Menu

Borba protiv pogrešnog razumijevanja vjere

Tema AkidaČitanje 11 minuta

Pokušaji iskrivljivanja značenja tekstova objave, Kur'ana i sunneta, i njihovog tumačenja na pogrešan način, datiraju iz vremena ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada se pojavila sekta haridžija, onih koji su tumačili šerijatske tekstove i shvatali ih na drugačiji način od onoga kako su ih shvatali drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Haridžije su tada zastupale čudne stavove, strane razumijevanju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba. Muslimane su zbog grijeha i nepokornosti proglašavali nevjernicima, i zbog tih stavova napustili su zajednicu muslimana, pa je borbu protiv njih poveo vladar pravovjernih Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu. Bila je to borba protiv jednog novog, ali iskrivljenog načina poimanja vjere, borba protiv tumačenja Allahove Knjige na novotarski, neutemeljen način. Prilikom jedne diskusije Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao im je: "Ja vam dolazim od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od muhadžira i ensarija, od njegovog zeta i amidžića, za čijeg je života objavljen Kur'an i koji bolje poznaju njegovo značenje od vas, a među vama nema ni jednog od ashaba." (Nesai, Sunenul-kubra, br. 8522. Hadis je prihvatljivim ocijenio šejh Mukbil el-Vadii u valorizaciji djela Delailun-nubuvva, br. 612)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike