Menu

Istinski uspjeh u životu

Tema Ummet danasČitanje 9 minuta

Svaki čovjek, bio muškarac ili žena, vjernik ili nevjernik, sanja i želi postati uspješna osoba u životu. Na internetu ćemo naći na stotine tema pod naslovom "Kako biti uspješan" ili "Kako uspjeti u životu", što jasno potvrđuje da je ovo pitanje veoma bitno za svakog čovjeka i da je njime u velikoj mjeri okupiran. Prije svega, moramo se zapitati: Šta je to, ustvari, uspjeh ili šta znači biti uspješan u životu? Većina ljudi smatra da je uspjeh u životu biti bogat, imućan, ugledan i popularan, završiti prestižan fakultet, imati dobro plaćen posao, zasnovati porodicu i izroditi potomstvo i nasljednike. Kako vidimo, ovdje se radi isključivo o dunjalučkim materijalnim uspjesima.

Tačno je da su sve ovo uspjesi u životu jednog čovjeka, međutim, s pravom se pitamo: Šta čovjek u suštini ima od ovih uspjeha i ostvarenja u životu i da li su oni, zbilja, uzrok njegove istinske i prave sreće? Gledajući sa aspekta islama i islamskog pogleda na život uopće, naći ćemo da sve navedeno nisu pravi i istinski uspjesi jednog čovjeka. Ako ovo nisu istinski uspjesi u životu jednog čovjeka, postavlja se pitanje: Šta je to pravi i istinski uspjeh u životu i ko su to, zbilja, uspješni ljudi?


Kur'ansko poimanje istinskog životnog uspjeha

Uzvišeni Allah kaže: "Svaka duša će smrt okusiti, a vaše nagrade ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti. Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, on je uspio, a život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje." (Alu Imran, 185)

Ovo je jedan veličanstveni kur'anski ajet koji nam pojašnjava bit i suštinu ovosvjetskog života i otkriva nam šta je to pravi i istinski uspjeh u životu. Ajet nas podsjeća da ovaj svijet i svi naši uspjesi na njemu nisu vječni, a ono što ne traje vječno nije pravi užitak i uspjeh. Svi naši uspjesi na ovome svijetu u suštini su kratkotrajno i varljivo naslađivanje i veselje. Također, ajet nas podsjeća i na činjenicu da će ljudi odgovarati na onome svijetu za sve svoje riječi i djela i da će shodno tome biti pravedno nagrađeni ili kažnjeni, a to i jeste smisao ovosvjetskog života na kojemu, zapravo, samo zarađujemo za onaj drugi svijet. I na kraju ajeta otkriva nam se istinski uspjeh, koji će se, ustvari, pokazati na onome svijetu, a koji je predstavljen u spasu od džehennemske vatre. Prema tome, istinski i pravi uspjeh postigao je onaj ko bude zbog svojih djela, Allahovom milošću, udaljen od Vatre i uveden u Džennet da u njemu vječno i istinski živi i uživa.

Jedino ispravno mjerilo istinskog uspjeha jeste Kur'an u kojem Uzvišeni Allah kaže: "Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravaju, koji od Allaha strahuju i Njega se boje, to su oni koji će uspjeti" (En-Nur, 52).

Na osnovu ovoga ajeta možemo kazati da su četiri osobine uspješnih ljudi:

• pokorni su i poslušni Allahu, svome Gospodaru;

• pokorni su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem;

• strahuju od Allaha i od polaganja računa pred Njim;

• i boje se Allaha, u smislu da izvršavaju Njegove zapovjedi i klone se zabrana.

Dunjalučki uspjeh vrijedi samo uz vjeru i dobro djelo

Uzvišeni Allah kaže: "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." (En-Nahl, 97)

Kao što vidimo, pravi i istinski uspjeh na oba svijeta ostvarit će samo oni koji budu vjerovali i dobro činili. Svi uspjesi na ovome svijetu, bez imana i dobrih djela i bez spasa od Vatre na onome svijetu, gube svaku vrijednost i svaki smisao. Islam ne poziva asketizmu i zapostavljanju dunjalučkih blagodati, međutim, uspjeh na onome svijetu i postizanje Allahovog zadovoljstva i vječnog Dženneta, mora biti naš prioritet i naš uspjeh ispred svakog drugog uspjeha. Na jednom drugom mjestu u Kur'anu Uzvišeni nam kazuje da po pitanju općeg uspjeha u životu nikako ne mogu biti isti oni koji će okončati u džehennemskoj vatri i oni koji će vječno uživati u džennetskim blagodatima: "Nisu nikako jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta su oni koji su uspjeli" (El-Hašr, 20).

Uzvišeni Allah govori nam o pravom i velikom uspjehu: "One koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju džennetske bašče kroz koje rijeke teku, to je veliki uspjeh" (El-Burudž, 11); "A to će, zaista, veliki uspjeh biti i za takvo nešto neka se trude trudbenici" (Es-Saffat, 60--61).

Imetak, moć i slava nisu pravi uspjesi u životu

Na početku smo spomenuli da većina ljudi svoj uspjeh u životu gleda kroz materijalno bogatstvo, slavu i moć, međutim, Kur'an nas uči da spomenuto zaista nije pravi uspjeh i prava sreća, pa nam navodi primjer Karuna, bogataša i moćnika iz Musaovog naroda: "Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi grupa snažnih ljudi..." (El-Kasas, 76); "I izađe on pred narod svoj u svojim ukrasima. 'Ah, da je nama ono što je dato Karunu, on je uistinu, presretan', govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovome svijetu" (El-Kasas, 79). A šta su govorili oni koji su znanje imali!? '"Teško vama!', govorili su učeni. Onome koji vjeruje i dobra djela čini bolja je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena" (El-Kasas, 80). I šta bī na kraju sa Karunom i njegovim bogatstvom? Uzvišeni kaže: "Mi smo i njega i njegov dvorac u zemlju utjerali..." (El-Kasas, 81). I na kraju ove poučne priče o Karunu, Uzvišeni Allah kaže: "Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a lijepa završnica čeka one koji se Allaha boje" (El-Kasas, 83).

Prema tome, svi naši uspjesi na ovome svijetu nemaju nikakav značaj niti vrijednost ako nismo na Pravome putu, odnosno, ako ne vjerujemo u Allaha i u drugi svijet i ako sve što činimo na ovome svijetu ne podredimo ahiretu i ahiretskom uspjehu. Onaj ko nema vjere i ko dobro ne čini, bez obzira koliko bio uspješan u materijalnom smislu, on je, ustvari, u konačnici gubitnik, jer od svojih uspjeha na onome svijetu neće imati nikakve koristi. Uzvišeni Allah je rekao: "Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su činili i u prah i pepeo ih pretvoriti." (El-Furkan, 23)

Kako biti uspješan na oba svijeta

Važno je znati da sve naše dunjalučke uspjehe i postignuća možemo iskoristiti i naplatiti na onome svijetu i to onda kada ih budemo činili samo radi Allahovog zadovoljstva i samo iz lijepih namjera i motiva. Samo sa vjerom u Allaha i dobrom namjerom svi naši dunjalučki uspjesi i ostvarenja mogu postati i ahiretski. Sve što ostavimo iza sebe nakon naše smrti može nam biti od koristi i na onome svijetu ako to budemo činili kako treba i isključivo radi Allaha i Njegovog zadovoljstva. Islam je vjera sredine, ravnoteže i umjerenosti i poklanja pažnju i ovome i onome svijetu, srazmjerno njihovoj važnosti. Naša posvećenost ahiretu i ahiretskom uspjehu treba biti veća od naše posvećenosti dunjaluku i dunjalučkim uspjesima. Onome ko bude više brinuo o svome uspjehu na ahiretu Allah će podariti svako dobro i uspjehe i ovoga svijeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onome kome ahiret bude najveća briga Allah će dati bogatstvo u srcu, bit će miran i spokojan, a dunjaluk će mu doći htio ili ne. A onome kome dunjaluk bude najveća briga Allah će siromaštvo pred očima dati, neće imati mira i spokoja, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je već određeno." (Ibn Madža, Sahih, 4105)