Menu

Postupanje u skladu sa vjerodostojnim hadisima

Tema Da'vaČitanje 5 minuta
● Zejd b. Eslema prenosi od svoga oca da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao za Crni kamen: “Tako mi Allaha, ja znam da si ti kamen, ne donosiš korist niti otklanjaš štetu, i da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te je poljubio, ni ja te ne bih poljubio”, a zatim je rekao: “Ono što smo vidjeli da radi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to ne volimo da ostavimo.” (Buhari)
● Prenosi Ishak da je Ebu Katada kazivao da im je Imran b. Husajnom, radijallahu anhu, prenio riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “U stidu je svako dobro – ili: stid je svako dobro.” Pa je Bešir b. Ka’b na to rekao da se u drugim knjigama nalazi da je u stidu smiraj, ali i da je stid slabost. Na to mu je Imran rekao: “Zar ne vidiš da ti spominjem hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ti se njemu protiviš?”, pa mu je Imran b. Husejn ponovio opet isti hadis, a Bišr mu je uzvratio istim govorom. Tada se Imran toliko naljutio da su mu oči pocrvenjele. Ebu Katada kazuje: “Pa smo smirivali Imrana govoreći mu da Bišr nije tako mislio i da nije novotar ni licemjer.” (Muslim)

● Prenosi Abdullah b. Mugafel, radijallahu anhu, da je vidio čovjeka kako baca kamenčiće (igra se njima), pa ga je upozorio da to ne radi jer je to zabranio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Oni ne mogu ubiti ulov i raniti neprijatelja, već samo mogu izbiti oko i slomiti zub.’” (Buhari) U drugoj verziji navodi se da je jedan rođak Ibn Mugaffela bacao kamenčiće, pa mu je to ovaj zabranio rekavši: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je bacanje kamenčića i rekao: ‘Oni ne mogu usmrtiti lovinu.’ Zatim je njegov rođak ponovo počeo bacati, a Ibn Mugaffel mu reče: ‘Ja ti govorim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio, a ti ih ponovo bacaš!? Od sada s tobom više neću progovoriti (toliko i toliko vremena)!’”

● Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhu, rekao je: “Slijedite naš put. Ako nas budete slijedili, bit ćete u velikom dobru. A ako nas ne budete slijedili, onda ćete sigurno na stranputicu otići.” (Ibn Vedah, El-Bida)

● Prenosi se od Humejdija da je imam Šafija jednog dana spomenuo hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellam, pa ga je neki čovjek upitao da li će postupati u skladu sa njim, na što je on rekao: “Jesi li ti to mene vidio da izlazim iz crkve ili da nosim kršćansku odoru?” (Hil’jetul-evlija)

● Također, prenosi se od imama Šafije, Allah mu se smilovao, da je rekao: “Ako u mojoj knjizi nađete nešto što se kosi sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda uzmite riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ostavite ono što sam ja rekao.” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Jahja b. Seid el-Kattan rekao je: “Ne gledajte u hadis, već gledajte u lanac prenosilaca dotičnog hadisa: ako bude ispravan, radite po njemu.” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Zabilježeno je u pismima Omer b. Abdulaziza da je rekao: “Nije dozvoljeno nikome da promovira svoje mišljenje pored sunneta koji je propisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Džamiu bejanil-ilm)

● Rekao je Malik b. Enes, Allah mu se smilovao: “Od svačijeg govora se uzima i odbija, osim od govora ovoga u ovom kaburu (tj. osim od govora Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem).” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Također, Malik b. Enes rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uspostavio je sunnete. Njihovo prakticiranje je slijeđenje Allahove Knjige, upotpunjenje pokornosti Allahu, jačanje vjere. Nikome nije dozvoljeno da mijenja sunnet. Ko ga se bude držao, bit će upućen.” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Jahja et-Tejmi kazuje da je čuo Ebu Jusufa, učenika imama Ebu Hanife, kako kaže: “Sve što sam do sada rekao, to povlačim, osim onoga što je u skladu sa Kur’anom i sunnetom.” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Rebia je čuo imama Šafiju, Allah mu se smilovao, kako kaže: “Ako u mojoj knjizi nađete nešto što je u kontradiktornosti sa sunnetom, vi uzmite sunnet i ostavite ono što sam ja rekao.” (Sijeru a’lamin-nubela)

● Malik b. Enes, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ja sam čovjek, pogriješim i pogodim. Pogledajte šta sam rekao, pa ako ne bude u koliziji sa Kur’anom i sunnetom, uzmite moje mišljenje. A sve što bude u kontradiktornosti sa Kur’anom i sunnetom, vi ostavite.” (Džamiu bejanil-ilm)

● Rekao je Sufjan: “Držite se hadisa, doista je on oružje.” (Hil’jetul-evlija)