Menu

Želiš da te Allah proživi u najljepšem ili u najružnijem obliku?

Tema Da'vaČitanje 13 minuta

Ljubav prema znanju, a posebno prema hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, motivirala je mnoge ashabe da se, tragajući za samo jednim hadisom, upute na daleki put. Džabir b. Abdullah bio je jedan od tih ashaba i putovao je mjesec dana kako bi čuo jedan hadis.

Imam Ahmed u Musnedu i imam Buhari u Edebul-mufredu bilježe od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je rekao: “Kada sam čuo da jedan čovjek zna hadis koji je čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (a ja nisam znao taj hadis), kupio sam devu, stavio na nju svoju putnu opremu i zaputio sam se tom čovjeku. Putovao sam mjesec dana, sve dok nisam došao do Šama. Kada sam stigao pred kuću Abullaha b. Unejsa el-Ensarije, rekao sam njegovom slugi: ‘Reci mu da je Džabir pred vratima.’ On je upitao: ‘Ibn Abdullah?’, a ja sam rekao: ‘Da.’ (Kada je sluga obavijestio Ibn Unejsa o mom dolasku), on je žurno izašao tako da se zaplitao u svoju odjeću. Kada smo se zagrlili, rekao sam mu: ‘Saznao sam da znaš jedan hadis o odmazdi koji si čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pobojao sam se da smrt neće zadesiti tebe ili mene prije nego što ga čujem. Ibn Unejs tada reče: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Na Sudnjem danu Allah će proživiti ljude, (bose) gole, neobrezane i (kao) buhm.’ Upitao sam: ‘Šta je to buhm?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘To su oni koji ništa ne posjeduju (da bi se mogli iskupiti).’ Zatim je nastavio: ‘Potom će ih Uzvišeni Allah dozvati glasom, koji će čuti i onaj koji je blizu, kao i onaj koji je daleko: ‘Ja sam Vladar i Dejjan (Onaj koji nagrađuje ili kažnjava na Sudnjem danu)! Nijedan stanovnik Džehennema neće ući u Džehennem prije nego što uzme pravo koje ima kod nekoga od stanovnika Dženneta, i nijedan stanovnik Dženneta neće ući u Džennet prije nego što uzme pravo koje ima kod nekoga od stanovnika Džehenema, pa čak da se radi i o šamaru.’ Upitali smo: ‘Kako kada ćemo pred Allaha doći bosi, neobrezani i bez ičega (čime bismo se mogli iskupiti)?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Sa dobrim djelima, a kada njih nestane, sa lošim.’” (Hadis je hasen)


U ovom hadisu govori se o načinu na koji će Allah proživiti ljude na Sudnjem danu i putovati mjesec dana kako bi se čuo ovaj hadis, sasvim je razumljiv i divljenja vrijedan postupak Džabira b. Abdullaha.

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu pojašnjava da će ljudi biti proživljeni onako kako su rođeni: goli, bosi, na što se ukazuje i u drugom hadisu koji bilježi Buhari, u kojem se, u pojašnjenju ajeta: “Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti” (El-Enbija, 104), tj. “svaka osoba bit će proživljena u stanju u kojem je došla na ovaj dunjaluk.” (Ibn Atijja)

Čuvši Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori o tome kako će ljudi na Sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neobrezani, Aiša, radijallahu anha, upitala je: “Allahov Poslaniče, zar skupa muškarci i žene, da gledaju jedni u druge?!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Aiša, situacija će biti tako teška da neće ni pomisliti da gledaju jedni u druge.’” (Buhari i Muslim) A u drugoj predaji kod imama Ahmeda se prenosi: "Stvar je opasnija i veća od toga, da ih to zanima." (Hadis je vjerodostojan)

Na Sudnjem danu svako će se brinuti i bojati za sebe. Neće se brinuti za najbliže osobe i rodbinu: “Na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih – toga Dana svaki će se čovjek samo o sebi brinuti” (Abese, 34–36); “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka će dojilja ono što doji zaboraviti, a svaka će trudnica svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (El-Hadždž, 1–2)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je u kojem će obliku i stanju Allahova stvorenja doći na Sudnjem danu, a to će zavisiti od djela koja su činili na dunjaluku.

Nevjernici

Na Sudnjem danu, nevjernici će biti proživljeni na svojim licima, u stanju koje izaziva čuđenje. Kako to da osoba hoda na svom licu? Ljudi na to nisu navikli u svijetu u kojem žive. Međutim, da li je to nemoguće? Allah je svemoguć! Kako je stvorio osobu da na ovom svijetu hoda na nogama i stopalama, isto je tako u mogućnosti da učini da osoba hoda na svom licu. Enes b. Malik, radijallahu anhuma, prenosi da je neki čovjek upitao Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “O Božiji Poslaniče! Kako će nevjernik biti proživljen da hoda na svom licu?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Zar Onaj koji ga je stvorio da hoda na dunjaluku na nogama, nije u mogućnosti da učini da na Sudnjem danu hoda na svom licu?” (Buhari i Muslim) Katade, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Da, u mogućnosti je, tako mi snage i moći našeg Gospodara! Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, rekao je: “Hadis ukazuje na to da se cilja na stvarno hodanje i zbog toga su se ashabi začudili, pa upitali kako je to moguće.” Također Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, spomenuo je mudrost hodanja na licu: “Mudrost proživljenja nevjernika na njegovom licu jeste kazna za njega zato što nije činio sedždu Allahu na ovom svijetu, tako što će se vući na svom licu na Sudnjem danu i to će biti jedan vid njegovog ponižavanja, jer je njegovo lice postavljeno na mjesto njegovih ruku i nogu.”

Ohola osoba

Oholi ljudi bit će proživljeni na Sudnjem danu u najponižavajućem stanju. Oni su na dunjaluku hodali uzdignute glave, oholo, a na Sudnjem danu bit će proživljeni u veličini trunke, ali u obliku ljudi. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oholnici će biti proživljeni na Sudnjem danu kao trunka (praška), snaći će ih poniženje sa svih strana.” (Tirmizi, hadis je hasen)

Prosjak

Čovjek koji traži i prosi od ljudi, a posjeduje dovoljno sredstava za život, bit će proživljen bez mesa na licu ili pak sa ogrebotinama, kako bi ga svi ljudi prepoznali.

Božiji Poslanik, sallalalhu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće prestati tražiti od ljudi sve dok ne dođe na Sudnji dan, a na njegovom licu neće biti ni komada mesa.” (Buhari i Muslim) U verziji koju bilježi Tirmizi kaže se: “Ko bude prosio a ima onoliko koliko mu je dovoljno, doći će na Sudnjem danu sa ogrebotinama na licu.” (Hadis je hasen)

Hattabi, Allah mu se smilovao, rekao je: “...ili će biti kažnjavan po licu sve dok mu ne spadne sa njega meso, zato što je ponižavao svoje lice traženjem od ljudi, ili će biti proživljen a cijelo njegovo lice bit će kosti, kao njegovo obilježje, kako bi ga ljudi prepoznali.”

Ibn Ebu Džemra, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ovako će biti kažnjen zato što će se Sunce na Sudnjem danu spustiti iznad ljudi i kada ne bude imao mesa na licu, žega sunca više će mu štetiti nego drugima osobama.”

Čovjek koji je utajio ratni plijen

Na Sudnjem doći će oni koji su bespravno uzurpirali ratni plijen, a na njihovim leđima bit će ono što su bespravno uzeli. U hadisu se kaže da će na njihovim leđima biti deva koja muče, krava koja riče, ovca koja bleji. Ako su na dunjaluku uspjeli sakriti krađu, na Sudnjem danu bit će osramoćeni pred svim stvorenjima, a znak njihove sramote bit će ono što su ukrali i to će se nalaziti na njihovim leđima.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Nezamislivo je da Vjerovjesnik šta utaji! A onaj ko nešto utaji – donijet će na Sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio, nikome se nepravda neće učiniti.” (Alu Imran, 161)

Katada, Allah mu se smilovao, u komentaru ovog ajeta, rekao je: “Kada bi Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaplijenio ratni plijen, poslao bi izaslanika , koji je govorio: ‘Neka niko od vas ne utaji koliko je igla i manje od nje. Ko utaji devu, doći će na Sudnjem danu, a ona će mu biti na leđima i mukati. Ko utaji konja, doći će na Sudnjem danu, a on će mu biti na leđima i njištati.” (Taberi, Tefsir)

Ebu Mesud el-Ensari, Allah bio zadovoljan njime, kazuje da ga je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao da sakuplja sadaku i potom mu je rekao: “Idi, Ebu Mesude! Nemoj da te nađem na Sudnjem danu, a ti si došao a na tvojim je leđima deva od sadake koja muče i koju si ti utajio.” Rekao sam mu: “Onda neću ići”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: “Onda te ja neći prisiljavati.” (Ebu Davud, hadis je vjerodostojan)

Svaka osoba bit će proživljena onako kako je preselila: “Svaki Allahov rob bit će proživljen onako kako je umro.” (Muslim) Berdisi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ttj. u stanju u kojem je umro, u dobru ili zlu. Svirač će doći na Sudnjem danu sa svojim sviračkim instrumentima, pijanac sa svojom bocom, mujezin će učiti ezan i slično tome.” (Tekmiletu Šerhu Sudur)

Određene osobe, za razliku od predhodnit, bit će počašćene na Sudnjem danu. Njihovo proživljenje bit će znak počasti.

Osobe koje se abdeste

Kao znak Allahove počasti i ljubavi, Allahovi robovi koji se abdeste na dunjaluku, doći će na Sudnjem danu sa svjetlom na licu i rukama i stopalama kao tragovima abdesta.

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Moj ummet bit će pozvan na Sudnjem danu a na njihovim čelima, rukama i stopalama bit će svjetlo, pa onaj koji može da uveća svoje svjetlo, neka ga uveća” (Buhari i Muslim); “Moj ummet doći će na Sudnjem danu sa svjetlom na čelu zbog sedžde (na dunjaluku) i na rukama i stopalama, zbog abdesta.” (Tirmizi, hadis je vjerodostojan)

Šehidi

Šehidi će biti proživljeni na Sudnjem danu, a iz njihovih rana teći će krv, kao na dan kada su bili ranjeni, kao što se kaže u hadisu:Na Sudnjem danu će svaka rana (koja je zadobivena na Allahovom putu) biti u istom obliku kao i onog dana kad je zadobivena. Iz nje će teći krv kao na dan kada je bio ranjen, imat će boju krvi, a mirisat će poput miska.” (Muslim)

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je: “U hadisu se nalazi dokaz o tome da se krv šehida neće otkloniti kupanjem i drugim sličnim postupkom, a mudrost da dođe u tom stanju ogleda se u tome da sa njim bude svjedok njegove vrijednosti i žrtvovanja duše na putu pokornosti Allahu.” (Šehru Muslim)

Berdisi, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Znaj da će ljudi biti proživljeni na tri načina: kao jahači, pješke i na licima. Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo, a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo’ (Merjem , 85–86).

Uzvanice su počašćena skupina ljudi, koja dolazi u grupi iz svoga mjesta boravka kod svoga vladara. On će ih sigurno počastiti različitim vidovima počasti. Žedne grješnike naglavačke će u Vatru tjerati meleki sa bičevima od vatre.

Kada ljudi budu proživljeni iz svojih kaburova, bit će proživljeni u različitim oblicima: neki od njih bit će obučeni, a neki nagi, neki će doći jašući, a neki pješke, neki će biti vučeni na licu, neki će doći sa željom, a neki u strahu, a neki će biti tjerani u džehennemsku vatru.”