Menu

Štetne posljedice ateizma na pojedinca i društvo

Tema Ummet danasČitanje 12 minuta

Ateizam ili na arapskom ilhad u lingvističkom značenju predstavlja odstupanje od namjere i cilja, okretanje od nečega, a arapski izraz potiče od riječi lahd, što znači pukotina u grobu. Ilhad je izraz namijenjen svima koji odstupaju od istine. Arapi nerijetko ateistom ili mulhidom nazivaju svaku osobu koja zastupa i širi bogohulno učenje (novotariju u dogmatici -- akidi, doktrinarnim zabludama), čak i ako vjeruje u Boga i Njegovog Poslanika. Nerijetko se ova riječ upotrebljava za nevjernike i otpadnike čak i ako su pripadnici drugih religija ili vjerskih sekti.

Ateizam u terminološkom smislu ideološka je doktrina koja poriče postojanje tvorca univerzuma. Ime je izvedeno iz grčke riječi atheos, što znači bez boga. Otuda je nastala razlika između pojma ateizam i deizam i agnosticizam iako u širem kontekstu svaki od ovih pojmova upućuje na isto značenje.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike