Menu

Učesnici Bitke na Bedru -- najbolja skupina ljudi ikada

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema SiraČitanje 13 minuta

U današnjem vremenu kada se prave razne rang-liste, spiskovi i sastavi raznih zvijezda, sportaša, i drugih izuzetnih ljudi, zadovoljstvo je i čast znati ko su bili najbolji Allahovi robovi koji su kročili ovim svijetom, a koje je predvodio najbolji od svih, Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili džennetlije a hodali su među ljudima, pronoseći istinu, ponosno i dostojanstveno nazivajući se muslimanima i ashabima -- drugovima Allahovog Poslanika.

Ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najbolja su generacija, sljedbenici i drugovi najboljeg čovjeka. I ne može ni biti drugačije nego da najbolji i najplemenitiji čovjek odgoji najbolju generaciju i najbolje ljude. Uzvišeni Allah kaže: "Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio..." (Alu Imran, 110). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Najbolji ljudi jesu ljudi iz moje generacije." (Sahihul-Buhari, 2652; Sahihu Muslim, 2533)


Ashabi su bili najbolji i najvredniji ljudi, a najbolji među ashabima jesu učesnici Bitke na Bedru. (Vidjeti: Sefarini, Levamiul-envaril-behijja, 2/371--372)

Mnogi dokazi jasno upućuju na njihovu odlikovanost.

Važnost i vrijednost Bitke na Bedru opće je poznata: prva velika bitka u islamu, "...dan razlučenja istine od neistine..." (El-Enfal, 41). Na odlikovanost ashaba ukazuje se u sljedećem hadisu: Muaz b. Rifaa b. Rafi ez-Zureki prenosi od svoga oca Rifaa, radijallahu anhu, koji je bio jedan od učesnika Bitke na Bedru, da je rekao: "Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta vi mislite o učesnicima Bedra?', a Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovorio je: 'Oni su među najboljim muslimanima', ili je rekao rečenicu sličnu ovoj. Na to Džibril reče: 'Takav je slučaj i sa melekima koji su učestvovali na Bedru.'" (Sahihul-Buhari, 3992)

U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Možda je Allah pogledao učesnike Bitke na Bedru i rekao: 'Radite šta hoćete, vama je Džennet zagarantovan' -- ili je rekao: 'Radite šta hoćete, Ja sam vam već oprostio.'" (Sahihul-Buhari, 3983; Sahihu Muslim, 2494)

U Bitki na Bedru učestvovalo je 319 ashaba. Buhari bilježi predaju, br. 3959, u kojoj se navodi "da je učesnika Bedra bilo tri stotine deset i još nekoliko", a Muslim bilježi predaju, br. 1763, u kojoj se navodi ih je bilo "samo tri stotine i devetnaest" naspram hiljadu idolopoklonika.

Od tog broja, bila su 84 muhadžira, od kojih je bilo 6 šehida, i 235 ensarija, od kojih je bilo 8 šehida.

Učesnici Bitke na Bedru iz reda muhadžira

1. Prvak Ademovih potomaka i pečat vjerovjesnika, Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,

2. Ebu Bekr es-Siddik,

3. Omer b. Hattab,

4. Osman b. Affan,

5. Alija b. Ebu Talib,

6. Ebu Ubejda Amir b. Džerrah,

7. Sa'd b. Ebu Vekkas,

8. Abdurrahman b. Avf,

9. Zubejr b. Avvam,

10. Talha b. Ubejdullah,

11. Seid b. Zejd,

12. Hamza b. Abdulmuttallib,

13. Abdullah b. Džahš,

14. Osman b. Maz'un,

15. Musab b. Umejr,

16. Ukkaša b. Mihsan,

17. Ebu Sinan b. Mihsan,

18. Sinan b. Ebu Sinan,

19. Ammar b. Jasir,

20. Ebu Kebša, štićenik Allahovog poslanika Muhammeda,

21. Šukran, čije je pravo ime Salih b. Adi, štićenik Allahovog Poslanika,

22. Ebu Huzejfa b. Utba,

23. Salim, štićenik Ebu Huzejfe,

24. Bilal b. Rebah,

25. Erkam b. Ebu Erkam,

26. Amir b. Fuhejra,

27. Ebu Selema Abdullah b. Abdulesed,

28. Hatib b. Ebu Beltea,

29. Sa'd b. Havla, štićenik Hatibov,

30. Mikdad b. Esved (Amr),

31. Abdullah b. Mesud,

32. Zejd b. Harisa,

33. Abdullah b. Maz'un,

34. Muhriz b. Nadla,

35. Abdullah b. Mahrema,

36. Abdullah b. Suhejl b. Amr,

37. Tufejl b. Haris,

38. Husajn b. Haris,

39. Šudžaa b. Vehb,

40. Ukba b. Vehb,

41. Jezid b. Rukajš,

42. Sakif b. Amr,

43. Malik b. Amr,

44. Mudlidž b. Amr,

45. Ebu Mersed Kennaz b. Husajn el-Ganevi,

46. Mersed b. Ebu Mersed el-Ganevi,

47. Mistah b. Usasa,

48. Rebia b. Eksem,

49. Suhejb b. Sinan er-Rumi,

50. Utba b. Gazvan,

51. Habbab, štićenik Utbe b. Gazvana,

52. Habbab b. Erett,

53. Sa'd b. Havla,

54. Suvejbit b. Sa'd,

55. Mesud b. Rebia,

56. Šemmas b. Osman,

57. Muattib b. Avf,

58. Amr b. Suraka,

59. Abdullah b. Suraka,

60. Zejd b. Hattab,

61. Vakid b. Abdullah,

62. Havli b. Ebu Havli,

63. Malik b. Ebu Havli,

64. Amir b. Bukejr,

65. Halid b. Bukejr,

66. Ijas b. Bukejr,

67. Amir b. Rebia,

68. Saib b. Osman b. Maz'un,

69. Kudama b. Maz'un,

70. Ma'mer b. Haris,

71. Hunejs b. Huzafa,

72. Ebu Sebra b. Ebu Ruhm,

73. Umejr b. Avf,

74. Hatib b. Amr,

75. Ijad b. Zuhejr,

76. Suhejl b. Vehb,

77. Amr b. Ebu Serh,

78. Vehb b. Ebu Serh, neka Allah bude zadovoljan svima njima.

Učesnici Bedra iz reda ensarija iz plemena Evs

1. Sa'd b. Muaz,

2. Haris b. Evs b. Muaz,

3. Haris b. Enes b. Rafi,

4. Sa'd b. Zejd,

5. Selema b. Selama b. Vakš,

6. Abbad b. Bišr b. Vakš,

7. Selema b. Sabit b. Vakš,

8. Rafi b. Jezid,

9. Muhammed b. Meslema,

10. Selema b. Eslem,

11. Ebu Hajsema Malik b. Tejjihan,

12. Džebr b. Atik,

13. Amr b. Muaz,

14. Abdullah b. Sehl,

15. Katada b. Nu'man,

16. Ubejd b. Evs b. Malik,

17. Muattib b. Ubejd,

18. Nasr b. Haris b. Ubejd,

19. Abdullah b. Tarik el-Belevi,

20. Mesud b. Sa'd b. Amir,

21. Ebu Absin Abdurrahman b. Džebr,

22. Ebu Burda Hani b. Nijar,

23. Asim b. Sabit,

24. Ebu Eklah Kajs b. Isma,

25. Muattib b. Kušejr,

26. Ebu Mulejl b. Ez'ar,

27. Sehl b. Hunejf,

28. Amr b. Ma'bed el-Ez'ar,

29. Ebu Lubaba Rifaa b. Abdulmunzir,

30. Ebu Zejd Sa'd b. Ubejd b. Nu'man,

31. Uvejm b. Saida,

32. Rafi b. Andžeda,

33. Ubejd b. Ebu Ubejd,

34. Sa'leba b. Hatib,

35. Nu'man b. Asar el-Belevi,

36. Haris b. Hatib,

37. Unejs b. Katada b. Rebia,

38. Ma'n b. Adi b. Džedd,

39. Abdullah b. Selema,

40. Zejd b. Eslem el-Adžlani,

41. Ribi' b. Rafi el-Adžlani,

42. Asim b. Adi el-Adžlani,

43. Sabit b. Ekrem el-Adžlani el-Belevi,

44. Abdullah b. Džubejr,

45. Asim b. Kajs b. Sabit,

46. Ebu Dajjah b. Sabit b. Nu'man,

47. Ebu Habba b. Sabit,

48. Salim b. Umejr b. Sabit,

49. Haris b. Nu'man b. Umejja,

50. Havvat b. Džubejr,

51. Munzir b. Muhammed b. Ukba,

52. Ebu Akil Abdurrahman b. Abdullah el-Belevi,

53. Munzir b. Kudama b. Arfedža,

54. Malik b. Kudama b. Arfedža,

55. Haris b. Arfedža,

56. Temim, štićenik Benu Ganma,

57. Malik b. Numejla el-Muzeni,

58. Hilal b. Umejja,

59. Murara b. Rebi, neka Allah bude zadovoljan svima njima.

Učesnici Bedra iz reda ensarija iz plemena Hazredž

1. Haris b. Hazma b. Adi,

2. Haridža b. Zejd,

3. Sa'd b. Rebi,

4. Abdullah b. Revaha,

5. Hallad b. Suvejd b. Sa'leba,

6. Bešir b. Sa'd b. Sa'leba,

7. Simak b. Sa'd b. Sa'leba,

8. Subej b. Kajs b. Ajša,

9. Abbad b. Kajs b. Ajša,

10. Hubejb b. Isaf,

11. Abdullah b. Zejd b. Sa'leba,

12. Hurejs b. Zejd b. Sa'leba,

13. Sufjan b. Bišr,

14. Temim b. Jear b. Kajs,

15. Abdullah b. Umejr,

16. Abdullah b. Urfut,

17. Abdullah b. Rebi b. Kajs,

18. Abdullah b. Abdullah b. Ubejj b. Selul, čiji je otac bio vođa munafika, a on jedan od najboljih medinskih mladića),

19. Evs b. Havli b. Abdullah b. Haris,

20. Zejd b. Vedia b. Amr,

21. Amir b. Selema el-Belevi,

22. Ebu Humejda Ma'bed b. Abbad b. Kušejr,

23. Asim b. Ukejr el-Muzeni,

24. Ukba b. Vehb el-Gatafani,

25. Rifaa b. Amr b. Zejd,

26. Itban b. Malik b. Amr,

27. Mulejl b. Vebera el-Adžlan,

28. Isma b. Husajn,

29. Ubada b. Samit,

30. Evs b. Samit,

31. Nu'man b. Malik b. Sa'leba,

32. Sabit b. Hezzal,

33. Malik b. Duhšum,

34. Vedka ili Vereka b. Ijas,

35. Amr b. Ijas,

36. Behhas b. Sa'lebe b. Hazma,

37. Abdullah b. Sa'leba b. Hazma,

38. Ubada b. Hašhaš b. Amr,

39. Utba b. Rebia b. Halid b. Muavija,

40. Ebu Dudžana Simak b. Hareša,

41. Munzir b. Amr b. Hunejs es-Saidi,

42. Ebu Usejd Malik b. Rebia es-Saidi,

43. Malik b. Mesud es-Saidi,

44. Abdurabbihi b. Hakk b. Evs,

45. Ka'b b. Džemmaz el-Džuheni,

46. Damra b. Amr el-Džuheni,

47. Zijad b. Ka'b el-Džuheni,

48. Besbesa b. Amr el-Džuheni,

49. Hiraš b. Simma b. Amr,

50. Hubab b. Munzir,

51. Temim, štićenik Hiraša b. Simme,

52. Abdullah b. Amr b. Haram,

53. Muaz b. Amr b. Džemuh,

54. Muavviz b. Amr b. Džemuh,

55. Hallad b. Amr b. Džemuh,

56. Ukba b. Amir b. Nabi es-Sulemi,

57. Hubejb b. Esved,

58. Sabit b. Džiz'i b. Sa'leba b. Zejd,

59. Bišr b. Bera b. Ma'rur,

60. Umejr b. Haris b. Sa'leba,

61. Tufejl b. Malik b. Hansa,

62. Sinan b. Sajfi,

63. Abdullah b. Džedd b. Kajs,

64. Utba b. Abdullah b. Sahr,

65. Abdullah b. Humejjir el-Ešdžei,

66. Haridža b. Humejjir el-Ešdžei,

67. Tufejl b. Nu'man b. Hansa,

68. Džebbar b. Sahr b. Umejja,

69. Jezid b. Munzir b. Serh,

70. Ma'kil b. Munzir b. Serh,

71. Abdullah b. Nu'man b. Belzema,

72. Sevad b. Jezid (ili Rezin) b. Sa'leba,

73. Dahhak b. Harisa es-Sulemi,

74. Ma'bed b. Kajs b. Sahr,

75. \'Abdullah b. Kajs b. Sahr,

76. Abdullah b. Abdumenaf b. Nu'man,

77. Džabir b. Abdullah b. Riab,

78. Hulejda b. Kajs b. Nu'man,

79. Nu'man b. Sinan,

80. Jezid b. Amir b. Hadida,

81. Sulejm b. Amr b. Hadida,

82. Kutbe b. Amir b. Hadida,

83. Antera es-Sulemi,

84. Sa'leba b. Anema b. Adi,

85. Abs b. Amir b. Adi,

86. Sehl b. Kajs b. Ebu Ka'b,

87. Amr b. Talk,

88. Muaz b. Džebel,

89. Ebu Jeser Ka'b b. Amr,

90. Aiz b. Mais,

91. Ebu Umama Ijas b. Sa'leba,

92. Muaz b. Mais,

93. Esad b. Jezid,

94. Mesud b. Sa'd b. Kajs,

95. Fakih b. Bišr,

96. Ubejd b. Zejd b. Amir,

97. Rifaa b. Rafi,

98. Hallad b. Rafi,

99. Kajs b. Mihsan b. Halid,

100. Ebu Halid Haris b. Kajs,

101. Džubejr b. Ijas b. Halid,

102. Ebu Ubada Sa'd b. Osman,

103. Ukba b. Osman,

104. Zekvan b. Abdukajs,

105. Mesud b. Halid b. Amir,

106. Abbad b. Kajs ez-Zureki,

107. Zijad b. Lebid el-Bejadi,

108. Ferva b. Amr el-Bejadi,

109. Halid b. Kajs b. Malik,

110. Halifa b. Adi,

111. Ruhajla b. Sa'leba el-Bejadi,

112. Atijja b. Nuvejra el-Bejadi,

113. Hilal b. Mualla,

114. Ebu Ejjub Halid b. Zejd,

115. Sabit b. Halid,

116. Umara b. Hazm,

117. Suraka b. Ka'b b. Amr,

118. Harisa b. Nu'man,

119. Sulejm b. Kajs,

120. Suhejl b. Rafi,

121. Adi b. Ebu Zagba,

122. Mesud b. Evs,

123. Ebu Huzejma b. Evs,

124. Rafi b. Haris b. Sevad,

125. Muaz b. Haris,

126. Nu'man b. Amr,

127. Amir b. Muhalled,

128. Abdullah b. Kajs b. Halid,

129. Usajma el-Ešdžei,

130. Haris b. Simma,

131. Ubejj b. Ka'b,

132. Vedia b. Amr el-Džuheni,

133. Sabit b. Amr b. Zejd,

134. Sa'leba b. Amr b. Mihsan,

135. Sehl b. Atik b. Nu'man,

136. Ebu Talha Zejd b. Sehl,

137. Evs b. Sabit,

138. Ebu Šejh b. Ubejj b. Sabit,

139. Enes b. Muaz,

140. Usajma el-Esedi,

141. Muhriz b. Amir,

142. Ebu Hukejm Amr b. Sa'leba,

143. Kajs b. Ebu Sa'saa,

144. Selit b. Kajs,

145. Ebu Zejd Kajs b. Seken,

146. Haram b. Melhan,

147. Enes b. Malik,

148. Abdullah b. Ka'b,

149. Ebu Davud Umejr b. Amir,

150. Sabit b. Hansa,

151. Amir b. Umejja b. Zejd,

152. Sevad b. Gazijja,

153. Ebu A'ver Haris,

154. Rebi b. Ijas,

155. Suraka b. Amr b. Atijja,

156. Nu'man b. Abduamr b. Mesud,

157. Dahhak b. Abduamr b. Mesud,

158. Kajs b. Muhalled,

159. Džabir b. Halid b. Abdulešhel,

160. Sulejm b. Haris b. Sa'leba,

161. Seid b. Suhejl,

162. Ka'b b. Zejd b. Kajs,

163. Budžejr b. Ebu Budžejr el-Absi,

164. Ebu Selit Usejr b. Amr,

165. Zejd b. Muzejn b. Kajs,

166. Džabir b. Abdullah,

167. Sa'd b. Ubada,

168. Mudžezzer b. Zijad el-Belevi, neka Allah bude zadovoljan svima njima.

Šehidi Bitke na Bedru iz reda muhadžira

1. Mihdžea b. Salih el-Akki,

2. Ubejda b. Haris,

3. Umejr b. Ebu Vekkas,

4. Zuš-Šimalejn Umejr b. Abduamr,

5. Akil b. Bukejr,

6. Safvan b. Bejda b. Vehb, neka Allah bude zadovoljan svima njima.

Šehidi Bitke na Bedru iz reda ensarija

Iz plemena Evs:

1. Mubeššir b. Abdulmunzir,

2. Sa'd b. Hajsema.

Iz plemena Hazredž:

3. Jezid b. Haris b. Kajs,

4. Umejr b. Humam,

5. Rafi b. Mualla,

6. Harisa b. Suraka,

7. Muavviz b. Haris,

8. Avf b. Haris.

Muavviz, Avf i Muaz, sinovi Harisa, te Akil, Amir, Ijas i Halid, sinovi Bukejra, sva sedmerica su braća po majci kojoj je ime bilo Afra. Ona je prvo bila udata za Harisa, zatim za Bukejra, dakle sedam njenih sinova učestvovalo je u Bitki na Bedru, čime je odlikovana nad drugim majkama. Trojica od njih: Akil, Avf, Muavviz pali su kao šehidi na Bedru, a Muavviz i Muaz učestvovali su u ubistvu Ebu Džehla, vođe idolopoklonika, zajedno sa Muazom b. Amrom b. Džemuhom, a Abdullah b. Mesud ga je dokrajčio. Allah neka bude zadovoljan svima njima! (Vidi: Ibn Hadžer, El-Isaba, 8/240)

(Korištena literatura: Sahihul-Buhari; Ibn Sa'd, Et-Tabekat; Ibn Abdulberr, El-Istiab; Ibn Esir, Usdul-gaba; Ibn Hadžer, El-Isaba; dr. Emin eš-Šekavi, Hadesun gajjere medžrat-tarih; prof. dr. Sulejman el-Uda, Bedrijun, 1. i 2. dio)