Menu

Allahovo lijepo ime El-Halim

Tema AkidaČitanje 1 minut
Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i El-Halim, koje se u Kur’anu spominje na jedanaest mjesta, kao naprimjer u ajetima: “Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. A Allah je El-Gafur i El-Halim” (El-Bekara, 225); “Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. A Allah je El-Ganijj i El-Halim” (El-Bekara, 263); “Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je Eš-Šekur i El-Halim” (Et-Tegabun, 17).