Menu

Vrijednost međusobnog izučavanja Kur’ana

Tema HadisČitanje 8 minuta

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se skupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i međusobno je izučavali, a da se na njih neće spustiti smiraj i prekriti ih milost, i meleki ih okružiti, a i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega. A koga uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo.”


Prenosilac hadisa

Ebu Hurejra je Abdurrahman b. Sahr ed-Devsi. Poznat je po nadimku Ebu Hurejra. Primio je islam prije ili poslije Bitke na Hajberu. On je ashab koji je prenio najveći broj hadisa od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se da je Bekijja b. Mahled u svom Musnedu zabilježio 5.374 hadisa od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Niko od ashaba ne prenosi ni približan broj hadisa koje on prenosi.

Imam Buhari kaže: “Od njega je prenosilo hadis 800 ljudi ili više.” I u ibadetu je bio primjer drugima. Umro je u Medini 59. h. g. u 78. godini života i ukopan je na mezarju Bekia, Allah da bude zadovoljan njime.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: imam Muslim, br. 2699; Ebu Davud, br. 1455; Tirmizi, br. 2945; Ibn Madža, 225; Nesai, Es-Sunen el-Kubra, br. 7289; Ahmed, br. 7427; Hakim, 1/88; Begavi, Šerhus-Sunne, br. 127; Ibn Hibban, br. 768; Kudai, Musneduš-Šihab, br. 458; Bezzar, br. 9128; Taberani, El-Mu’džemu el-Evsat, br. 3780; Bejheki, Šuabul-iman, 3/218, i dr.

Tema hadisa

Hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, govori o vrijednosti okupljanja radi učenja i izučavanja Allahove knjige, Kur’ana časnog.

Pojašnjenje riječi u hadisu

Allahove kuće – džamije. Nazvane su Allahovim kućama iz počasti prema njima.

Allahova Knjiga – plemeniti Kur’an, spušteni nestvoreni Allahov govor, od Allaha je potekao i Njemu će se vratiti pred Sudnji dan. On je Allahov istinski govor, od Njega ga je čuo melek Džibril, bez posrednika, a od meleka Džibrila ga je čuo Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bez posrednika, a od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čuli su ga ashabi, radijallahu anhum, i tako je dostavljen do nas.

međusobno je proučavali – svaki od prisutnih skrušeno je učio određeni dio Kur’ana razmišljajući o značenju, te su nastojali da saznaju značenje proučenog.

smiraj – tj. ono što će smiriti njihova srca i duše pa će izgledati smireno i dostojanstveno.

okruže ih meleki – potpuno ih prekriju svojim krilima ne ostavljajući prostora šejtanu da uđe među njih, i tako se uzdižu jedan iznad drugoga sve do dunjalučkog neba.

meleki – posebna vrsta meleka koja traži skupove zikra i koja se spušta s Allahovim bereketom i Njegovom milošću.

Allah ih spomene onima koji su kod Njega – Uzvišeni Allah se hvali tim Svojim robovima i po dobru ih spominje kod meleka na nebesima.

uspore njegova djela – ukoliko njegova dobra djela budu manjkava i malobrojna.

neće ga ubrzati njegovo porijeklo – njegovo porijeklo neće ga uzdignuti kod Allaha.

Kratki komentar hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom časnom hadisu obavještava nas o vrijednosti izučavanja Allahove Knjige u džamijama, najboljim i Allahu najdražim mjestima, u skupini vjernika prilikom čega jedni druge podučavaju i tako se međusobno upotpunjavaju. Oni se okupljaju samo radi Allaha i Njegovog govora, te ih zbog toga Svevišnji Allah i nagrađuje obilnom nagradom od Sebe, posebnim počastima.

Na kraju hadisa, nakon spomena učenja i izučavanja Allahove Knjige, kaže se da čovjeka neće do Dženneta dovesti njegovo porijeklo, već njegova djela, iz čega se može zaključiti da je učenje, izučavanje i primjena Allahovih riječi jedno od djela koja vjernika zasigurno vode do Dženneta.

Poruke hadisa

• Hadis podsjeća na vrijednost Allahove Knjige jer se ovakve nagrade ne spominju za izučavanje bilo koje druge knjige.

• Sve nas to podstiče da veliku pažnju posvetimo Allahovoj Knjizi.

• Hadis podstiče na traženje halki u kojima se izučava Allahova Knjiga, spominje Allah i stječe korisno šerijatsko znanje.

• Hadis ukazuje na vrijednost sakupljanja u mesdžidima i medresama u kojima se uči i podučava šerijatsko znanje.

• Hadis ukazuje na propisanost učenja Kur’ana u halki u mesdžidima.

• U hadisu je odgovor onome koji tvrdi da su halke Kur’ana u mesdžidima novotarija.

• Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “da se međusobno podučavaju upućuju na dozvolu izgradnje škola i drugih institucija za širenje šerijatski ispravnog znanja.

• U riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “da se međusobno podučavaju dokaz je da se znanje ne stječe samostalno, već na predavanjima i skupovima znanja.

• Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “da se međusobno podučavajuukazuju na milost jednih prema drugima, i pomaganje u zajedničkom popravljanju nabolje i zajedničkoj borbi protiv neznanja.

• Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “da se međusobno podučavajuobuhvataju svaku nauku koja se veže za Kur’an časni, kao što je ishodište harfova, tedžvid, tefsir, akidu, fikh, i druge nauke koje potječu iz Kur’ana i sunneta.

• Smiraj se spušta na osobe koje se okupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• Allahova milost obuhvata osobe koje se okupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• Dakle, učenje i izučavanje Kur’ana doprinosi smirenosti i milostivosti, te prisutnosti meleka u blizini onoga koji uči Kur’an. Stoga, ko želi lijek protiv depresije, lijek za grubo srce i lijek protiv šejtana, neka uči Kur’an.

• Meleki okružuju osobe koje se okupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• U hadisu se potvrđuje postojanje meleka i pojašnjava se da među njima ima jedna vrsta meleka koja traži skupove zikra.

• U hadisu je vidljivo potčinjavanje meleka sinovima Adema, “okruže ih meleki”.

• Meleki vole zikr, učenje Kur’ana, traženje šerijatskog znanja i one koji sve to rade.

• Allah onima koji su kod Njega spomene osobe koje se okupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• Hadis ukazuje na Allahovo sveobuhvatno znanje jer Svevišnji Allah spominje poimenice ljude koji su na skupu onim melekima koji su kod Njega.

• Nagrada koju Uzvišeni Allah daje određena je prema djelima, a ne prema ličnosti, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: A koga uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo.”

• Rod i ugledno porijeklo neće pomoći osobi ako nema dobrih djela.

• Ugled i visok položaj postiže se dobrim djelima.

• Ljudi se kod Allaha vrednuju po bogobojaznosti i dobrim djelima, a ne po svom porijeklu, kao što je to slučaj kod ljudi.

• Hadis nas time upozorava na opasnost hvalisanja svojim porijeklom.

• Osoba ne treba da se zavarava rodom i porijeklom, da se osloni na porijeklo i nada nagradi zbog toga, već treba da radi dobra djela.

• Islamski učenjaci kažu da se navedene blagodati mogu postići i kada sama osoba uči i izučava Kur’an, ili bilo koje drugo vjersko znanje, ili pak spominje i veliča Uzvišenog Allaha; ali je u ovom hadisu spomenuto izučavanje Allahove Knjige jer se u njoj nalazi najbolje znanje koje je osnova svakom drugom znanju; spomenuto je učenje i izučavanje u džamijama jer su to najbolja mjesta i Allahu najdraža; i spomenuta je skupina ljudi, jer kada se više ljudi podučava, tada je korist učenja prelazna i daleko veća. Allah najbolje zna.