Menu

Allahovi zakoni na Zemlji

Tema AkidaČitanje 7 minuta
Pobjeda i poraz, sreća i nesreća, ponos i poniženje, napredak ili zaostalost, snaga i slabost, vjerski i dunjalučki prosperitet, i sve ostalo na ovom svijetu odvija se u skladu sa Allahovim zakonima, koji se odnose na sve ljude, pojedince i zajednice, muslimane i nemuslimane, u svim segmentima njihovih života. Razumijevanje Allahovih zakona olakšava muslimanu poimanje događaja oko njega i olakšava mu život. Allahovi zakoni odvijaju se prema tačno utvrđenim kriterijima, ne mogu se izbjeći, u njima nema odstupanja i ne podliježu promjenama, kao što Uzvišeni kaže: "Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja" (Fatir, 43). Allahovi zakoni su nepromjenjivi kroz cijelu historiju ljudskog postojanja. Oni nam ukazuju na to da će događaji ponavljati kako bismo iz njih uzimali pouku i popravljali svoj život na dunjaluku i ostvarili uspjeh na ahiretu.

Važnost Allahovih zakona

Uzvišeni Allah naređuje Svojim robovima uzimanje pouka: "U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni" (Jusuf, 111). Međutim, kako uzeti pouku iz trenutnih događaja kojima nije prethodio u potpunosti identičan događaj, pa da se na osnovu njega vrši analogija? A kako tek onda predvidjeti moguće posljedice i rezultate? Tada dolazi do izražaja važnost Allahovih zakona, jer je vrlo lahko uzeti pouku iz sadašnjeg događaja na osnovu Allahovih zakona: "... zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!" (El-Hašr, 2), tj. onaj koji uradi isto ono što su uradili prijašnji narodi bit će kao oni kažnjen ili nagrađen.

Ako govorimo o postizanju Allahove pomoći i pobjede muslimana, onda Allahov zakon u tom segmentu glasi: ako želite da vas Allah pomogne i da nadvladate svoje neprijatelje, uzmite pouku iz života prve generacije, ashaba, drugova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i činite isto ono što su oni činili i rezultat će biti, Allahovim dozvolom, isti. Jer, to je Allahov zakon.

Također, nevjernici, nasilnici, inadžije koji siju nered na Zemlji, ako budu radili isto ono što su radili prijašnji narodi: Ad, Semud, Šuajbov i Lutov narod, na njima će se obistiniti Allahov zakon i nastradat će kao ti narodi: "Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike" (Muhammed, 10).

U ovom ajetu upotrijebljen je izraz "emsaleha", što u osnovi znači primjer, opomena, pouka, sličnost, odnosno Allahov zakon, kako su to protumačili komentatori Kur'ana.

Spoznaja Allahovih zakona upoznaje muslimana sa ishodom određenog događaja shodno Allahovim zakonima: "Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje" (Alu Imran, 137--138). Allahovi zakoni odlikuju se nepromjenjivošću, sveobuhvatnoću i kontinuitetom, odnosno dosljednošću.

Nepromjenjivost

Allahovi su zakoni nepromjenjivi: "U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja" (Fatir, 43). Uvaženi mufesir Seadi, Allah mu se smilovao, rekao je: "Onima koji su Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, utjerivali u laž nije preostalo ništa drugo nego da čekaju da ih zadesi kazna, koja je Allahov zakon u pogledu prethodnih naroda. I taj se zakon ne mijenja niti izostaje. Svakog onog koji čini nepravdu i ustrajava u inatu i oholosti prema Allahovim robovima, zadesit će kazna i oduzet će mu se blagodati. Stoga, oni koji Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, utjeruju u laž, neka čekaju ono što je zadesilo prijašnje narode." (Tefsiru Seadi)

Sveobuhvatnost

Allahovi zakoni odnose se na sve ljude bez izuzetka. Uzvišeni Allah kaže: "To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo bit će kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača" (En-Nisa, 123). Uvaženi mufesir Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: "Puste želje neće osigurati spas ni njima ni vama. Naprotiv, to se može postići samo pokornošću Allahu i slijeđenjem onoga što je propisao Allah, onako kako su to dostavili Njegovi plemeniti poslanici. Zbog toga je Allah u nastavku ajeta rekao: '...onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to' (En-Nisa, 123), a na isto to ukazuje i u ajetima: '...a onaj ko bude uradio koliko trun dobra -- vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla -- vidjet će ga' (Ez-Zilzal, 7--8)." (Tefsiru Ibni Kesir)

Kontinuitet, dosljednost

Allahovi zakoni obistinit će se u svakom vremenu, na svakom mjestu i obuhvatit će svakog pojedinca. Uzvišeni Allah rekao je: "Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili" (Ali Imran, 137). Uvaženi mufesir Šinkiti, Allah mu se smilovao, rekao je: "Tj. prije vas bili su narodi kao i vi, pa posmatrajte njihov ružan završetak i znajte da je do toga dovelo to što su u laž utjerivali Allahove ajete i poslanike." (Advaul-bejan)

Vrste Allahovih zakona

Allahovi zakoni mogu se podijeliti na više kategorija shodno različitim kriterijima. Jedna od podjela jeste podjela na neuobičajene, izvanredne i uobičajne, ustaljene.

Neuobičajni, izvanredni, Allahovi zakoni jesu oni zakoni koji se ne odvijaju shodno ustaljenoj praksi i običaju, kao što je to naprimjer pretvaranje Musaovog, alejhis-selam, štapa u zmiju i cijepanje mjeseca na dva dijela u vrijeme Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i slično.

Uobičajni, ustaljeni, Allahovi zakoni jesu zakoni prema kojima se odvija život na dunjaluku: svemir, Zemlja, pojedinci i zajednice. Ovi zakoni su osnova za ljudski život.

Pobjeda muslimana

Jedan od Allahovih zakona jeste pobjeda muslimana nad njihovim neprijateljima. Muslimani se u vrijeme slabosti najviše pozivaju na taj zakon. Međutim, da bi se obistinio taj zakon potrebno je poduzeti uzroke pobjede i kloniti se svega onoga što je sprečava. A uzroci pobjede su imanske i materijalne prirode: bogobojaznost, istikamet -- ustrajnost na Pravom putu, iskrenost, duševno čišćenje, jedinstvo, temeljita spoznaja bića i neprijatelja, ustrajno djelovanje i ulaganje truda, lična promjena muslimana, snaga, razumijevanje stvarnosti i slično. Uzvišeni Allah rekao je: "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti." (Muhammed, 7)

Ono što sprečava pobjedu jeste sljedeće: očaj, samoponiženje, razilaženje, međusobna mržnja, društveni poroci, vanjski faktori, nedostatak odgoja u duhu imana, strpljenja, ubjeđenja i postojanosti, i drugi.

Uzvišeni Allah rekao je: "I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici" (Alu Imran, 139). Dakle, muslimani ne mogu govoriti da će pobijediti ako ne budu radili za pobjedu.