Menu

Stranac na dunjaluku

Tema HadisČitanje 7 minuta

Ibn Omer, radijallahu anhu, kazuje: "Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uhvatio me je za ramena i rekao mi: 'Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik.'"

Ibn Omer, radijallahu anhuma, govorio je: "Kada omrkneš, ne očekuj jutro, a kada osvaneš, ne očekuj večer. Iskoristi svoje zdravlje za svoju bolest i svoj život za svoju smrt." (Buhari)


Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik

Hadis govori o tome kako da se Allahov rob ponaša na ovome svijetu, da li kao prolaznik ili onaj ko će na njemu vječno ostati. Nepobitna je istina da je dunjaluk prolazan i da čovjek na njemu živi određeno vrijeme, a onda se vraća svome Gospodaru. Pravi vjernik nije obmanjen ovim svijetom i njegovim čarima i ne ponaša se kao da će na njemu vječno ostati.

Pogrešan odnos i zaokupljenost ovim svijetom glavni je uzrok nemara prema Allahu i Njegovoj vjeri. Koliko je onih koje je dunjaluk udaljio od pokornosti Allahu, koliko je onih kojima je dunjaluk okupirao njihova srca pa su postali njegovi robovi. Koliko je onih koji su radi dunjaluka prodali i dostojanstvo i vjeru. Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu pojasnio kako da se odnosimo prema dunjaluku.

Mnogi kur'anski ajeti upućuju na prolaznost i suštinu dunjaluka. Uzvišeni kaže: "Život na ovome svijetu sličan je bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli" (Junus, 24); "O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je, zaista, Kuća vječna" (El-Mu'min, 39).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Primjer mene i dunjaluka je kao primjer konjanika koji se sklonio u hlad drveta, a zatim otišao i ostavio ga." (Tirmizi, vjerodostojan)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navodi primjer stranca ili prolaznika zbog toga što će se stranac nekada nastaniti u tuđoj zemlji, ali prolaznik neće nikada.

Hafiz Ibn Hadžer kaže: "Prolaznik je onaj koji prolazi kroz neko mjesto ili putem tražeći svoju domovinu. Čovjek na dunjaluku je kao rob kojeg je njegov gospodar poslao s potrebom u neko drugo mjesto, pa on žuri da obavi ono zbog čega je poslan, da bi se što prije vratio u svoju domovinu i ne veže se ni za što drugo do za ono zbog čega je poslan.

Značenje hadisa je da je vjernik na dunjaluku kao stranac: svoje srce ne veže ni za što u toj tuđini, nego ga veže samo za svoju domovinu u koju se vraća -- ahiret. Svoj boravak na dunjaluku koristi da ispuni svoje potrebe i da se na njemu spremi za povratak u svoju domovinu. Ovako je i sa strancem: ili može da bude kao putnik prolaznik, koji se nikada ne zadržava na jednom mjestu, nego se stalno kreće ka mjestu svoga stalnog boravka." (Fethul-Bari)

Kada omrkneš, ne očekuj jutro

Ibn Omerove riječi: "Kada omrkneš, ne očekuj jutro...", izvedene su iz Poslanikovih, alejhis-selam, riječi koje su njemu upućene. Ove riječi podstiču nas da se nadamo kratkome životu i da uvijek iščekujemo smrt. Ovakvo stanje će nas učiniti da budemo zadovoljni s malo, da uvijek budemo spremni za povratak svome Gopodaru i da brižno obavljamo ono čime nas je Allah zadužio.

Iskoristi zdravlje za bolest

"Iskoristi zdravlje za bolest..." -- čovjek u bolesti mnoga dobra djela ne može raditi ili ako ih može obaviti, ne obavlja ih onako kako ih je obavljao dok je bio zdrav. Ibn Dževzi kaže: "Čovjek je nekada zdrav, ali je prezauzet radom za egzistenciju, a nekada je nezaposlen, ali nije zdrav, a nekada je i nezapslen i zdrav, ali ga lijenost savlada."

Ovaj svijet treba iskoristiti da se opskrbimo dobrim djelima za onaj svijet. Mnogi će se na onome svijetu kajati za ono što su od dobra propustili, ali im tada kajanje neće koristiti.

I svoj život za svoju smrt

"I svoj život za svoju smrt." Kada je u pitanju ljudski život, postoje dvije velike istine, koje često zaboravimo i zanemarimo, a one su: Uzvišeni Allah je svakom živom biću dao samo jedan život, a druga je da je taj život vremenski ograničen i prolazan. Onaj ko dokuči ove istine i razmisli o njima, on će valjano iskoristiti svoj život i neće dozvoliti šejtanu da ga zavede dunjalukom. Uzvišeni Allah kaže: "... pa neka vas ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba." (Lukman, 33)

Znači, pravi musliman je svjestan da na ovome svijetu boravi određeno vrijeme i da na njemu ima određenu zadaću -- ustrajati na putu istine i pokornosti Allahu, s ciljem postizanja Njegove milosti i oprosta. Zbog toga vjernik sav svoj život usmjerava u ovom pravcu i sva svoja nastojanja i aktivnosti potčinjava tom uzvišenom cilju.

Šta nas treba motivirati da svoj život maksimalno iskoristimo u dobru?

Trebaju nas motivirati sljedeće činjenice:

• Činjenica da ćemo odgovarati za svoj život. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti ispred svoga Gospodara dok ne bude upitan za četvero: za život i u čemu ga je potrošio, za mladost i u čemu ju je proveo, za imetak i kako ga je stekao i u što ga je trošio, i za znanje i da li je postupao prema svome znanju." (Tirmizi, vjerodostojan)

• Što bolje iskoristimo ovaj život u dobru, na onome svijetu bit ćemo sretniji i bogatiji.

S obzirom na to da je Allah dao mnoga polja djelovanja i mnoga vrata dobra, čovjek treba da razmisli o svojim mogućnostima i vrijednostima, da bi svoj život maksimalno iskoristio i ispunio dobrom.