uistinu, zakletva pokvarenjaka. Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao je: “Četiri su stvari potvrđene kada se izgovore: razvod braka, oslobađanje roba, ponuda braka i zavjet. A četverica omrknu, a Allah na njih srdit: muškarci koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce, onaj ko spolno opći sa životinjom i onaj ko radi djelo Lutovog naroda (homoseksualni čin).”

Ne miriši se mirisom čija je boja vidljiva, jer do mene je došlo da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Miris muškaraca je onaj čija se boja ne vidi, a pojavljuje mu se miris. A miris žena je onaj čija se boja vidi, a miris ne osjeća.”

Drži se ispravnog mišljenja, ispravne upute i umjerenosti, jer Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Ispravno mišljenje je dvadeset peti dio poslanstva.”

Ako možeš da ne propustiš obući amamu i ogrtač (burda) za vrijeme klanjanja bajrama i džume, onda tako postupi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oblačio je amamu i ogrtač na bajrame i džumu i rekao je: “Uzvišeni Allah osnažio je islam amamama i prisegom.”

Kada te neko premazuje smolom i stigne do donjeg dijela tijela (stidnih mjesta), pa neka ti to ne radi niko drugi osim tvojih supruga. A ako ni njih nema, onda sam to izvedi jer je došlo do mene da su neki učenjaci to sami radili. Nema smetnje da se okupaš vodom iz bazena kada si džunup i da klanjaš namaz. Jer, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, bio je upitan o džunupu koji se okupa u bazenu, pa je rekao: “Voda ne može biti nečista.”

Kada ispljuneš u mesdžidu, zakopaj to, jer neki su učenjaci rekli: “To (pljuvanje) je pogreška i iskup za nju jeste da se zakopa.”

Kada hoćeš da spavaš, ti prouči: “Bože moj, Ti si Vječni, čija vlast nikada ne prolazi. Ti si Onaj koji je sve stvorio i Ti sudruga nemaš. Znaš sve i bez učenja, te oprosti meni jer, uistinu, grijehe ne oprašta niko osim Tebe.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zar nećete proučiti kao što je proučio Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu”, pa je izgovorio ovu dovu.

Kada obavljaš nuždu, ne okreći se prema Kibli ni prednjom ni zadnjom stranom svojim stidnih mjesta i ne čisti se desnom rukom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao je svojim ashabima da se ne okreću prema Kibli svojim stidnim mjestima i da se ne čiste svojom desnom rukom, a ni kostima ni balegom.

Kada završiš namaz, ti reci: “Gospodaru moj, molim Te za svako dobro, i ono koje znam i ono koje ne znam. I Tebi se utječem od svakog zla, i onoga koje znam i onoga koje ne znam. Gospodaru  moj, ja Te molim za svako dobro za koje su Te molili Tvoji čestiti robovi. I Tebi se utječem od svakog zla za koje su kod Tebe utočište tražili Tvoji čestiti robovi. Gospodaru  moj, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Ognju!”

Ibn Mesud je rekao: “Koji god poslatī vjerovjesnik ili čestiti rob zamoli za nešto dobro, on će time biti obuhvaćen”, tj.  u ovoj dovi.

 

Nastavit će se, inšallah...