Menu

Pouke iz kazivanja o Ibrahimu

Tema Kur'anČitanje 13 minuta

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naređeno je da slijedi prethodne poslanike i vjerovjesnike, i da ih uzima za uzor: "Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put" (El-En'am, 90). Kako je to naređeno Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet dužan je da ga slijedi u tome. Kazivanje o Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima dolazi upravo u tom kontekstu. Ovaj put donosimo neke koristi i pouke iz kazivanja o Ibrahimu, alejhis-selam, Halilur-Rahmanu ili Allahovom prijatelju.


Prva korist: Kako bismo znali da je naša obaveza slijediti Ibrahima el-Halila, alejhis-selam, u svemu onome što nam je Allah pripovijedao o njegovom životu, Uzvišeni Allah nam to naređuje posebnom naredbom: "Vjera vašeg pretka Ibrahima" (El-Hadždž, 78), tj. nje se držite; "Poslije smo tebi objavili: Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu" (En-Nahl, 123); "Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili, kad su svome narodu rekli..." (El-Mumtehina, 4). Otuda mi treba da slijedimo Ibrahima, alejhis-selam, u svim principima tevhida, istinskog monoteizma, u koje je pozivao Ibrahim, i da prihvatamo sve što nam je o njemu objavljeno, zato što je naredba da ga slijedimo u svim segmentima njegovog života sveobuhvatna. Iz ove naredbe izuzima se jedan slučaj, koji se odnosi na Ibrahimovo traženje oprosta za oca mušrika: "Izuzev riječi Ibrahima ocu njegovom: 'Ja ću se za tebe moliti da ti se oprosti...'" (El-Mumtehina, 4), tj. nemojte ga slijediti i za uzor uzimati u ovoj situaciji moleći oprost za grijehe mušrika, jer je Ibrahimovo traženje oprosta za svoga oca bilo samo zbog obećanja koje mu je dao: "A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao" (Et-Tevba, 114).

Druga korist: Uzvišeni Allah Ibrahima, alejhis-selam, uzeo je za prisnoga prijatelja, a hullet je najuzvišeniji stepen ljubavi, i ovaj stepen nije postigao niko drugi od svih stvorenja, izuzev dvojice halila -- prisnih Allahovih prijatelja, Ibrahima i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Treća korist: U odlike Ibrahima, alejhis-selam, ubraja se i to što ga je Allah počastio različitim mudžizama, podario da poslanstvo i knjiga budu u njegovom potomstvu, i iz njegovog potomstva izveo dva najodabranija ummeta, Arape i Israilove sinove. Također, Uzvišeni Allah odabrao ga je za gradnju Njegove kuće, a ona je najčasnija kuća, i prvi hram na Zemlji. Isto tako, Allah mu je poklonio djecu nakon starosti i gubitka nade da će imati potomstvo, a uspomenu na njega čuvaju od istoka do zapada, ljubavlju ispunjena srca stvorenja, čiji ga jezici stalno hvale.

Četvrta korist: Uzvišeni Allah uzdigao je Ibrahima, alejhis-selam, sa znanjem, sigurnim ubjeđenjem i snažnim dokazima. Rekao je Uzvišeni i Plemeniti: "I Mi pokazasmo Ibrahimu, carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao" (El-En'am, 75); "To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu mudar i sveznajući" (El-En'am, 83). Iz velike žudnje da stigne do vrhunca spoznaje, Ibrahim je upitao svoga Gospodara: "'Gospodaru moj, pokaži mi kako umrle oživljavaš!', a On reče: 'Zar ne vjeruješ?' 'Vjerujem', odgovori on, 'ali bih da mi se srce smiri.' 'Uzmi četiri ptice', reče On, i isijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar.'" (El-Bekara, 260)

Peta korist: Onaj ko se čvrsto odluči da izvrši djelo pokornosti i uloži sve što je u stanju na tom putu, a zatim bude spriječen da dovrši to djelo pokornosti, takvom je nagrada kod Allaha zagarantirana. U tom kontekstu Uzvišeni Allah kazao je za muhadžira, iseljenika koji umre prije nego što stigne do mjesta u koje je namjeravao učiniti hidžru, da mu se piše nagrada hidžre, a o tome govori i u kazivanju o žrtvovanju Ismaila, alejhis-selam, kada je Uzvišeni upotpunio nagradu Ibrahimu i Ismailu, nakon što su se potpuno predali Allahu i povinovali Njegovoj naredbi. Allah je nakon toga od njih otklonio poteškoće i iskušenja, i podario im nagradu na dunjaluku i na ahiretu.

Šesta korist: U kazivanju o Ibrahimu, alejhis-selam, nalazimo i adabe rasprave, vrste rasprave, korisne metode, i na koji se način protivnik može primorati da slijedi jasne dokaze, koje svi razumom obdareni prihvataju, ali nam se i ukazuje na to kako natjerati najljućeg protivnika da prizna ništavnost i neispravnost svog pravca.

Sedma korist: Jedna od najvećih Allahovih blagodati datih robu jeste i darivanje čestita potomstva, zato je obaveza roba da na tome Allahu zahvaljuje, i da za svoje potomke čini dovu, kao što je to činio i Ibrahim el-Halil, riječima: "Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, uistinu uslišava dovu" (Ibrahim, 39). Uzvišeni i Plemeniti Allah rekao je općenito o onome ko moli Allaha za čestitost svojih potomaka: "A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: 'Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje, ja se zaista kajem i odan sam Tebi'" (El-Ahkaf, 15). Kada rob umre, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja: ako je iza sebe ostavio trajnu sadaku, korisno znanje kojim se ljudi iza njega koriste, ili dobro dijete koje za njega dovu čini, kao što se kaže u hadisu: "Kada čovjek umre, djela mu se prekidaju osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se koristi i dobro dijete koje za njega dovu čini." (Muslim, 1631)

Osma korist: To što su muslimanima propisani propisi o časnim mjestima na kojima je Ibrahim, alejhis-selam, izvršavao obrede jeste da se posjetom tih mjesta ožive uspomene na Ibrahima, alejhis-selam i njegove ukućane, i na ibadet koji su na tim mjestima činili svome Gospodaru, da se podsjete na vjerovanje u Allaha koje je ispunjavalo srca Njegovih poslanika i da ih oni slijede u svim vjerskim stanjima u kojima su bivali, a sva stanja poslanika i jesu vjerska, radi riječi Uzvišenog: "Neka vam mjesto na kom je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete molitvu obavljati" (El-Bekara, 125).

Deveta korist: Naredba da se Mesdžidul-haram očisti od nečistoće i od svih grijeha učinjenih riječima ili postupcima, iskazujući time veličanje i slavljenje Allaha, pomažući i bodreći one koji u njemu budu činili pokornosti. Isti propis se odnosi i na sve ostale mesdžide, radi riječi Allaha Uzvišenog: "I očisti ovaj Moj hram za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i sedždu činiti" (El-Hadždž, 26);"U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime..." (En-Nur, 36).

Deseta korist: U apsolutno najbolje oporuke ubraja se ono što su svojim sinovima oporučili Ibrahim i Jakub, alejhimas-selam, a to je ustrajnost u pozivanju u vjeru i takvaluk -- strah od Allaha. I, to je uistinu oporuka Allaha Uzvišenog prvim i posljednjim, jer se njome ostvaruje vječna sreća i spas od zala dunjaluka i ahireta.

Jedanaesta korist: Kao što je dužnost onoga ko čini neko bogougodno djelo da se potrudi da to djelo bude savršeno i obavljeno na najpotpuniji način, također, njegova je obaveza uz sve spomenuto, da njegovo stanje bude između straha i nade. Tako on svoga Gospodara ponizno moli da primi njegovo djelo, oprosti nedostatke i propuste, kao što su to učinili Ibrahim i Ismail, alejhimas-selam, dok su podizali temelje Hrama.

Dvanaesta korist: U slijeđenje puta Allahovih poslanika ubraja se i to da u dovi Allahu napraviš spoj između koristi dunjaluka i vjere. Vjera je temelj i cilj zbog kojeg su stvorenja stvorena, a dunjaluk je sredstvo i pomagač vjeri, što jasno vidimo iz dove Ibrahima, alejhis-selam, za stanovnike Meke kada je za njih tražio oboje, ukazujući na to da su dunjalučke blagodati sredstvo koje vodi šukru -- zahvalnosti, kada je rekao: "I opskrbi ih raznim plodovima, da bi ti zahvalni bili" (Ibrahim, 37).

Trinaesta korist: U kazivanju o Ibrahimu, alejhis-selam, nalaze se propisi i adabi ugošćavanja gosta, jer nas je Allah obavijestio o Ibrahimovim gostima, da su oni kod Allaha uvaženi i plemeniti. Također, Ibrahim, alejhis-selam, goste je počastio i ugostio i riječima i djelima, a ugošćavanje gosta ubraja se u ogranke imana, i on ih je lično poslužio, žureći da ih ugosti prije svega drugog. Isto tako goste je počastio svojim najljepšim imetkom: debelim pečenim teletom, sam ga je primaknuo i servirao, nije ih ostavio radi kakvog drugog posla, i jelo im je ponudio blagim riječima: "Zar nećete da jedete?" (Ed-Darijat, 27).

Četrnaesta korist: U ovom kazivanju ukazuje se na propisanost selama i na to da onaj ko ulazi ili prolazi prvi naziva selam, i da je obaveza na selam odgovoriti. Isto tako ukazuje se i na to da je propisano raspitati se o imenu gosta i nepoznatih osoba s kojima se susrećemo, na što se ukazuje u ajetu: "Kad mu oni uđoše i rekoše: 'Mir vama!', i on reče: 'Mir vama, ljudi neznani'" (Ed-Darijat, 25), tj. ja vas ne poznajem, a volio bih da mi se sami predstavite, a ovo je puno blaže i ljubaznije od toga da je rekao: "Ko ste vi?" ili slično tome.

Petnaesta korist: Čovjekova porodica i oni koji se brinu o kući treba da budu odlučni i spremni da odgovore na sve zahtjeve vezane za kućne poslove i vođenje kućnih potreba. Ibrahim, alejhis-selam, odjedanput je požurio do svoje porodice, i tamo je zatekao već pripremljenu hranu za goste, i njegova je zadaća bila samo da im već spremljenu hranu servira.

Šesnaesta korist: Zaista se dolazak djeteta i radosna vijest da će ga roditi Sara, koja je bila stara i uz to još i nerotkinja, ubraja u najveće mudžize date Ibrahimu, alejhis-selam, i keramet dat Sari, i to je mudžiza data vjerovjesniku i keramet dat velijju. Jednaka tome jeste radosna vijest data Merjemi da će roditi Isaa, alejhis-selam, i radosna vijest data Zekerijjau, alejhis-selam, da će mu se roditi sin Jahja, alejhis-selam, i to što je Allah dao da znak radosne vijesti bude sustezanje od govora tri noći, a bio je zdrav bez ikakve bolesti, osim da s njima razgovara znakovima i išaretima. Sve nabrojano, kao i ono što tome sliči ubraja se u Allahove ajete, znakove i dokaze, a od svega ovoga je veličanstvenije čudo stvaranje Adema, alejhis-selam, od zemlje, pa neka je uzvišen od svih manjkavosti, nedostataka i mana Onaj Koji je nad svakom stvari moćan.

Sedamnaesta korist: Allah je pohvalio Ibrahima, alejhis-selam, da će on svome Gospodaru na Sudnjem danu doći sa zdravim i čistim srcem, kada je rekao: "Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti" (Eš-Šuara, 88--89). Sveobuhvatno značenje je da je on čist od svih zala, a i od njihovih uzroka, ispunjen dobrom, dobročinstvom i plemenitošću, čist od svih sumnji koje narušavaju znanje i potpuno ubjeđenje, i od sumnji koje se isprečavaju između roba i njegove potpunosti, čist od oholosti, pretvaranja, inata, licemjerstva i lošeg ponašanja, čist od zlobe, mržnje, ispunjen tevhidom, imanom, poniznošću prema istini i prema stvorenjima, iskren savjetnik muslimanima, sa željom za robovanjem Allahu i činjenjem onoga što će donijeti korist Allahovim robovima.

Osamnaesta korist: U kazivanju o Nuhu, Ibrahimu, Musau, Harunu i Iljasu, salavatullahi alejhim edžmein, kaže se: "Selam -- mir Nuhu od svjetova svih" (Es-Saffat, 79); "Nek je selam -- mir i Ibrahimu" (Es-Saffat, 109), da bi na kraju Allah rekao: "A Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine" (Es-Saffat, 105), što ukazuje na obećanje Uzvišenog Stvoritelja da će svakog muhsina -- dobročinitelja u robovanju i dobročinitelja prema Allahovim robovima, Allah nagraditi lijepim spomenom i dovom od svih svjetova srazmjerno njegovom dobročinstvu. Ova nagrada je ovodunjalučka, a i ahiretska, ona je radosna vijest u životu na ovom svijetu i jedan od znakova sreće.

Iz tefsira Tejsirul-Kerimir-Rahman, šejha Abdurrahmana es-Sa'dija, rahimehullah