Menu

Istinski živjeti Kur'an

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Hvaljen je i uzvišen Onaj Koji je ljudima poslao i spustio Kur'an, Svoju knjigu i Svoj govor u kojem su vijesti o onome što se dogodilo i o onome što će se zbiti. U njemu su pravedne presude, upute i propisi. Ko okrene glavu od Kur'ana, zalutat će i nastradati, a ko Kur'an uzme za uputu, bit će upućen na pravi put. Ko Kur'anom govori, istinu govori, ko po njemu postupa, nagrađen će biti, a ko njemu poziva, na pravi put upućuje.

Slanje Kur'ana kao posljednje Allahove objave ljudima, bez sumnje, neizmjerna je Allahova milost i sigurno najveća blagodat koju nam je Allah spustio s nebesa. Ljudsko oko nije vidjelo niti će vidjeti nešto veće i veličanstvenije od Kur'ana. Za ljude ne postoji ništa korisnije od Kur'ana, s obzirom na to da nudi odgovore i rješenja za sve ljudske dileme i potrebe na svim poljima i u svim aspektima ljudskog života. Zbog toga ljudski rod ne može živjeti normalno bez Kur'ana i bez njegovih uputa nema života, za one koji hoće da žive na ovom svijetu život dostojanstven čovjeka. Jedino je život s Kur'anom i uz Kur'an pravi i istinski život.


Istinski i pravi život, ispunjen srećom, smislom i zadovoljstvom može se ostvariti jedino primjenom kur'anskih uputa i kur'anskog programa života. Život bez Kur'ana jeste život patnje i tegobe i, što je najgore, donosi propast i stradanje na drugom svijetu.

Života bez Kur'ana -- duhovno mrtvilo

Uzvišeni Allah onoga koji živi bez kur'anske upute naziva mrtvim iako se kreće, jede i pije. Uzvišeni je rekao: "Zar je onaj, koji je bio duhovno mrtav i koga smo Mi oživili i dali mu svjetlo pomoću kojeg se među svijetom kreće, isti kao i onaj koji je u tminama zablude, iz kojih ne izlazi. Isto tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade." (El-En'am, 122)

Bez Kur'ana nema pravoga života, jer Kur'an je ruh -- duša, ono što daje život, i bez ruha -- duše nema života. Uzvišeni Allah također je rekao: "Tako Mi i tebi od Nas objavljujemo Ruh -- ono što život daje. Ti nisi znao šta je ni Knjiga, niti šta je iman -- vjerovanje, ali Mi smo Kur'an učinili nurom -- svjetlom, kojim upućujemo koga hoćemo od robova Naših." (Eš-Šura, 52)

Uzvišeni Allah i one koji su gluhi na kur'anske upute i pozive i koji okreću glavu od Kur'ana također naziva mrtvima: "Ti, uistinu, nećeš učiniti da mrtvi, a ni gluhi tvoj poziv čuju, kada, okrećući se, odlaze od tebe. A ti ne možeš ni slijepe iz sljepila -- zablude njihove uputiti. Ti možeš učiniti da čuju jedino oni koji u dokaze Naše vjeruju i koji su pokorni." (En-Neml, 80--81)

Život onih koji okreću glavu od Kur'ana i njegovih uputa tegoban je i težak život, a na Sudnjem danu takvi će biti slijepim proživljeni. Svevišnji Gospodar rekao je: "A onaj ko se okrene od Spomena Moga -- Kur'ana, taj će tegobnim životom živjeti i na Sudnjem danu slijepim ćemo ga proživjeti. 'Gospodaru moj', upitat će on, 'zašto si me slijepim proživio kad sam ranije vidjeti mogao.' Allah će mu kazati: 'Isto tako su ti Naši dokazi dolazili, ali ti si ih zaboravljao, pa ćeš danas tako i ti zaboravljen biti.'" (Taha, 124--126)

Zašto Kur'an nazivamo životom

Kur'an kao univerzalna Allahova Knjiga i kompletan program i stil života sadrži sve ono što je potrebno čovjeku kako bi na ovome svijetu živio zadovoljno i spokojno, i kako bi na drugome svijetu osigurao vječnu sreću. Kur'an je sistem porodičnog i društvenog života, sistem vladavine, upravljanja i sudstva, u njemu je lijek za sve ljudske bolesti, uputa za ispravno vjerovanje, razmišljanje i ponašanje. U Kur'anu su detaljno pojašnjena prava roditelja i djece, vladara i podanika, supružnika, prava pojedinca u zajednici i obaveze pojedinca prema zajednici, prava rodbine, komšija, prava bratstva po vjeri i po krvi, i što je najbitnije, u njemu su detaljno pojašnjena Allahova prava kod Njegovih robova. Zato Kur'an nazivamo životom, jer donosi propise, upute i savjete koji uređuju kompletan ljudski život na ovom svijetu, kako u materijalnom, društvenom, tako i u duhovnom i moralnom smislu.

Uspostaviti red i osigurati sreću

Ne smijemo zaboraviti da je Kur'an prvenstveno poslan od Gospodara svjetova s ciljem da uspostavi red u našem životu i da živeći Kur'an osiguramo vječnu sreću i blagostanje na drugom svijetu. Propisi i upute koje sadrži Kur'an garancija su uređenog, harmoničnog i spokojnog života na ovome svijetu. Kur'an je savršen i potpun i u njemu nema nikakvih kontradiktornosti i nepodudarnosti sa čovjekovom prirodom i njegovim prirodnim, društvenim, duhovnim i emocionalnim potrebama. Uzvišeni Allah kaže: "Sva hvala pripada samo Allahu, Koji je Svome robu Knjigu objavio i u kojoj nikakve nepravilnosti nije dao, nego ju je ispravnom učinio, da od Sebe teškom kaznom nevjernike upozori, a da vjernike koji dobra djela čine divnom nagradom obraduje" (El-Kehf, 1--2). Kurtubi je rekao: "Kur'an je savršena mudrost u kojoj nema ni greške, ni neispravnosti, ni kontradiktornosti."

Sve Allahove Knjige koje su objavljene prije Kur'ana, poslane su s ciljem da uspostave pravična mjerila na temelju kojih bi ljudi međusobno jedni prema drugima pravedno postupali i da bi u skladu s tim "pravičnim mjerilima i propisima" uredili svoj život. Uzvišeni Allah kaže: "Mi smo poslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima Knjige i mizan -- pravična mjerila poslali da bi ljudi međusobno pravedno postupali." (El-Hadid, 25)

Mnogo je ajeta koji potvrđuju da je Kur'an prvenstveno objavljen s jednim jedinstvenim ciljem: urediti život na Zemlji i urediti ljudske živote u skladu sa savršenim Božanskim programom. Kur'an nije poslan da se samo uči, izučava i čita kao neko sveto štivo, nego da se njegov program primijeni u praksi u svim segmentima i aspektima života, kako pojedinca tako i zajednice. To je svrha Kur'ana zbog koje je on i objavljen. Arapski idolopoklonici dobro su znali da je Kur'an upravo zbog toga objavljen i zato su mu se u suprotstavili, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od njih je tražio da žive Kur'an, a ne da ga samo uče i citiraju. I današnji bezbožnici, protivnici Kur'ana, također to dobro znaju i zato se svim sredstvima suprotstavljaju svakom pokušaju i naporu da se Kur'an prihvati kao sveobuhvatni program života.

U Kur'anu je uputa i blagostanje za ljude

Kur'an je Allahova knjiga koja ljudima nudi uputu na pravi put i pravila kako da raspoznaju istinu od neistine, dobro od zla i pravi od krivoga puta. Uzvišeni Allah kaže: "On tebi Knjigu s istinom objavljuje, potvrđujući ono što je prije nje objavljeno, a i Tevrat i Indžil objavio je još prije, kao uputu ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine..." (Alu Imran, 3--4)

Kada je Adem izveden iz Dženneta i spušten na Zemlju, Svemudri mu je objavio: "'Izlazite iz njega svi', reče On, 'jedni drugima ćete neprijatelji biti! Od Mene će vam uputa dolaziti i onaj ko uputu Moju bude slijedio neće zalutati i neće nesretan biti, a onaj ko okrene glavu od Moje upute, taj će tegobnim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti.'" (Taha, 124)

Postupanje po Kur'anu i primjena njegovih propisa i uputa u životu garancija je blagostanja i izobilja koje Allah daruje ljudima. Svemilosni je rekao: "A da oni postupaju po Tevratu i Indžilu i onome što im se od Gospodara njihova objavljuje, sigurno bi jeli i od onoga što je iznad njih i od onoga pod nogama njihovim. Ima ih i odmjerenih, ali je ružno ono što većina njih radi." (El-Maida, 66)