Menu

Svako djelo ima svoju vrijednost

Tema AhlakČitanje 2 minute
Ebu Burda bin Ebi Musa prenosi da je Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, na samrti rekao: "O, sinovi moji! Spominjite vlasnika somuna!“  Ebu Burda je upitao: ''Ko je vlasnik somuna, oče?“ Rekao je: ''Prije vas je bio čovjek koji je u isposničkoj ćeliji sedamdeset godina robovao Allahu. U grad bi odlazio samo ponekad. Tako mu jednom šejtan uljepša u očima jednu ženu, te provede s njom sedam dana ili noći. Kada shvati šta je učinio, pokaja se i ne bi korak učinio a da ne bi klanjao i na sedždu padao. Kada ga je iznemoglost savladala, noć ga zadesi na uzvišici na kojoj naiđe na dvanaest siromaha te uđe među njih. Jedan monah je svake noći davao tim siromasima po jedan somun, te misleći od pokajnika da je siromah, dade i njemu somun. Zatim siromah koji nije dobio somun ustade i reče: 'Zašto mi ne dade somun?' Monah mu reče: 'Misliš da ti ne želim dati somun? Pitaj da nisam nekome dao dva somuna.' Ostali rekoše monahu: 'Ne.' On zatim reče siromahu koji je ostao bez somuna: 'Tako mi Allaha, večeras ti nemam šta dati!', na što onaj pokajnik dade somun siromahu koji je ostao bez somuna, a sutradan osvanu mrtav.'' Tada Ebu Musa reče: "Izvagano je sedamdeset godina i sedam noći, te prevagnu sedam noći. Izvagano je sedam noći i somun, te prevagnu somun. O sinovi moji, spominjite vlasnika somuna!"