Menu

Kako popraviti sebe

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Hvala Uzvišenom Allahu na uputi, mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Doista je uputa jedan od najboljih dijelova Njegove milosti prema robovima, i na tome smo Mu dužni zahvaljivati tako što ćemo izvršavati ono što vjera traži od nas, a u čemu se istovremeno kriju i naš uspjeh i naša sreća.

Uzvišeni Allah, hvaleći ovaj ummet, kaže: “Vi ste najbolji narod od svih naroda koji se ikad pojavio, tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete” (Alu Imran, 110), a u komentaru ovog ajeta, poznati mufesir Sa’di kaže: “Uzvišeni Allah pohvalio je ovaj ummet i obavijestio da je on najbolji od svih naroda koji se ikad pojavio. Najbolji su zato što su vjernici i što, zbog svog vjerovanja, izvršavaju sve ono što je Allah naredio, ali i zato što i drugim ljudima preporučuju da čine dobro i odvraćaju ih činjenja zla, i na taj način istovremeno pozivaju ljude da vjeruju u Allaha.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)


Iz samo jednog plemenitog ajeta možemo izvući mnogo primjera kako popraviti sebe i ljude oko sebe, i kako uspjeti na ovom, a prvenstveno na budućem svijetu.

Prvi korak u popravljanju svoga stanja treba da načinimo – mi, dakle, svako treba da preispita prvo sebe i svoje imansko stanje, jer iman – vjera je osnova, temelj bez kojeg je propast neizbježna.

Kada analizira svoje imansko stanje i uvidi svoje propuste i nedostatke prije svega u pogledu temelja vjere, poput namaza, posta, zekata itd., i popravi se u tom najvažnijem segmentu, a zatim analizira i svoje ponašanje i odnos prema drugima, i ostvari napredak i na tom polju, tek tada prelazi na pozivanje i podučavanje drugih i nastoji biti što bolji u tome.

Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: “Šta god ko uradi, sebi uradi, i svaki će grješnik svoje breme nositi...” (El-En’am, 164). U tumačenju ovog ajeta, Ibn Kesir kaže: “Ovo je obavijest o stanju na Sudnjem danu prilikom nagrađivanja ili kažnjavanja, primjer Allahove mudrosti i pravednosti, pa će svaki čovjek biti nagrađen shodno svojim djelima: ako su djela dobra, to će biti dobro za njega, a ako su loša, bit će loše za njega, i niko neće snositi posljedice za tuđe greške, to je pravda Gospodara svjetova.” (Tefsirul-Kur’anil-azim)

Na važnost popravljanja svoga stanja ukazuje se i u ovom ajetu i čovjek se podstiče da sagleda svoje propuste i pokuša se popraviti, a ako tako postupi, to će biti kod Gospodara vredniji, a ako ne bude pridavao pažnju svojim greškama i nedostacima, onda može da požali onog dana kada više ne bude imao mogućnost da išta popravi. Allah traži od vjernika spremnost, odlučnost, hrabrost, ustrajnost, i koji god se vjernik bude odlikovao ovim osobinama, Allah će mu podariti uspjeh.

Najbolji primjer primjene ovih osobina imamo u drugovima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su to pokazali na mnogo mjesta, a pogotovo u Bitki na Bedru, kada su tijela bila slaba i izmorena, a srca su bila velika i puna imana, kada im je oružje bilo slabo, ali hrabrost i želja da Allahova riječ bude gornja još jača, i naravno da pored takvih osobina Allah daje uspjeh i pobjedu. Tako će svaki vjernik koji želi da popravi sebe, dobro upoznati sa historijskim činjenicama o ovim ljudima o kojima je Uzvišeni Allah rekao da su najbolji i koji su kao najbolja generacija uzor nama i svima koji ih slijede do Kijametskog dana. Kada pogledamo živote ashaba, tabiina, i dobrih imama ovog ummeta, vidimo da su oni zaista žudjeli za popravljanjem prvenstveno sebe pa onda i okoline.

Iako je Ebu Bekr, radijallahu anhu, bio prvak ashaba, najbolji od ljudi poslije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i iako ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio i potvrdio njegovu dobrotu, to ga nije spriječilo da se do posljednjeg daha na ovom svijetu trudi, bori i žrtvuje za svoju vjeru, tj. za sebe kada dođe Dan obračuna. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema poslanika a da nije imao dva pomoćnika sa nebesa i dva pomoćnika sa zemlje, a moji pomoćnici sa nebesa su Džibril i Mikail, a moji pomoćnici sa zemlje su Ebu Bekr i Omer, Allah bio zadovoljan sa njima.” (Hakim sa ispravnim lancem)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bratimio ashabe, rekao je Aliji, radijallahu anhu: “Ti si moj brat.” (Ibn Hišam, Sira) A zbog tuge i plača Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za Hamzom, radijallahu anhu, nakon pogibije na Uhudu, Allah objavljuje: “Nemojte misliti za one koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi! Ne oni su živi i u obilju kod Gospodara svoga” (Alu Imran, 196). Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi tugovali su za plemenitim ashabom Džaferom ibn Ebu Talibom, koji je poginuo u Bitki na Mu’ti, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Njegove ruke su zamijenjene krilima u Džennetu” (Sijeru a’lamin-nubela), a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za Džafera je kazao: “On liči na mene izgledom i ponašanjem” (Buhari).

Navedeni primjeri jasno ukazuju da su to ljudi sa velikim počastima, ljudi kojima je obećan Džennet još na ovom svijetu, ljudi sa posebnim mjestom u srcu svakog vjernika, ali ipak oni su se do same svoje smrti borili sa raznim iskušenjima, trudili se da budu što bolji, davali sve od sebe u svakom smislu da pomognu vjeru, da pomognu svoju zajednicu i svoju braću muslimane, zato su upamćeni i spomen na njih ostat će do Kijametskog dana.

Popravi sebe tako što ćes pobijediti poraz i iskušenje poput muslimana na Uhudu, koji, iako su izgubili bitku, nisu izgubili nadu, nisu posustali, nisu odustali i stali, već su uzeli veliku pouku u daljnjem životu i radu i te rezultate vidimo u primjeru same četverice pravednih halifa, dokle je sve stigao islam i muslimani, Allah da bude zadovoljan njima. Tako i vi, brate i sestro, nemojte posustati poslije prvog neuspjelog pokušaja, nemojte odustati poslije prvog iskušenja, nego vjerujte u sebe, marljivo radite i budite strpljivi, a Allah takve voli.

Allaha molim da budemo od onih koji pouku primaju, da budemo od onih koji teže ka popravljanju sebe, da budemo najbolji dio ovog ummeta, od onih koje je On spomenuo u Kur’anu. Amin!