Menu

Ashabijke i Oproštajni hadždž

Tema Žena muslimankaČitanje 10 minuta

Bilježi imam Ebu Davud, Allah mu se smilovao, u vjerodostojnoj predaji od Ummu Me'akil da je rekla: ”Kada je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, obavio Oproštajni hadždž, kod nas je bila deva koju je Ebu Me'akil (njen suprug) namijenio za svrhe na Allahovom putu. Zadesila nas je bolest od čijih je posljedica Ebu Me'akil umro. Došla sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je obavio Oproštajni hadždž, pa mi je rekao: ´O Ummu Me'akil! Šta te je spriječilo da obaviš hadždž sa nama?´ Rekla sam: ´Bili smo se spremili, ali je Ebu Me'akil umro. Imamo devu na kojoj smo obavljali hadždž, a Ebu Me'akil je oporučio da ju je namijenio za Allahov put.´ Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, na to je rekao: ´Pa zašto nisi izašla sa njom? Zaista je hadždž na Allahovom putu. Pošto si propustila ovaj hadždž sa nama, obavi 'umru u ramazanu, jer je ona kao hadždž.´”(Vidjeti: Sahihu Ebu Davud od Albanija)


Oproštajni hadždž jasno ukazuje na počasti muslimanke u islamu. Ovom velikom i značajnom događaju u historiji islama prisustvovale su mnoge Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge, ali i ostale muslimanke. Neke od njih uspjele su u svojoj namjeri obavljanja hadždža zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a one koje nisu bile to u mogućnosti, pokazale su kroz svoja pitanja veliki interes i želju da nadomjeste sve što su propustile od ovog velikog ibadeta. Bilježi imam Ebu Davud, Allah mu se smilovao, u vjerodostojnoj predaji od Ummu Me'akil da je rekla: ”Kada je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, obavio Oproštajni hadždž, kod nas je bila deva koju je Ebu Me'akil (njen suprug) namijenio za svrhe na Allahovom putu. Zadesila nas je bolest od čijih je posljedica Ebu Me'akil umro. Došla sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je obavio Oproštajni hadždž, pa mi je rekao: ´O Ummu Me'akil! Šta te je spriječilo da obaviš hadždž sa nama?´ Rekla sam: ´Bili smo se spremili, ali je Ebu Me'akil umro. Imamo devu na kojoj smo obavljali hadždž, a Ebu Me'akil je oporučio da ju je namijenio za Allahov put.´ Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, na to je rekao: ´Pa zašto nisi izašla sa njom? Zaista je hadždž na Allahovom putu. Pošto si propustila ovaj hadždž sa nama, obavi 'umru u ramazanu, jer je ona kao hadždž.´”(Vidjeti: Sahihu Ebu Davud od Albanija) Bilježi imam Ibn Huzejme, Allah mu se smilovao, u vjerodostojnoj predaji da je žena rekla svome suprugu kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio da obavi hadždž: ”Pošalji me da obavim hadždž sa Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem!” Rekao joj je: ”Nemam ono na čemu bi obavila hadždž.” Rekla je: ”Pošalji me da obavim hadždž na tvojoj devi koja nosi vodu?“ Rekao je: ”Na njenom jahanju smjenjujemo se ja i tvoj sin.“ Rekla je: ”Pošalji me da obavim hadždž na tvojoj toj i toj devi?” Rekao je: ”Ta je deva namijenjena za Allahovog puta.” Rekla je: ”Prodaj svoje datule?” Rekao je: ''To je moja i tvoja hrana.” Nakon što se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio iz Mekke, poslala je njemu svoga muža i rekla mu: ”Poselami od mene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pitaj ga koje je djelo vrijedno kao obavljen hadždž sa njim.“ Njen suprug je došao kod Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i rekao mu: ”Selami te moja supruga i ona je tražila od mene da je pošaljem da obavi hadždž sa tobom. Rekao sam joj: 'Nemam ono na čemu bi obavila hadždž.' Rekla je: 'Pošalji me da obavim hadždž na tvojoj toj i toj devi?' Rekao sam joj: 'Ona je pripremljena za Allahovog puta.' Rekla je: 'Pošalji me da obavim hadždž na tvojoj devi koja nosi vodu?' Rekao sam joj: 'Na njenom jahanju smjenjujemo se ja i tvoj sin.' Rekla je: 'Prodaj svoje datule?' Rekao sam joj: ’To je moja i tvoja hrana.' Tada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmija, čudeći se njenom interesovanju za hadždž i tome što je tražila od svog supruga da pita koje je djelo na stepenu obavljenog hadždža sa Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Poselami je od mene i obavijesti je da 'umra u ramazanu vrijedi kao hadždž sa mnom!” (Vidjeti: Sahihu Ibn Huzejme od Albanija) Zatim primjer Esme bint Umejs, supruge Ebu Bekra, Allah bio zadovoljan oboma, koju zadnji period trudnoće nije spriječio da se odazove ovom velikom ibadetu. Čak su je u putu za Mekku uhvatili porođajni bolovi, tako da je u mjestu Zul-Hulejfi rodila sina Muhammeda. Nakon što je Allahov Poslanik saznao za to, poručio je da se treba okupati i zaštititi, i zatim donijeti nijjet za hadždž. (Bilježe Buhari i Muslim) Prethodni hadis ukazuje na tri sunneta vezana za hadžiju: kupanje osobe koja je u ihramima, žena u hajzu kupa se radi oblačenja ihrama i ulazak u obrede hadždža ili 'umre validan je od žena u stanju hajza.

Bilježe Buharija i Muslim da je Aiša, Allah bio zadovoljan njome, izašla zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da obavi hadždž. Kada su došli do mjesta Serif, dobila je menstruaciju, a bila je zanijetila 'umru (tj. željela je da obavi hadždž temetu'a – zajedno 'umru i hadždž). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je kod nje i zatekao je kako plače. Upitao ju je: ”Šta te je rasplakalo? Da nisi dobila menstruaciju?“ Odgovorila je: ”Da!“ Rekao joj je: ”To je Allah propisao Ademovim kćerkama. Radi sve što radi jedan hadžija, samo nemoj da činiš tavaf oko Kabe sve dok se ne okupaš.” Također je rekla: ”Došla sam sa njim (Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem) u Mekku, a imala sam hajz. Nisam obavila tavaf niti sa'j između Safe i Merve. Požalila sam se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: ”Raspleti svoju kosu, počešljaj se i zanijeti da obaviš hadždž i ne obavljaj 'umru.” To sam učinila, a kada sam završila hadždž, poslao me je sa Abdurrahmanom (njenim bratom) do Ten'ima i onda sam obavila 'umru. Nakon toga mi je rekao: ”Ovo je umjesto 'umre.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, održao je hutbu na dan Arafata sa svoje jahalice i potvrdio u njoj temelje islama, porušio temelje širka i džahilijjeta i oporučio je da se ženama čini dobročinstvo. Pojasnio je njihova prava i obaveze, njihovo pravo na opskrbu, stanovanje i odjeću, shodno običaju koji vlada, i dozvolio je muškarcima da odgojno udare svoje supruge kada u kuću dozvole ulazak osobama koje čiji ulazak oni mrze, s tim da to ne bude jak udarac. (Bilježi Ebu Davud, hadis je hasen, vidjeti: Sahihu Džami'a od Albanija)

Bilježe imam Buharija i imam Muslim, Allah im se smilovao, da je Aiša, Allah bio zadovoljan njome, rekla: “Odsjeli smo na Muzdelifi. Sevda, Allah bio zadovoljan njom, zatražila je dozvolu od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ide prije gužve, a bila je spora žena. Dozvolio joj je da ide i otišla je prije gužve. Mi smo boravili na Muzdelifi sve do sabaha, a nakon toga smo krenuli zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Da sam ja zatražila od njega dozvolu kao što je to uradila Sevda, bilo bi mi draže od mnogo čega što ljude raduje.'' Između ostalog, ovaj primjer ukazuje na to da starijima i iznemoglima nema smetnje da ranije krenu sa Muzdelife i tako izbjegnu velike gužve. Jer, kako zaključujemo od Aiše, čak i mlađima te gužve predstavljaju veliki napor.

Bilježe Buharija i Muslim od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: ”Došla je žena iz plemena Has'am u vrijeme Oproštajnog hadždža i rekla: 'O Allahov Poslaniče! Allahova stroga obaveza Njegovim robovima – hadždž zatekla je mog oca kao starca, koji nije u stanju da jaše jahalicu. Da li da obavim hadždž za njega?' Rekao je: 'Da!'''

Prenosi Aiša, Allah bio zadovoljan njome, da joj je prvi dan Kurban-bajrama doneseno goveđe meso. Upitala je: ”Odakle je to meso?“ Rečeno joj je: ”To je kurban koji je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, zaklao za svoje supruge.” (Buharija)

Bilježe Buharija i Muslim da je Aiša, Allah bio zadovoljan njome, rekla da je Safija bint Hujejj dobila menstruaciju poslije tavafu-ifade, a prija oproštajnog tavafa. To je spomenuto Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: ”Da li će nas ona zadržati?“ Rekli su: ”Obavila je tavafu-ifade.“ Rekao je: ''Onda nas u tom slučaju neće zadržati.” Iz ovog hadisa razumije se da oproštajni tavaf nije obaveza ženi u menstruaciji.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao se iz Mekke i kada je bio u mjestu Revha, sreo je skupinu ljudi. Upitao je: ”Ko ste vi?” Odgovorili su da su muslimani. Jedna žena između njih digla je dijete i upitala: ''Da li ovaj ima hadždž?'' Rekao je: ”Da, a tebi pripada nagrada.” (Muslim)

Dakle, iz svih navedenih primjera jasno se uočava da je muslimanka zajedno sa muškarcima učestvovala u svim ibadetima i da je pokazivala veliku ljubav prema sprovođenju u praksu svih Allahovih propisa.