Menu

Tefsir sure El-Kariah

Tema Kur'anČitanje 15 minuta

(1) El-Kariah!

(2) Šta je El-Kariah?

(3) I šta ti misliš šta je El-Kariah?

(4) Toga dana ljudi će biti poput raštrkanih leptirova!

(5) A planine će biti poput raščupane vune!

(6) Pa, što se tiče onoga čija će Vaga biti teška,

(7) on će živjeti zadovoljnim životom.

(8) A što se tiče onoga čija će Vaga biti lahka,

(9) njegovo mjesto će biti Havijeh.

(10) A znaš li ti kakvo je to mjesto?

(11) Rasplamsana vatra!


O suri

Sura El-Kariah je 101. kur’anska sura po redoslijedu sura u Kur’anu. Prije nje dolazi sura El-Adijat, a poslije nje sura Et-Tekasur.

Po redoslijedu objave, sura El-Kariah je 30. kur’anska sura. Objavljena je nakon sure Kurejš, a prije sure El-Kijameh. (Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir)

Sastoji se iz 11 ajeta, 36 riječi i 152 harfa. (Hazin, Lubabut-te’vil) Ovo je broj ajeta po učačima Kufe, dok po učačima Basre i Šama sura El-Kariah ima 8 ajeta, a po učačima Meke i Medine ima 10 ajeta. (Ebu Amr ed-Dani, El-Bejan fi addi Ajil-Kur’an)

Vrsta sure

Svi komentatori se slažu da je ova sura mekanska. U jednom od izvora pronašao sam da imam Begavi, rahimehullahu teala, navodi i drugo mišljenje da je ova sura medinska, ne navodeći čije je to mišljenje. (Begavi, Mealimut-Tenzil)

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Sura El-Kariah objavljena je u Meki.” (Sujuti, Ed-Durrul-Mensur)

Ime sure

U svim Mushafima, knjigama tefsira i sunneta spominje se jedino ovo ime za suru El-Kariah. U pogledu drugih naziva ove sure, ništa se ne prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, tabiina, niti komentatora Kur’ana i njegovih učača.

Dobila je naziv El-Kariah po istoj riječi “kariah” koja se spominje u prvom ajetu, a koja je jedno od imena Sudnjeg dana, kao što su i: El-Hakkatu, Et-Tammetu, Es-Sahhatu, El-Gašijetu itd. Svako od tih imena Sudnjeg dana ima svoje značenje koje označava određeno stanje na Sudnjem danu. Kariah ima značenje onoga što svojim strahotama budi i uznemirava ljudska srca.

Povezanost sure

Sura El-Kariah nalazi se između sura El-Adijat i Et-Tekasur.

Prethodna sura El-Adijat završava s govorom o proživljenju mrtvih i ustajanju iz kaburova, da bi se nakon nje u suri El-Kariah pojasnio čas tog proživljenja, kada će se on desiti.

Također, na kraju prethodne sure El-Adijat kaže se da će Allah toga dana o svim ljudima biti detaljno obaviješten. Koji je to dan, pojašnjava nam sura El-Kariah odmah na početku.

Pred kraj sure El-Kariah govori se o boravištu onih čija će dobra djela biti lahka, a to je vatra užarena, dok se u sljedećoj suri Et-Tekasur pojašnjava zašto su njihova dobra djela bila lahka – zato što su se okupirali gomilanjem imetka i nadmetanjem u njemu, a zapostavili ahiret i rad za njega.

Tematika i sadržaj sure

Sura El-Kariah ima za cilj potvrdu vjerovanja u Posljednji dan i njegove strahote, te buđenje ljudskih srca i njihovu pripremu za ovaj dan. (Grupa autora, El-Muhtesar fit-Tefsir; Kadi, Et-Tefsirul-Akadi li džuz Amme)

Ova mekanska sura govori o pojedinim strahotama Sudnjeg dana i opisuje kako će ljudi toga dana, kada budu proživljeni i kada ustanu iz svojih kaburova, biti izbezumljeni. Kada ugledaju strahote Sudnjeg dana, počet će bježati, sudarati se, jedni po drugima gaziti, izgledat će poput leptirova raštrkanih. A zatim, nakon što se pozovu na mjesto obračuna, svi će se usmjeriti ka njemu poput leptirova kada se usmjere na svjetlo. Za većinu njih, toga dana (kao što je i za leptirove svjetlo stradanje), i za njih će Vatra biti mjesto stradanja. Toga dana nevjernici će naglavačke biti bacani u Vatru.

Sura El-Kariah spominje pojedine detalje od kojih će se ljudi prestraviti gledajući raščupane planine koje će poput vune letjeti na vjetru.

Zatim, sura El-Kariah govori o vaganju djela na Sudnjem danu; govori o Allahovoj pravednosti kada će ljude nagrađivati shodno njihovim djelima.

Toga dana ljudi će se podijeliti u dvije skupine: oni čija će dobra djela biti teška i oni čija će dobra djela biti lahka – kao što i na drugome svijetu postoje samo dva mjesta boravka: Džennet i Džehennem.

Komentar sure

Uzvišeni Allah rekao je:

(1)

El-Kariah! – Ovo je jedno od imena Sudnjeg dana koji opisuje određena stanja na Sudnjem danu. Slično tako Uzvišeni Allah nazvao je Sudnji dan imenima El-Hakka, Et-Tammeh, Es-Sahhah, El-Gašijah i mnogim drugim imenima koja opisuju različite prizore Sudnjeg dana.

Ime El-Kariah dolazi od riječi kar’un koja ima značenje snažnog udarca. Sudnji dan je nazvan ovim imenom jer govor o njemu snažno kuca na ljudska srca i sluh. Također, Sudnji dan, nakon što se snažno puhne u sur, svojim nastupom prestravit će sve ljude: nebesa će se pocijepati, zvijezde će popadati, Zemlja će se tresti, planine rušiti, mora eksplodirati i vatrom se napuniti.

Riječ El-Kariah mogla bi se najbolje i najslikovitije prevesti kao Sudnji dan i stravični prizori na njemu.

Od komentatora se navode još i druga mišljenja poput puhanja u sur ili džehennemske vatre koja će za svojim stanovnicima uzdisati i srditi se na njih.

Ispravno je prvo mišljenje, a ono je prihvaćeno i od većine komentatora Kur’ana. Tog stava su bili: Ibn Abbas, Katada, Mukatil, Ibn Kutejba, Zedždžadž i dr. (Taberi, Džamiul-bejan; Ibn Dževzi, Zadul-Mesir)

(2)

Šta je El-Kariah? Šta je to El-Kariah? Uzvišeni Allah postavlja pitanje o Sudnjem danu kako bi ukazao na njegovu važnost i kako bi se ljudi zainteresovali za njega, upoznali se s njim, pa se za njega pripremili s lijepim i mnogobrojnim dobrim djelima. Pojedini komentatori kažu da ovakav način pitanja ima za cilj upozorenje na Sudnji dan.

Budući da ova riječ ima značenje stravičnih prizora na Sudnjem danu, onda bi i značenje ovoga ajeta bilo: “Šta je to najopasnije, najstravičnije i najstrašnije!” (Taberi, Džamiul-bejan)

(3)

I šta ti misliš šta je El-Kariah? – Je li te neko obavijestio šta će to tako strašno biti na Sudnjem danu? Ono što ukazuje na ozbiljnost situacije i stanja u kojima će se naći ljudi, jeste i sama ova činjenica što je Uzvišeni Allah odabrao ovo ime, zatim ga ponovio tri puta, i upitao da li neko zna šta je El-Kariah, s namjerom da ukaže na važnost Sudnjeg dana, na njegovu strahotu i tegobu.

Niko od ljudi ne zna stvarnu kakvoću Sudnjega dana i njegovu veličinu koliko god o njemu razmišljali! Stoga, budući da je sura mekanska, u njoj dolazi ovaj oblik pitanja ve ma edrake; Uzvišeni Allah nakon ovog pitanja daje odgovor i pojašnjava šta je to El-Kariah, navodeći pojedine detalje koji će se dešavati na Sudnjem danu. Kaže Svevišnji:

(4)

Toga dana ljudi će biti poput raštrkanih leptirova! – Prilikom proživljenja, ljudi će se iz svojih kaburova raštrkati, te besciljno bježati jedan od drugoga poput leptirova. Od straha će bježati jedni od drugih, zatim se vraćati, sudarati se, gaziti jedni druge, i tako će se neprestano vrtjeti.

Uzvišeni Allah ovdje, u suri El-Kariah, uporedio je ljude sa leptirovima, dok ih je u suri El-Kamer uporedio na sličan način sa skakavcima. Međutim, ta dva primjera govore o različitim situacijama. Ljudi su upoređeni sa leptirovima, jer će se, kada budu ustajali iz kabura, razletjeti kao što se leptirovi razlete, ne znajući pravac. Kasnije, kada ih glasnik od Uzvišenog Allaha pozove i pokaže na mjesto do kojeg trebaju ići, tada će se svi usmjeriti ka njemu, kao što skakavci idu uvijek prvo ka poznatom cilju.

Ljudi su prilikom izlaska iz kaburova poistovijećeni sa leptirovima jer će biti slabi, iscrpljeni, uznemireni i nesigurni. Onaj koji razmisli o ovom detalju, uvidjet će da je taj prizor itekako stravičan i da odgovara suri El-Kariah u kojoj je spomenut.

(5) A planine će biti poput raščupane vune!

– Nakon što su planine na dunjaluku bile čvrste i stabilne, učvršćavale Zemlju, na Sudnjem danu postat će slabe poput raščupane vune, lahke i pokretljive; bez mase, čvrstine i snage. Kada bi je vidio, pomislio bi da je planina, ali kada bi joj prišao i dotaknuo, ruka bi ti prošla i ne bi osjetio nikakav dodir. Ako će Sudnji dan tako djelovati na planine, kakav li će onda ostaviti trag i utjecaj na ljude?! Zatim je Uzvišeni Allah spomenuo općenitu podjelu ljudi na Sudnjem danu na dvije skupine.

(6)

Pa, što se tiče onoga čija će Vaga biti teška – Nakon tih događaja, slijedi vaganje ljudskih djela na Sudnjem danu. Bit će onih čija će djela biti teška na Vagi, ali i onih čija će djela biti lahka. Što se tiče onih čija će djela na Vagi biti teška, odnosno čija će dobra djela prevagnuti loša, to će biti slučaj s djelima vjernika.

(7)

on će živjeti zadovoljnim životom – On će ući u Džennet i u njemu živjeti lijepim i smirenim životom s kojim će u potpunosti biti zadovoljan. Uživat će u džennetskim blagodatima u zadovoljstvu. Vjernička djela će biti teška na njihovoj Vagi Sudnjega dana jer su se oni držali istine na dunjaluku u svim situacijama, što nije bilo nimalo lahko.

(8)

A što se tiče onoga čija će Vaga biti lahka – bit će takvih kod kojih će tas dobrih djela biti lahak, a tas loših težak, pa će loša djela prevagnuti dobra, ili će biti onih koji uopće neće imati dobrih djela koja će se vagati. Nevjernici će za dobra djela još na dunjaluku biti nagrađeni, te od njih neće imati nikakve koristi na drugome svijetu, pa će boraviti u posebnom mjestu. O kakvom je mjestu riječ, Uzvišeni Allah kaže:

(9) njegovo mjesto će biti Havijeh.

– Kao rezultat mnogobrojnih i teških loših djela, ili neposjedovanja imana i dobrih djela, nevjernik će biti naglavačke bačen u Džehennem.

Havijeh ima značenje dubokog mjesta čija se dubina ne može razumom shvatiti, i to jedan od stepena u Džehennemu i jedno od njegovih imena. Ikrima, rahimehullahu teala, kaže: “Dobila je taj naziv jer će nevjernik u nju biti bacan naglavačke.” (Ibn Dževzi, Zadul-Mesir)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, rekao je: “Bili smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada se začuo nekakav zvuk (udarac). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Znate li šta je ovo?’ Rekli smo: ‘Allah i Njegov Poslanik, najbolje znaju!’ Rekao je: ‘Ovo je kamen koji je bačen u Vatru prije sedamdeset godina. Padao je kroz Vatru sve dok sada nije stigao do njenog dna.’ ” (Muslim)

U ajetu je upotrijebljena riječ ummuhu – što bi doslovan prijevod bio njegova majka će biti Džehennem, odnosno kao što se dijete ne odvaja od svoje majke, tako se i ovaj nevjernik neće odvajati od dubokog Džehennema. On će biti njegovo trajno boravište i iz njega neće nikada biti izveden. Za boravište se smatra ono mjesto na kojem se osoba smiri, a dijete se najviše smiruje uz majku, odnosno na mjestu gdje mu je majka. Zbog toga upravo je na ovakav način i imenovano boravište nevjernika.

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, kaže da je za provaliju rečeno “majka” jer onaj ko se u nju surva, drugog boravišta do nje neće imati. (Taberi, Džamiul-Bejan)

(10) A znaš li ti kakvo je to mjesto?

– odnosno: jesi li upoznat s time? Imaš li znanje o tome? Možda te to mjesto čeka! Znaš li njegov opis, njegovu strahotu? Ovdje se postavlja pitanje radi zastrašivanja, jer patnja u Džehennemu nije nešto uobičajeno, njegova suština se ne poznaje. Zatim, Uzvišeni Allah odgovara:

(11)

Rasplamsana vatra! – odnosno: užarena, rasplamsana vatra nesnosne vrućine. Njena vrelina je prešla u krajnju žestinu, dosegla krajnju granicu. Njena žestina veća je od žestine dunjalučke vatre sedamdeset puta. Allaha molimo da nas zaštiti od nje. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Žestina vatre koju ljudi na ovom svijetu potpaljuju samo je sedamdeseti dio džehennemske vatre.” (Buhari i Muslim)

Poruke, poruke i propisi

• Sudnji dan, proživljenje, obračun, vaganje djela, ulazak u Džennet i Džehennem su istina.

• Jedno od imena Sudnjeg dana je i El-Kariah.

• Sudnji dan će biti stravičan. Njegov opis prestrašuje ljudska srca i uši, ali strašnije će biti ono što će ljudske oči toga dana vidjeti.

• Ljudi će nakon proživljenja iz svojih kaburova biti prestravljeni i iznenađeni, bježat će jedni od drugih, sudarati se poput leptirova. Allahov robe, pripremaj se za ovaj dan pa kada budeš proživljen iz svoga kabura, da budeš smiren i spokojan.

• Planine na Sudnjem danu će izgubiti svoju težinu te postati poput vune. Pripremi se, Allahov robe, da u ovome danu tvoja dobra djela ne budu poništena, već da budu postojana i velika, veća od brda Uhud. Čuvaj se svega onoga što ti dobra djela poništava.

• Sura El-Kariah potvrđuje istinitost Vage na Sudnjem danu.

• Na Sudnjem danu ljudima će se vagati njihova djela.

• Ljudi će se na Sudnjem danu shodno težini svojih dobrih djela podijeliti u dvije skupine.

• Sura El-Kariah potvrđuje istinitost Dženneta i Džehennema.

• Oni čija dobra djela budu teška, tj. čija dobra djela prevagnu loša, on će biti u skupini vjernika koji će ući u Džennet i u njemu zadovoljno boraviti.

• A oni čija dobra djela budu lahka, tj. kod kojih loša djela prevagnu dobra, bit će u skupini nevjernika koji će boraviti u užarenoj džehennemskoj vatri.

• Sura El-Kariah ukazuje na žestinu džehennemske vatre.

• U ovim ajetima potvrđuje se Allahova pravda.

• Jedno od imena Džehennema je i Havija, koja ima značenje dubokog mjesta ispunjenog rasplamsanom vatrom.