Menu

Teorija i praksa u životu ispravnih prethodnika

Tema Da'vaČitanje 5 minuta
● Rekao je Ebu Derda, radijallahu anhu: “Najviše čega se bojim na Dan obračuna jeste da mi se kaže: ‘Naučio si i saznao si, pa kako si se ophodio prema onome što si naučio i saznao?’” (Džamiu bejanil-ilm)
● Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Svi ljudi žele da njihov govor bude lijep i privlačan, međutim, pravi je sretnik onaj čija se djela podudare sa njegovim govorom.” (Džamiu bejanil-ilm)

● Rekao je Ibn Mesud, radijallahu anhu: “Učite, učite! Kada naučite, radite!” (Džamiu bejanil-ilm)

● Muhammed b. Musenna prenosi da je čuo Bišra b. Harisa, rahimehullah, da kaže: “Nikome ne priliči da, u situaciji kada je u potrebi za dunjalukom, spominje hadise želeći time da stekne to dobro. Doista sam vidio ljude koji su stjecali znanje želeći postići nešto od dunjaluka, pa je to izašlo na vidjelo. I vidio sam ljude koji su stjecali znanje i stavili su ga na mjesto koje mu odgovara. Radili su u skladu sa naučenim i druge podučavali, pa ih je Uzvišeni Allah okoristio i uzdigao tim znanjem. Doista sam vidio ljude koji su malo naučili, ali su postupali u skladu sa naučenim. I vidio sam one koji su mnogo naučili, ali im to nije koristilo.” (Hil’jetul-evlija)

● Eban b. Osman prenosi da je čuo Osmana, radijallahu anhu, kako kazuje da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Čovjek koji, kada osvane i zanoći, tri puta izgovori: ‘Bismillah, sa čijim imenom ništa ne može naštetiti na zemlji i na nebesima, On je doista Onaj koji sve čuje i sve zna’, neće mu ništa naštetiti.” Jednoga dana Ebana je zadesila bolest u jednom dijelu tijela, pa je vidio čovjeka kako ga gleda, pa mu je rekao: “Doista hadis glasi onako kako sam i rekao, međutim, ja ga danas nisam rekao.” (Tirmizi, a šejh Albani ocijenio ga je ispravnim)

● Ibn Menkeder, rahimehullah, rekao je: “Doista znanje ostaje ako se praktično primjenjuje, a iščezava ako čovjek ne postupa u skladu sa naučenim.” (Iktidaulilmul-amel)

● Ahmed b. Seid ed-Darimi prenosi da je čuo Aliju b. Medinija da kaže: “Nama su preneseni ovi hadisi kako bismo postupali u skladu s njima, a ne kako bismo se čudili.” (Šuabul-iman)

● Ebu Osman el-Hajri slušao bi hadise od Džafera b. Hamdana, pa kada bi čuo šest hadisa, prestao bi da sluša i otišao bi da ih primijeni u praksu. (Sijeru a‘lamin-nubela)

● Sufjan es-Sevri, rahimehullah, rekao je: “Nisam čuo hadis od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da barem jedanput nisam postupio u skladu s njim.” (Sijeru a‘lamin-nubela)

● Ahmed b. Hanbel, rahimehullah, rekao je: “Nisam zapisao nijedan hadis a da nisam postupio u skladu s njegovim smjernicama. Čak sam obavio hidžamu i onome koji mi je uradio hidžamu dao sam jedan dinar.” (Sijeru a‘lamin-nubela)

● Ibrahim b. Ishak, rahimehullah, rekao je: “Neophodno je da svaka osoba, kada čuje za nešto od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to čvrsto prihvati i postupa u skladu s tim.” (Sijeru a‘lamin-nubela)

● Malik b. Dinar, rahimehullah, rekao je: “Ako učenjak ne postupa u skladu sa usvojenim znanjem, ni njegove riječi neće dolaziti do ljudskih srca.” (Hil’jetul-evlija)

● Habib b. Abid, rahimehullah, rekao je: “Tražite znanje, razmišljajte o njemu i postupajte u skladu sa naučenim. Nemojte tražiti znanje kako biste se njime ukrasili. Bojim se da ćete se, ako budete dugo živjeli, ukrašavati znanjem kao što se ukrašava lijepom odjećom.” (Hil’jetul-evlija)

● Rekao je Sufjan b. Ujejna, rahimehullah: “Nije učenjak onaj koji poznaje dobro i loše, već je učenjak onaj koji poznaje dobro i slijedi ga, i poznaje loše i izbjegava ga.” (Hil’jetul-evlija)

● Sufjan es-Sevri, rahimehullah, rekao je: “Ukrašavajte znanje, a nemojte se njime ukrašavati”, “Znanje se traži kako bi se postigla bogobojaznost.” (Džamiu bejanil-ilm)

● Rekao je Ibrahim b. Ismail, rahimehullah: “Dok smo pamtili hadise, u tome smo se pomagali primjenom njihovih smjernica.” (Iktidaulilmul-amel)

● Rekao je Evzai, rahimehullah: “Kada Uzvišeni Allah želi nekom narodu nešto loše, prepusti ih raspravi i udalji ih od postupanja u skladu sa usvojenim znanjem.” (Iktidaulilmul-amel)