Menu

Allahovo lijepo ime El-Habir

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i ime El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten, koje se u Kur’anu spominje četrdeset pet puta. Ponekada se spominje zajedno s imenom El-Alim, nekad uz ime El-Hakim, a ponekad uz ime El-Besir i najčešće dolazi kao u riječima Uzvišenog Allaha: “A Allah je dobro obaviješten o onome što vi radite!” (Alu Imran, 153); “A Allah je o onome što radite dobro obaviješten!” (El-Bekara, 234)

Što se tiče tih nekih ajeta u Kur’anu na kojima se spominje Allahovo lijepo ime El-Habir, to su i sljedeći: “Doista će njihov Gospodar toga Dana zasigurno o svemu biti obaviješten!” (El-Adijat, 11); “Rekao je: ‘Obavijestio me je Sveznajući, Onaj koji je o svemu dobro obaviješten!’ (Et-Tahrim, 3); “Doista je Allah o Svojim robovima dobro obaviješten i On ih dobro vidi.” (Fatir, 31)


Značenje imena El-Habir u arapskom jeziku

El-Habir dolazi od riječi el-hibru ili el-hubru, odnosno od riječi el-hibretu ili el-hubretu, a sve ove riječi imaju značenje znanja o nečemu. Tako se kaže: “Čovjek je hābir i habīr”, tj. onaj koji zna vijest o nečemu. (Detaljnije: Ez-Zudžadži, Ištikakul-esma, str. 127; El-Dževheri, Es-Sihah, 2/641; El-Lisan, 2/1090)

Značenje Allahovog lijepog imena El-Habir

Ibn Kajjim, rahimehullahu teala, kaže: “El-Habir je Onaj čije znanje obuhvata unutrašnjosti svih stvari i skrivenosti, kao što obuhvata i njihove spoljašnjosti.” (Es-Savaikul-mursela, 2/492)

Gazali, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Habir jeste Onaj kojem ne promiču skrivene stvari i ništa se ne pokrene u Njegovoj vlasti, u svemu čime On vlada, nijedan se atom ne pokrene niti smiri, nijedna se duša ne uznemiri niti postane smirena i spokojna a da On o tome nema vijest. El-Habir ima značenje kao i El-Alim – Sveznajući, s tim da, kada se imenu El-Alim doda poznavanje skrivenih stvari, tada se njihov poznavalac naziva El-Habir.” (El-Maksadul-Esna, str. 63)

Šejh Sa‘di, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Alim i El-Habir jeste Onaj čije znanje obuhvata javnosti i tajnosti, vidljive i skrivene stvari, obuhvata obavezne radnje, nemoguće i moguće, na zemaljskom svijetu i uzvišenom svijetu, Njegovo znanje obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost, tako da Mu ništa nije skriveno!” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, 5/299)

Ibn Ašur rekao je: “El-Habir jeste Onaj koji poznaje sve detalje razumskih i opipljivih stvari, sve detalje vidljivih i nevidljivih stvari.” (Et-Tahriru vet-tenviru, 11/310)

Allahovo lijepo ime El-Habir u našem životu

● Kada vjerujemo da Allah, subhanehu ve teala, dobro i detaljno poznaje Svoje robove: ljude, džine, meleke i druge, kao što je i rekao: “Uistinu, Allah Svoje robove dobro poznaje i dobro ih vidi!” (Fatir, 31), i kada vjerujemo da Allah, subhanehu ve teala, dobro poznaje djela Svojih robova, kao što je i rekao: “I bojte se Allaha, uistinu, Allah dobro zna ono što vi radite!” (El-Hašr, 18), kada vjerujemo, ubijeđeni smo i znamo da Allah poznaje svako naše stanje u kojem se nalazimo, zna kada smo na ispravnom, kada smo ustrajni u dobrim djelima, kao što je rekao: “A vi, ako budete činili dobra djela i budete bogobojazni, pa, uistinu Allah dobro poznaje ono što vi radite!” (En-Nisa, 128), On dobro zna za nas kada skrenemo s Pravog puta, kada ostavimo činjenje dobrih djela, kao što je rekao: “A i ukoliko se okrenete ili odbijete, pa Allah doista dobro zna ono što vi radite!” (En-Nisa, 135) – tada dobro vodimo računa o riječima koje izgovaramo i djelima koja radimo, vodimo računa o svojim tajnim i javnim djelima, jer Allah, subhanehu ve teala, sve ih do u detalje dobro poznaje. Shodno tome, izgovaramo samo riječi kojima se pokoravamo Allahu, želimo i žudimo samo za onim što predstavlja pokornost Allahu, subhanehu ve teala, čistimo sve svoje riječi i sva svoja djela i u tajnosti i u javnosti, čistimo sav svoj ibadet prema Allahu. Trebamo dobro znati da Uzvišenom Allahu ništa nije skriveno, kod Njega je tajno i javno isto. Koliko smo god u mogućnosti prisjećajmo se ovih riječi našeg Uzvišenog Gospodara: “Vi, da li stišali svoje govore ili ih javno iznosili i glasno govorili, uistinu On dobro poznaje ono što se nalazi u vašim grudima! A kako i da ne zna Onaj koji je stvorio! On je Onaj koji poznaje i najskrivenije stvari, Onaj koji sve dobro poznaje!” (El-Mulk, 13–14)

● Vodimo računa o svome srcu! Zar ne čujemo da Allah dobro zna ono što je u našim srcima?! Stoga, očistimo svoja srca od svakog vida nevjerstva i licemjerstva, oholosti i umišljenosti, od zavisti, zlobe i mržnje prema vjernicima i svega lošeg! Znamo dobro da se sve kreće oko srca! Zar Uzvišeni Allah nije rekao: “Toga dana (Sudnjeg dana) neće koristiti imetak niti sinovi! Samo čisto srce će koristiti onome koji s njim dođe pred Allaha!” (Eš-Šuara, 88–89)

Nadam se da nam je dobro poznat hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: “Zar u tijelu nema komad mesa, ukoliko on bude ispravan ispravno će biti i cijelo tijelo, i ukoliko se on pokvari, pokvarit će se i cijelo tijelo! Zar to nije srce?!” (Buhari od Nu‘mana b. Bešira, radijallahu anhu)

Također hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: “Uistinu, Allah ne gleda u vaša tijela, niti gleda u vaše izglede, već gleda u vaša srca”, pa je svojim prstima pokazao prema grudima. (Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

● Trudimo se, koliko smo u mogućnosti, da se odazovemo naredbama Uzvišenog Allaha i naredbama Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se pokoravamo Allahu i Njegovom Poslaniku maksimalno, jer je Uzvišeni Allah rekao: “I pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku, a Allah dobro zna ono što vi radite!” (El-Mudžadela, 13)

Također, nastojimo, koliko smo u mogućnosti, da se klonimo grijeha jer ih Allah dobro poznaje, bilježi ih i čuva i sutra će nas za njih pitati i obračunavati. Rekao je Uzvišeni: “I dovoljan ti je tvoj Gospodar, koji grijehe Svojih robova dobro poznaje i vidi ih!” (El-Isra, 17)

● Oborimo svoj pogled, čuvajmo svoj pogled i svoj spolni organ od onoga što je Uzvišeni Allah zabranio, jer je On Svevišnji i rekao: “I reci vjernicima neka obore svoje poglede i neka čuvaju svoje spolne organe, to je za njih čišće i bolje, doista Allah dobro poznaje ono što oni čine!” (En-Nur, 30)

Kada ovo znamo, onda oborimo svoje poglede, čuvajmo svoja stidna mjesta i sve svoje organe od onoga što srdi našeg Uzvišenog Gospodara!

● Dobro se čuvajmo pogleda kriomice, budimo svjesni da Uzvišeni Allah zna za njega. Rekao je: “On zna ono što pogledi kriomice prate i što grudi u sebi skrivaju!” (Gafir, 19)

Zato, kada želiš nešto da kažeš ili nešto da uradiš, zamisli se kako stojiš pred Silnim i Uzvišenim Gospodarom, Allahom! Boj se Allaha i stidi Ga se u svakoj svojoj riječi, svakom djelu, svakom svom pokretu, u svakoj svojoj želji, nastojanju, radosti, osamljivanju i miješanju s drugima, boj se Allaha u svome razmišljanju, znaj da se Uzvišeni Allah obraća tebi kao što se obratio i Svome vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Reci: ‘Doista su moji namazi i moji obredi, i moj život i moja smrt, posvećeni samo Allahu, Gospodaru svih svjetova!’” (El-En’am, 162)

● Budimo pravedni jer pravedni su bogobojazni! Znajmo da ne možemo biti bogobojazni, istinski se bojati Allaha, sve dok ne budemo pravedni prema svima, jer je pravdu Allah naredio i pojasnio kako da se pravedno ophodimo prema svima: “Pravedni budite, doista je to bogobojaznost, zato se bojte Allaha, jer Allah dobro zna ono što vi radite!” (El-Maida, 8)

● Podsjećajmo svoje porodice, svoju djecu da je Uzvišeni Allah Blagi i Onaj koji sve dobro poznaje, da On dobro zna ono što se nalazi u njihovim dušama, dobro zna ono što na javu iznose i ono što kriju u sebi, kao što Uzvišeni Allah kaže, spominjući riječi Lukmana kojima je savjetovao svoga sina: “O sinčiću moj! Dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On sve dobro poznaje!” (Lukman, 16)

Uzvišenog Allaha molim da nam omili izučavanje Njegovih lijepih imena, da Ga upoznamo putem njih i zavolimo Ga još više i još više Mu budemo pokorni!