Menu

Kako postati uspješan

Tema Da'vaČitanje 17 minuta

Kako biti uspješan? Veliko je pitanje koje traži i veliki odgovor, poseban odgovor, naročito danas u ovim vremenima iskušenja, mnogobrojnih govora i govornika, danas kada se ne prima savjet osim od onoga koji nosi diplome završenih fakulteta, seminara, kurseva.

Pitanje je veliko i s njim ne treba žuriti kako se ne bi pogriješilo i nepravedno postupilo.


Čitanje i učenje

Prva i neophodna stepenica u popravljanju svoga stanja, popravljanju svoje duše i čišćenja svoga srca jeste znanje, stjecanje znanja, podučavanje. Kako se popraviti i težiti krajnjem cilju – uspjehu, ako se ne posjeduje znanje?!

U tu svrhu, da bi se postiglo znanje, neophodno je čitati i učiti. Bez ovoga je nemoguće postići znanje. Zbog toga, kada je Uzvišeni Allah htio uputu čovječanstvu, i njihovo izvođenje iz tmina na svjetlo, spustio im je i objavio Knjigu koja se čitala i učila. I prva sura koja je objavljena počinje veličanstvenom riječju koja je zasigurno prvi ključ i prva stepenica u popravljanju bilo koje osobe, u kojem god vremenu i na kojem god mjestu živjela. Ta riječ je: “Ikre! – Uči, čitaj”, u ime svoga Gospodara.

Stoga, ko želi da krene putem uspjeha, na njemu je da mnogo čita.

Šta čitati i učiti?

Međutim, ovo ne znači svašta i svakako čitati! Čovjek ne jede svašta niti pije svašta iz bojazni da ne oboli, da ne naruši svoje zdravlje i svoj život ne dovede u pitanje, jer želi da živi i da u svome životu postigne uspjeh! Isto tako, čovjek ne može svašta da čita iz bojazni da ne oboli njegovo srce i na kraju umre te ne postigne željeni uspjeh.

Šta čitati kako bih postao uspješan?

O ovoj tematici danas se mnogo piše: kako napredovati, kako živjeti sretno, kako postati uspješna osoba... Mnogi danas pišu o ovome i svaki od autora smatra da je njegova knjiga – za onoga ko se iste pridržava i iz nje crpi znanje, njene savjete i smjernice prakticira – efikasan i djelotvoran lijek za popravljanje trenutnog stanja, dalje napredovanje sve do postizanja željenog cilja: uspjeha i sretnog života. Svaki od njih kaže: “Drži se ove knjige, mimo nje nije ti potrebno ništa drugo, ona ti je sasvim dovoljna!”

Istina je da se ovom osobinom ne smije niti može opisati osim jedna knjiga, a ona je časni Kur’an. Zašto? Zbog njenog Autora! Časni Kur’an je Allahova riječ! Kur’an je objavljen od Onoga koji zna za čim naše duše teže, šta želimo, šta nam je potrebno, Onoga koji nas prati, nadgleda, zna sve o nama, zna šta govorimo, radimo i u sebi krijemo, Onoga koji zna šta je iza nas i šta je ispred nas, Onoga koji poznaje sve druge oko nas, šta nam žele i rade, od vidljivih nama i nevidljivih, Onoga koji nam želi samo dobro, te savjetuje i pojašnjava kako do tog dobra.

Zasigurno, Svevišnji Allah pojasnio je u Svojoj knjizi, časnom Kur’anu, sve što nam je potrebno za postizanje uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Rekao je: “Mi u Knjizi ništa nismo izostavili!” (El-En’am, 38)

Ata prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Ništa za čim vi imate potrebe Mi nismo izostavili, već smo ga pojasnili u Knjizi (Kur’anu), direktno: posebno ili općenito, ili indirektno.” (Ibn Dževzi, Zadul-mesir)

Uzvišeni Allah kaže: “I Mi smo ti spustili Knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve!” (En-Nahl, 89), tj. sve što ti je potrebno: naredbe ili zabrane, dozvoljeno ili zabranjeno, granice ili propisi. (Begavi, Mealimut-tenzil)

Dakle, sve što nam je potrebno nalazi se u Kur’anu, odnosno šta trebamo čitati, s kojom se knjigom družiti. Trebamo čitati i neprestano se družiti s Kur’anom. Pa, koliko to doista činimo?!

Zašto ne čitamo mnogo Kur’an i ne družimo se s njim?

Jasno nam je da je Kur’an savršena knjiga i da se u njoj nalazi sve što nam je potrebno! I mi Kur’an čitamo, ali ne tako često! Znamo da je naš uspjeh zagarantiran Kur’anom i mi krenemo putem tog uspjeha i možda i počnemo ubirati prve plodove, ali posustanemo. Zbog čega?

Da bi se ustrajalo na bilo kojem putu, a naročito ovom, nije dovoljno samo znanje da je taj put siguran način napredovanja i postizanja uspjeha. Nije dovoljno znanje da je nešto korisno da bi to čovjek činio, niti da je nešto štetno da bi to čovjek ostavio. Zar nije tako?!

Naprimjer, svaki onaj koji konzumira duhan, bez izuzetka, zna da je duhan štetan po njegovo zdravlje, da mu može na kraju ugroziti život, ali on ne prestaje da puši.

Svaki student, bez izuzetka, kada se približe ispiti, zna da se mora dobro pripremiti za ispit, da uči više nego što je uobičajeno i ponavlja, manje spava, ne izlazi, sve se vrijeme posveti spremanju ispita i sl. Međutim, činjenica je da ima mnogih studenata koji se na kraju ne pripreme kvalitetno za ispit.

Svaki od nas zna da će sigurno umrijeti i da će biti proživljen i pitan i obračunavan za svoja djela, ali opet, i pored dobrih djela, mi znamo uraditi loša djela.

Zaborav i pomanjkanje volje

Da bi se ustrajalo i da bi se postigao uspjeh, nije dovoljno samo znanje, svjesnost da je u nečemu korist za nas. Ovo zbog toga jer to znanje nije uvijek s nama, počesto prestajemo biti svjesni tog znanja, odnosno počesto zaboravljamo, usljed čega posustajemo i zastajemo na svome putu, gubimo volju i odlučnost da nastavimo tim putem jer trenutno nismo svjesni da je to jedini put do našeg cilja.

Zato znaj da je glavni razlog neuspjeha i nepostizanja željenog – gubljenje volje i odlučnosti, a što opet proizlazi iz zaborava.

Uzvišeni Allah nam kratko i jasno govori o tome kada kaže: “A Ademu smo odmah u početku naredili, ali on je zaboravio i nije odlučan bio” (Ta-ha, 115).

Dakle, zašto ne čitamo, ne izučavamo i ne proučavamo Kur’an često?! Zbog svoje slabe volje i zaborava koliko nam je bitna Allahova Knjiga!

Šta jača volju i odagnava zaborav

Općenito svaku volju jačaju: strah, nada i posebno ljubav, strah od nepostizanja željenog i odlazak u potpuno suprotno, nada i očekivanje da će se time postići željeno, i ljubav prema željenom.

A od svega spomenutog ono što najviše jača čovjekovu volju jeste ljubav prema željenom cilju, odnosno i svemu onome što nas dovodi do njega.

Bolesnik, ma koliko mu govorili o ozbiljnosti njegove bolesti i ma koliko ga primoravali na konzumiranje lijekova, on ih neće konzumirati i to redovno ukoliko ne bude volio ostanak na ovome svijetu, tj. život.

Ljubav prema Kur’anu

Zasigurno, neće se često družiti s Kur’anom, niti ga izučavati, studirati i po njemu postupati osim onaj koji ga doista voli.

Svako od nas treba sebi da postavi pitanje: “Da li ja doista volim Kur’an?”

Ovo je pitanje prijeko potrebno i teško, ali je odgovor na njega još teži.

Bilo kojeg muslimana da upitaš: “Da li voliš Kur’an?”, sigurno bi odgovorio: “Da, volim Kur’an. Kako da ne volim Kur’an?! Zar je moguće da musliman ne voli Kur’an?!” To bi vjerovatno bile njegove riječi.

Kada osoba nekoga ili nešto zavoli svim srcem, iskreno, potpuno je normalno i prirodno da se veže za njega, žudi za njim, sve svoje vrijeme posveti njemu, od svih se okrene ka njemu.

Znakovi čovjekove iskrene ljubavi prema nekome ili nečemu su:

• neopisiva radost pri susretu,

• provođenje velikog vremena bez osjećanja ikakvog umora ili dosade,

• teško se podnosi rastanak, a ukoliko dođe do rastanka, željno se iščekuje ponovni susret i stalno se broje ne dani i sati, već čak i minute,

• savjetovanje i uvažavanje, slušanje i prihvatanje jer se ta osoba voli i u nju ima povjerenja,

• odazivanje zahtjevima, naredbama i zabranama.

Ovo su najbitniji i najjasniji pokazatelji iskrene ljubavi prema nekome ili nečemu.

Ako je to tako, a jeste, onda su ovi pokazatelji najpreči da se nađu kod naše tvrdnje da volimo Allahovu knjigu, Kur’an. Ukoliko se oni nađu pri nama, onda postoji i ljubav prema Kur’anu, a ukoliko izostanu, onda nema ni ljubavi prema Kur’anu, nema ni čitanja ni izučavanja Kur’ana, nema ni uspjeha!

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Ukoliko osoba bude voljela Kur’an i divila se njemu, to je dokaz da voli i Allaha i Njegovog Poslanika.” (Musnedu Ibn Dža’d)

Da se vratimo sada na pitanje: “Da li doista ja volim Kur’an?” Može li se voljeti Kur’an a da se ne uči, nikako ili duže vrijeme?! Je li istinita tvrdnja da voli Kur’an onaj koji ako ga i uči, za njega odvoji deset-petnaest minuta od dvadeset četiri sata, dok sa drugima i uz druge provodi po nekoliko sati?! Da li doista voli Kur’an onaj koji se maltene svima više odaziva nego Kur’anu? Da li doista voli Kur’an onaj koji i ne zna šta se nalazi u Kur’anu?

Priznajmo da je naša ljubav neiskrena, da smo zapostavili Allahovu Knjigu u dobroj mjeri, ali, ako Allah da, želimo biti bolji, želimo popraviti svoju vezu s Kur’anom, želimo ojačati svoju volju za svakodnevnim učenjem i iščitavanjem Allahove Knjige, želimo biti iskreni u svojoj ljubavi prema Kur’anu.

Kako zavoljeti Kur’an

• Doviti često Allahu da zavolimo Kur’an. Ovo je neophodno. Kome ova dova bude uslišana, taj će živjeti lijepim životom, Allah će ga opskrbiti imanom i ustrajnosti do Njegova zadovoljstva i Dženneta.

Ima li neka posebna dova? Ima, posebna dova, i to dova koja se prima.

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada nikoga neće snaći briga niti tuga, a da on kaže: ‘Allahu moj, uistinu, ja sam Tvoj rob, sin Tvoga roba, sin Tvoje robinje, moj život je u Tvojoj vlasti, Tvoj propis i Tvoja odredba provode se nada mnom, molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili si njime podučio nekoga od Svojih stvorenja, ili si ga objavio u Svojoj Knjizi, ili si ga ostavio kod Sebe nepoznatog nama, molim Te da Kur’an učiniš proljećem moga srca (tj. onim čime će se napajati i jačati moje srce), svjetlom mojih prsa, onim što će odagnati moju tugu i otkloniti moju brigu’, a da mu Uzvišeni Allah i neće otkloniti brigu i tugu i umjesto njih im podariti izlaz (u drugom predanju radost)’.” Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče, hoćemo li je naučiti?” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Svakako, neophodno je da je nauči svaki onaj koji je čuje!” (Ahmed, Musned. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihut-Tergib)

Prijeko nam je potrebna ova dova, više nego hrane i piće. U pitanju je naše srce! Zar može biti bolesno srce koje se napaja Kur’anom i oživljava?! Zar može biti tmina u srcu koje osvjetljava Kur’an?! Zar ima mjesta tuzi i brizi u srcu u kojem stanuje ljubav prema Kur’anu?! Sigurno ne! Zato što je moguće češće učimo ovu dovu, ona nam je prijeko potrebna, učimo je u svim vremenima kada se dova prima, kako bi se sastalo i vrijeme i sadržina dove, pa dova sigurno bila primljena.

• Upoznajimo se s vrijednostima Allahove knjige, Kur’ana. Koliki samo ponos i koliku čast uživamo što imamo Kur’an! Jesmo li toga svjesni?!

Znajmo dobro da je naša ljubav prema Kur’anu slaba zato što ga u dovoljnoj istinskoj mjeri ne vrednujemo! Ponašamo se poput malog djeteta, kojem kada daš papirnu novčanicu od pedeset ili stotinu konvertibilnih maraka, ono zaplače i baci i traži od tebe gvozdenu novčanicu od jednu ili pet konvertibilnih maraka! Mi smo takvi, potpuno takvi! Nismo svjesni vrijednosti Kur’ana, pa ga zapostavljamo i čitamo istražujemo druge knjige u potrazi za sretnim životom.

Kada izađe neko djelo, knjiga poznatog autora, onda ta knjiga kod ljudi ima veliko mjesto i ugled, pa šta je onda s knjigom Uzvišenog, Svemogućeg, Sveznajućeg, Najmudrijeg i Najpravednijeg Allaha?!

Subhanallah! Kada se čitajući neku knjigu moje znanje povećava, te primjenjujući to znanje u praksi i živeći po njemu, ugled mi u društvu u kojem živim raste, sigurno je da će ta knjiga kod mene imati veliku vrijednost, i sigurno ću je sve više i više iščitavati, produbljivati svoje znanje, kako bih kod ljudi bio na boljem položaju. Pa šta tek treba da činim s Knjigom, koliko treba da iščitavam Knjigu i produbljujem svoje znanje o Knjizi koja mi podiže ugled kod Uzvišenog Allaha?!

Kada se ljudi okoriste od neke knjige u svojim dunjalučkim poslovima, i zahvaljujući njoj olakšaju sebi život na dunjaluku u velikoj mjeri, tada je izuzetno mnogo cijene i vrednuju, stalno se vraćaju na nju i spominju je, pa šta je onda s Knjigom Uzvišenog Allaha koja koristi svim ljudima kako u pogledu njihovog dunjaluka tako i u pogledu njihovog ahireta, Knjigom koja nastoji da olakša ljudima život, da postignu sreću i dunjalučku i ahiretsku?! Koliko je muslimani vrednuju i cijene?! Koliko je spominju u svojim razgovorima i vraćaju se na nju?!

Kada bi se pokrenuo projekat iščitavanja neke knjige, te se najavilo da će onaj ko bude radio ispit iz te knjige i položi ga uspješno kao nagradu dobiti ogromnu svotu novca, koliko bi se samo ljudi vezali za tu knjigu?! Svi bi pohitali da je nabave sebi, a zatim bi je i dan i noć čitali, izučavali, njen sadržaj sebi skraćivali, ponavljali, međusobno se propitivali dok je u potpunosti ne bi savladali, i to možda u relativno kratkom periodu!

A Kur’an je knjiga čijim čitanjem, proučavanjem i postupanjem postižeš bogatstvo koje nema cijene, postižeš uspjeh, spašavaš se Vatre, a zatim ulaziš u Džennet i u njemu postižeš ono što oko nikada nije vidjelo, uho za slično nije čulo, niti je razum ikada o tome razmišljao, i to sve u nemjerivoj vrijednosti!

Upravo, ovaj serijal kazivanja o posebnostima i veličanstvenostima Kur’ana ima za cilj da se pobliže upoznamo s Kur’anom, te da shvatimo njegovu vrijednost općenito za sve ljude, a posebno za nas muslimane.

• Također, čitajmo kakav je bio odnos naših prethodnika prema Kur’anu, koliko su ga učili, izučavali i po njemu postupali.

Hasan el-Basri, rahimehullahu teala, govorio je: “Oni koji su bili prije vas, Kur’an su shvatali kao pisma od svoga Gospodara. Noću bi ga čitali i studirali, a danju po njemu radili!” (Nevevi, Et-Tibjan)

• Nastoj da Kur’an uvijek bude u tvojoj blizini: na stolu, u autu ispred tebe, na radnom stolu, u džepu, na telefonu. Nastoj da ranije odeš na namaz u džamiju, da vrijeme prije ezana provedeš u učenju Kur’ana. Ako možeš, ostani i poslije obavljenog namaza u džamiji pa prouči koju stranicu Kur’ana.

• Uči Kur’an znajući da te Allah čuje, sluša, da se hvali tobom, da te gleda i da će te nagraditi za tvoje učenje.

• Izučavaj i proučavaj Allahovu Knjigu! To je pismo od tvoga Gospodara, Onoga koji je milostiviji prema tebi od tvoje majke. On ti želi najveće dobro jer jedino On i zna u čemu je sve dobro. To ti je pojasnio u Svojoj Knjizi. Zato, čitaj i proučavaj, zapisuj, podvlači, ponavljaj, praktikuj savjete svoga Gospodara. Na dunjaluku prije ahireta vidjet ćeš rezultate svoga rada! A kako da ih ne vidiš kada je u pitanju praktikovanje Allahovog Govora, koji ostavlja traga na velika brda, pa kako da ne ostavi traga na tvoj život!