Menu

Propisanost i blagodati braka

Tema HadisČitanje 10 minuta

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nam je: ‘O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se oženi, neka se ženi, to će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. A ko nije u mogućnosti, neka posti, jer će mu to umanjiti strasti.’”

Izvod hadisa

Hadis je zabilježio imam Buhari u svom Sahihu, u Poglavlju o postu pod naslovom “Post onoga ko se, zbog toga što je neoženjen, boji da će upasti u grijeh”, br. 1905; kao i u Poglavlju o braku, pod naslovom “O Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: ‘Ko je od vas u mogućnosti da se oženi, neka se ženi, to će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta’” i treba li se ženiti onaj ko ne osjeća potrebu za brakom, br. 5065; i pod naslovom “Ko nije u mogućnosti da se oženi, neka posti”, br. 5066.

Imam Muslim ovaj hadis zabilježio je u svom Sahihu, u Poglavlju o braku, pod naslovom “O preporučenosti braka onome ko ima potrebu za brakom i ima mogućnosti, a onaj koji nije u mogućnosti, neka se posveti postu”, br. 1400.

Hadis su zabilježili i Ebu Davud, br. 2046, Nesai, br. 2239, Tirmizi, br. 1081, i Ibn Madža, br. 1845. Dakle hadis je zabilježen u šest hadiskih zbirki.


Prenosilac hadisa

Abdullah b. Mesud b. Gafil b. Habib Ebu Abdurrahman el-Huzeli bio je šesti čovjek koji je primio islam. Islam je primio u prvom periodu objave i učinio je dvije hidžre, u Abesiniju i Medinu. Prvi je javno učio Kur’an u Meki. Služio je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se brinuo za njegov misvak, papuče i jastuk.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Doista si ti učen mladić.” Također je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko želi da uči Kur’an onako kako je objavljen, neka uči na način kako ga uči Ibn Ummu Abd (Ibn Mesud).” Za potkoljenice Ibn Mesuda, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, njegove potkoljenice su teže na mizanu nego brdo Uhud.’”

Huzejfa, radijallahu anhu, rekao je: “Ne znam da je iko svojim ponašanjem više ličio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, od Ibn Mesuda.”

Učestvovao je u Bitki na Bedru i u svim ostalim bitkama. Prenio je 848 hadisa. Preselio je u Medinu, 32. h. g. u svojoj šezdeset i nekoj godini. (Vidjeti: Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela; Ibn Sa’d, Et-Tabekat; Ibn Esir, Usdul-gaba; Ibn Hibban, Es-Sikat; Ibn Abdulberr, El-Istiab; Ibn Hadžer, El-Isaba)

Komentar hadisa

Čednost i krepost osnovne su osobine koje treba da krase svakog muškarca i ženu, dok su njihova suprotnost – blud i nemoral (do kojih dolazi usljed velikih strasti i slabog imana) strogo zabranjeni. Ova strast zasigurno je kod omladine najviše zastupljena. Stoga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraća se omladini i savjetuje ih kako će očuvati čednost.

Tako, onaj koji je u mogućnosti da izvršava bračne potrebe i obaveze: izdržavanje supruge, obezbjeđivanje stana, hrane i odjeće, davanje mehra i sl., taj neka se ženi jer će mu brak pomoći u obaranju pogleda od gledanja u zabranjeno i čuvanju spolnog organa od nemorala i bluda.

A onaj koji nije u mogućnosti da ispunjava bračne potrebe, neka posti, post će mu umanjiti strasti, učinit će ga bogobojaznijim i pomoći mu u obaranju pogleda.

Propisanost braka

Brak je propisan Kur’anom, sunnetom i idžmaom – konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah kaže: “Ženite vama drage žene!” (En-Nisa, 3); “I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali...” (Er-Ra’d, 38); “I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Er-Rum, 21)

Što se tiče sunneta, mnogo je hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o propisanosti braka i podstiču na njega.

U hadisu Enesa b. Malika, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “...i ja se ženim ženama, pa, ko se okrene od moga sunneta (moje prakse), taj nije od mene” (Buhari i Muslim). U hadisu koji prenose Ma’kil b. Jesar i Enes b. Malik, radijallahu anhuma, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ženite drage, ljupke osobe i one koje mnogo rađaju! Uistinu, ja ću se vama ponositi pred drugim narodima.” U verziji ovog hadisa koju prenosi Enesa navodi se da je rekao: “...na Sudnjem danu.” (Ebu Davud; Ahmed; Ibn Hibban, Mevarid; Taberani, El-Evsat; Bejheki i drugi. Šejh Albani ocijenio je hadis hasen-sahihom.)

I svi muslimani su složni u pogledu propisanosti braka. (Vidjeti: Ibn Kudama, El-Mugni)

Koristi braka

• Izvršavanje Allahove naredbe.

• Slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prakse svih poslanika.

• Sputavanje strasti i obaranje pogleda.

• Čuvanje stidnog mjesta, spolnog organa i čednosti.

• Suzbijanje i smanjivanje proširenosti nemorala i bluda među muslimanskim zajednicama.

• Uvećavanje potomstva kojim će se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponositi na Sudnjem danu pred drugim vjerovjesnicima i njihovim narodima.

• Postizanje nagrade za spolni odnos na dozvoljen način, kako se navodi u hadisu Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “I vaš snošaj je sadaka.” Upitali su: “Allahov Poslaniče, zar da neko od nas zadovolji svoju strast i da za to bude nagrađen?!” Rekao je: “Šta mislite, ako bi je zadovoljio na zabranjen način, da li bi bio grješan zbog toga? Isto tako, kada je zadovolji na halal način, pripada mu nagrada za to.” (Muslim)

• Iskazivanje ljubavi prema onome prema čemu je i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskazivao ljubav. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Od vašeg dunjaluka učinjeni su mi dragim žene i miris, a slast moga oka (moj odmor) je u namazu.”

• Dolazak do čestitog potomstva, odgojenog u islamu koje će tražiti oprosta za svoje roditelje, učiti dovu za njih i zauzimati se za njih na Sudnjem danu. (Nesai, Ahmed, Hakim i drugi. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

• Smiraj, ljubav, samilost među supružnicima, što se spominje u 21. ajetu sure Er-Rum.

Poruke hadisa

• Propisano je stupiti u bračnu zajednicu, a naročito onome koji ima potrebu za drugim spolom.

• Mladim ljudima potrebniji je brak zbog većih potreba za suprotnim spolom, i zbog toga se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio njima posebno u ovom hadisu.

• Omladinu treba savjetovati, podučavati i podsticati na dobro više nego druge, jer je u njima budućnost svakog naroda.

• Hadis nas podučava da trebamo davati odgovarajuće savjete svakoj osobi, a savjeti se razlikuju od osobe do osobe. Tako, onaj ko je u mogućnosti da se ženi, treba da se ženi, dok onaj koji nije u mogućnosti, taj treba da posti.

• Naredba o stupanju u brak ograničena je s mogućnošću izdržavanja porodice i postojanjem potrebe za drugim spolom, tj. brak postaje obavezan u ovim situacijama.

• Muškarci su ti koji izdržavaju porodicu.

• Mudrost stupanja u brak ogleda se u čuvanje stidnog mjesta i obaranju pogleda.

• Hadisom se naređuje post onome koji nije u mogućnosti da se ženi jer post umanjuje strast i potrebu za drugim spolom. Isti je propis i za mladiće i za djevojke.

• Hadis općenito podstiče na obaranje pogleda i vođenje brige o stidnom mjestu.

• Ono što nam pomaže u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta jeste post.

• Iz hadisa se može izvesti poznato fikhsko pravilo: Obavezom je zadužen samo onaj ko ima mogućnost da je izvrši.

• Šerijat je objavljen kako bi ljudi ostvarili svaku korist.

• Hadis je dokaz za zabranu samozadovoljavanja, što je stav većine islamskih učenjaka i ne osvrće se na one koji su ga dozvolili s ciljem umanjenja strasti.

• Da li je dozvoljeno sputavati strasti upotrebom određenih lijekova? Ovdje postoje dvije situacije:

– Upotrebljavanje ovih lijekova kako bi se potpuno strast ugasila, da osoba nema više potrebe za drugim spolom. Ovo je zabranjeno, jer osoba za izvjesno vrijeme može biti u mogućnosti da stupi u bračnu vezu, pa da se kaje. I u pogledu ovog pitanja složni su islamski učenjaci.

– Upotrebljavanje lijekova samo da bi se smanjila strast, ne potpuno ugasila. Učenjaci su podijeljeni u pogledu ovog pitanja: jedni kažu da je dozvoljeno, dok drugi kažu da nije, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio na post i to je vjerovjesnički savjet i lijek, te nije dozvoljeno posezati za drugim.

• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onome koji nije u mogućnosti da se oženi preporučio je da posti iz dva razloga:

– zato što post podstiče čovjeka na bogobojaznost, kao što je o tome i rekao Uzvišeni Allah: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekara, 183);

– zato što strast i želja za intimnim odnosom prati strast i potrebu za hranom, pa ukoliko se smanji upotreba hrane, očekivati je da se smanji i potreba za intimnim odnosom.