Menu

Vjernik i tevhid

Tema AkidaČitanje 6 minuta

Tevhid, tj. vjerovanje u Allahovu jednoću, osnova je vjere islama. Zbog tevhida je Uzvišeni Allah objavljivao knjige i slao poslanike. Zbog tevhida je stvorio i ljude‚ i zbog tevhida će jedne uvesti u Džennet, a druge u Džehennem.


Stoga svaki musliman treba da povede brigu o svom tevhidu, svom čistom vjerovanju u Allahovu jednoću, tako što će:

• Obožavati samo Allaha jedinog i nikoga Mu ni u čemu ne pripisivati kao sudruga, biti iskren u ibadetu koji činiš samo Uzvišenom Allahu. Prisjeti se Allahovih riječi: “A nije im bilo naređeno osim da obožavaju Allaha, iskreno Mu ispovijedajući vjeru, kao pravi vjernici; i obavljaju namaz i izdvajaju zekat; to je prava vjera.” (El-Bejjine, 5)

• Dobro se čuvati širka, tj. da Allahu nekoga u nečemu ne pripiše kao sudruga. Širk je uistinu najveći grijeh. Abdurrahman b. Ebu Bekra prenosi od svoga oca da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: “Želite li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima?” Prisutni ashabi su odgovorili: “Svakako, Allahov Poslaniče!”, a on je rekao: “Širk Allahu i neposlušnost roditeljima!” Bio je naslonjen pa je sjeo, a zatim rekao: “... i lažno svjedočenje i lažan govor”, pa je to toliko ponavljao da su ashabi pomislili: “Da hoće prestati.” (Buhari i Muslim)

• Čuvati se svake vrste širka, a naročito velikog širka u koji se ubraja i upućivanje ibadeta umrlima, traženja od njih ispunjenja potreba, kao što to neznalice rade na kaburovima i turbetima! Ovoga se treba dobro čuvati, a upozoriti i svoje prijatelje na to, jer je to djelo nevjerstva koje svoga počinioca izvodi iz vjere islama.

• Slijediti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u činjenju ibadeta Uzvišenom Allahu. Čovjek se treba čuvati toga da sam od sebe izmišlja ibadet i u vjeru uvodi ono što nije od nje. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u ovoj našoj vjeri uvede ono što nije od nje, to mu se odbija.” (Buhari i Muslim)

• Ispuniti sve uvjete šehadeta – svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha. Ti uvjeti su: znanje, ubjeđenje, prihvatanje, povođenje, istinoljubivost, iskrenost i ljubav prema ovim riječima. Tokom cijelog života čovjek treba da vodi računa o ovom šehadetu i njegovim uvjetima kako bi, ako Allah da, svoj život okončao na njemu, moleći Uzvišenog Allaha da mu uljepša završnicu na ovom svijetu i da sa ovog svijeta ode a da mu zadnje riječi budu svjedočenje “la ilahe illallah – nema istinskog boga osim Allaha”. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čije zadnje riječi budu ‘la ilahe illallah’, ući će u Džennet.” (Ahmed; Ebu Davud; Hakim; Taberani, El-Mu’džemul-kebir. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

• Mnogo, što je god više moguće, izgovarati šehadet “la ilahe illallah” jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mnogo izgovarajte šehadet la ilahe illallah prije nego što se između vas i njega postavi pregrada.” (Ebu Ja’la, Musned; Taberani, Ed-Dua. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim i naveo ga u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa.)

• Nastojati da svakog dana izgovori stotinu puta ili više: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir”, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da će onaj koji te riječi svakog dana izgovori stotinu puta imati nagradu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a obrisano stotinu loših djela, i te riječi će mu biti zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne, i niko s boljim djelom neće doći osim onaj koji te riječi više bude izgovarao. (Buhari i Muslim) O vrijednosti i važnosti ovih riječi treba govoriti i svojim prijateljima.

• Čuvati se pretvaranja u riječima i djelima, jer je pretvaranje jedan od vidova malog širka. Mahmud b. Lebid prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Najviše čega se za vas bojim jeste mali širk.” Upitali su: “Allahov Poslaniče, a šta je to mali širk?”, a on je odgovorio: “To je rijaluk – pretvaranje. Uzvišeni će Allah reći ljudima kada budu dobivali nagradu za svoja djela na Sudnjem danu: ‘Idite onima zbog kojih ste se pretvarali na dunjaluku, pa vidite hoćete li kod njih naći nagradu.’” (Ahmed; Bejheki, Šuabul-iman; Taberani, El-Mu’džemul-kebir. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim i naveo ga u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa.)

• Obračunavati se i nadgledati svoju dušu dok čini neko djelo ili izgovara neke riječi kako ne bi zapala u neki vid širka. Jedan od vidova širka jesu i riječi kojima se zaklinje nečim ili nekim drugim mimo Uzvišenog Allaha kao što kod nas mnogi se zaklinju očevima ili majkama, počesto životom i drugim vrijednostima.

• Čuvati svoj tevhid, svoju čistu vjeru u Allahovu jednoću, tako što će se udaljiti od svakog vida širka, i svih grijeha, a naročito velikih grijeha jer ovi grijesi uveliko slabe vjerovanje.

• Često učiti dovu svom Gospodaru, Uzvišenom Allahu: Allahumme inni euzu bike en ušrike bike šejen a’lemuhu, ve estagfiruke lima la a’lemuhu! – Gospodaru moj! Utječem Ti se od toga da Ti pripišem sudruga u nečemu (da Ti učinim širk) znajući za to, i molim Te za oprost od onoga što Ti učinim ne znajući za to!” (Ahmed) Ako Allah da, na takav način čovjek će se sačuvati svih vidova širka!