Menu

Kutak za mlade - broj 80

Tema Kutak za mladeČitanje 8 minuta
Problem samodopadljivosti i umišljenosti kod omladine; Sestro, budi stidna poput Šuajbove kćeri; Ako jedan od supružnika uđe u džennet, da li će ući sa njim i njegov pratioc?; Sjedenje za stolom za kojim se pije alkohol?

Problem samodopadljivosti i umišljenosti kod omladine

Islamski učenjaci iz oblasti morala složni su na tome da je uzrok moralne bolesti zvane ''samodopadljivost'' neznanje u vjeri, nemar prema vjeri ili neobraćanje pažnje na pojave prvih znakova umišljenosti. Ako ova tri uzroka budu praćena stalnim pohvalama drugih ljudi na račun samodopadljive osobe, a osoba ne bude svjesna stalnog Allahovog nadziranja i ne bude ustrajna u bogobojaznosti, onda ova moralna devijacija doživi vrhunac i vodi takvu osobu u sigurnu propast, ako ga prije toga ne obaspe Allahova Milost.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je ubrojao samodopadljivost među tri stvari koje upropaštavaju čovjeka. (Hadis o tome bilježi Bejheki, a šejh Albani ga ocjenjuje dobrim)

Neki od simptoma samodopadljivosti:

● Odbijanje istine i ponižavanje drugih.

● Neobraćanje pažnje na savjete učenih i dobrih vjernika.

● Šepurenje prilikom hodanja.

● Isticanje svojih ibadeta ili činjenje istih što više u javnosti.

● Hvalisanje svojim znanjem i svojim vještinama.

● Hvalisanje sa svojim imetkom, porijeklom ili svojim tijelom.

● Neobraćanje pažnje na svoje grijehe i umanjivanje istih.

● Slabo posjećivanje učenjaka i njihovih dersova.

Kao što svakoj bolesti ima lijeka, tako je Allah dao da i za ovu bolest ima lijek. Kako se liječiti od ''samodopadljivosti''?

● Biti svjestan opasnosti ove devijacije i šta takvu osobu čeka na ahiretu.

● Proučavati životopise velikana ummeta kako bi se uvjerili koliko su oni prezirali ovu osobinu o koliko su upozoravali na nju.

● Svjesnost da je samodopadljivost Iblisova osobina, jer se umislio da je zbog toga što je stvoren od vatre on bolji od Adema, alejhisselm, koji je stvoren od ilovače.

● Stalno samonadziranje i gledanje u svoje grijehe, i konstantno traženje oprosta od Allaha za sve grijehe, koje smo svjesno učinili i one na koje smo zaboravili.


Sestro, budi stidna poput Šuajbove kćeri

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem: ''Svaka vjera ima svoj moral, a moral Islama je stid.'' (Hadis bilježe Ibn Madže, Taberani i imam Malik, a šejh Albani ga je ocjenio ispravnim)

Kada je jedan od Ensarija kudio svoga brata zbog toga što je puno stidan, Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, zaustavio je tog Ensariju rekavši mu: ''Ostavi ga, zaista je stid od imana.'' (Buharija i Muslim)

Ebu Said El-Hudri, radijallahu anhu, opisao je Poslanika, salallahu alejhi ve selem, kao stidljivijeg od djevice u njenoj sobi. (Buharija i Muslim)

Jedan od prelijepih primjera stidljivosti, koji je spomenut i u Allahovom Uzvišenom govoru u suri El-Kasas, jeste primjer stidljivosti djevojki kojima je Musa, alejhisselam, pomogao da napoje stoku: ''I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo i reče: "Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio!" (El-Kasas, 25.)

Ibn Kesir u svome Tefsiru za riječi ''idući stidljivo'' prenosi: '' tj. obraćajući mu se stidljivo i povučeno, prekrivenog lica... Ibn Kesir prenosi riječi Omera Ibn Hattaba da je ova djevijka obraćajući se Musi, alejhisselam, stidljivo skrivala svoje lice svojim rukavom. (Tefsir, Ibn Kesir)

Ibn Sa'di komentarišući ovaj ajet kaže: ''Ovo ukazuje na njenu čast, i njen lijep moral, jer je stidljivost pozitivna moralna osobina, posebno tražena kod žena.'' (Tefsir, Sa'di)

U mnogim tefsirima na ovaj postupak djevojke (za koju mnogi mufesiri smatraju da je bila kći Šuajba, alejhisselam), prilikom obraćanja Musau, alejhisselam, koji je do tada njoj bio stranac (kasnije ju je oženio), opisana je stidljivost ove djevojke koja se ogleda u: načinu hoda, oblačenju, kao i stidu prilikom samog govora i obraćanja Musau, alejhi selam.

Ovo se svakako u potpunosti razlikuje od onoga što se danas pod nazivom ''moda'' servira djevojkama. A ti sestro, koja žudiš za zadovoljstvom Uzvišenog, budi današnji primjer djevojke spomenute u Kur'anu, makar to bilo anti-moderno, i makar se tvoj stil hoda, oblačenja, i govora sa strancima u potpunosti razlikovao od onoga što radi ogromna većina današnjih djevojaka.

Ako jedan od supružnika uđe u džennet, da li će ući sa njim i njegov pratioc?

Nije obavezno da ako jedan od supružnika uđe u džennet, da će za njim ući i njegov bračni drug. Ovdje je dovoljno spomenuti slučaj dva Božija Poslanika, Nuha, alejhisselam i Luta, alejhisselam, njih dvojica su od stanovnika dženneta, a njihove žene biće stanovnice vatre. "Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, ali su prema njima licemjerne bile, i njih dvojica im ništa kod Allaha neće moći pomoći, i reći će se: "Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze." (At-Tahrim, 10)

Rekao je Ibn Kesir: "Kaže Uzvišeni: "Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju" – zbog toga što oni žive među muslimanima i miješaju se sa njima, i da im to neće od koristi biti ako Iman ne stigne u njihova srca. Zatim Uzvišeni navodi primjer pa kaže: "ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša", tj. bile su žene dva vjerovjesnika i poslanika, koji su ih hranili i živjeli sa njima danima i noćima, "ali su prema njima licemjerne bile", tj. nisu bile vjernice i nisu vjerovale u njihove poslanice. Zbog toga one neće imati nikakva opravdanja kod Allaha, džellešanuhu, i zato On Uzvišeni kaže: "i njih dvojica im ništa kod Allaha neće moći pomoći", tj. zbog njihovog nevjerovanja. Pa će se njima dvijema reći: "Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze." (Tefsir, Ibn Kesir)

Međutim, nadati je se da ako jedan od supružnika bude u džennetu, a njegova porodica bude na manjim deredžama u džennetu, da će ih Allah, džellešanuhu, spojiti da budu zajedno. Porodice će imati koristi od svojih bližnjih koji će biti na većim deredžama u džennetu, jer je Uzvišeni rekao: "Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti, svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini." (Et-Tur, 21)

(Muhamed Salih El-Munedžid)

Sjedenje za stolom za kojim se pije alkohol?

Nije dozvoljeno sjediti sa ljudima dok oni piju alkohol, osim ako ih želiš odvratiti od tog djela. Pa ako ostave alkohol možeš im se pridružiti, a ako ne onda ćeš otići od njih.

Ovo zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne sjedi za stolom na kome se služi alkohol." (Hadis bilježe Imam Nesai u Sunenu Kubra, Ahmed u Musnedu, i Tirmizi u Džami'u sa dobrim senedom)

Sjedenje sa njima značilo bi učešće u činjenju loših djela, ili zadovoljstvo sa njihovim lošim postupcima. A Allah, džellešanuhu, je za takve (koji sjede sa griješnicima dok čine grijeh) rekao u suri El-En'am, 68: "Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više sa onima koji nepravdu čine kad se opomene sjetiš." Također je rekao Uzvišeni u suri En-Nisa, 140: "On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike."