Menu

Ummet bez premca

Tema Da'vaČitanje 11 minuta

Veoma je zahtjevno navesti sve ono što vjernika učvršćuju na pravom putu, budući da postoji velika razlika među ljudima u vezi s pitanjem motivā postojanosti i istrajnosti u vjeri. Jedan od bitnih stimulansa za istrajnost na istini jeste pripadnost najboljem ummetu koji se ikad pojavio na Zemlji: ummetu poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.


Veliki islamski učenjaci navode jednoglasan stav u vezi s tim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek. Imam Ibn Bettal el-Maliki kaže: “Islamski ummet složan je u vezi s tim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek.” (Šerhu Sahihil-Buhari, 10/485)

Kadija Ijad kaže: “Nema razilaženja u pogledu toga da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najvredniji čovjek i predvodnik ljudi, koji ima najbolji stepen kod Allaha.” (Eš-Šifa, 1/179)

Na drugom mjestu kadija Ijad kaže: “Dokazi iz Kur’ana, vjerodostojnog sunneta i konsenzusa učenjaka ukazuju na to da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najvredniji čovjek i najbolji vjerovjesnik.” (Eš-Šifa, 1/226)

Šejhul-islam Ibn Tejmijja kaže: “Muslimani su jedinstveni u mišljenju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najvrednije stvorenje kod Allaha.” (Medžmuu fetava, 1/145)

Spomenuti konsenzus navode imam Hazin i Ibn Kesir u svojim Tefsirima.

Džennetske kapije neće otvoriti niko drugi do Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Enes b. Malik prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći ću na Sudnjem danu do džennetskih vrata i zatražiti da se otvore, pa će me čuvar upitati: ‘Ko si ti?’ Kazat ću: ‘Muhammed!’, a on će reći: ‘Zbog tebe mi je i naređeno da ih ne otvaram nikome prije tebe.’” (Muslim, br. 197)

Najveća odlika Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste njegova poslanica koja obuhvata ljude i džine, bez razilaženja među islamskim učenjacima. (El-Bahrul-muhit, 1/309; Medžmuu fetava, 4/204, 11/303; Tarikul-hidžretejni, str. 514)

Šejhul-islam Ibn Abdulberr kaže: “Učenjaci se ne razilaze u pogledu toga da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan ljudima i džinima, da opominje i donosi radosne vijesti.” (Et-Temhid, 11/117)

Imam Subki kaže: “Nije mi poznato da postoji razilaženje u vezi s tim da poslanica Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, obuhvata i ljude i džine. Skupina učenjaka navodi konsenzus u vezi s tim.” (Fetavas-Subki, 2/594)

Na odliku Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog vjerozakonika ukazuje hadis koji prenosi Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, jednom prilikom došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, s knjigom koju je dobio od nekih sljedbenika Knjige. Nakon što je pročitao nešto iz te knjige Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naljutio se i rekao: “Imate li kakvih nejasnoća u svojoj vjeri, sine Hattabov?! Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, došao sam vam s kristalno čistom vjerom. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, da je Musa, alejhis-selam, živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi.” (Ahmed, hasen)

Ovosvjetske odlike našeg ummeta

Svevišnji Gospodar, iz Svoje apsolutne mudrosti i pravde, odlikovao je jedne ljude nad drugima i jedne narode nad drugim narodima. U vezi s ovim blagoslovljenim ummetom Uzvišeni Allah kaže: “Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio” (Alu Imran, 110). Muavija b. Hajda el-Kušajri prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u komentaru citiranog ajeta, rekao: “S vama će biti upotpunjen broj od sedamdeset naroda. Vi ste kod Allaha najbolji i najplemenitiji.” (Tirmizi i Ahmed, hasen)

Stoga ne iznenađuje to što je Uzvišeni Allah počastio ovaj ummet najboljom Knjigom, koja je objavljena najboljem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u najboljoj noći, u najboljem mjesecu, na najboljim mjestima i na najboljem jeziku.

Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dato mi je ono što nije dobio niko od vjerovjesnika: potpomognut sam strahom (koji se nalazi u srcima mojih neprijatelja), dati su mi ključevi Zemlje, nazvan sam imenom Ahmed, mogu se čistiti zemljom i moj ummet je najbolji ummet.” (Ahmed, hasen)

Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah mi je sakupio Zemlju pa sam vidio njene istoke i njene zapade. Vlast moga ummeta doprijet će do granica koje su mi pokazane.” (Muslim, br. 2889)

Ummet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odlikovan je različitim ibadetima, koji nisu bili poznati drugim narodima. Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, kaže: “Jedne večeri čekali smo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za jacijski namaz, pa se toliko zadržao da su neki pomislili da neće ni izaći. Neki su kazali: ‘On je klanjao.’ Dok smo tako razgovarali, izašao je i ljudi mu rekoše šta su govorili, a on reče: ‘Odugovlačite s klanjanjem ovog namaza, jer ste njime odlikovani nad ostalim narodima. Nijedan narod prije vas (nije imao obavezu) da klanja ovaj namaz.’” (Ebu Davud, sahih)

Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odlikovani smo nad ostalim ljudima sa tri stvari: naši safovi su kao safovi meleka, cijela zemlja nam je učinjena mjestom za obavljanje namaza, a njena prašina učinjena nam je čistom i čistećom u slučaju kada nemamo vode.” (Muslim, br. 522)

Vrijednost ovog ummeta povećava činjenica da su neki učenjaci ubrojali Allahovog poslanika Isaa, sina Merjeminog, alejhis-selam, među ashabe Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Subki, Et-Tabekat, 9/115–116; El-Isaba, 3/52; Fethul-mugis, 3/125)

Isa, alejhis-selam, spustit će se na Zemlju pred kraj dunjaluka i slijedit će vjerozakonik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a neće doći s novim vjerozakonikom.

Ahiretske odlike našeg ummeta

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mi smo posljednji ummet koji se pojavio, a na Sudnjem danu bit ćemo prvi (po mjestu i počasti). Svakom ummetu data je Knjiga prije nas, a nama je data poslije njih.” (Buhari, br. 876; Muslim, br. 855)

U verziji koju prenosi Ibn Abbas kaže se: “Mi smo posljednji ummet, a prvi koji će obračun polagati. Reći će se: ‘Gdje je nepismeni ummet i njegov Poslanik?’, tako da smo zadnji, ali smo prvi.” (Ibn Madža, sahih)

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Moji će sljedbenici biti pomilovani; oni neće imati kaznu na ahiretu. Njihova će kazna biti na ovom svijetu, a manifestovana je kroz nerede, potrese i ubistva.” (Ebu Davud, hasen)

Jedna od najvećih ahiretskih odlika ovog ummeta spomenuta je u ajetu: “I tako smo vas učinili odabranom zajednicom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi” (El-Bekara, 143). Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nuh će doći sa svojim narodom, pa će ga Uzvišeni Allah upitati: ‘Jesi li dostavio Objavu?’ ‘Jesam, Gospodaru!’, odgovorit će on. Tad će Allah upitati njegov narod: ‘Je li vam dostavio Objavu?’ ‘Nije! Nama nije došao nijedan vjerovjesnik’, reći će oni. Tada će Allah upitati Nuha: ‘Ko će ti biti svjedok?’ ‘Muhammed i njegovi sljedbenici’, odgovorit će Nuh. I mi ćemo, uistinu, posvjedočiti da je on dostavio Objavu. Na to se odnose riječi Uzvišenog Allaha: ‘I tako smo vas učinili odabranom zajednicom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi.’(Buhari, br. 3339)

Velika brojnost sljedbenika ovog ummeta

U hadisu koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog, rekao: “Onda sam ugledao crnilo, mnoštvo ljudi. ‘Džibrile, jesu li ovo moji sljedbenici?’, upitao sam. ‘Nisu’, odgovorio je on. ‘Pogledaj prema horizontu’, reče on. Ja pogledah i ugledah veliko crnilo. ‘Ovo su tvoji sljedbenici’, reče Džibril. A oni prije njih su tih sedamdeset hiljada koji neće polagati račun niti će osjetiti kazne.’” (Buhari, br. 6541; Muslim, br. 220)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog vjerovjesnika a da mu nisu date mudžize na osnovu kojih su im ljudi vjerovali. Meni je (kao mudžiza) data Objava, koju mi je Allah spustio pa se nadam da ću ja na Sudnjem danu imati najviše sljedbenika.” (Buhari, br. 4981; Muslim, br. 152)

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, rekao: “Ja ću biti prvi od ljudi koji će se zauzimati u Džennetu i ja ću biti vjerovjesnik sa najviše sljedbenika.” (Muslim, br. 196)

Ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Jednom prilikom s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, bili smo u šatoru pa nas je upitao: ‘Da li biste bili zadovoljni ako biste četvrtinu stanovnika Dženneta sačinjavali vi?’ ‘Da’, odgovorili smo. Nakon toga upitao je: ‘Da li biste bili zadovoljni ako biste vi sačinjavali trećinu stanovnika Dženneta?’ ‘Da’, odgovorili smo. Nakon toga upitao je: ‘A da li biste bili zadovoljni ako biste polovinu stanovnika Dženneta sačinjavali vi?’ ‘Da’, odgovorili smo. On reče: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, nadam se da ćete vi biti polovina stanovnika Dženneta, zato što će samo pokorna duša ući u Džennet. Vas će (na ovom svijetu) u odnosu na idolopoklonike biti malo kao što je bijelih dlaka na koži crnog vola, ili kao što je crnih dlaka na koži crvenog vola.’” (Buhari, br. 6528; Muslim, br. 221)

Burejda el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Stanovnika Dženneta bit će stotinu i dvadeset redova. Osamdeset redova bit će moji sljedbenici, dok će četrdeset redova biti ostali narodi.” (Tirmizi, sahih)

Ne postoji kontradiktornost među hadisima Ibn Mesuda i Burejde, tvrdi imam Ibn Kajjim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo se nadao da će broj njegovih sljedbenika sačinjavati polovinu stanovnika Dženneta. Uzvišeni Allah ispunio mu je njegovo očekivanje, potom je povećao taj broj za jednu šestinu, tako da će dvije trećine stanovnika Dženneta biti iz ummeta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Hadil-ervah, 1/254)