Menu

Blagodati islama

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Brate muslimanu i sestro muslimanko, zar ne znate da je jedino naša vjera islam, potpuna vjera: “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, sveobuhvatna vjera: “U Knjizi nismo ništa izostavili.” (El-En’am, 38) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, najpreciznija vjera, bez nejasnoća i kontradiktornosti: “Da je on (Kur’an) od nekog drugog mimo Allaha, u njemu biste našli mnoga razilaženja.” (En-Nisa, 82) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam sačuvana vjera od bilo kakvih izmjena, manjkavosti i nedostataka, jer se Uzvišeni Allah obavezao da će je takvom očuvati: “Mi smo objavili ovaj Kur’an i Mi ćemo ga čuvati.” (El-Hidžr, 9) Budemo li svjesni blagodati ove vjere, budemo li je ljubomorno čuvali u svojim srcima, na svojim jezicima i u svojim djelima, i mi ćemo biti potpuni, sveobuhvatni, precizni i sačuvani od grijeha i stranputice. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ostavio sam vam nešto, pa ako se toga budete držali, nikada nećete zalutati: Allahovu Knjigu i svoj sunnet (svoju praksu)!” (Malik, Muvetta, a šejh Albani ocijenio ga je dobrim u djelu Miškatul-Mesabih, 1/40)


Ako bi bilo kojeg iskrenog muslimana i muslimanku neko upitao: “Jeste li ikada poželjeli da budete nevjernik u Allaha, da ne znate za vjeru islam?”, sigurno bi odgovorili: “Hvala Allahu na blagodati islama!”

Ne postoji iskreni musliman koji se odriče svoje vjere islama, koji žali što nije rođen kao nevjernik, kao što je i Heraklije rekao Ebu Sufjanu: “Tako biva kada se iman učvrsti u srcu!” (Buhari, 7)

Međutim, postoje mnogi muslimani koji nisu svjesni blagodati u kojoj se nalaze. Mnogi koji su do jučer bili nevjernici, kada ih je Uzvišeni Allah počastio islamom, obradovali su se islamu, postali su u islamu bolji i Allahu pokorniji i na islamu zahvalniji od mnogih muslimana koji su odrasli kao muslimani ne znajući za nevjerstvo, kako je i rekao Omer b. Hattab, radijallahu anhu: “Bojim se da će se islam početi kidati vezu po vezu kada muslimani budu odrastali u islamu ne poznavajući period prije islama.”

Ako nas je Uzvišeni Allah sačuvao takvog stanja, mi bismo trebali Allahu biti zahvalniji, trebali bismo tu Allahovu blagodat više vrednovati, trebali bismo upoređivati svoj život, život jednog muslimana, sa životom jednog nevjernika.

Kada je objavljen ajet: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru, i Svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera” (El-Maida, 3), jedan od jevreja rekao je Omeru b. Hattabu, radijallahu anhu: “Da je ovaj ajet objavljen nama jevrejima, mi bismo dan njegove objave uzeli za svoj praznik.”

Uzvišeni Allah kaže: “Kada Allah želi nekoga da uputi, On mu njegova prsa učini prostranim za islam” (El-En’am, 125); “Oni koji vjeruju i čija se srca sa Allahovim spomenom smiruju! A doista se srca smiruju samo sa Allahovim spomenom” (Er-Ra‘d, 28); “Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom.” (En-Nahl, 97)

Dakle, prostrana prsa, tj. rahatluk, smiraj i lijep život, blagodati su koje sigurno dolaze sa islamom. Onaj koji ne osjeća ove blagodati u svome životu, neka preispita svoje srce! Neka pogleda u život onih koji se ne boje Allaha: čime se takvi hrane i poje, kako bespravno uzimaju tuđi imetak, kako svoje strasti zadovoljavaju na nedozvoljen način, kako zanoće i osvanu – uvidjet će blagodat dini-islama.

Islam je i ljude različitih rasa, materijalnih statusa, društvenih položaja povezao i zbližio tako da su postali braća koja se vole u ime Allaha, podržavaju i pomažu jedan drugoga radi Allaha: “Samo su vjernici istinska braća.” (El-Hudžurat, 10)

Islam u ljudska srca usađuje prijateljstvo nakon neprijateljstva: “I sjetite se Allahove blagodati koju vam je ukazao: jedni drugima ste bili neprijatelji pa je On vaša srca sprijateljio, te ste Njegovom blagodati postali braća.” (Alu Imran, 103)

U islamu, musliman čisti svoje tijelo, odjeću i mjesto gdje boravi, kao što čisti i svoje srce, razum i dušu:

U njemu se nalaze ljudi koji vole da se mnogo čiste, a i Allah voli one koji se mnogo čiste.” (Et-Tevba, 108)

Samo islam oslobođa čovjeka od svakog vida ropstva: ropstva strasti, nejasnoća, državnika, zvaničnika. Musliman odbija da bude rob nekom koji je sličan njemu, odbija da bude rob bilo kome mimo Uzvišenog Allaha, kome niko i ništa nije slično.

Brate muslimanu i sestro muslimanko, zar ne znate da je jedino naša vjera islam, potpuna vjera: “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, sveobuhvatna vjera: “U Knjizi nismo ništa izostavili.” (El-En’am, 38)

Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, najpreciznija vjera, bez nejasnoća i kontradiktornosti: “Da je on (Kur’an) od nekog drugog mimo Allaha, u njemu biste našli mnoga razilaženja.” (En-Nisa, 82)

Zar ne znate da je jedino naša vjera islam sačuvana vjera od bilo kakvih izmjena, manjkavosti i nedostataka, jer se Uzvišeni Allah obavezao da će je takvom očuvati: “Mi smo objavili ovaj Kur’an i Mi ćemo ga čuvati.” (El-Hidžr, 9)

Budemo li svjesni blagodati ove vjere, budemo li je ljubomorno čuvali u svojim srcima, na svojim jezicima i u svojim djelima, i mi ćemo biti potpuni, sveobuhvatni, precizni i sačuvani od grijeha i stranputice. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ostavio sam vam nešto, pa ako se toga budete držali, nikada nećete zalutati: Allahovu Knjigu i svoj sunnet (svoju praksu)!” (Malik, Muvetta, a šejh Albani ocijenio ga je dobrim u djelu Miškatul-Mesabih, 1/40)

Bit ćemo ponosni i ugledni! Jer, niko se nije nadmetao sa ovom vjerom, niko se nije suprotstavio ovoj vjeri a da ga islam nije savladao, kao što je savladao faraona, Ebu Džehla i Nimruda, Kurejšije na Bedru, hendeku i Hunejnu. Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao je: “Mi smo narod kojeg je Uzvišeni Allah uzivisio, dao mu čast, ugled i ponos sa islamom, i ako budemo tražili ponos mimo islama, Uzvišeni Allah će nas poniziti.”

Uzvišeni je Allah stvorio ljude, vjernike i nevjernike, kao što i kaže: “On vas sve stvara, pa vas ima nevjernika i ima vas vjernika, a Allah dobro vidi šta vi radite.” (Et-Tegabun, 2) Iz Svoje milosti, Allah upućuje onoga ko je za uputu, kao što iz Svoje pravednosti ostavlja u zabludi onoga ko je za zabludu. Svojom milošću, tebe je uputio, ukazao ti je Svoju milost da se okreneš islamu, vjeri koja je kod Allaha jedina priznata, pa jesi li svjestan te Allahove blagodati?!

Jesi li svjestan, da nisi vjernik, da ti se Allah nije smilovao i uputio te, da bi bio nevjernik, a da si nevjernik i da umreš u nevjerstvu, da bi bio zauvijek džehennemsko gorivo, nikada iz Vatre ne bi izašao, a u njoj ne bi umro niti ijedan trenutak osjetio olakšanje! Islam te spasio vječne patnje!