Menu

Propis uzimanja mesha po poderanim čarapama i mestvama

Tema FikhČitanje 3 minute
Zahvala pripada Allahu, dželle dželaluhu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.
Najispravnije mišljenje islamskih učenjaka po ovom pitanju upućuje na dozvoljenost potiranja po oštećenim mestvama i čarapama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je činjenje mesha po mestvama i kao uvjet za to nije postavio da budu neoštećene, bez rupica, jer takve mestve imali su i određeni ashabi, radijallahu anhum. Da oštećenost mestvi utječe na ispravnost propisa, nema nimalo sumnje da bi nam to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, javno i nedvosmisleno pojasnio, jer općepoznato i temeljno šerijatsko pravilo ukazuje na "nedozvoljenost odgađanja pojašnjenja kada se ukaže potreba za njim".

Imam Sufjan es-Sevri, rahimehullah, rekao je: "Čini mesh po svemu što obuješ na noge! Pa da li su mestve muhadžira i ensarija bile ikakve drugačije osim pocijepane, oštećene i istanjene?!" ("Musannef", 1/194, od Abdur-Rezzaka)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, općenito naredio uzimanje mesha po mestvama, za to nije postavio uvjet da su neoštećene, iako je znao da je to česta pojava. Stoga je obaveza smatrati njegov govor općenitim kao što je i prenesen i nije dozvoljeno da se išta iz njega izuzima bez šerijatskog dokaza. Iz vanjštine njegovog govora razumije se da je ljudima dozvoljeno da potiru po svim vrstama mestvi koje obuvaju, makar bile pocijepane i očtećene, bez određivanja veličine tog oštećenja jer je za to potreban dokaz." ("Medžmu'ul-fetava", 21/174)Ovo je, pored spomenutih, stav: Ishaka ibn Rahuje, Abdullaha ibn Mubareka, Sufjana ibn Ujejne i Ebu Sevra.

Imami Šafija i Ahmed, u poznatijem mišljenju, smatraju da nije propisano potirati po mestvama ako se na dijelu koji je obaveza pokriti nalaze otvori koji pokazuju kožu.

Imam Ebu Hanife i Malik napravili su razliku između malih i velikih otvora.

Ispravno mišljenje je mišljenje koje smo prvo spomenuli, tj. da je dozvoljeno uzimati mesh po mestvama i čarapama sve dok stoje na nogama i dok je moguće u njima hodati. Također je ispravno uzimati mesh po čarapama koje su providne, jer dozvola potiranja po mestvama je općenita i nije nam preneseno da se nešto iz nje izuzima, pa se iz toga razumije da je dozvoljeno potiranje po svim vrstama čarapa koje ljudi oblače i na to upućuje prvo mišljenje. Imam Nevevi, rahimehullah, rekao je: "Ako bi neko obuo mestve od stakla i bio u stanju da hoda u njima, bilo bi mu dozvoljeno da potire po njima bez obzira što su providne." ("Medžm'u šerhil-muhezzeb", 1/502) A Allah najbolje zna.

Pripremio: Hfz. Amir Smajić, prof.