Menu

Vrijednost pomaganja brata muslimana

Tema HadisČitanje 13 minuta

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko otkloni od vjernika neku dunjalučku nevolju, Allah će od njega otkloniti neku od nevolja na Sudnjem danu. Ko olakša zaduženom, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko prekrije muslimana, Allah će ga prekriti na ovom i budućem svijetu. Allah je na pomoći robu, dok je on od pomoći svom bratu. Ko odabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta. Neće se skupiti ljudi u jednoj od Allahovih kuća (džamija) kako bi učili Allahovu knjigu i međusobno je proučavali, a da se na njih ne spusti smiraj, i prekrije ih milost, i okruže ih meleki, i Allah ih spomene onima koji su kod Njega. Koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo.”


Prenosilac hadisa

Ebu Hurejra je Abdurrahman b. Sahr ed-Devsi. Primio je islam prije ili poslije Bitke na Hajberu. Tada je imao manje od trideset godina. On je ashab koji je prenio najveći broj hadisa od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se da je Bekijja b. Mahled u svom Musnedu zabilježio 5.374 hadisa od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Niko od ashaba ne prenosi ni približan broj hadisa koje on prenosi.

I u ibadetu je bio primjer. Podijelio bi noć na tri dijela: trećinu bi spavao, trećinu provodio u noćnom namazu, a u preostaloj trećini ponavljao bi hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svaki dan bi tražio oprosta od Allaha i kajao Mu se dvanaest hiljada puta. Znao bi u jednom danu izgovoriti 12.000 puta “subhanallah”. Utjecao se Allahu od nifaka – licemjerstva. Umro je u Medini 59. h. g. u 78. godini života i ukopan je na mezarju Beki. (Vidjeti: Ibn Abdulberr, El-Istiab; Ibn Hadžer, Tehzibut-tehzib; Ebu Nuajm, Hil’jetul-evlija; Ibn Esir, Usdul-gaba; Zehebi, Sijer)

Ovaj hadis mimo Ebu Hurejre prenose i Abdullah b. Omer, Ka’b b. Udžra, Meslema b. Muhalled, radijallahu anhum.

Vrijednost i značaj hadisa

Ibn Dekik el-Id, rahimehullahu teala, rekao je: “Ovaj hadis je veličanstven. U sebi sadrži veliko znanje, brojna pravila i oblike lijepog ponašanja. U njemu se spominje ogromna vrijednost ispunjavanja potreba drugih muslimana, njihovog okorištavanja bilo čime: znanjem, imetkom, praktičnim pomaganjem ili bar ukazivanjem na ono u čemu je korist za njih, savjetom i sl.” (Vidjeti: Šerhu Erbein Nevevijje)

Ovaj hadis ima posebno mjesto u islamu, jer sadrži radosnu vijest, ali i upozorenje koji podstiču vjernika da hizmeti drugim ljudima, da se druži sa učenima i onima koji izučavaju Kur’an, da radi i ne oslanja se na svoje porijeklo. (Vidjeti: Musab b. Ataullah, Ilmam bi dirasetil-ehadis elleti alejha medarul-islam)

Hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, govori nam o vrijednosti pomaganja svoga brata muslimana, vrijednosti traženja šerijatskog znanja i međusobnog proučavanja Kur’anu.

Pojašnjenje riječi u hadisu

“otkloni” – pomogne mu da u potpunosti riješi tu svoju nevolju ili je bar umanji, zbog čega će mu biti lakše u duši.

“dunjalučku nevolju” – tj. neku veliku nevolju na dunjaluku koja ga tišti i mnogo zabrinjava, toliko da mu se život više ne mili.

“olakša zaduženom” – tj. prezaduženom, onome koji nije u mogućnosti nikako da vrati svoj dug, pomogne da vrati taj dug.

“prekrije muslimana” – tj. da ga vidi kako čini neko loše djelo, pa ne obavijesti druge ljude o tome.

“Allah će ga prekriti na ovom i budućem svijetu” – tj. Allah će ga čuvati od grijeha, a ako i počini neki od njih, On ga neće kazniti za njih na drugome svijetu.

“odabere” – krene ili posegne za razlozima.

“put” – doslovno, npr. put do skupa gdje se kazuje islamsko znanje; ili u prenesenom značenju, poput: pisanja, pamćenja, čitanja i ponavljanja vjerskog znanja i sličnog, čime se postiže korisno znanje.

“znanje” – tj. šerijatsko znanje kojim se namjerava samo Allahovo zadovoljstvo.

“Allah će mu njime olakšati put do Dženneta” – tj. Allah će mu otvoriti puteve upute, olakšati pokornost na dunjaluku i ulazak u Džennet na ahiretu, tj. olakšat će mu prelazak preko sirata na Sudnjem danu.

“međusobno je proučavali” – tj. svaki od prisutnih skrušeno učio određeni dio Kur’ana s razmišljanjem, te su nastojali da saznaju značenje proučenog.

“smiraj” – tj. ono što će smiriti njihova srca i duše pa će izgledati smireno i dostojanstveno.

“okruže ih meleki” – tj. potpuno ih prekriju svojim krilima ne ostavljajući prostora šejtanu da uđe među njih, i tako se uzdižu jedan iznad drugoga sve do dunjalučkog neba.

“meleki” – tj. posebna vrsta meleka koja traži skupove zikra i koja se spušta s Allahovim bereketom i Njegovom milošću.

“Allah ih spomene onima koji su kod Njega” – tj. Uzvišeni Allah se hvali tim Svojim robovima i po dobru ih spominje kod meleka na nebesima.

“uspore njegova djela” – tj. ukoliko njegova dobra djela budu manjkava i malobrojna.

“neće ga ubrzati njegovo porijeklo” – tj. njegovo porijeklo neće ga uzdignuti kod Allaha.

Komentar hadisa

Hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, veličanstven je hadis, koji nosi brojne poruke i smjernice putem kojih vjernik sebi olakšava život na dunjaluku i ahiretu tako što biva koristan član zajednice u kojoj živi pa svojim sugrađanima olakšava i pomaže u rješavanju njihovih problema i nedaća koje ih zadese.

Olakšava sebi život na dunjaluku i ahiretu tako što stječe šerijatsko znanje putem kojeg se upoznaje s Allahovim naredbama i zabranama, pa se pridržava naređenog i ostavlja zabranjeno. A sve što je Svevišnji Allah naredio, naredio nam je zbog naše koristi; i sve što je zabranio, zabranio nam je jer je u tome šteta za nas. Stoga, onaj koji stječe znanje i postupa po njemu, doista, živi lijepim životom na dunjaluku i, ako Allah da, živjet će još ljepšim na ahiretu.

A najkorisnije znanje koje se treba najprije tražiti jeste znanje iz Allahove Knjige, na što i podstiče ovaj hadis.

Na kraju, hadis podstiče na rad, da se bude od koristi i sebi i drugima. To je ono što će koristiti čovjeku na drugome svijetu, a ne porijeklo, loza, rodbinske veze i poznanstva.

Cijeli hadis govori o Allahovoj pravdi i milosti jer Svevišnji nagrađuje shodno učinjenom djelu pa i više, o čemu govore i brojni drugi šerijatski tekstovi.

Poruke hadisa

• Hadis podstiče na otklanjanje svakog vida nevolje od vjernika.

• Nagrada je srazmjerna djelu, “ko otkloni mu’minu nevolju od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja Sudjeg dana”.

• Hadis nas podstiče na činjenje dobročinstva Allahovim robovima.

• U hadisu se potvrđuje da će Sudnji dan uistinu nastupiti: “od nevolja Sudnjeg dana”.

• Na Sudnjem danu bit će velike nevolje. Rekao je Uzvišeni Allah: “a bit će to mučan dan za nevjernike” (El-Furkan, 26).

• Također je rekao: “i, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ‘Ovo je težak dan!’” (El-Kamer, 8), s tim da će mu’minu biti lahko. Pomenuta lahkoća između mu’mina razlikovat će se shodno imanu i dobrim djelima.

• Jedno od imena Sudnjeg dana je i Kijamet jer će tada ustati (jekumu) ljudi iz svojih kaburova i stati pred Gospodara svih svjetova; i tada će se uspostaviti jukam/potvrda, pravda i ustati (jekumu) svjedoci da svjedoče.

• Hadis ukazuje na to da su muslimani jedno tijelo.

• U njemu je podsticaj na olakšavanje onome koji je u poteškoći jer će se zbog toga olakšati njemu na dunjaluku i ahiretu.

• Allah je preči od Svojih robova da olakša, s tim da treba raditi na povodima postizanja pomoći od Allaha.

• Olakšavanje onome koji je u poteškoći sadrži dvije nagrade: nagradu na dunjaluku i nagradu na ahiretu.

• U hadisu je podsticaj na prekrivanje i skrivanje mahane muslimana, pod uvjetom da je u tome dobro i korist.

• Hadis jasno kaže da kad god vjernik pomogne svoga brata vjernika, i Allah će njega pomoći.

• Hadis govori o vrijednosti ispunjavanja potreba muslimana na bilo koji način: znanjem, imetkom, savjetom, ukazivanjem na korisno, praktičnom pomoći ili dovom u odsutnosti, te pojašnjava da je to jedan od najboljih načina približavanja Uzvišenom Allahu.

• Potpomaganje brata muslimana jedan je od vidova imana.

• Vjera islam nastoji da među vjernicima muslimanima proširi i u njima izgradi duh ljubavi i bratstva.

• U hadisu je podsticanje na pridržavanje puta koji vodi stjecanju šerijatskog znanja te pojašnjenje da je to jedan od razloga ulaska u Džennet.

• Hadis ukazuje na obaveznost ispravnog nijeta prilikom traženja znanja, “traži šerijatsko znanje”.

• Hadis ukazuje na vrijednost putovanja s ciljem stjecanja znanja.

• Put koji vodi stjecanju znanja obuhvata put u pravom smislu, tj. put kojim se hodi. I također put u prenesenom značenju, tj. put kojeg shvati razum.

• Sve stvari su u Allahovim rukama: “Allah će mu olakšati.”

• Hadis poziva na traženje halki na kojima se izučava Allahova Knjiga, spominje Allah i stječe korisno šerijatsko znanje.

• Hadis podsjeća na vrijednost Allahove Knjige jer se ovakve nagrade ne spominju za izučavanje bilo koje druge knjige.

• Sve nas to podstiče da veliku pažnju posvetimo Allahovoj Knjizi.

• Učenje i izučavanje Kur’ana doprinosi smirenosti i milostivosti, te prisutnosti meleka u blizini onoga koji uči Kur’an.

• Mesdžidi su nazvani Allahovim i to je je počasti jer se u njima obavljaju različiti vidovi ibadeta.

• Hadis jasno podstiče na okupljanje u džamijama radi učenja i izučavanja Kur’ana kao i traženja šerijatskog znanja.

• Spomenute nagrade ne postižu se osim kada se okupe ljudi u džamiji radi učenja i izučavanja Allahove Knjige.

• Allahova milost obuhvata osobe koje se iskupe radi izučavanja Allahove knjige.

• Smiraj silazi na osobe koje se iskupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• Meleki okružuju osobe koje se iskupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• Meleki vole zikr, učenje Kur’ana, traženje šerijatskog znanja i one koji sve to rade.

• Allah onima koji su kod Njega spomene osobe koje se iskupe radi izučavanja Allahove Knjige.

• U hadisu se potvrđuje postojanja meleka te se pojašnjava da među njima ima jedna vrsta meleka koja traži skupove zikra.

• U hadisu je vidljivo da se meleki potčinjavaju sinovima Adema, “okruže ih meleki” .

• Hadis opominje na Allahovo poznavanje djela Njegovih robova: “Allah ih spomene onima koji su kod Njega.”

• Allah nagrađuje Svoje robove shodno njihovim djelima.

• Rod i ugledno porijeklo neće pomoći osobi ako nema dobrih djela.

• Ugled i visok položaj postižu se dobrim djelima.

• Ljudi se kod Allaha vrednuju po bogobojaznosti i dobrim djelima, a ne po svom porijeklu kao što je to slučaj kod ljudi.

• Hadis nas time upozorava na opasnost hvalisanja svojim porijeklom.

• Osoba ne treba da se zavarava rodom i porijeklom, da se osloni na porijeklo i nada nagradi zbog toga, već treba da radi dobra djela.

• Iman i dobra djela su razlog ulaska u Džennet i postizanja visokih stepena kod Uzvišenog Allaha.

• Hadis govori o vjerniku muslimanu, bratu po vjeri. Međutim, ispravno je, a Allah najbolje zna, da se ova nagrada postiže ako se pomogne i nevjerniku, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Doista je Allah propisao dobročinstvo prema svima!” Ovaj hadis se razumijeva da je vjernik zbog svoga imana preči da mu se pomogne, od njega otkloni nevolja i olakša mu se, nego nevjernik, i da će se za to imati veća nagrada, ako Allah da.