Menu

Allahovo lijepo ime El-Aziz

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Allahovo lijepo ime El-Aziz spominje se u Kur’anu na 92 mjesta i uglavnom se navodi uz druga Allahova lijepa imena.

Tako Uzvišeni Allah kaže: “Znaj da je Allah silan i mudar.” (El-Bekara, 260)

One koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja; a Allah je silan i strog.” (Alu Imran, 4)

A Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.” (Eš-Šuara, 9)

I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.” (Ja-sin, 38)


Značenje imena El-Aziz u arapskom jeziku

Riječ el-‘izz ima značenje snage, jačine, nadmoći, uzdignutosti, veličine, neovisnosti od stvorenja, a također ima značenje: rijetkosti, jedinstvenosti, udaljenosti od svake sličnosti i jednakosti.

Značenje Allahovog lijepog imena El-Aziz

Ibn Kesir, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-Aziz je Onaj koji je nad svim uzvišen i uzdignut, sve je potčinjeno Njemu, On nad svim ima vlast i ništa ne može nauditi Njegovom ponosu, Njegovoj veličini i gordosti!“ (Tefsirul-Kur’anil-azim, 4/343)

Kurtubi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Značenje Allahovog lijepog imena El-Aziz jeste Onaj koji ne može biti savladan niti Mu iko može imalo nauditi.” (El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 2/131)

Šejh Sa‘di, rahimehullahu te‘ala, kaže: “El-Aziz je Onaj kome pripada svaki vid ‘izzeta: snaga, nadmoć i sposobnost da Mu niko od stvorenja ništa ne može nauditi; On je potčinio Sebi sva stvorenja, ona su Mu se odazvala i pokorila se Njegovoj veličini.” (Tejsirul-Kur’anil-kerimi, 5/300–301)

Dakle, Uzvišeni Allah je Onaj kome pripadaju sav ponos, snaga, vlast i moć, Njemu se sve potčinjava i sve je pred Njim ponizno, On je neovisan od svih stvorenja, a sva su stvorenja u potrebi za Njim; i u svemu tome niko Mu nije jednak ni sličan.

Allahovo lijepo ime El-Aziz u našem životu

● Allahovo lijepo ime El-Aziz podstiče nas da Svevišnjem Allahu priznamo Njegovu jednoću, da samo Njega obožavamo. On nema sudruga jer svako suparništvo slabi snagu i umanjuje veličinu.

● Allahovo lijepo ime El-Aziz zahtijeva od nas da Uzvišenom Allahu negiramo svaku manjkavost, mahanu, zlo. Ibn Kajjim, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Allahovo lijepo ime El-Aziz ukazuje na Onoga koji posjeduje potpunu veličinu, svu snagu, a od potpunosti Njegove veličine i snage jeste i Njegova, subhanehu ve te‘ala, uzdignutost od svakog zla i svake manjkavosti!” (Šifaul-Alil, 2/511)

● Allahovo lijepo ime El-Aziz podsjeća nas na Allahovu snagu, svemoć, prevlast nad svima, pa i nad našim srcima! Da, Uzvišeni Allah stvorio ih je i nad njima bdi, zna šta je u njima i šta iz njih na javu izlazi! I u ovom domenu moćan je jedino Uzvišeni Allah! Ova činjenica podstiče vjernika da strahuje od svoga Gospodara, da Mu bude pokoran i ponizan, da moli Svevišnjeg Allaha da sačuva njegovo srce, da sačuva njegov din i njegov dunjaluk! Podstiče vjernika da svoje srce ispuni ljubavlju prema Svevišnjem Allahu, razmišljanjem o Njegovim blagodatima, Njegovim stvaranjima, Njegovoj moći i snazi; a ne da razmišlja o grijehu i nepokornosti. Neka zna da Uzvišeni Allah upravlja njime i njegovim srcem, nema mu pomoći osim sa Allahovom pomoći, nema mu zaštite osim kod Uzvišenog Allaha!

● Sva ova značenja Allahovog lijepog imena El-Aziz podstiču vjernika da samo Uzvišenom Allahu prizna potpunost, da prizna da samo Allahu pripada sva hvala, da je samo Uzvišeni Allah neovisan od svih; a da je on, čovjek, rob, manjkav, slabašan, nemoćan, pun potreba. I sve što se više vjernik bude upoznavao sa Allahovim lijepim imenom El-Aziz, odnosno sa Allahovom snagom, moći, veličinom, potpunosti, to će više uviđati svoju slabost i manjkavost, svoju siromašnost i potrebu za Uzvišenim Allahom, nakon čega će se umanjiti njegovi grijesi i loša djela, a povećati pokornost i dobra djela. (Vidjeti: Ibn Kajjim, Medaridžus-salikin, 1/205)

● Allahovo lijepo ime El-Aziz ukazuje svakom vjerniku da, kada god bude tražio snagu, ponos i veličinu kod nekoga drugog mimo Allaha, u nečemu drugom mimo Allahove vjere, neka zna da snagu, ponos i veličinu neće postići; neće naći osim poniženje, slabost i prezrenost. Zato Uzvišeni Allah kaže: “Ako neko želi veličinu – pa, u Allaha je sva veličina!” (Fatir, 10) Odgovarajući licemjerima, Uzvišeni Allah kaže: “A snaga je u Allaha i Poslanika Njegovog i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.” (El-Munafikun, 8)

● Zbog toga, neka se vjernik ne priklanja prolaznom dunjaluku, tražeći na njemu slavu i ponos! Koliko li je samo ljudi dalo sve svoje, pa čak i vjeru za dunjaluk, pa ih je dunjaluk obmanuo, uzeo im je sve i na kraju im je uzeo i život, nisu u njemu živjeli i uživali! Istinu je rekao Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu: “Mi smo narod kojeg je Uzvišeni Allah uzvisio islamom i kada god budemo tražili ponos u nečemu drugom mimo islama, Allah će nas poniziti!” Potvrdu Omerovih riječi nalazimo u riječima Omerovog Gospodara, Uzvišenog Allaha: “Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?” (En-Nisa, 138–139)

● Ponos tražimo samo kod Uzvišenog Allaha, a jedan od razloga, puteva i načina postizanja ponosa jeste skromnost i poniznost prema vjernicima. Uzvišeni Allah, opisujući Svoje robove koje On voli i koji Njega vole, kaže: “O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Maida, 54) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sadaka nimalo neće umanjiti imetak! Svakog roba koji bude ponizan Allah će sigurno učiniti ponosnim! I niko neće biti skroman radi Allaha, a da ga Allah neće uzvisiti!” (Muslim, 2588)

● Uzvišeni Allah Svoju Knjigu naziva sa El-Aziz – ponosnom, nadmoćnom, silnom i snažnom, pred kojom ništa ne može opstati. Kaže Uzvišeni: “Oni koji ne vjeruju u Kur’an, pošto im je objavljen... A on je, zaista, knjiga zaštićena, laž joj je strana, s bilo koje strane, ona je objava od Mudroga i hvale dostojnoga.” (Fussilet, 41–42) Katada, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Allah je Kur’an učinio ponosnim jer je on Njegov govor, pa ga je stoga i sačuvao od laži i izmišljotina.” (Ibn Džerir, Džamiul-bejan, 24/79) Onaj koji postupa u skladu sa Kur’anom i poziva njemu, takav je ponosan i izdvaja se iznad drugih, a pobjednik onaj koji ga citira i njegove ajte navodi kao dokaz.

● Svaki musliman treba biti ponosan svojom vjerom, osjetiti, živjeti i doživjeti veličinu u svojoj vjeri. Prema svojoj braći vjernicima treba biti skroman i ponizan, a prema nevjernicima ponosan i gord! Uzvišeni Allah, opisujući Svoje robove koje On voli i koji Njega vole, kaže: “Ponizni prema vjernicima, ponosni prema nevjernicima.” (El-Maida, 54)

● Svakog muslimana ponos vjerom treba podstaknuti na širenje vjere, pozivanje drugih u islam, na pozivanje da se čine dobra djela i ostave loša, i na tom putu ne treba bojati ničijeg prigovora. Sve to čini tražeći nagradu samo od Uzvišenog Allaha.

● Pomoć u svemu tome traži od Svevišnjeg Allaha kojem pripadaju sva veličina, ssnaga i ponos. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio u dovi: “Zaštitu i pomoć tražim s Tvojim ponosom, s Tvojom veličinom pored koga drugog istinskog boga nema, Onoga koji neće umrijeti, a džini i ljudi će pomrijeti.” (Buhari, 7383; Muslim, 2717)

Uzvišenog Allaha molim da nas podrži u izučavanju Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, da nam pomogne Ga što više kroz njih upoznamo i zavolimo i da Mu budemo što pokorniji!

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda.