Menu

Borba protiv pogrešnog razumijevanja vjere

Tema AkidaČitanje 11 minuta

Pokušaji iskrivljivanja značenja tekstova objave, Kur'ana i sunneta, i njihovog tumačenja na pogrešan način, datiraju iz vremena ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada se pojavila sekta haridžija, onih koji su tumačili šerijatske tekstove i shvatali ih na drugačiji način od onoga kako su ih shvatali drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Haridžije su tada zastupale čudne stavove, strane razumijevanju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba. Muslimane su zbog grijeha i nepokornosti proglašavali nevjernicima, i zbog tih stavova napustili su zajednicu muslimana, pa je borbu protiv njih poveo vladar pravovjernih Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu. Bila je to borba protiv jednog novog, ali iskrivljenog načina poimanja vjere, borba protiv tumačenja Allahove Knjige na novotarski, neutemeljen način. Prilikom jedne diskusije Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao im je: "Ja vam dolazim od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od muhadžira i ensarija, od njegovog zeta i amidžića, za čijeg je života objavljen Kur'an i koji bolje poznaju njegovo značenje od vas, a među vama nema ni jednog od ashaba." (Nesai, Sunenul-kubra, br. 8522. Hadis je prihvatljivim ocijenio šejh Mukbil el-Vadii u valorizaciji djela Delailun-nubuvva, br. 612)


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će doći do ovih pokušaja pogrešnog tumačenja šerijatskih tekstova, da će ashabi i tabiini povesti borbu protiv onih koji izokreću značenja Objave. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, rekao je: "Dok smo jedanput sjedili, iščekujući Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je izašao iz kuće jedne od svojih supruga, pa smo krenuli za njim. U jednom momentu odvezala mu se obuća, a Alija je ostao malo iza nas da to popravi. Poslanik je nastavio putem, a i mi smo sa njim. Onda je stao da pričeka da nas Alija sustigne, pa smo stali i mi sa njim, i tada je rekao: 'Doista među vama ima jedan koji će borbe voditi da sačuva ispravno tumačenje ovog Kur'ana, kao što sam ja borbe vodio radi njegovog spuštanja (na Zemlju).' Tada smo ga počeli ispitivati o kome se od nas radi, a tu su bili Ebu Bekr i Omer, a on tada reče da to nije nijedan od nas, već je to onaj koji je ostao da popravlja njegovu obuću (Alija, koga su i čekali). Potom smo mu prišli da ga obradujemo, a on kao da je već čuo vijest." (Ahmed, Musned, br. 11276; Nesai, Sunenul-kubra, br. 8488. Hadis je vjerodostojnim ocijenio šejh Albani u djelu Silsiletus-sahiha, br. 2487.)

U ovom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas o mudžahidima iz svog ummeta koji će se boriti kako bi sačuvali ispravno tumačenje Kur'ana i sunneta, koji će ljude vraćati na ono što je jedino ispravno, kao što se i on sam u početku islama borio kako bi Allahov govor ostao čvrsto postojan na Zemlji. Stoga, borba protiv onih koji iskrivljuju Objavu, koji je pogrešno tumače, konstantna je borba, i u svakom vremenu ima svoje zastupnike.

U ovom našem vremenu, zastavu pogrešnog tumačenja vjere nose različite skupine pisaca, mislilaca, koji se kriju iza različitih slogana, a sve ih okuplja jedna stvar: želja da iskrive Allahov din, na način da oni iznova shvate islam, koji bi se trebao u potpunosti prilagoditi našoj sadašnjosti, stvarnosti u kojoj živimo. Nekada te pokušaje nazivaju obnovom islamske misli, a drugi put obnovom vjerskog diskursa, i slično, konstantno propagirajući mišljenje da bi svi trebali na svoj način shvatati vjerske tekstove i da se ti tekstovi iznova razumijevaju i propituju, a sve to kako bi se došlo do jednog novijeg razumijevanja islama, koje će moći pratiti savremene životne trendove, i koje će biti u skladu sa svim promjenama koje ovo vrijeme nosi sa sobom -- kako to znaju predstavljati. Neprijatelji ove vjere shvatili su da se Allah pobrinuo i obavezao da će čuvati Svoju objavu, Kur'an i sunnet, u skladu sa kojom postupaju pripadnici ovog ummeta, i stoga, ništa im onda nije preostalo osim to da priđu sa ove strane, da pokušaju izmijeniti značenja tekstova objave i ono na šta ti tekstovi ukazuju.

U ovoj svojoj nakani primjer su našli u židovima, koje Allah opisuje: "...slušali su Allahove riječi, pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli" (El-Bekara, 75). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će ovaj ummet slijediti običaje onih koji su bili prije njih, pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa kada bi oni pošli u gušterovu rupu, i neki od pripadnika njegovog ummeta u tome bi ih slijedili. Nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, upitan da li se radi o židovima i kršćanima, potvrdno je odgovorio (Buhari, br. 3456; Muslim, br. 2669), što ukazuje na to da je moralo da se desi da među nama ima i onih koji svjesno iskrivljuju Božiju riječ i riječ Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na način kako su to činili židovi i kršćani.

Borba iskrivljivanja značenja šerijatskih tekstova vodi se i danas, kako vidimo, što ukazuje na istinitost riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ali, neprestano će biti i onih iskrenih i požrtvovanih pripadnika ovog ummeta, koji će odvraćati one koji vjeru iskrivljuju, koji će im odgovarati na njihova pogrešna tumačenja i zaključke, a sve to kako bi se obistinilo Allahovo obećanje da će čuvati Svoju objavu, i kada je njen tekst u pitanju, ali i kada je u pitanju njeno značenje, odnosno tumačenje. Allaha molimo da nas uputi na Pravi put, na razumijevanje vjere na način na koji je On Uzvišeni zadovoljan, a da nas ne prepusti samima sebi ni koliko je treptaj oka.

Jedna od najvećih Njegovih blagodati prema vjernicima jeste da im Put koji vodi Njemu učini jasnim i shvatljivim. On je to i učinio, pa je taj put na najpotpuniji način pojasnio: "Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi" (Alu Imran, 164). Allah je Svojim robovima naredio da u svakom danu nekoliko puta traže od Njega da ih uputi na Pravi put, na put onih kojima je On milost Svoju darovao, od poslanika, iskrenih, šehida i dobrih, a prvi koji ulaze u značenje ovog ajeta nakon poslanika, jesu svakako ashabi i oni koji ih slijede u razumijevanju Kur'ana i sunneta. Ashabi su bedem koji je ovu vjeru sačuvao od iskrivljenja, i zato je njihovo razumijevanje vjere jako bitno za nas i dan-danas. Zbog toga nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i naredio da se držimo njihovog puta u razumijevanju vjere. Irbad b. Sarija, radijallahu anhu, rekao je: "Jednog dana, nakon sabah-namaza, obratio nam se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetom od kojeg su nam oči zasuzile, a srca zadrhtala. Rekli smo mu tada: 'Allahov Poslaniče, kao da se opraštaš s nama, pa nešto nam oporuči!', a on tada reče: 'Oporučujem vam da se Allaha bojite, i da budete poslušni onima koji su vam pretpostavljeni, pa makar to bio crni abesinski rob. Ko od vas bude nakon mene živio, sigurno će vidjeti mnoga razilaženja, pa se stoga čvrsto držite moga sunneta i sunneta pravednih halifa, držite se za to čvrsto, i dobro se pazite svih novih stvari u vjeri! Svaka ta stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda!'" (Hadis bilježe Tirmizi, br. 2600, koji kaže da je vjerodostojan, i Ebu Davud, br. 3991.)

Jedna od poruka ovoga hadisa jeste to da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije samo rekao da se mi trebamo čvrsto držati za njegov sunnet i sunnet njegovih halifa, i tu stao. Ne, nego je to dodatno naglasio, doslovno rekavši: "...prihvatite se za to dvoje svojim kutnjacima", tj. kada se za to prihvatite, čvrsto to držite i nikako ne puštajte. U ovom hadisu Poslanik je svoj sunnet, praksu, i praksu svojih ashaba stavio u istu ravan, učinio ih je jednim te istim; jednom metodologijom i jednim načinom razumijevanja vjere, što automatski rezultira činjenicom da slijeđenje njegovog sunneta neće biti onako kako bi trebalo da bude osim ako razumijevanje Kur'ana koji nam je on donio i njegovog sunneta ne bude u skladu sa razumijevanjem njegovih ashaba, radijallahu anhum.

Razlog zbog kojeg se ashabima u našoj vjeri daje ovakvo mjesto jeste upravo zato što ih je sama Objava pohvalila, zato što su se družili i učili od najboljeg Allahovog Poslanika, zato što ih je Allah odabrao da budu njegovo društvo, da se bore uz njega, da klanjaju za njim, da poste s njim, da njemu zekat daju i da s njim hadž obavljaju, da uz njega vode borbu protiv nevjernika itd. Sve ovo je ključni razlog zašto toliku pažnju posvećujemo razumijevanju vjere u skladu sa njihovim razumijevanjem. Dobro nam je poznato da će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset tri skupine, i nijedna neće biti na ispravnom putu izuzev jedne, a to je ona skupina u kojoj su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi. Ko bolje poznaje vjeru od njih? Ko dosljednije slijedi šerijat od onih koji su sve ostavili kako bi pomogli Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u momentima kada su ga svi napali, kada ga je i rodbina napustila? Iz svega navedenog vidimo važnost njihovog poimanja vjere. Oni koji su prenijeli vjeru itekako bolje poznaju vjerske postulate i načela od onih koji dolaze nakon njih. Zato su islamski učenjaci stali u odbranu ovog jako bitnog segmenta naše vjere -- žestoko su se suprotstavili svima onima koji su udarili na čast ashaba, napisali su knjige u kojima su sabrali njihove govore i razmišljanja, i na taj način olakšali nama da se možemo povoditi za njima u našem svakodnevnom životu, i iznalaziti rješenja za naše probleme na osnovu njihovih životnih iskustava.

(Izvor: Bid'atu i'deti fehmin-nas)

Autor: Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid, hafizehullah

Priredio: Faris Perenda, prof.