Menu

Post ramazana – temelj monoteizma

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Allahova jednoća, monoteizam, najvažniji je propis u vjeri islamu. Od svakog muslimana i muslimanke traži se da jedino obožavaju Allaha, da spoznaju Njegova lijepa imena i plemenita svojstva i Njegove radnje svojstvene samo Njemu, kao što je davanje života i smrti, opskrbe, upravljanje svijetom.

Mubarek mjesec ramazan, pored fikhskih propisa vezanih za njega, odlikuje se i obiluje obilježjima monoteizma, Allahove jednoće, i on je velika prilika da postač izađe iz mubarek mjeseca ramazana a da još više voli svoga Gospodara, veliča Ga, zahvaljuje Mu, pokorava Mu se i bolje Ga poznaje.


Pravo propisivanja propisa u vjeri pripada isključivo Allahu

Propisivanje propisa u vjeri islamu, halala i harama, naredbe i zabrane, isključivo pripada Uzvišenom Allahu: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekara, 183). Uzvišeni Allah je propisao ibadete u danima i noćima mjeseca ramazana i On je Onaj koji je određenu stvar dozvolio ili pak zabranio, kao što možemo vidjeti u sljedećem ajetu: “Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili.” (El-Bekara, 187)

Vjernici obožavaju jedino Allaha

Postač svojim ibadetima u mjesecu ramazanu potvrđuje da se jedino Allahu robuje i pokorava. Svojim postom i drugim ibadetima u mjesecu ramazanu odaziva se božanskom pozivu: “Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede...“ (El-Bekara, 185). Ibadeti u mjesecu ramazanu: post, sehur, iftar, teravih-namaz, itikaf, moraju se dodatno odlikovati ihlasom, iskrenim činjenjem djela Allaha radi. A ihlas je duh, suština i bit Allahove jednoće. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onome ko posti mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će oprošteni prethodni grijesi.” (Muttefekun alejhi) Također, U drugim vjerodostojnim hadisima, spominju se noćni namaz i ibadet u noći Lejletul-kadr, umjesto posta, kao povod oprosta grijeha, pod uvjetom “vjerujući i nadajući se nagradi”.

Imam Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, rekao je: “Spominjanje riječi ‘vjerujući’ u hadisu, ukazuje na duboko ubjeđenje da je postiti ramazan stroga propisana obaveza, a riječi: ‘nadajući se nagradi’ znači priželjkivanje nagrade od Allaha.” (Fethul-Bari)

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Riječ ‘vjerujući’ u hadisu znači: vjerujući da je post stroga obaveza i svjesno tragajući za njegovim vrijednostima, riječi: ‘nadajući se nagradi’ označavaju da želi samo Allahovu nagradu – ne radi ljudi, ili radi nečeg drugog, što je suprotno ihlasu, iskrenosti.” (Šerhu Muslim)

Veličanje Allaha

Veličanje i uvažavanje mjeseca ramazana i ibadeta u njemu je ustvari veličanje Allahovih svetinja, propisa i Uzvišenog Allaha: Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca” (El-Hadž, 32), i: “Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg” (El-A’la, 1). Hvala Allahovog imena potpada pod Allahovu jednoću u Njegovim imenima i atributima. I zbog toga svetost mubarek mjeseca ramazana mora biti prisutna u srcu svakog mu’mina i mu’minke.

Kretanja u svemiru

Uzvišeni Allah uvjetovao je nastupanje ramazana i početak posta pojavom mlađaka, odnosno njegovim kretanjem u svemiru. Kretanje Mjeseca, njegove faze, njegovo pojavljivanje i skrivanje, ukazuju na Allahovu jednoću u upravljanju svemirom. A početak i prekid posta prema viđenju mlađaka predstavlja pokoravanje Allahu ili tevhid robovanja i pokoravanja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada vidite mlađak, zapostite, a kada ga ponovo vidite, prekinite s postom” (muttefekun alejhi), i Uzvišeni Allah je rekao: Pitaju te o mlađacima. Reci: ‘Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk.’” (El-Bekara, 189)

Neoponašanje drugih naroda

Mjesec ramazan uči nas da budemo zajednica koja je samostalna, da ne slijedimo i ne oponašamo druge. Uči nas da se razlikujemo od nevjernika, novotara i zabludjelih. Od nas se traži da imamo svoj identitet i osobenost.

Šerijat traži od muslimana da požuri, a ne da kasni, s početkom iftara; kako bi se razlikovao od jevreja i kršćana. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjera islam će uvijek biti uzdignuta, sve dok ljudi budu požurivali s iftarom, jer jevreji i kršćani kasne sa njim” (Ebu Davud, hadis je vjerodostojan);“Moj ummet bit će na mome sunnetu sve dok ne bude čekao sa iftarom zvijezde” (Ibn Hibban). Kada bi Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio, naredio bi nekome da se ispne na nešto i kada bi rekao: “Zašlo je sunce”, iftario bi se (hadis je vjerodostojan).

Prakticiranje sehura je pokazatelj da je naš post drugačiji od posta ehlul-kitabija. Muslimanima je pohvalno da ustaju na sehur, dok ehlul-kitabije to nisu činili.

Uzvišeni Allah dozvolio nam je, u periodu od nastupanja noći do zore, da radimo ono što nam je bilo zabranjeno na početku islama, dok je ehlul-kitabijama bilo općenito zabranjeno konzumiranje hrane, pića ili snošaj u tom vremenskom periodu ili pak nakon što zaspe pa se probude prije zore. Postupak muslimana, suprotan postupku ehlul-kitabija, predstavlja jedan vid zahvale na toj blagodati (Tuhfetl-ahvez). Ibn Tejmijja, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ovo je pokazatelj da je postojanje razlike između ibadeta jedan od ciljeva Uzvišenog Allaha.” (Iktidau siratil-mustekim)

Vjerovanje u gajb

Ramazan nas uči da čvrsto vjerujemo u gajb, nevidljivi svijet. A od gajba su i Allahova djela, koja se dešavaju u nevidljivom svijetu, povodom nastupanja mubarek mjeseca ramazana. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kad nastupi ramazan, otvore se džennetska vrata i zatvore džehennemska, a šejtani se povežu lancima” (Buhari i Muslim). Spomenute radnje ukazuju na to da Allah upravlja svijetom, da se dešavaju promjene u Džennetu i Džehennemu. A vezivanje šejtana lancima ukazuje na Allahovu svemoć, moć i htijenje. Postač čvrsto vjeruje u obećanu nagradu, koja je ujedno od gajba, nevidljivog svijeta, a najvažniji razlog spomenute nagrade jeste praktično primjenjivanje tevhida.

Od stvari gajba, nevidljivog svijeta, jeste i postačevo istinsko vjerovanje da mu pripadaju dvije radosti, prilikom iftara i, naročito, prilikom susreta sa Gospodarom svih svjetova. Imam Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u pogledu postačeve radosti prilikom susreta sa Allahom rekao je: “Zbog toga što će naći kod Allaha sačuvanu nagradu i to kada mu bude najpotrebnija” (Letaiful-mearif) Također, imam Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je: “A on će se radovati, prilikom susreta sa svojim Gospodarom, zbog nagrade koju će naći i zbog sjećanja na Allahovu blagodat u obliku olakšanja da stekne tu nagradu.” (Šerhu Muslim)

Allahova imena u ramazanu

Mjesec ramazan i ibadeti u njemu jasno ukazuju na Allahovo ime El-Gafur, Onaj koji mnogo prekriva grijehe Svojih robova, kao i na plodove koji proizlaze iz značenja toga imena, kao što je oprost grijeha. A to je ujedno Allahova jednoća u Njegovim lijepim imenima i plemenitim svojstvima. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti ramazan vjerujući (u Allaha) i računajući (samo na Njegovu nagradu), oprostit će mu se ranije učinjeni grijesi (prema Allahu).” (Buhari)

Isto tako postač čvrsto vjeruje u Allahovu milost, u značenje Njegovog imena Er-Rahman i Er-Rahim, te plodove tih imena. Jedan od vidova neizmjerne Allahove milosti i značenja Njegovih imena jeste propisivanje različitih vidova olakšica u mjesecu ramazanu. Uzvišeni Allah olakšao je post putniku, bolesniku, staroj i iznemogloj osobi i osobama sličnim njima, koje ne mogu postiti: “...ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate...” (El-Bekara, 185). Štaviše, Milostivi i Samilosni Allah propisao je iskupe za post osobama koje nisu u mogućnosti da poste.

Plemeniti ashab Hamza b. Amr el-Eslemi rekao je: “O Božiji poslaniče! Osjećam da imam snage da postim na putu. Da li sam grješan?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je olakšica od Allaha. Ko postupi po njoj, lijepo je postupio. A ko voli da posti, nije grješan.” (Muslim)

Allah je neovisan o Svojim stvorenjima

Ramazan uči postača čvrstom ubjeđenju da Uzvišeni Allah nema potrebe za postom postača i da je On neovisan od robovanja Svojih robova. Naprotiv, oni imaju prijeku potrebu za svojim Gospodarom. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ne ostavi lažni govor i postupanje po njemu (za vrijeme posta), Allah nema potrebe (ne želi da mu ga primi) zato što on ostavlja svoje jelo i svoje piće” (Buhari). Također, ne razumije se iz hadisa da Allah ima potrebu za postom ukoliko se ostavi lažni govor i postupanje po njemu. Naprotiv, Allah je neovisan od čovjekovog ostavljanja hrane i pića.

Allahova briga o vjernicima

Ramazan uči postača da se njegov Gospodar brine o Svojim robovima, na taj način da ih nahrani i napoji u stanju zaborava u toku posta. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas zaboravi pa nešto pojede ili popije, neka dovrši svoj post jer ga je to Allah nahranio i napojio!” (Muslim) A u vjerodostojnoj predaji koju bilježi imam Tirmizi rekao je: “...To je rizk, opskrba, kojom ga je Allah opskrbio.”

Allahov salavat i Njegovih meleka

Uzvišeni Allah i meleki donose salavat na one koji prakticiraju sehur. Njegov salavat je pohvala Njegovih robova i Njegova milost prema njima, a salavat meleka je dova Allahu da oprosti Svojim robovima, što je ujedno od Allahove jednoće u Njegovim lijepim imenima i plemenitim svojstvima. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji prakticiraju sehur.” (Ibn Hibban, hadis je vjerodostojan).

Ramazan, mjesec dove

Ramazan je mjesec robovanja Allahu putem upućivanja dove. A dova je jedan od najuzvišenijih dokaza Allahove jednoće, da se samo On obožava, i ona je ustvari suština i srž ibadeta. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista je dova ibadet”, a potom je proučio: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi’” (El-Mu’min, 60. Hadis bilježi Ahmed i vjerodostojan je.) Adabi dove su iskrenost, skrušenost, počinjanje dove sa zahvalom Allahu i salavatom na Njegovog Poslanika, prisutnost srca u dovi, halal ishrana, spominjanje Allahovih imena i svojstvava shodno dovi, dizanje ruku, ponavljanje dove i upornost u njoj, jasni su pokazatelji Allahove jednoće.

Posebna vrata za postače

Ramazan uči muslimane da je Uzvišeni Allah počastio postače jednim od osam vrata Dženneta i nazvao ih Rejjan, i ova vrata pripremljena su isključivo i jedino za postače. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Na ulazu u Džennet imaju vrata koja se nazivaju Rejjan (što gase žeđ) kroz koja će na Sudnjem danu ulaziti postači. Niko mimo postača neće ući na ova vrata. Bit će upitano: ‘Gdje su postači?’, pa će oni ustati i niko mimo njih neće više ući na ta vrata. Kada postači uđu, vrata će se zaključati i na njih neće više niko ući.” (Buhari)

Molim Uzvišenog Allaha da nas uvede kroz džennetska vrata Rejjan u društvu Svojih poslanika i vjerovjesnika, i Svojih iskrenih robova i šehida, a divno su oni društvo!