Menu

Vrijednost hadža

Tema AkidaČitanje 9 minuta

U svetom hidžretskom mjesecu zul-hidžetu svaki punoljetan i pametan musliman, koji ima materijalnu mogućnost i fizičku sposobnost, obavezan je da obavi hadž: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti” (Alu Imran, 97). Hadž je jedan od pet islamskih ruknova i temelja na kojima se gradi vjera islam. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Islam se temelji na petero: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana.” (Muttefekun alejhi) Uzvišeni Allah naredio je Ibrahimu, alejhis-selem, da obznani ovu uzvišenu i časnu obavezu među ljudima, a potom je opisao u kakvom se stanju nalaze hadžije: “...i oglasi ljudima hadž!” – dolazit će ti pješke i na devama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Brisanje grijeha

Svi smo mi grješnici. Griješimo smo prema svome Gospodaru, Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, braći muslimanima i sebi samima. I svaki iskren musliman želi da mu se oproste grijesi. Svaki vjernik koji je odlučio da obavi hadž treba da zna da je hadž prilika za brisanje naših mnogobrojnih grijeha. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko obavi hadž, ne približavajući se intimno supruzi i ne govoreći nepristojne i ružne riječi, ne kršeći Allahove propise, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.” (Mutefekun alejhi) Kada je plemeniti ashab Amr b. As došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi mu dao prisegu, pružio mu je svoju ruku, pa ju je povukao, a Poslanik ga pita: “Šta je sa tobom, Amre?” Amr mu odgovori: “Hoću da uvjetujem”, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: “Šta hoćeš da uvjetuješ?” Amr reče: “Hoću da mi bude oprošteno.” Na to mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Zar ne znaš, Amre, da islam briše ono što je bilo prije njega i da hidžra briše ono što je bilo prije nje i da hadž briše ono što je bilo prije njega?” (Muslim)


Ulazak u Džennet

Najveća želja svakog muslimana jest da uđe u Džennet i da bude sačuvan od džehennemske vatre, da bude pozvan da uđe u prostranstva Dženneta i da mu se kaže: “Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!” (El-Hidžr, 45–46). Obavljanje hadža jedan je od povoda za ulazak u Džennet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Umra do umre je iskup za grijehe koji se počine između njih, a za primljeni hadž (hadž mebrur) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi)

Najbolje djelo

Često razmišljamo o tome koje je djelo najbolje pa da ga činimo i na taj način zadobijemo zadovoljstvo svoga Gospodara. Obavljeni hadž jedno je od najboljih djela u islamu. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, rekao je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je koje je djelo najbolje, pa je odgovorio: Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.’ ‘A koje djelo nakon toga?’, upita neko. Džihadborba na Allahovom putu’, odgovori on. Nakon toga opet je upitan: ‘A koje djelo nakon toga?’ ‘Hadž mebrur – primljeni hadž’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muttefekun alejhi)

Džihad za žene

Džihad za muškarce je poznat, a šta je džihad za žene muslimanke? Možda je ista radoznalost, koja se nalazi u nama, ponukala našu majku Aišu, majku svih pravovjernih, pa je upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvrednije djelo, pa zar se i mi, žene, nećemo boriti?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Najvredniji džihad za vas jeste hadž mebrur.” (Buhari) Poslije Poslanikovog odgovora, Aiša, neka je Allah zadovoljan sa njom, rekla je da neće izostavljati obavljanje hadža. (Buhari)

Otklanja siromaštvo

Ponekad se pobojimo siromaštva, iako znamo da je Allah Taj koji opskrbljuje i znamo da je opskrba određena kao naš životni vijek, te da neće niko umrijeti dok u potpunosti ne uzme svoju opskrbu. I možda ovaj strah dolazi najviše do izražaja prilikom donošenja odluke za obavljanje hadža i u toku samog njegovog obavljanja, jer trošimo veliku svotu novaca, a ne vidimo “opipljive” rezultate. Ovaj strah uopće nije opravdan, jer Allah neće iznevjeriti Svoje iskrene robove, a naročito u vrijeme obavljanja hadža jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obavljajte hadž i umru, jedno iza drugoga, jer zaista oni otklanjaju siromaštvo i brišu grijehe kao što mijeh uklanja prljavštinu od zlata i srebra.” (Nesai, Tirmizi, hadis sahih. Albani, Sahihul-džamia) U komentaru hadisa u Tirmizijinoj zbirci kaže se: “Moguće je da otklanja ‘spoljno’ siromaštvo bogatstvom i ‘unutrašnje’ bogatstvom duše.’” (Tuhfetul-Ahvezi)

Gosti Milostivog

Kada bi nas u goste pozvala neka važna ličnost, zasigurno bismo osjetili zadovoljstvo, bezbjednost i bila bi nam to velika čast, a strahu i nepovjerenju ne bi bilo mjesta u našem gostovanju. Da li znamo čije su gosti hadžije i čija su oni delegacija? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Hadžije i oni koji su došli na umru su Allahova delegacija i izaslanstvo, pozvao ih je pa su Mu se odazvali, zamolili su Ga, pa im je udovoljio.” (Bezzar, hadis hasen. Albani, Sahihul-džamia)

Velika nagrada

Plemeniti ashab Ibn Omer, radijallahu anhu, kazuje da su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla dva čovjeka i pitali ga za vrijednost izlaska iz kuće i odlaska u Meku, o vrijednosti dva rekata poslije tavafa, o vrijednosti tavafa, o stajanju na Afaratu, o bacanju kamenčića, o tavafu ifade i o kurbanu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Kada izađeš iz svoje kuće namjeravajući posjetiti Meku – Sveti hram, tvoja se deva neće spustiti ili dignuti stopalo a da ti Allah neće upisati dobro djelo i izbrisati loše. Tvoja dva rekata poslije tavafa su kao oslobađanje roba od sinova Ismailovih, a tvoj sa‘j između Safe i Merve je kao oslobađanje sedamdeset robova, a tvoje stajanje na Arafatu, pa zaista se Allah spušta na dunjalučko nebo i ponosi se sa vama pred melekima govoreći: ‘Moji robovi su Mi došli raščupani iz mjesta dalekih nadajući se Mojoj milosti. Kada bi imali grijeha koliko je zrna pijeska ili kapljica kiše, ili morske pjene, zaista bih im oprostio. Idite, robovi Moji, vama je oprošteno i onima za koje se zauzmete.’ A što se tiče bacanja kamenčića, za svaki kamenčić koji baciš oprostit će ti se veliki grijeh od onih grijeha koji uništavaju, a što se tiče tvog kurbana, pa on je čuvan za tebe kod tvoga Gospodara. Što se tiče tvog brijanja glave, pa za svaku dlaku koju si obrijao pripada ti dobro i obrisat će ti se ružno djelo, a što se tiče tvog tavafa oko Kabe poslije toga, pa ti ćeš tavafiti a nećeš imati grijeha, doći će ti melek i stavit će tvoju ruku između tvojih pleća i reći će ti: ‘Radi u onome što je pred tobom, a oprošteno ti je prošlo.’” (Bezzar i Taberani, hadis hasen li gajrihi. Albani, Sahihu Tergib ve Terhib)

Smrt hadžije

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je o počastima koje će biti ukazane hadžiji ukoliko se desi da preseli na svom plemenitom putu. Dok je jedan čovjek putovao na hadž, pregazila ga je deva i usmrtila, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim ashabima: “Okupajte ga vodom i sidrom, stavite ga u ćefine od dva dijela i ne zamotavajte mu glavu, i nemojte ga balzamirati. On će biti proživljen, a učit će telbiju.” (Muttefekun alejhi)

Namaz

Većinu svoga vremena hadžija će provesti u svetim gradovima Meki i Medini i obavljat će obrede koji se mogu obavljati samo u ovim mjestima. Allah, subhanehu ve teala, kaže: “Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan” (Alu Imran, 96–97). Tavaf, sa‘j, boravak na Mini, Arefatu i Muzdelifi, bacanje kamenčića, obredi su ili blagoslovljena mjesta za koja su vezani obredi koji se ne obavljaju nigdej drugo osim u Meki i Medini. Za svaki spomenuti ibadet hadžiji se obećava nagrada ko. Jedan od najvrednijih ibadeta koji je vezan za Meku i Medinu jest namaz, koji je u njima vredniji od namaza u drugim mjestima. Namaz obavljen u Meki vredniji je za sto hiljada puta, a u Medini hiljadu puta, od namaza obavljenog u drugim mjestima, kako nas je o tome obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muttefekun alejhi)