Menu

Tefsir sure El-Kadr

Tema Kur'anČitanje 13 minuta
(1) “Mi smo ga objavili u Noći kadr,
(2) a šta ti znaš šta je Noć kadr?

(3) Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci,

(4) meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

(5) ona je spas sve dok zora ne svane.”

 

O suri El-Kadr

Sura El-Kadr je 97. sura u Kur’anu, prije nje se nalazi sura El-Alek, a poslije nje sura El-Bejjina. Sastoji se iz 5 ajeta, 30 riječi i 112 harfova. (Hazin, Alauddin Alijj b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-te’vil fi meanit-tenzil, 4/450)

U Mushafu i mnogim tefsirima naziva se El-Kadr, dok su je Ibn Atijja i Ebu Bekr el-Džessas u svojim tefsirima nazvali Lejletul-kadr.

Naziva se El-Kadr jer govori o početku objave Kur’ana u Noći kadra u mjesecu ramazanu i zbog toga je i dobila ime Lejletul-kadr, tj. ugledna i znamenita noć (Ebu Selama, Ahmed b. Alijj, Es-Suverul-kur’anijje ve esmauhal-dželijje, str. 115), Tako da je i sama sura po toj noći i objavi Kur’ana u njoj dobila ime El-Kadr (Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/330).

Komentatori Kur’ana razilaze se u pogledu toga da li je ova sura mekanska ili medinska, odnosno da li je objavljena prije ili poslije Hidžre. Kurtubi tvrdi da je sura medinska i da je to stav većine komentatora Kur’ana. U prilog ovom stavu ide i sadržaj same sure koja nas podstiče na provođenje Noći kadra u ibadetu, a Noć kadra vezana je za ramazan, ramazan za post, a post je propisan nakon Hidžre. Oni koji prihvataju ovaj stav kažu da je objavljena nakon sure El-Mutaffifin, a prije sure El-Bekara.

Glavni cilj sure El-Kadr jeste pojašnjenje posebnosti i znamenitosti Noći kadra i razloga svega toga, tj. pojašnjenje veličine i vrijednosti Kur’ana te da je on od Uzvišenog Allaha. (Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir, 30/455; El-Muhtesar fit-Tefsir, str. 598)

Povezanost sure El-Kadr da surama El-Alek i El-Bejjina

Uzvišeni Allah u suri El-Alek naređuje Svome vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da uči Kur’an radi Njega, svoga Gospodara, koji sve stvara, u ime Njega, Svevišnjeg, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Zatim, u ovoj suri pojašnjava kada je počela objava Kur’ana. To je bilo u Noći kadra, u odabranoj i znamenitoj noći koja je postala takva upravo zbog objave Kur’ana u njoj. (Zuhajli, Tefsirul-Munir,30/331; Ebu Hajjan el-Endelusi, El-Bahrul-muhit, 8/495)

U prvom ajetu sure El-Kadr kaže se: “Uistinu, Mi smo ga (Kur’an) počeli objavljivati u Noći kadra”, nakon čega u suri El-Bejjina dolazi pojašnjenje zašto je Svevišnji Allah objavio Kur’an: objavio ga je kako bi se mnogobošci i drugi nevjernici odrekli svoga nevjerstva, jer “nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, (od zablude) sve dok im nije došao dokaz jasni”.

Tako se u suri El-Bejjina pojašnjavaju razlozi objavljivanja Kur’ana, dok se o samoj objavi govori u suri El-Kadr. (Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/339)

Tematika i sadržaj sure

Sura El-Kadr govori o početku objavljivanja časnog Kur’ana, kao i o vrijednosti Noći kadra nad ostalim noćima i mjesecima zbog spuštanja meleka Džibrila i ostalih meleka u njoj s bereketom i svakim dobrom na vjernike, Allahove dobre robove. A sve to opet iz milosti Najmilostivijeg koji Svoju dobrotu spušta na koga hoće od Svojih robova. (Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/330)

Komentar sure

(1) “Mi smo ga objavili u noći Kadr”

“Mi” – Uzvišeni Allah ovdje spominje Sebe po veličini jer je Allah najveći i najuzvišeniji. Ponekad Uzvišeni Allah na ovakav način spominje Sebe, po uzvišenosti, ne po brojnosti, kao što kaže u suri El-Hidžr: “Doista smo Mi objavili Kur’an i Mi ćemo nad njim bdjeti” (El-Hidžr, 9); “Mi ćemo, zaista, oživjeti mrtve i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili – sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali” (Jasin, 12). (Ibn Usejmin, Tefsir džuz Amme, str. 272)

“Mi smo ga objavili”, tj. objavili, spustili smo Kur’an. U cijeloj suri Kur’an nije spomenut jasno po imenu, već je za njega upotrijebljena zamjenica jer je Kur’an uzvišen, poseban i poznat tako da ga ne treba posebno spominjati. (Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 20/130) Kada je nešto poznato, s tim druge ne treba upoznavati.

Postoje dva mišljenja o tome kako je objavljen Kur’an.

Prvo: Mi smo Kur’an počeli objavljivati u blagoslovljenoj Noći kadr (Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/331; Ibn Usejmin, Tefsir džuz Amme, str. 273; Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 20/130; Ibn Atijja, El-Muharerul-Vedžiz, 5/504; Sa’di, Tejsirul-Kerimir-Rahman, str. 1098), koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu.

Drugo: Ibn Abbas, radijallahu anhuma, Seid b. Džubejr (Taberi, Džamiul-bejan an te'vili ajil-Kur’an, 15/285–286) i drugi kažu: “Uzvišeni Allah objavio je odjedanput cijeli Kur’an iz Levhi-mahfuza, koji je u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle je postepeno objavljivan po potrebi, prema događajima, u toku dvadeset tri godine Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidjeti: Ibn Kesir, Tefsirul-Kur’anil-azim, 4/482; Begavi, Mealimut-tenzil, 4/653)

“Mi smo ga objavili u noći”, u toku noći, a ne u toku dana. Ovaj detalj govori o vrijednosti noći, što se na mnogim mjestima potvrđuje u Kur’anu i sunnetu. Uzvišeni kaže: “Slavljen neka je Onaj koji je noću premjestio Svoga roba iz Mesdžidul-harama u Mesdžidul-aksa...” (El-Isra, 1); “I probdij dio noći u namazu...” (El-Isra, 79); “I veličaj Ga (Allaha) noću i nakon obavljenih namaza” (Kaf, 40);“Ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se glasnije” (El-Muzzemmil, 6); “Noću su malo spavali.” (Ez-Zarijat, 17)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Naš Uzvišeni Gospodar svake se noći spušta na zemaljsko nebo kada preostane zadnja trećina noći...” (Buhari, br. 1094; Muslim, br. 1808)

Sve ovo ukazuje na to da je noć posebno vrijeme kada se spušta dobro i davanje od Uzvišenog Allaha, kada Svevišnji Gospodar posebno daruje Svoje robove, jer su i srca tada slobodna, nisu okupirana dunjalučkim poslovima, noć je vrijeme smiraja, te srca tada više osjećaju strahopoštovanje prema Allahu, čišća su i prisutnija. (Šenkiti, Advaul-bejan fi idahil-Kur’ani bil-Kur’an, 6/104)

“Mi smo ga objavili u Noći kadr.”

Noć kadra je blagoslovljena noć. Nalazi se u zadnjih deset noći blagoslovljenog mjeseca ramazana, i to u neparnim noćima.

Dobila je naziv Noć kadra jer je to posebna noć i zbog toga što se u njoj određuje, sve rješava (Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 20/130), Allah u njoj propisuje šta će se u toj godini dogoditi. (Šenkiti, Advaul-bejan fi idahil-Kur’ani bil-Kur’an, 6/101), o čemu govori u suri Ed-Duhan: “Mi smo počeli da ga u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi doista opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi.” (Ed-Duhan, 3–4)

Hasan el-Basri, rahimehullahu teala, rekao je: “U njoj se svaki mudri posao riješi, u njoj Allah propiše smrtni čas, tj. kada će se umrijeti, djela koja će se raditi, opskrbu i tome slično.” (Taberi, Džamiul-bejan an te’vili ajil-Kur’an, 15/286)

Seid b. Džubejr, rahimehullahu teala, kaže: “U Noći kadr odrede se hadžije za tu godinu, zapišu se njihova imena i imena njihovih očeva, te niko od njih ne izostane, njihov broj se ne poveća niti smanji.” (Taberi, Džamiul-bejan an te’vili ajil-Kur’an, 15/286)

Također, kaže se da je dobila to ime zbog vrijednosti onih vjernika koji je probdiju u ibadetu, kako se navodi u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko Noć kadra provede u namazu, vjerujući u Allaha i očekujući nagradu samo od Allaha, bit će mu oprošteni prethodni grijesi” (Buhari, br. 2014; Muslim, br. 760). (Luhejmid, Tefsir džuz Amme, str. 63)

(2) “A šta ti znaš šta je Noć kadr?” Ovim pitanjem ustvari se ukazuje na značaj ove noći u kojoj je Uzvišeni Allah objavio Kur’an. Znaš li ti kakva je to noć, koliko je vrijedna i posebna?! (Ibn Usejmin, Tefsir džuz Amme, str. 274) Znaš li koliko se dobro i koliki bereket spuštaju u ovoj noći?! (El-Muhtesar fit-Tefsir, str. 598)

Odgovor na prethodno pitanje pojašnjava Uzvišeni riječima:

(3) “Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci”, tj. ova je noć bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema Noći kadra. Pod riječju “bolja” misli se na vrijednost djela učinjenog u njoj (Ibn Usejmin, Tefsir džuz Amme, str. 274), tj. dobro djelo učinjeno u njoj bolje je od djela koja se čine u trajanju od hiljadu mjeseci u kojima nema Noći kadra. (Taberi, Džamiul-bejan an te’vili ajil-Kur’an, 15/286–287; Ibn Kesir, Tefsirul-Kur’anil-azim, 4/483; Begavi, Mealimut-tenzil, 4/658)

Dakle, ovo je noć od posebne vrijednosti, ona je za onoga ko je provede u namazu i ibadetu radi Allaha i očekujući nagradu od Allaha bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći (El-Muhtesar fit-Tefsir, str. 598), jer se djela dobrih robova u njoj uvećavaju sve dok ne budu vrednija od takvih djela koja se urade u toku hiljadu mjeseci.

Također, težina grijeha učinjenog u Noći kadra uvećava se sve dok ne bude veća od takvih grijeha koji bi se učinili u toku hiljadu mjeseci. (Šenkiti, Advaul-bejan fi idahil-Kur’ani bil-Kur’an, 6/104)

(4) “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake”, tj. zbog blagoslovljenosti ove noći u njoj se meleki spuštaju više nego uobičajeno. Meleki se u ogromnom broju postepeno spuštaju s nebesa sve dok ne ispune Zemlju. S njima se, dozvolom Uzvišenog Allaha, spuštaju milost, svako dobro i bereket. Tako se oni spuštaju kad se uči Kur’an i okupljaju oko ljudi koji obavljaju zikr.

Pod riječju “Er-Ruh" ovdje se misli na Džibrila, alejhis-selam. Posebno je spomenut zbog vrijednosti i ugleda koji ima kod Svevišnjeg Allaha.

Ovdje se pod odlukom misli na kadersku volju, dakle ono što će se dogoditi, svejedno bilo dobro ili zlo, a nije riječ o šerijatskoj odluci i šerijatskoj volji.

(5) “Spas je u njoj sve dok zora ne svane”, tj. Noć kadr je sigurna i spasonosna zbog toga što se mnogo dobro spusti na mnoge vjernike i od mnogih njih se otkloni kazna zbog tog dobra. U njoj šejtan ne može činiti zlo ni navoditi na njega.

Neki kažu da se u toj noći spuštaju meleki, obilaze one koji klanjaju i blagosiljaju ih sve do zore.

Poruke sure El-Kadr

● Sura El-Kadr poučava nas da trebamo hvaliti i veličati svoga Gospodara, On to voli jer jedino On to i zaslužuje.

● Ova sura potvrđuje uzvišenost našega Gospodara jer je On u Noći kadra počeo spuštati Kur’an. Kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi potvrđuju uzvišenost našega Gospodara nad svim stvorenjima.

● Sura El-Kadr potvrđuje istinitost Objave i poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

● Objava Kur’ana počela je u blagoslovljenoj Noći kadra.

● Noć kadra je posebno odabrana noć, treba je cijeniti i iskoristiti, u njoj se svaki mudri posao koji se treba desiti u narednoj godini odredi. U njoj se počeo objavljivati Kur’an u kojem je uputa ljudima, Allah je u njoj Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, učinio vjerovjesnikom, ona je bolja od običnih noći u toku hiljadu mjeseci, u njoj se spuštaju meleki i među njima Džibril i u njoj je spas od svakog zla, u njoj je spas i sigurnost, o njoj je Uzvišeni Allah objavio cijelu suru.

● Dobro djelo učinjeno u Noći kadra vrednije je od takvog djela koje se radi u narednih hiljadu mjeseci (84 godine) zbog ogromnog dobra koje se spušta i dijeli u toj noći, a koje se ne dijeli u drugim noćima.

● Ova sura potvrđuje temelj imana, a to je vjerovanje u Allahovu odredbu.

● Meleki, među kojima je poseban melek Džibril, spuštaju se u ovoj noći sa Allahovom odredbom, aminaju na dove vjernika sve do pojave zore.

● Uzvišeni Allah u toj noći spušta samo dobro, dok se u drugim noćima spušta i dobro i zlo. To dobro u njoj traje sve do zore. U njoj šejtan ne može ništa da naudi vjerniku i vjernici.

● Zbog svega prethodnog, posebno se preporučuje provođenje cijele ove noći u ibadetu.